2021-2022 10.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Kimya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Kimya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Kimya dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

20 Ocak 2022  


kimya sorusu
Şekildeki doymamış şeker çözeltisinin kaynama noktasını yükseltmek için aynı sıcaklıkta
I. Şeker ekleyerek çözme
II. Saf su ekleme
III. Dış basıncı arttırma
IV. Su buharlaştırma
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A) l, ll ve lll                 B) l, lll ve lV
C) ll, lll ve lV              D) l ve lll
E) lll ve lV

20 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi en kuvvetli asittir?

A) HClO         B) HClO₂     C) HClO₃
D) NaClO₃     E) HClO₄

20 Ocak 2022  


kimya 10.sınıf sorusu
Yukarıdaki kaplarda aynı miktarda saf su bulunmaktadır. Kaplara sırasıyla kum, sofra tuz ve şeker ilave ediliyor.
Buna göre kaplardaki suyun kaynama sıcaklığı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

        I                     II                  III
A) Değişmez     Değişmez      Değişmez
B) Değişmez     Artar              Artar
C) Azalır            Artar              Artar
D) Azalır            Azalır             Azalır
E) Artar             Değişmez     Değişmez

20 Ocak 2022  

Sirke, asetik asidin hacimce %5’lik çözeltisidir. Buna göre 250 litre asetik asidin tamamı ile kaç litre sirke hazırlanabilir?

A) 2500         B) 3000         C) 3500
D) 4000         E) 5000

20 Ocak 2022  

25 oC’deki bir çözeltide pH, pOH’nin 6 katıdır. Bu çözeltinin pH’si kaçtır?

A) 1     B) 2     C) 6     D) 10     E) 12

20 Ocak 2022  

Karışımları ayırma yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Basit damıtma katı-sıvı homojen karışımlara uygulanır.
B) Ayrımsal damıtma yönteminde kaynama noktası farkından yararlanılır.
C) Sıvı-sıvı heterojen karışımları ayırmada ayırma hunisi kullanılır.
D) Diyaliz tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir.
E) Süzme ile ayırma özkütle farkından yararlanarak yapılır.

20 Ocak 2022  


10.sınıf kimya karışım sorusu
A, B ve C sıvıları ayırma hunisine konup bir süre beklendiğinde şekildeki durum oluşuyor.
Buna göre;
I. B-C karışımı homojendir.
II. İki farklı faz oluşmuştur.
III. A sıvısının yoğunluğu B-C karışımının yoğunluğundan büyüktür.
IV. Musluk açıldığında ilk önce yoğunluğu küçük olan ayrılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) l, ll, lll ve lV          B) l, ll ve lll
C) l, lll ve lV             D) l, ll ve lV
E) l ve lll

20 Ocak 2022  

I. 420 gram su + 80 gram KNO3
II. 200 gram su + 50 gram KNO3
III. 9 gram su + 6 gram KNO3
Verilen çözeltilerin kütlece yüzde derişimlerinin kıyaslanması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) III > I > II         B) III > II > I     C) II > I > III
D) I > II = III         E) I > III > II

20 Ocak 2022  

Kütlece %15’lik 120 g tuzlu su çözeltisini kütlece %25’lik hâle getirebilmek için çözeltiye kaç g tuz eklenmelidir?

A) 8     B) 12     C) 16     D) 20     E) 25

20 Ocak 2022  

Öğretmeni İsmail’e duman, ayran ve tuzlu su ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor.
I. Ayran kolloittir.
II. Tanecik boyutu sıralaması ayran > duman > tuzlu su şeklindedir.
III. Duman homojendir.
IV. Tuzlu su, süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılır.
V. Dumanın dağılan fazı gaz, dağıtan fazı katıdır.
Buna göre öğretmenin İsmail’e verdiği bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

20 Ocak 2022  

Dünyanın tuz oranı en yüksek denizi Kızıldeniz, en düşük denizi Kuzey Buz Denizi’dir. Kuzey Buz Denizi’nden ve Kızıldeniz’den birer kap su getirilerek bu sular incelenmiştir.
Alınan örneklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Kızıldeniz’den gelen örnek daha derişiktir.
B) Kuzey Buz Denizi’nden gelen örnek daha seyreltiktir
. C) Kızıldeniz’den gelen örneğin kaynama noktası daha yüksektir.
D) Kuzey Buz Denizi’nden gelen örneğin donma noktası daha yüksektir.
E) Eşit hacimlerindeki tuz derişimleri aynıdır.

