2021-2022 Lise 10.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

Lise 10.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde Lise 10.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı, Temel Dinî Bilgiler, Tarih, Peygamberimizin Hayatı, Matematik, Kur’an-ı Kerim, Kimya, İngilizce, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Biyoloji, Arapça, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp Lise 10.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Ders İçerikleriLise 10.Sınıf için Eklenen Sorular

02 Aralık 2021  

“De ki: Allah birdir. Hiç bir şeye muhtaç değildir....Hiç bir şey O’na denk( Eşit-benzer) değildir."   İhlas suresi 1-4  ayetlerinde altı çizili kısımlarda  Allah'ın sıfatları sıralandığında  hangisi doğrudur?

A) Vücut -Beka-Vahdaniyet
B) Beka-Kudret-Muhalefetün  lil Havadis
C) Vahdaniyet-Kıyam bi nefsihi- Muhalefetün lil Havadis
D) Vahdaniyet -Kıyam bi nefsihi-Kıdem           
E) Kıdem-Beka-Tekvin

02 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a iman etmenin tanımı içinde yer almaz?

A) Allah’ın 14 sıfatına eksiksiz inanmak 
B) Allah’a Tevhid inancı içinde inanmak
C) Allah’ın en yüce varlık olduğuna inanmak 
D) Allah’ın dediklerini uygulamak
E) Allah’a Hristiyanlık ve Yahudilikteki gibi insan özelliği vermeden ve aciz özellikler vermeden inanmalıyız.

02 Aralık 2021  

I. İnanç bir ışık, ibadet o ışığın koruyucusudur.
II. İnanç ekilen bir tohum, ibadet o tohumun ürün verinceye kadarki mücadelesidir.
III. İman edipte ibadet etmemek; tarlayı sürüp de ekmemek demektir
IV. Bir ağaç örneğinde olduğu gibi; Ağacın kökü iman,  gövdesi ibadetlerdir, ağacın dalı ve meyveleri ahlaktır. 
Yukarıda iman-ibadet ilişkisine verilen örneklerden kaçı doğrudur?

A) 4        B) 3        C) 2        D) 1    E) Hiçbiri

02 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Şirk inancına bir örnek değildir?

A) Bir kişinin kendisinin her şeyi bildiğini ifade etmesi
B) Paranın en yüce değer olduğuna inanması
C) Materyalizm ’deki gibi Maddenin, Tanrı gibi ezeli (başlangıcının olmaması) olduğuna inanması        
D) Dedikodu yapması
E) Allah vardır fakat şifayı, başarıyı, zenginliği başka varlıkların (insan, türbe, yatır, ağaç, boncuk v.b.)  yarattığına inanması

02 Aralık 2021  

Allah’ın sıfatlarından hangileri sırasıyla  ‘her şeyi görmek, varlığı kendinden olmak ve konuşmak’ anlamındadır?

A) Basar-Tekvin-Kelam
B) Semi’-Basar-Kıyam bi nefsihi
C) Kelam-Beka-Basar
D) İrade-Tekvin-İlim
E) Basar-Kıyam bi nefsihi-Kelam

02 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi “Yüce Mevla’mızın varlığının kendinden olması, varlığını devam ettirebilmek için hiçbir şeye muhtaç olmaması demek” olan sıfatına (özelliğine) ne ad verilir?

A) Hayat                        B) Vücud     C) Tekvin
D) Kıyam bi-nefsihi      E) Vahdaniyet

02 Aralık 2021  

Aşağıda verilen İslam inanç esaslarıyla ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’a gereği gibi iman etmek ancak O’nu isimleri ve sıfatlarıyla doğru bir şekilde tanımakla mümkündür.
B) İslam inanç esasları tevhid ilkesine dayanır.
C) İslam inanç esasları bir bütün olduğundan hepsine birden iman etmek gerekir.
D) İslam inanç esaslarını akılla kavramamız mümkün değildir.
E) Kur’an-ı Kerim’de yer alan inanç esaslarını kabul etmeyenler cennete giremez.        

02 Aralık 2021  

İslam öncesi dönemde, Arap yarımadasında yaşayan insanlar arasında, puta tapmayı reddeden, Allah’tan başka tanrıya inanmayan, Allah’ın bir olduğuna inanan insanlar vardı.
Bu insanlara ne ad verilirdi?

