10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde vakıf müessesesi sosyal hayatı nasıl etkilemiştir?


 2. Cevap: * Eğitim, sağlık, barınma ve sosyal yardım hizmetleri sağlaması * Ekonomik kalkınmayı teşvik etmesi * Toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi Açıklama:

  Vakıflar, toplumun ihtiyaçlarına yönelik çok amaçlı kurumlardı ve Osmanlı toplumunda önemli bir rol oynadılar. 3. Osmanlı Devleti'nde vakıfların amaçlarını açıklayınız.


 4. Cevap: * Vakıflar dinî ve sosyal hizmetlerin görülmesi, Türk kültürünün yeni fethedilen ülkelerde yerleştirilmesi, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması, sefer vergilerinin giderilmesi, eğitim işlerinin yürütülmesi gibi amaçlara hizmet etmiştir. * Açıklama:

  Vakıflar, Osmanlı toplumunda çok önemli bir rol oynamış ve toplumun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili olmuştur. * 5. Divân-ı Hümâyun üyelerinden vezir-i âzam ve defterdarın görevlerini yazınız.


 6. Cevap: Vezir-i âzam: Padişahın mutlak vekili, devletin iç ve dış siyasetini yürütmekten sorumlu. Defterdar: Mali işlerden sorumlu, mali konularda görüşü esas alınır. Açıklama:

  Vezir-i âzam ve defterdar, Divân-ı Hümâyun'un en önemli üyeleriydi ve devletin idaresinde hayati roller oynuyorlardı. 7. Osmanlı Devleti'nde nişancının görevleri nelerdir?


 8. Cevap: Divan yazışmalarını yapmak, padişah fermanlarına tuğra çekmek, tahrir işlerini yürütmek. Açıklama:

  Nişancı, Divân-ı Hümâyun'un önemli bir üyesi olarak, devlet belgelerinin hazırlanmasından sorumluydu. 9. İstanbul'un stratejik önemi hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: İstanbul, Asya ve Avrupa'yı birleştirir, Boğazlara ve ticari yollara hâkimdir, coğrafi konumu devletlerin ilgisini çekmiştir. Açıklama:

  İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti'nin güvenliğini, ticaretini ve ekonomisini güçlendirmiştir. 11. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesinin sebeplerini açıklayınız.


 12. Cevap: Rumeli'ye geçişi kolaylaştırmak, Balkanlardaki hâkimiyeti sağlamak, deniz ticaretini geliştirmek, Karadeniz'i bir Türk gölüne dönüştürmek, Akdeniz ticaretinde söz sahibi olmak. Açıklama:

  İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti'nin bölgesel ve küresel güç olmasına katkı sağlamıştır. 13. İstanbul'un Fethi'nde Osmanlı Devleti'nin kullandığı kuşatma hazırlıkları ve askerî gücü hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Kuşatma Hazırlıkları: Rumeli Hisarı'nın inşası, kuşatma malzemelerinin toplanması, ordunun disiplinleştirilmesi. Askerî Güç: Yeniçeriler, sipahiler, akıncılar gibi seçkin birlikler, büyük toplarla donatılmış bir ordu. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, İstanbul'u fethetmek için titizli bir şekilde hazırlanmış ve güçlü bir ordu geliştirmişti. 15. İstanbul'un Fethi'nin dinî önemi nedir?


 16. Cevap: İslam Dünyası için: Hz. Muhammed'in fetih müjdesinin gerçekleşmesi, İslam'ın yükselişi. Hristiyan Dünyası için: Katolik ve Ortodoks mezheplerinin ayrılmasının engellenmesi, Hristiyan birliğinin zayıflaması. Açıklama:

  İstanbul'un Fethi, hem İslam hem de Hristiyanlık için dini açıdan önemli bir olaydır. 17. Anadolu ve İran'daki siyasi birliği sağlamak için Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği devletleri üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Anadolu ve İran'da hüküm sürmek ve Türk İslam birliğini sağlamak için Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi devletleri ile mücadele etmiştir. 19. Çaldıran Savaşı'nın Osmanlı Devleti için önemini açıklayınız.


 20. Cevap: Anadolu'da bir dönüm noktası oluşturmuştur, Doğu Anadolu tamamen Osmanlı'ya katılmış, Türkmen ve Kürt aşiretleri bağlanmış, Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa İpek Yolu kontrol altına alınmış, Anadolu'da huzur ortamı oluşmuştur. Açıklama:

  Çaldıran Savaşı'nın zaferi ile Osmanlı Devleti, Anadolu'daki siyasi gücünü artırmış ve İpek Yolu üzerindeki denetimi ele geçirmiştir. 21. Kapitülasyon kavramını açığa kavuşturunuz ve Osmanlı Devleti'ne etkilerini tartışınız.


 22. Cevap: Kapitülasyonlar, yabancı devletlere Osmanlı topraklarında ticari ve yargısal ayrıcalıklar tanıyan imtiyazlardır. Osmanlı Devleti'ne etkileri: * Devletin idari, ticari, adli ve mali konularda yetkilerinin sınırlandırılması * Osmanlı ekonomisinin zayıflaması * Devletin bağımsızlığının kısıtlanması Açıklama:

  Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecini engellemiş ve nihayetinde çöküşüne katkıda bulunmuştur. 23. Safeviler ile Osmanlı Devleti arasındaki temel farklılığı belirtiniz. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hâkimiyetini ele geçiren Amiral hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Barbaros Hayrettin Paşa Açıklama:

  Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasını yenerek Osmanlı'nın Akdeniz hakimiyetini sağlamıştır. 25. Amerika'nın keşfinin Osmanlı ekonomisi üzerindeki sonuçlarını belirtiniz.