20 Ocak 2022  

HNO3(suda) + NaOH(suda) → NaNO3(suda) + H2O(s)
Tepkimesi ile ilgili
I. Nötralleşme tepkimesidir.
II. Net iyon denklemi H+(suda) + OH¯(suda) → H2O(s)
III. Oluşan tuzun sulu çözeltisi elektriği iletir.
IV. Tepkime ekzotermiktir.
yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) I,II,III ve IV             B) l, ll ve lII
C) I,II ve IV                 D) I, III ve IV
E) I ve II

20 Ocak 2022  

Karışımların ayrılmasıyla ilgili
I. Bileşenlerin kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılmasına damıtma denir.
II. İki veya daha fazla maddenin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasına ayrımsal kristallendirme denir.
III. Sıvı hâldeki iki maddenin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasına özütleme denir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.     B) Yalnız III.     C) I ve III.
D) II ve III.      E) I, II veIII.

20 Ocak 2022  

İri çakıl taşları, kum taneleri ve toz hâlindeki yemek tuzundan oluşan bir karışım verilmiştir.
Bu karışımdaki maddeleri birbirinden ayırmak için
I. suyla karıştırma
II. eleme
III. buharlaştırma
IV. süzme
işlemleri hangi sırada uygulanmalıdır?

A) ll, l, lll ve lV          B) ll, lll, l ve lV
C) ll , l, lV ve lll         D) lll, lV, ll ve l
E) lV, lll, ll ve l

20 Ocak 2022  

Aşağıda verilen tuzlardan hangisinin sudaki çözeltisi asidiktir?
I. KCl
II. Na2CO3
III. NH4Cl
IV. NaHSO4
V. K3PO4

A) I ve II                 B) III ve IV
C) II ve IV              D) IV ve V
E) I ve II

20 Ocak 2022  


10.sınıf kimya yazılı sorusu öss
Sudan farklı olan X, Y, Z arı sıvıları eşit hacimde alınarak özdeş deney tüplerine I. durumdaki gibi ayru ayrı konulmuştur. Daha sonra her bir tüpe, içindeki sıvıyla eşit hacimde arı su eklenerek tüpler çalkalanmıştır. Bir süre sonra tüplerdeki sıvıların II. durumdaki gibi olduğu gözlemlenmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X, suyla homojen bir çözelti oluşturmuştur.
B) X’in molekülleri polar yapıdadır.
C) Y ve Z’nin yoğunlukları suyunkinden farklıdır.
D) Y’nin molekülleri apolar yapıda olabilir.
E) Z’nin sudaki çözünürlüğü X’inkinden daha çoktur.

20 Ocak 2022  

%15’lik 300 gram tuzlu su, %5’lik 100 gram tuzlu su, 30 gram tuz, 70 gram su aynı sıcaklıkta karıştırılıyor.
Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) %5     B) %10     C) %16     D) %20     E) %28

20 Ocak 2022  

Karışımların ayrılması ile ilgili
I. Bileşenlerin kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılmasına damıtma denir.
II. İki veya daha fazla maddenin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasına ayrımsal kristallendirme denir.
III. Sıvı hâldeki iki maddenin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasına özütleme denir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l      B) Yalnız llI         C) I ve III
D) II ve IIII     E) l, ll ve lll

20 Ocak 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yarı soy metaller bütün asitlerle tepkime vererek H₂ gazı oluşturur.
B) Nötralleşme tepkimelerinde net iyon denklemi H⁺(suda)+ OH¯(suda) → H₂O(s) şeklinde yazılır.
C) 1 mol kalsiyum hidroksiti nötralleştirmek için 1 mol nitrik asit gereklidir.
D) Asit çözeltileri seyreltilirken asidin üzerine su ilave edilir.
E) Aşırı asit içeren maddelerin tüketimi kanın pH’sini yükseltir.

20 Ocak 2022  

1kg  %10’luk  tuzlu suyun yüzdesine  % 20’ye çıkarmak için kaç gram tuz eklenmelidir?

A) 20    B) 50    C) 100    D) 140    E) 190