A) Hıristiyanlar        B) Yahudiler            C) Ecnebiler
D) Hanifler               E) Sabiiler

02 Aralık 2021  

“İmanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böyle iman sahibi kimselere Allah’ın (c.c.) vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için ibadet ve amel gereklidir. Düşünce ve kalpten eylem ve davranış alanına yansımamış olan iman meyvesiz bir ağaca benzer. Kalbimizde parlatmış olduğumuz iman ışığının hiç sönmeden sürekli parlaması ve bu ışığın her an kuvvetini bir kat daha artırması ve böylece çevresini aydınlatması için ibadete ihtiyaç vardır. İnsan sadece inanılması gereken şeyleri tasdik eder fakat ibadet ve diğer kulluk görevlerini yerine getirmezse dine ve Allah’a (c.c.) olan bağlılığı yavaş yavaş zayıflar, günün birinde sönüp gider.”
Yukarıda anlatılan paragrafın ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz-İnanç ilişkisi     B) Oruç-İnanç ilişkisi
C) İnanç-İbadet ilişkisi      D) İbadet nedir?        
E) İman nedir?

02 Aralık 2021  

Hz. Peygamberin gençlik yıllarında Kur’an-ı Kerim  gelmeden önce katıldığı, haksızlığa uğrayan kişileri korumak amacı ile kurulan, derneğin/topluluğun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallaka-i seb’a        B) Hılfu’l-fudul
C) Zül-mecaz                  D) Daru’l-Erkam
E) Daru’n-Nedve

02 Aralık 2021  

Kureyşliler, hicret eden Müslümanlara sığınma hakkı tanınmaması konusunda Habeşistan’a elçi gönderdikleri zaman, Habeş Kralı Necaşi’nin huzurunda Müslümanları, ……………………………………… (r.a.) temsil etmiştir.
Bu sorgulamada büyük bir açıklık, cesaret ve maharetle İslam inançlarını ortaya koyup yurtlarını terk etme sebeplerini izah etmiş,  Kureyş temsilcilerinin eli boş dönmesini ve Necaşi’nin mülteci Müslümanları himaye etmesini sağlamıştır. Şam topraklarında Mute Savaşı’nda, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) emriyle Rumlara karşı kanının son damlasına kadar savaşmış ve kırk yaşındayken şehit olmuştur. 
Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Cafer b. Ebi Talib (r.a.)
B) Hz. Musab b. Umeyr (r.a.)
C) Hz. Ali (r.a.)
D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)
E) Hz. Erkam b. Ebi Erkam

02 Aralık 2021  

………………….. (r.a.), Hz. Peygamber’den aldığı bilgi sayesinde İslam esaslarının en seçkin öğreticilerden biri olmuştur. Sünneti nakledip onu açıklamakla kalmamış; aynı zamanda onun doğru anlaşılması konusunda yoğun bir çaba ortaya koymuştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz.Peygamber’in hadis ve sünnetinin, daha sonraki nesillere ulaştırılmasında üstün çaba göstermiştir. Rivayet ettiği toplam 2210 hadisle, en çok hadis aktaran yedi âlim sahabeden biri olmuştur. 
Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Fatıma (r.a.)              B) Hz. Aişe (r.a.)
C) Hz. Ali (r.a.)                     D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)
E) Hz. Usame b. Zeyd (r.a.)

02 Aralık 2021  

Hz. Peygamber, genç bir yetenek olan …………………………… (r.a.) hicretin 9.
yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Güney Arabistan’a göndermiştir. Hz. Peygamber’in vefatına kadar Yemen’deki kadılık görevine devam etti. Ve ilme düşkünlüğü ve Hz. Peygamber’e bağlılığıyla meşhur olmuş ve görevi esnasında kendisine bir mesele arz edildiğinde nasıl hüküm vereceğini sorulduğunda cevaben ilk önce Allah’ın kitabını esas alacağını, onda konuyla ilgili olarak herhangi bir hüküm bulamazsa Hz. Peygamber’in sünnetine müracaat edeceğini, bu iki temel kaynakta bulamazsa da kendi içtihadına göre hüküm vereceğini bildirdi. Hz. Peygamber onun verdiği cevabı olumlu karşılamış ve memnuniyetini ifade etmiştir. 
Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Cafer b. Ebi Talib (r.a.)   
B) Hz. Musab b. Umeyr (r.a.)     
C) Hz. Ali (r.a.)
D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)         
E) Hz. Erkam b. Ebi Erkam

02 Aralık 2021  

Mekke’nin en zengin ve asil ailesine mensup olan …………….. (r.a.), refah ve bolluk içinde yetişmiş, kılık kıyafeti, nezaketi ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Son derece zeki ve akıllı aynı zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da herkesin gıpta ettiği bir gençti. Ve erişemediği herhangi bir dünya nimeti yoktu. Ancak manevi bir boşluk, ruhi bir bunalım içerisindeydi.  Hicrete kadar Medine’de insanları büyük bir özveriyle İslam’a davet ederek mütevaziliği, sabrı ve anlayışıyla gönüllerde taht kurmuş, pek çok sahabenin İslam’la şereflenmesine vesile olmuştur. Ve iyi bir öğretmen olmanın yanı sıra savaşlarda sancaktarlık yaparak büyük kahramanlıklar göstermiş ve Uhud Savaşı’nda şehit düşmüş genç bir sahabiydi.
Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Cafer b. Ebi Talib (r.a.)   
B) Hz. Musab b. Umeyr (r.a.)     
C) Hz. Ali (r.a.)
D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)         
E) Hz. Erkam b. Ebi Erkam

