2021-2022 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Kasım 2021  

Savaşta yenilen Türkler Ergenekon adlı bir bölgeye yerleşip burada dört yüz yıl yaşadılar. Zamanla buraya sığmaz olunca, çevrelerindeki demirden dağı eriterek kendilerine yol aramışlardır.
Yukarıda açıklaması verilen destan hangisidir?

A) Alp Er Tunga destanı    B) Göktürk destanı
C) Şu destanı                      D) Manas destanı
E) Ergenekon destanı

06 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir?

A) Anonim özellik taşır.
B) Genellikle manzum şeklindedir.
C) Gerçek ve gerçek dışı olaylar iç içedir.
D) Destanlarda anlatılan zamanlar tamamen belirsizdir.
E) Yiğitlik, dostluk, aşk vb. içerikleri tema alılar.

06 Kasım 2021  

Baki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) 16. yy en büyük divan şairlerinden biridir.
B) Sümbül redifli kasidesi ona şairlik unvanını vermiştir.
C) İstanbul şairi olarak ta bilinir.
D) Fatih Sultan Mehmet ölümü üzerine Kanuni Mersiyesi'ni yazmıştır.
E) Hayattayken şairler sultanı unvanını almıştır.

06 Kasım 2021  

Peygamber efendimizin öven kaside türlerine ne denir?

A) Kaside         B) Matka    C) Nesib
D) Tegazzül     E) Naat

06 Kasım 2021  

Sanatçının kasidede methiyeden sonra lirik bir bölüm olan gazeli söylediği bölüm hangisidir?

A) Kaside            B) Matka        C) Nesib
D) Tegazzül         E) Naat

06 Kasım 2021  

Kasidelerde sanatçının sanat gücünü göstermek, hayal dünyasının zenginliğini vurgulamak için kasidede yaptığı girişe .................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Kaside            B) Matka        C) Nesib
D) Tegazzül         E) Naat

06 Kasım 2021  

Kasidenin son beytine ................... ismi verilir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Kaside            B) Matka        C) Nesib
D) Tegazzül        E) Naat

06 Kasım 2021  

I. Edebiyatımızda övgü ve yergi şairi olarak bilinmektedir.
II. Kelimeleri kullanmakta oldukça başarılıdır.
III. Kasidelerinde Arapça-Farsça kelime ve tamlamalara çok yer vermiştir.
Nef'i ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) Yalnız II        C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

06 Kasım 2021  

Divan edebiyatında şarkının 3.dizesi ve en dokunaklı dizesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuyuğ              B) Miyan        C) Rubai
D) Murabba        E) Terki-i bent

06 Kasım 2021  

Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiş olan ve Divan edebiyatında şarkının dışında kalan nazım biçimi hangisidir?

A) Tuyuğ            B) Miyan        C) Rubai
D) Murabb        E) Terki-i bent

06 Kasım 2021  

I. Aşk
II. Tasavvuf
III. Kahramanlık
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mesnevinin işlediği konular arasındadır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I, II ve III
D) Yalnız II        E) Yalnız III

06 Kasım 2021  

I. Tanzimat dönemi yazarlarındandır.
II. Romantizmin izleri görülür
III. Kahramanlarını halktan seçerek, gerçekliğe yönelir.
Samipaşazade Sezai ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II            B) Yalnız I        C) I ve II
D) II ve III              E) I, II ve III

06 Kasım 2021  

I. Kök Türk
II. Arap
III. Kiril
Yukarıda verilen alfabelerden hangisi veya hangileri Türkler tarafından kullanılmıştır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

06 Kasım 2021  

I. Sagu
II. Koşuk
III. Kök Türk Yazıtları
Yukarıda verilen edebi ürünlerden hangisi veya hangileri islamiyetin kabulünden önceki Türk edebiyatına örnektir?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserleri batı etkisiyle yazılmıştır?

A) Atilla İlhan               B) Karacaoğlan
C) Nedim                      D) Yusuf Has Hacib
E) Kaşgarlı Mahmut

06 Kasım 2021  

Olayın verilen konuşmalar arasında aktarıldığı anlatım tekniği aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) İç konuşma        B) Diyalog        C) Gösterme
D) Anlatma             E) Betimleme

06 Kasım 2021  

Aşağıda verilen yazarlardan hangisi Milli edebiyat dönemi hikaye yazarları arasında değildir?

A) Ömer Seyfettin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Refik Halit Karay
E) Reşat Nuri Güntekin

06 Kasım 2021  

Milli edebiyat dönemi Ömer Seyfettin ve arkadaşları tarafından hangi dergi ile başlamıştır?

A) Özgün kalemler            B) Genç kalemler
C) Çağdaş kalemler           D) Milli kalemler
E) Tanzimat öykücüleri

06 Kasım 2021  

I. Gerçek yada gerçeğe yakın olaylar anlatılır.
II. Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılır.
III. Destanların öz değişikliği uğramasıyla oluşmuştur.
IV. Uzun soluklu anlatımdır.
Halk hikayeleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III            B) II, III ve IV        C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV      E) I ve IV

06 Kasım 2021  

Dede Korkut hikayeleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

A) Sözlü olarak ortaya çıkmıştır.
B) İslamiyet öncesinde doğmuştur.
C) İslamiyetin kabulünden sonra islami unsurlar kullanılmıştır.
D) Destan özelliği taşır.
E) Birbirinden bağımsız 54 hikayeden oluşur.