2021-2022 10.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Coğrafya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Coğrafya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Coğrafya dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Kasım 2021  

* Vadi tabanları
* Eski göl tabanlarında yaygındır.
* Birikinti ve Delta ovalarında 
Yukarıda özellikleri verilen hangisi ile ilgilidir?

A) Alüvyal                        B) Vertisoller
C) Kolüvyal                      D) Regosoller
E) Tuzlu (Çorak) 

06 Kasım 2021  

Kalker, jips ve kaya tuzu gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu karstik bölgelerde obruk, dolin gibi erime sonucu oluşan çukur tabanlarında su birikmesi sonucu oluşur.
Yukarıda açıklaması verilen göl türü hangisidir?

A) Set gölleri                    B) Buzul göller
C) Volkanik göller            D) Karstik göller
E) Tektonik göller

06 Kasım 2021  

* Buzulların taşıdığı malzemelerin birikmesi sonucu oluşumu topraklardır.
* Kutup bölgelerinde, dağların yüksek kesimlerinde oluşur.
* Mineralce zengindirler ancak sıcaklık şartlarının olumsuz olması nedeniyle tarıma elverişli değillerdir.
Yukarıda özellikleri verilen toprak türü hangisidir?

A) Lösler            B) Morenler        C) Regoseller
D) Kolüvyal        E) Alüvyal

06 Kasım 2021  

Kayaçlarla ilgili olarak;
I. Kayaçlar sürekli dönüşüm içerisindedir.
II. Püskürük kayaçları ilk çağlarda ok ve mızrak yapımında kullanılırdı.
III. Tortul kayaçlarını inşaat malzemesi olarak kullanabiliriz.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II            B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III              E) I, II ve III

06 Kasım 2021  

Bitki ve hayvan kalıntılarının zamanla taşlaşmasıyla oluşan kayaçlara organik tortul kayaçlar denir. Bu kayaçlara örnek olarak .............. verilebilir.
Buna göre yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilebilir?

A) Granit            B) Kutaşı        C) Mermer
D) Kömür           E) Çakıl taşı

06 Kasım 2021  

Magamnın katışması sonucu oluşan kayaçlara püskürük (magmatik) kayaçlar denir.
Burana göre aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaçlara örnek değildir?

A) Siyanit               B) Riyolit            C) Traverten
D) Gabro                E) Trakit

06 Kasım 2021  

I. Anadolu genel itibari ile yükselmiştir.
II. Karadeniz bölgesi çökmüştür.
III. Akdeniz bölgesi sabit kalmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri epirojenik hareketler sonucu için doğdur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I, II ve III
D) I ve III           E) Yalnız I

06 Kasım 2021  

I. Türkiye özellikle III. jeolojik zamanda yatay ve dikey yönde meydana gelen hareketlerden etkilenmiştir.
II. III. jeolojik zamandan sonra ülkemizdeki dağ kuşakları, çöküntü alanları ve kırık hatlar oluşmuştur.
III. Türkiye'nin üzerinde bulunduğu yer tabakası, magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I, II ve III
D) I ve III           E) Yalnız I

06 Kasım 2021  

I. İç ve dış kuvvetler
II. İklim
III. Kayaçlar
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yeryüzünün şekillenmesinde etkili olmuştur?

A) I ve II                B) II ve III        C) I, II ve III
D) I ve III               E) Yalnız I

06 Kasım 2021  

Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan kayaçların kil, kum ve çakıl gibi şeklinde ortaya çıkan kayaç çeşidi hangisidir?

A) Tortul                    B) Katılaşım
C) Magmatik             D) Başkalaşım
E) Metamorfik

06 Kasım 2021  

I. Yüzey kayaçlar
II. Derinlik kayaçlar
III. Kimyasal Kayaçlar
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri katılaşım kayaçlar arasındadır?

A) I ve II                B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III           E) Yalnız III

06 Kasım 2021  

I. Fiziksel kayaçlar
II. Derinlik kayaçlar
III. Organik Kayaçlar
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri tortul kayaçlar arasındadır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

06 Kasım 2021  

III. Jeolojik zaman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan hayatı başlamıştır.
B) Günümüzdeki iklimler oluşmuştur.
C) Atmosfer oluşmaya başlamıştır.
D) Kıtalar bugünkü görünümünü almaya başlamıştır.
E) Buzul devirleri başlamış ve bitmiştir.

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi 1.jeolojik zamanın dönemlerinden biri değildir?

A) Permiyen                    B) Holosen
C) Devoniyen                  D) Karbnifer
E) Kambriyen

06 Kasım 2021  

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Yer kabuğu yapboz gibi parçalardan oluşmaktadır.
B) Bu parçalara levha adı verilir.
C) Bu levhalar tek tip özellik gösterir.
D) On iki adet büyük levha bulunmaktadır.
E) Çok sayıda küçük levhalar bulunmaktadır.

06 Kasım 2021  

Yer kabuğunda meydana gelen tektonik kökenli olayların kaynağını oluşturur.
Yukarıda verilen tanım hangi katman için geçerlidir?

A) Litosfer                    B) Taş küre
C) Yer Kabuğu             D) Manto
E) Çekirdek

06 Kasım 2021  

I. Yer kabuğunun altından başlayıp yaklaşık 2900 km derinliğine uzanır.
II. Dünyanın toplam hacminin yaklaşık yüzde seksen dördünü oluşturur.
III. Bileşiminde magnezyum ve demir elementleri vardır.
Manto ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız I         E) Hepsi

06 Kasım 2021  

Yer kabuğunun üst kısmında bulunan sima katmanına ................. kabuk denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) kıtalsal             B) taş küre        C) litosfer
D) okyanusal       E) astenosfer

06 Kasım 2021  

I. Dicle
II. Missisippi
III. Nil
Yukarıdaki nehirlerden hangisinin veya hangilerinin su kaynağı karmadır?

A) Yalnız II            B) Yalnız III        C) II ve III
D) I ve II                E) I, II ve III

06 Kasım 2021  

Tuzlu(Çorak) Topraklarla ilgili olarak;
I. Kapalı havza veya eski göl tabanlarında oluşan topraklardır. 
II. Buğday ve ayçiçeği tarımı yapılır. 
III. Tuz Gölü çevresinde ve Konya Ovası’nda rastlanmaktadır. 
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III               E) I, II ve III