Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı ticaretinde kullanılan başlıca mekanlar hangileridir? İki örnek veriniz.


 2. Cevap: * Kervansaray * Han Açıklama:

  Kervansaraylar ve hanlar, tüccarların ve yolcuların dinlenip ticaret yapabileceği yerlerdi. 3. Bedestenler Osmanlı şehirlerinde ne amaçla kullanılıyordu?


 4. Cevap: * Değerli malların saklanıp satılması Açıklama:

  Bedestenler, sağlam yapılardı ve değerli kumaşlar, mücevherler ve silahlar gibi önemli malların korunması için kullanılıyordu. 5. Divân-ı Hümâyun'un temel görevleri nelerdir?


 6. Cevap: Devletin siyasi, idari, mali, hukuki ve her türlü işini görüşmek ve karar almak. Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun, Osmanlı Devleti'nin idaresinde merkezi bir role sahipti. 7. Müsadere sisteminin Osmanlı Devleti'nde hangi dönemlerde yaygın olarak uygulandığını yazınız.


 8. Cevap: Kuruluşundan XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar ve Tanzimat Fermanı'nın ilanına kadar Açıklama:

  Müsadere, devlet malını zimmetine geçirenleri ve isyancıları cezalandırmak için kullanılmıştır. 9. Fatih Sultan Mehmet'in devlet yönetimi alanında yaptığı düzenlemeleri sıralayınız.


 10. Cevap: * Divân-ı Hümâyun Başkanlığını Vezir-i Âzama Devretme * Harem'den Evlenme Usulünün Getirilmesi * Padişaha Kardeşlerini Öldürme Yetkisinin Verilmesi Açıklama:

  Bu düzenlemeler, Osmanlı devlet yönetimini merkezileştirmeyi ve padişahın otoritesini güçlendirmeyi amaçlamıştır. 11. İstanbul'un Fethi'nin ekonomik, siyasi, jeopolitik, kültürel ve dinî sonuçları hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Ekonomik: Ticari gelirlerin artması, ekonomik durumun güçlenmesi. Siyasi: Asya ve Avrupa'nın birleştirilmesi, toprak bütünlüğünün sağlanması. Jeopolitik: Balkanlar ve Anadolu'da güvenliğin sağlanması. Kültürel: Türk denizciliğinin güçlenmesi, ilim ve sanatta ilerleme kaydedilmesi. Dinî: İslam dünyasında saygınlığın artması, Hz. Muhammed'in hadisinin gerçekleşmesi. Açıklama:

  İstanbul'un Fethi, Osmanlı Devleti'nin gelişiminde çok yönlü bir dönüm noktası olmuştur. 13. İstanbul'un Fethi'nin dünya tarihine etkileri nelerdir?


 14. Cevap: Orta Çağ'ın sona ermesi ve Yeni Çağ'ın başlaması. Doğu Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Avrupa'nın Doğu emellerine farklı yollarla ulaşması. Katolik ve Ortodoks mezheplerinin birleşmesinin engellenmesi. Güçlü topların Avrupa'da kullanılmaya başlanması. Açıklama:

  İstanbul'un Fethi, dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve dünya düzenini şekillendirmiştir. 15. Fatih Sultan Mehmet'in karada ve denizde gerçekleştirdiği fetihlerin stratejik önemini belirtiniz.


 16. Cevap: * Karada: Balkanlardaki ve Avrupa'daki fetihler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletmiş ve askeri gücünü artırmıştır. * Denizde: Ege ve Karadeniz'deki fetihler, Osmanlı Devleti'ne deniz yollarını kontrol etme imkanı vermiştir. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet'in fetihleri, Osmanlı Devleti'ni bölgesel bir güçten dünya gücü hâline getirmiştir. 17. Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği ve bilimsel merakları hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: * Atılgan, çalışkan, zeki ve sert mizaçlı bir hükümdardı. * Türkçenin yanı sıra Rumca, Slavca, Arapça ve Farsça biliyordu. * Bilime değer veriyor ve bilim adamlarına yakınlık gösteriyordu. * Coğrafya, tarih, matematik, astronomi ve dinî ilimlere özel ilgi duyuyordu. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, ileri görüşlü bir devlet adamı olduğu kadar, aynı zamanda kültürlü ve meraklı bir kişilikti. 19. Memlûk Devleti'nin Osmanlı Devleti ile ilişkilerindeki bozulmaya sebep olan olayları açıklayınız.