02 Aralık 2021  

Henüz 17-18 yaşındaki bir gencin, Kâbe’nin hemen yanı başındaki evini İslam davetine açabilmesi, onun ne denli cesur ve fedakar bir genç olduğunu da göstermektedir. Hz. Peygamber, peygamberliğin ilk dönemlerinde insanları İslam’a bu evde davet etmiş, onlara ibadetleri burada öğretmiştir. Müslümanlar, müşriklerin şerrinden korunmak için O’nun evinde gizlenmişlerdir.
Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Cafer b. Ebi Talib (r.a.)   
B) Hz. Musab b. Umeyr (r.a.)     
C) Hz. Ali (r.a.)
D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)         
E) Hz. Erkam b. Ebi Erkam

02 Aralık 2021  

…………………..(r.a.), Hz. Peygamber’e kâtiplik ve vahiy kâtipliği yapmış, Hudeybiye Antlaşması’nı da yazmıştır. Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putları imha etme görevi ona verilmiştir. Hz. Peygamber vefat ettiğinde, cenaze hizmetlerini, O’nun vasiyeti üzerine O, yapmıştır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Medine’de ikamet edip dinî ilimlerle uğraşmayı, diğer görevlere tercih etmiştir. Kur’an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) hem de Hz. Ömer’in (r.a.) fikrine müracaat ettikleri bir sahabe olmuştur. İlim, takva, samimiyet, fedakârlık, kahramanlık vb. pek çok yüksek ahlaki değere sahip olması bakımından İslam dünyasında ayrı bir yere sahiptir.
Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Fatıma (r.a.)                B) Hz. Aişe (r.a.)      
C) Hz. Ali (r.a.)                        D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)
E) Hz. Usame b. Zeyd (r.a.)

02 Aralık 2021  

Hz. Peygamberin güzel ahlakı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz.Peygamberimizin ahlâkı Kur’an ahlâkı idi.
B) Hz.Peygamberimizin oturuşunu, kalkışını aynen taklit etmek en önemlidir.
C) Peygamberler örnek olduklarından güzel ahlak sahibi olmaya özen göstermişlerdir.
D) Hz.Peygamberimiz peygamberliğinden önce de güzel ahlakı sergilemiştir.
E) Peygamberler yaptıklarına inanmış; inandıklarını da yapmışlardır.

02 Aralık 2021  

Hz. Muhammed (sav), peygamber olmadan önce de, dürüst ve yardımseverdi. Eşi Hz. Hatice (r.a.) ona "Ben biliyorum ki sen, sözün doğrusunu söylersin, emanete ihanet etmezsin, akrabalarına ilgi gösterirsin, yoksullara yardım elini uzatırsın, kimsesizleri konuk edersin, uğradıkları felaket ve za­rarlarda halka yardımcı olursun." demiştir.
Buna göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılabilir?

A) Davranışları bizim için en güzel örnektir.
B) Öksüz ve yetim olarak büyümüştür.
C) Hz. Hatice Hz.Muhammed'in (sav) eşidir.
D) Merhameti dolayısıyla beddua etmemiştir.
E) Putperestlerin yaptıklarına hoşgörü göstermiştir.

02 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre Allah’ın yaratıcılığına yakışmaz?

A) Allah, her şeyi yaratandır. Tevhid inancına göre Allah’tan başka (şifa, rızık v.b.) yaratıcı yoktur.     
B) Allah, insanlara bir şeyi yaratırken (şifa, rızık) genellikle sebepler zincirine göre izin vererek vardan yaratır. 
C) Allah, hem yoktan (H) hem de vardan (H2O) sınırsız bir güçle  yaratır. 
D) Allah, evreni yaratandır. Fakat ilgisini kestiği için doğadaki olaylar kendi kendine oluşur, evrene karışmaz 
E) Başarı, şifa için elimizden gelen fiziksel tedbirleri alırız o işin sonucunu Allah yaratacağına inandığımız için Allaha dua ederiz.

02 Aralık 2021  

Allah’a varlığına inandığı halde Allah’ın kutsal kitabına inanmayan kişi Allah’ın hangi sıfatına inanmamış olur ve inanmamasının arka planında ne vardır?

A) Kelam / İnatçılık   
B) İlim / Kendi egosunu (nefsini) üstün görmesidir (Kibir)
C) Kudret/Kıskançlık       
D) Kudret/Hasedçilik           
E) Yaratma/ Kibir