2021-2022 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarından değildir?

A) Allah'a iman            B) Peygamberlere iman   
C) Meleklere iman       D) Namaz kılmak   
E) Kitaplara iman

06 Kasım 2021  

Allah’ın (c.c.) dinine teslim olan, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) din adına bildirdiği her şeye gönülden bağlanan, inandıklarını yaşamaya çalışan, ibadetlerini yerine getiren ve dinin güzel ahlakını davranışlarına yansıtan kişiye ...............denir.
Boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan tanım  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşrik          B) Müslüman        C) Kafir   
D) Münafık        E) Müflis

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?

A)  İman yeis (ümitsizlik) halinde olmamalıdır   
B) Samimi bir imanda şüphe olmamalıdır     
C) Mü’min, Allah’ın (c.c.) rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olmalıdır.  
D) İman, sadece sözde kalmamalı, samimi bir şekilde kalbin tasdikine dayanmalıdır       
E) İman sadece dil ile söylense yeterlidir

06 Kasım 2021  

İslam dininin emir ve yasaklarına uymada titiz davranan, temel inanç konularında Kur’an ve sünnete uygun bir anlayışa sahip olan, duyup öğrendiği hadisleri aynen başkalarına aktarabilen güvenilir ravilerin aralarında kopukluk olmadan birbirlerine aktardıkları hadis türüne ............. hadis denir ve ibadet ve ahlak konularının tamamında delil kabul edilir.

A) Hasen hadis               B) Sahih hadis     
C) Mütevatir hadis          D) Ahad hadis       
E) Zayıf hadis

06 Kasım 2021  

Kişinin Allah'ın varlığını ,birliğini ,sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesine ........... denir.

A) Tevhid  B) İhlas C) İman D) Hadis  E) İcma

06 Kasım 2021  

İslam'da inanç, ibadet, ahlak ve hukuk konularında başvuru kaynağı olarak kullanılan dini delillere ne ad verilir?

A) Edille-i Şer'iyye         B)Ahkam-ı İlahiyye
C) Sünnet                      D) Mütevatir Hadis
E) Fıkıh

06 Kasım 2021  

Allah’ın olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını önceden bilmesi ve takdir etmesine ................ denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Kaza             B) Kader        C) Tevekkül
D) Teslimiyet    E) Ahiret

06 Kasım 2021  

I. Dua edilirken umut içinde olunmalıdır.
II. Dua edilirken bağırılmamalıdır.
III. Duada acelecilik yapılmamalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dua için doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a iman etmenin tanımı içinde yer almaz?

A) Allah’ın 14 sıfatına eksiksiz inanmak
B) Allah’a Tevhid inancı içinde inanmak
C) Allah’ın en yüce varlık olduğuna inanmak
D) Allah’ın dediklerini uygulamak
E) Allah’a Hristiyanlık ve Yahudilikteki gibi insan özelliği vermeden ve aciz özellikler vermeden ŞİRK koşmadan inanmalıyız.

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” sorusuna cevap olamaz?

A) Şükretmek için               
B) Emrettiği için
C) Rızasını kazanmak için
D) Toplumda beğenilmek veya kendimizi mutlu hissetmek için
E) Sevgisini ve mükâfatını kazanmak için

06 Kasım 2021  

Ahmet : Sadece zor bir durumda kaldığımız zaman dua etmeliyiz.
Ayşe : Dua, insanın Allah katındaki değerini artırır. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu göstermiş oluruz.
Ali : İnsanlar dilek ve isteklerini dua yoluyla Allah’a iletir.
Elif : Duamız kısa sürede kabul olmazsa dua etmeyi bırakmak gerekir.
Dua ile ilgili hangi öğrencilerin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Ahmet ve Ayşe          B) Ahmet ve Elif
C) Ayşe ve Ali                  D) Ali ve Elif
E) Ayşe ve Elif

06 Kasım 2021  

“Hiç kimse; her resmin bir ressamının, her kitabın bir yazarının, her elbisenin bir terzisinin, her binanın bir ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. Bu eseri ortaya koyan eser sahibinin fikrini öğrenmeliyiz. O halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir ----------- vardır. “
Cümlenin akışına göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Şekli            B) Güzelliği        C) Ölçüsü
D) Yaratıcısı     E) İklimi


06 Kasım 2021  

Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı, evrende kargaşa ve kaos oluşur, bu da evrenin düzenini altüst ederdi. Örneğin, ilahlardan biri yerçekimi kanunu olmasını, diğeri olmamasını isterdi, aynı anda biri vaktin gece olmasını, diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi. Fakat evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir ikiliğin olmadığını göstermektedir. 
Bu durumu en iyi anlatan ayet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık”. (Duhan suresi, 38.ayet) 
B) “...O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir.” (Furkan suresi, 2.ayet) 
C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22.ayet) 
D) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...” (Bakara suresi,163. ayet) 
E) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” ( Rahman Suresi, 7 ve 8. ayetler)

06 Kasım 2021  

"İmanın 6 şartından birine eksik inanırsak veya  Kur’an-ı Kerim’den bir ayete inanmaz isek namaz kılan biri  olsak  dahi Allah katında………………………………………………..………”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmanımız tam olmaz. 
B) İmanımız, Müslümanlığımız gider, kaybolur.
C) Müslümanlığımız devam eder ama zayıflar.
D) İyilikler yapıyorsak, imanımızın eksik olması önemli değildir.  
E)Önemli olan kalp temizliğidir. Müslümanlığımız devam eder.

06 Kasım 2021  

Allah’ın…………………..ismi cömertlik anlamındadır.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Kerim              B) Gaffar        C) Razzak
D) Mütekkebir    E) El Hak

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sübuti sıfatlarından biri değildir?

A) İlim   B) Semi   C) İrade   D) Beka   E) Tekvin

06 Kasım 2021  

Allah'ın karşılık beklemeden bol bol veren anlamına gelen ismi hangisidir?

A) Basıt            B) Muhyi        C) Nafi
D) Rezzak        E) Vehhab

06 Kasım 2021  

Yüce Allah'ın kesintisiz biçimde çokça rızk veren anlamına gelen ismi hangisidir?

A) Rahman        B) Rezzak        C) Muhyi
D) Şafi                E) Rab

06 Kasım 2021  

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) İslam dini Allah'ı doğru bir şekilde tanıtmayı amaçlar.
B) Allah inancı doğru olmayan biri diğer iman esaslarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilir.
C) İnanan biri Allah'a tam anlamıyla bağlana bilmesi için onu iyi bilmelidir.
D) Kainat ve içindekiler Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir.
E) Allah'ı tanımak; O'nun güzel isimleri ve sıfatlarını bilmekle olur.

06 Kasım 2021  

“… ..................... edenlerin Allah’a olan sevgileri çok daha fazladır…”
Yukarıda verilen ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İhsan            B) İman        C) İbadet
D) Tehvid          E) Tecvid