 20. Cevap: * Memlûklerin Karamanoğulları ve Dulkadiroğluları Beyliği ile Osmanlı Devleti aleyhinde ittifaklar kurması * Memlûklerin Çukurova'da hâkimiyet kurma çabası * Memlûklerin Cem Sultan'ı himaye etmesi Açıklama:

  Bu olaylar, Osmanlı Devleti ile Memlûkler arasında karşılıklı güvensizliğe yol açmış ve savaşlara neden olmuştur. 21. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı ele geçirmesinin Osmanlı Devleti'ne sağladığı avantajlar nelerdir?


 22. Cevap: * Baharat Yolu'nun Osmanlı kontrolüne geçmesi * Osmanlı gelirlerinin artması * Kutsal emanetlerin ve Kâbe'nin anahtarının Osmanlı Devleti'ne devredilmesi * Osmanlı padişahının İslam dünyasının lideri olması Açıklama:

  Bu avantajlar, Osmanlı Devleti'nin bölgesel ve küresel güç olarak konumunu güçlendirmiştir. 23. Avrupalıların Coğrafi Keşifler'deki asıl amaçları nelerdi?


 24. Cevap: * Hindistan'a doğrudan ulaşmak * Koloni kurarak yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmek Açıklama:

  Avrupalılar, Asya ve Afrika'daki zenginlikleri kendi ülkelerine taşımayı hedeflemişlerdir. 25. Avrupa'nın dünya ticareti üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 26. Cevap: Avrupa, keşifler ve sömürgeleştirme yoluyla dünya ticaretine hâkim olmuş, zenginlik ölçütü olarak maden miktarını esas almıştır. Bu durum, ekonomik ilişkilerin yeni bir boyut kazanmasına, Amerikan gümüşü ve altının enflasyonu körüklemesine yol açmıştır. Açıklama:

  Avrupa'nın sömürgecilik yoluyla elde ettiği zenginlikler, dünya ekonomisinin şekillenmesinde etkili olmuştur. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kıbrıs'ın Türk varlığı, Doğu Akdeniz hâkimiyeti açısından stratejik bir öneme sahiptir.
  2. (.....) Mavi Vatan güvenliği açısından Kıbrıs'taki Türk varlığı hayati önem taşımamaktadır.
  3. (.....) Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta hâkimiyeti kurarak Akdeniz'de ticari canlanmayı başlatmıştır.
  4. (.....) Coğrafi Keşifler, Osmanlı Devleti'nin dış ticaretini olumsuz etkilemiştir.
  5. (.....) Osmanlı Devleti, Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarını kontrol altına almayı başaramamıştır.
  6. (.....) Portekizlilerin Hindistan'a ulaşması, Osmanlı Devleti'nin İpek ve Baharat yolları üzerindeki hâkimiyetini tehlikeye atmıştır.
  7. (.....) Osmanlı Devleti, Açe Sultanlığı ile kurduğu ittifak sayesinde baharat ticaretini kontrol etmeye devam etmiştir.
  8. (.....) Avrupalıların Coğrafi Keşifler'deki asıl amacı, Avrupa'ya mal ve para akışı sağlamak değildi.
  9. (.....) Avrupalılar, Afrika ve Asya kıtalarını sömürgeleştirerek yerel halkı köleleştirmiştir.
  10. (.....) Coğrafi Keşifler, Asya ve Afrika kıtalarının Avrupa tarafından merak edilmesine neden olmuştur.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Karakoyunlu Devleti
  2. Akkoyunlu Devleti
  3. Safevi Devleti
  4. Dulkadiroğulları Beyliği
  5. Şahkulu Baba Tekeli
  6. Yavuz Sultan Selim
  7. Çaldıran Ovası
  8. Turnadağ Savaşı
  9. Şeyh Safiyyüddin
  10. Memlûk Devleti
  Öneriler:
  a. Anadolu ve İran'da Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele etti
  b. Dulkadiroğulları Beyliği'ne son verdi
  c. Safevi Devleti'nin kurucusu
  d. Osmanlı Devleti'ne karşı Şii propagandası yaptı
  e. Anadolu'da Osmanlı Devleti'ne bağlı bir devlet
  f. Safevilerle yapılan savaşın gerçekleştiği yer
  g. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da siyasi birliği sağlamasında önemli rol oynadı
  h. Osmanlı Devleti'nin rakibi olarak görüldü
  ı. Akkoyunlu Devleti'nin hükümdarı
  i. Karakoyunlu Devleti'nin piri

 30. Cevap: Açıklama: 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Osmanlılarda devlet, padişah ve oğullarının __________ malı sayılmıştır.
  2. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde "__________" anlayışı pekişmiştir.
  3. Fatih Kanunnamesi, __________ bölümdür.
  4. Divân-ı Hümâyuna başkanlık etme görevi, Fatih'ten itibaren _________ devredilmiştir.
  5. Harem'den evlenme usulü, __________ geleneği başlatılmıştır.
  6. Fetret Devri'nde yaşanan taht kavgaları, _________ sonuçlar doğurmuştur.
  7. Fatih Sultan Mehmet'in çıkardığı kanunname, kardeş katlini __________
  8. Müsadere, bir malı koruma altına almak için _________
  9. Müsadere sistemi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde __________
  10. Türklerde iktidarın hanedan mensuplarının müşterek malı olduğu geleneğine __________ denir.

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca Lise 10.sınıf tarih dersi 2.dönem sonu yazılı, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Klasik Çağ'da Osmanlı ticaret yolları ve ticaret mekanları hakkında bilgi sahibi olma.

Osmanlı şehirlerinin mimari yapısı ve ticari işleyişini kavrama.

Öğrenciler, Divân-ı Hümâyun'un Osmanlı idaresindeki önemini kavrarlar.

Osmanlı hukuk sisteminin uygulanış biçimlerini öğrenmek

Osmanlı Devleti'nin merkezî bir yapıya kavuşmasının nedenlerini kavramak

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin çeşitli sonuçlarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin küresel önemini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet dönemindeki fetihlerin stratejik önemini kavrayabilirler.

Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği ve bilimsel merakları hakkında bilgi edinebilirler

Öğrenciler, Osmanlı-Memlûk ilişkilerinin bozulmasında rol oynayan olayları anlayacaktır.

Öğrenciler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethinin Osmanlı Devleti için önemini anlayacaktır.

Coğrafi Keşiflerin ekonomik ve siyasi motivasyonlarını kavramak

Öğrenciler, Avrupa'nın dünya ticaretindeki rolünü anlayacaktır.

1. Kıbrıs'taki Türk varlığının stratejik önemini kavramak. 2. Mavi Vatan güvenliğinin korunmasında Kıbrıs'taki Türk varlığının rolünü anlamak. 3. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz politikasını değerlendirmek. 4. Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti'ne etkilerini analiz etmek. 5. Osmanlı Devleti'nin dış ticaret faaliyetlerini incelemek. 6. Avrupalıların sömürgecilik girişimlerinin nedenlerini anlamak. 7. Osmanlı Devleti'nin baharat ticaretindeki rolünü kavramak. 8. Avrupalıların Coğrafi Keşifler'deki amaçlarını belirlemek. 9. Sömürgeciliğin sonuçlarını değerlendirmek. 10. Coğrafi Keşifler'in dünya algısına olan etkisini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri