2021-2022 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Tarih dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Tarih dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Tarih dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Kasım 2021  

I. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak için Osmanlılar, diğer beyliklerin iç meselelerinden yararlanmışlardır.
II. Osmanlılar, Anadolu'daki Türk beyliklerinin topraklarını sadece savaş yoluyla almışlardır.
III. Osmanlılar ele geçirdikleri beyliklerin tahririni yapmışlardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II        E) I, II ve III

06 Kasım 2021  

Batı Anadolu'daki beylikleri Osmanlı himayesine almak olarak belirlenen politika hangisidir?

A) Devşirme           B) Vasallık        C) Ahilik
D) İskan                  E) İşgal

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Türkler'in Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir?

A) Sırpsındağ savaşı      B) I. Balkan savaşı
C) II. Balkan savaşı        D) I. Kosova savaşı
E) II. Kosova savaşı

06 Kasım 2021  

Niğbolu'yu kuşatan Haçlı ordusunu bozguna uğratarak Abbasi Halifesi tarafından Sultan-ı İklim-i Rum ünvanını alan padişaha aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldırım Beysazıd        B) II. Murad
C) I. Mehmet                    D) Fatih Sultan Mehmet
D) Yavuz Sultan Selim

06 Kasım 2021  

Anadolu hisarı hangi padişah tarafından yaptırılmıştır?

A) Yıldırım Beysazıd            B) II. Murad
C) Orhan Bey                       D) Fatih Sultan Mehmet
D) Yavuz Sultan Selim

06 Kasım 2021  

Osmanlı devletinde ilk top hangi padişah döneminde kullanılmıştır?

A) I. Murad                    B) II. Murad
C) Orhan Bey                D) Fatih Sultan Mehmet
D) Yavuz Sultan Selim

06 Kasım 2021  

Osmanlı devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haçova savaşı            B) I. Balkan savaşı
C) II. Balkan savaşı         D) Sırpsındağ savaşı
E) Sazlıdere savaşı

06 Kasım 2021  

Osmanlı devleti hangi fetihlerle Bitinya bölgesinden dışarıya doğru genişlemeye başlamıştır?

A) Balkan fetihler                B) İstanbul fethi
C) Anadolu fetihleri             D) İznik'in fethi
E) Bursa'nın fethi

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Bitinya bölgesinde değildir?

A) Yalova            B) İstanbul    C) Sakarya
D) Bursa             E) Bartın

06 Kasım 2021  

Bizans imparatorluğunda valilik derecesinde hizmetlerde bulunan kişilere verilen unvan hangisidir?

A) Tekfuk           B) Gözcü        C) Kadı
D) Vezir              E) Sadrazam

06 Kasım 2021  

I. Osmanlılar Oğuzların Bozok Koluna bağlı Kayı Boy'una mensuptur.
II. II. Murat döneminde bastırılan paralara ve dökülen toplara Kayı Boy'unun damgaları vurulmuştur.
III. Kayı Boyu'nun Anadolu'ya ne zaman geldiği kesin olarak tespit edilmemiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

06 Kasım 2021  

I. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu anlatan ilk kaynakların, kuruluştan yaklaşık bir asır sonra yazılması dönemin aydınlatılması açısından zordur.
II. Osmanlı tarihinin kaynakları kütüphane ve arşiv kaynakları olmak üzere iki temel kaynak grubundan oluşur.
III. Osmanlı devletinin kurulduğu ilk iki yüz yıl için bu iki kaynakta oldukça yeterlidir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

06 Kasım 2021  

I. Anadolu, coğrafi konumu, geçiş yolları üzerinde bulunması, iklimi gibi özelliklerinden dolayı yerleşim için ideal bir bölgedir.
II. Anadolu'nun Türkleşmesi tarihi bakımından önemli bir olgudur.
III. Anadolu'nun Türkleşmesi sırasında bölgede yaşayan gayri müslim halk direnmeden Türk hakimiyetine girmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II             B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III        E) Yalnız II

06 Kasım 2021  

I. Yönetim merkezi saraydır.
II. Saray dergah ya da bergah olarak isimlendirilmiştir.
III. Sultanın özel hayatını sürdürdüğü kısımda sarayda harem olarak geçmektedir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Türkiye Selçukluları için doğrudur?

A) I ve II             B) II ve III        C) I, II ve III
D) Yalnız III        E) Yalnız I

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Türk Toplum yapısında en büyük yapıyı ifade eder?

A) Bodun    B) Urug     C) İl    D) Boy    E) Oguş

06 Kasım 2021  

I. 1080-1178 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.
II. Özellikle Malatya üzerinden Türkiye Selçukluları ile karşı karşıya gelmişlerdir.
III. Danişmentname adı altında bölgede yaptıkları hizmetleri anlatmışlardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Danişmentliler için doğrudur?

A) I, II ve III            B) I ve III        C) II ve III
D) Yalnız I              E) Yalnız III

06 Kasım 2021  

I. Anadolu'ya ilk Türk akınları IV. yy sonlarında Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir.
II. X. yy ikinci yarısında kadar Türkler Anadolu'da gaza ve cihat hareketlerinden bulunmuşlardır.
III. Anadolu'ya ilk Selçuklu akınları Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce 1015'ten itibaren başlamıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) I ve III        C) II ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

06 Kasım 2021  

Osmanlı devletinde kasaba ve şehirlerde zanaatkarların bir araya gelerek oluşturdukları birliğe ne ad verilir?

A) Gedik             B) Lonca        C) Hibre
D) Bezirgan        E) Eh-l Hirfet

06 Kasım 2021  

Gelirleri kale ve tersane giderleri için ayrılan toprak hangisidir?

A) Öşri            B) Yurtluk        C) Ocaklık
D) Dirlik          E) Mukataa

06 Kasım 2021  

Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında değişen dirlik toprağı hangisidir?

A) Has             B) Zeamet        C) Tımar
D) Haraci        E) Mukataa