2021-2022 10.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Coğrafya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Coğrafya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Coğrafya dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

03 Ocak 2022  

Aşağıdaki topraklardan hangisi oluşumuna göre diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

A) Laterit      B) Çernozyom                 C) Kalsimorfik
D) Podzol     E) Kahverengi orman

03 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi boyuna kıyı tipi özelliği gösteren kıyıların genel özelliklerinden biri değildir?

A) Gerçek uzunluk ile kuş uçuşu uzunluk arasındaki fark fazladır.
B) Dağlar kıyıya paralel olarak uzanış gösterir.
C) Kıta sahanlığı dardır.
D) Falez oluşumu fazladır.
E) Doğal liman oluşumu azdır

03 Ocak 2022  

• Eski göl tabanlarında oluşan topraklardır.
• Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir.
• Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir.
Yukarıda özellikleri verilen toprak türü hangisidir?

A) Alüvyal          B) Kolüvyal             C) Tuzlu toprak
D) Killi toprak     E) Kireçli toprak

03 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri arasında gösterilemez?

A) Boyları genellikle kısadır.
B) Genellikle akış hızları yüksektir.
C) Düzenli rejime sahiptir.
D) Yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaz.
E) Aşındırma güçleri fazladır.

03 Ocak 2022  

Yer altı sularının içerisinde bulunan fazla miktardaki kalsiyum bikarbonat açık bir alana çıktığında çökelmeye uğrar. Bunun sonucunda karstik birikim şekilleri meydana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan karstik birikim şekillerinden değildir?

A) Sarkıt          B) Mağara         C) Dikit
D) Sütun          E) Traverten

03 Ocak 2022  

Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumu üzerinde akarsuların hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur?

A) Taraça            B) Dev kazanı             C) Irmak adası
D) Delta ovası     E) Çentik vadi

03 Ocak 2022  

"Bulunduğum yerde kalker, jips, kaya tuzu ve tebeşir gibi kolay çözünebilen araziler var." diyen bir kişinin aşağıdaki yerlerden hangisinde olması beklenir?

A) Erzurum-Kars    B) Doğu Karadeniz     C) Hakkâri
D) Ergene              E) Taşeli

03 Ocak 2022  


coğrafya sorusu
Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen merkezlerden hangisi ülkemizin güneybatısında yer alan ve tektonik deprem yaşanma olasılığı yüksek olan bir ilimizdir?

A) Muğla         B) Erzincan           C) Mardin
D) İstanbul      E) Osmaniye

03 Ocak 2022  

Aşağıda rüzgârın aşındırma ve biriktirme şekillerine ait örneklendirmelerden hangisi doğrudur? (Aşınım – Birikim)

A) Tafoni - Lös                B) Yardang - Mantar kaya
C) Kumul - Hamada        D) Lös - Şahit kaya
E) Barkan - Tafoni

03 Ocak 2022  

Eğimli karstik arazilerde yüzey sularının aşındırması sonucu oluşan 1–2 cm ile 1 m arasında genişliğe sahip yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lapya         B) Dolin             C) Uvala
D) Polye          E) Düden

03 Ocak 2022  


10.sınıf coğrafya sorusu harita
Buzullardan koparak okyanuslarda sürüklenen buzul parçalarına buzdağı (aysberg) denir.
Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli yerlerin hangisinde buzdağı bulunma olasılığı daha yüksektir?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

03 Ocak 2022  


Türkiye haritası
Yukarıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulunur?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

03 Ocak 2022  

Okyanus ve denizlerdeki tuzluluk oranı, Ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Tuzluluk oranında görülen bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortalama derinliğin etkisi
B) Karaların etkisi
C) Volkanik faaliyetlerin azalması
D) Akıntıların etkisi
E) Sıcaklık ve buharlaşma koşulları

03 Ocak 2022  

Yapılan araştırmalarda Ergene Havzası ve Çukurova'nın çok yavaş da olsa alçaldığı ve bu sürecin hâlâ devam ettiği tespit edilmiştir.
Yukarıda verilen durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orojenez     B) Epirojenez        C) Volkanizma
D) Deprem       E) Buzullar

03 Ocak 2022  

Türkiye'nin tektonik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zonguldak'taki taş kömürü I.Jeolojik Zaman'da oluşmuştur.
B) Türkiye'nin bulunduğu alan II.Jeolojik Zaman'da Tetis Denizi altında kalmıştır.
C) Tetis Deniz'i altındaki Türkiye III.Jeolojik Zaman'da yükselmeye bağlı olarak su yüzeyine çıkmıştır.
D) Türkiye'nin kuzeyindeki Kuzey Anadolu Dağları IV.Jeolojik Zaman'da oluşmuştur.
E) Türkiye bugünkü genel görünümünü IV. Jeolojik Zaman'da kazanmıştır.

03 Ocak 2022  

Akarsuların denize döküldüğü yerlerde, belirli şartlar altında deltalar meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi delta ovası oluşumu için gerekli olan bir durum değildir?

A) Akarsular üzerinde barajlar yapılması
B) Akarsu ağızlarında şelf sahasının geniş olması
C) Güçlü akıntılar olmaması
D) Akarsu havzasında yoğun erozyon olması
E) Gelgit genliğinin az olması

03 Ocak 2022  

• Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birikmesi ile oluşmuş göllerdir.
• İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.
• Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir.
• Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu meydana gelen göllerdir.
Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangisi ile ilgili bilgi yukarıda verilmemiştir?

A) Volkanik set gölleri     B) Karstik göller
C) Volkanik göller           D) Buzul gölleri
E) Baraj gölleri

03 Ocak 2022  

Yaz tatilinde ailesi ile ülkemizi gezen Ahmet, Rize'deki Ayder Yaylası'na giderken gördükleri Fırtına Vadisi'ndeki köprülerin daha yüksek ve kemerli, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bozdoğan Köprüsü'nün ise daha alçak olduğunu gözlemlemiştir. Bu durumun nedenini ise babasına sormuştur.
Ahmet'in babasından aldığı hangi cevap doğru olabilir?

A) Debilerinin daha fazla olması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'ndeki akarsu seviyelerinin yükselmesi.
B) Batı Anadolu'da fay hatlarının fazla olması
C) Karadeniz’de ulaşımda daha çok demir yolunun kullanılması
D) Her iki bölgenin ekonomik faaliyetlerinin farklı olması
E) Batı Anadolu’da litolojinin farklı olması

03 Ocak 2022  

I. Mağara
II. Sarkıt
III. Lapya
IV. Dolin
V. Traverten
Türkiye’de görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik birikim şekillerindendir?

A) I ve II         B) I ve IV             C) II ve III
D) II ve V        E) IV ve V

03 Ocak 2022  

Tektonik çukurluklar, vadiler veya koy gibi yer şekillerinin önünün herhangi bir malzemeyle kapanması sonucunda oluşan göllere "set gölleri" denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi set göllerinin oluşum nedenlerinden olamaz?

A) Volkanizma     B) Heyelan             C) Alüvyon
D) Buzul              E) Karstik erime