 26. Cevap: Amerika'nın keşfiyle birlikte, Amerika'dan gelen altın ve gümüşler Osmanlı bölgelerine ulaşmış, Avrupa paralarının Osmanlı bölgelerinde yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu durum, Osmanlı'nın Avrupa sermayesini çekmesine ve ticarette yeni fırsatların ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Amerika'dan gelen zenginlikler, Osmanlı ekonomisinin canlanmasına ve Avrupa ile ilişkilerin güçlenmesine yol açmıştır. 27. Osmanlı Devleti'nin Hint Okyanusu'ndaki girişimlerini üç örnekle açıklayınız.


 28. Cevap: - Hadım Süleyman Paşa'nın Aden'i fethi - Piri Reis'in Portekizlilerle Hürmüz Boğazı'nda mücadele etmesi - Seydi Ali Reis'in Portekiz donanmasıyla Hint Okyanusu'nda karşılaşması Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Portekizlilerin Hint Okyanusu'nda yayılmasını önlemek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Bölgeler ve kültürler arası iletişim, siyasi gelişmeleri etkileyebilir.
  2. (.....) Avrupa'nın keşifleri, ekonomik nedenlerden kaynaklanmıştır.
  3. (.....) Osmanlı Devleti, Atlantik güçlerinin Doğu Akdeniz'e sızmasını engellemiştir.
  4. (.....) Kızıldeniz'in kontrolü, Osmanlı ekonomisi için hayati önem taşıyordu.
  5. (.....) Portekizliler, Hint Okyanusu'nda Müslüman ülkelere zarar vermiştir.
  6. (.....) Hadım Süleyman Paşa, Hint Deniz Seferleri'nde başarılı olmuştur.
  7. (.....) Piri Reis, Portekizlileri Hürmüz Boğazı'nda mağlup etmiştir.
  8. (.....) Seydi Ali Reis, Osmanlı donanmasını Hindistan'a kadar götürmüştür.
  9. (.....) Hindistan Deniz Seferleri, Osmanlı Devleti'nin Hint Okyanusu'ndaki gücünü arttırmıştır.
  10. (.....) Kaptanlık Murat Reis, Portekizlilerle mücadelede başarılı olmuştur.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  1. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı ele geçirmesi
  2. Mercidabık Savaşı'nda Osmanlı ordusunun üstünlüğü
  3. Gülek Kalesi
  4. Memlük ekonomisinin çökmesi
  5. Yavuz Sultan Selim'in cihat anlayışı
  a) Osmanlı-Memlük sınırını belirlemiştir
  b) Toplar ve tüfekler etkili olmuştur
  c) Din uğruna yapılan savaştır
  d) Osmanlı Devleti'nin güneye doğru genişlemesinde rol oynamıştır
  e) 1485-1491 yılları arasında meydana gelmiştir

 32. Cevap: Açıklama: 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin güneye doğru genişleme siyaseti içerisinde olması _______ için büyük bir tehdit olmuştur.
  2. Osmanlı ordusunun Mercidabık Savaşı'nda kazandığı zaferde _______'in etkisi büyüktü.
  3. Osmanlı Devleti'nin Memlûk Devleti'ni yenmesi sonucu _______ ve _______ bölgelerinin kontrolünü ele geçirmiştir.
  4. Osmanlı Devleti, Memlûklerin Tomanbay'ı _______ seçtiklerini haber alınca diplomatik girişimlerde bulunmuştur.
  5. Osmanlı Devleti ile Memlûk Devleti arasındaki Ridaniye Savaşı'nda _______ taraf büyük bir yenilgiye uğradı.
  6. Yavuz Sultan Selim'in Kahire'ye girişinden sonra yaptığı eylemlerden biri _______'dir.
  7. Osmanlı Devleti'nin Memlûk Devleti'ni ele geçirmesiyle _______ birleşmiştir.
  8. İspanya'nın gücünü kırabilmek için Osmanlı Devleti _______'e imtiyazlar vermiştir.
  9. Osmanlı Devleti'nin verdiği ticari imtiyazlar ile _______ _______'dır.
  10. Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesi _______ _______'de gerçekleşmiştir.

 34. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı, klasik türde yeni sınav sitemine uygun olarak hazırlanmıştır

Klasik Çağ'da Osmanlı vakıflarının sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirme.

Öğrenciler, vakıfların Osmanlı toplumundaki önemini ve çeşitli amaçlarını anlayacaktır.

Öğrenciler, Divân-ı Hümâyun üyelerinin sorumluluklarını ve yetkilerini öğrenirler.

Öğrenciler, Osmanlı bürokrasisinde nişancının oynadığı rolü anlarlar. Fetret Devri'nde yaşanan olayların

Öğrenciler, İstanbul'un stratejik önemini kavrar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetme nedenlerini anlar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmedeki askeri yeteneklerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin dinî sonuçlarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve İran'da mücadele ettiği devletleri öğrenecektir.

Öğrenciler, Çaldıran Savaşı'nın Osmanlı Devleti için önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, kapitülasyonların Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerini anlayacaktır.

Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki rolünü anlamak

Öğrenciler, Amerika'nın keşfinin ekonomik sonuçlarını kavrayacaktır.

Öğrenciler, Osmanlı'nın Hint Okyanusu'ndaki mücadelesini öğrenecektir.

* Bölgeler ve kültürler arası iletişimin siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerini anlama. * Avrupa keşiflerinin nedenlerini ve sonuçlarını kavrama. * Osmanlı Devleti'nin Atlantik güçleriyle ilişkilerini öğrenme. * Hint Okyanusu'ndaki Osmanlı-Portekiz rekabetini inceleme. * Osmanlı denizcilerin Hint Deniz Seferleri'ndeki rollerini değerlendirme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri