2021-2022 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

19 Aralık 2021  

Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla kurulan MUAHAT (kardeşlik antlaşması) sırasında Hz. Peygamber, kimi kendisine kardeş olarak seçmiştir?

A) Hz.Ömer              B) Hz.Ali         C) Hz.Ebubekir
D) Hz.İbrahim           E) Hz.Osman

19 Aralık 2021  

Cahiliye döneminde, Henüz 17-18 yaşındaki bir gencin, Kâbe’nin hemen yanı başındaki evini İslam davetine açabilmesi, onun ne denli cesur ve fedakar bir genç olduğunu da göstermektedir.
Bahsedilen bu genç davetçi kimdir?

A) Erkam b. Ebi’l-Erkam         B) Hz. Ali
C) Mus’ab b. Umeyr                D) Üsame b. Zeyd
E) Muaz b. Cebel

19 Aralık 2021  

İbadete, özellikle namaza düşkünlüğüyle bilinen âlim sahâbilerdendir. Yaşadığı dönemde Kur’an-ı Kerim’i baştan sonra ezberlemiştir.
Bahsedilen bu genç yönetici kimdir?

A) Erkam b. Ebi’l-Erkam        B) Cafer b..Ebi Talib
C) Mus’ab b. Umeyr              D) Üsame b. Zeyd
E) Muaz b. Cebel

19 Aralık 2021  

Peygamberiz, “Sana cennette iki kuşak vardır” buyurdu. Bundan böyle .......... ashab arasında, “iki kuşak sahibi” anlamına gelen “Zatü’nNitâkeyn” lakabıyla anılacaktı.
Boş bırakılan yere hangi sahabi gelmelidir?

A) Hz.Fatıma                      B) Hz. Aişe
C) Esma binti Ebi Bekir      D) Üsame b. Zeyd
E) Muaz b. Cebel

19 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de gençlik hallerinden bahsedilen sahabilerden birisi değildir?

A) Hz. Meryem      B) Hz. Ali           C) Hz. Yusuf
D) Hz. Musa          E) Hz. İbrahim

19 Aralık 2021  

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) genç yaşta Hilfü’l-Fudûl’a (Erdemliler Topluluğu) katılmasında hangi konudaki haksızlıkların önüne geçmek istemesi etken olmuştur?

A) Tarım          B) Hayvancılık       C) Savaş
D) Ticaret        E) Yerleşik Hayat

19 Aralık 2021  

Türkçede delil, kanıt, işaret gibi anlamlara gelir. Yaygın anlamına göre Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan cümleler demektir.
Tanımı verilen dini terim nedir?

A) Tilavet   B) Hadis   C) Ayet   D) Kıraat   E) Sure

19 Aralık 2021  

Zeynep, Ali'nin Allah'ın sıfatlarıyla ilgili sorduğu iki soruya sırasıyla; ''Bir olması ve Her şeyi görmesi'' cevaplarını vermiştir. Ali'nin Zeynep'e sorduğu Allah'ın sıfatları hangileridir?

A) Kıdem-Semi               B) Beka- İlim
C) Vahdeniyet-Basar      D) Beka-Kelam
E) Kıdem-İlim

19 Aralık 2021  

Kur'an-ı Kerim'e göre Allah niçin sadece insanlara sorumluluk yüklemiştir?

A) Akıl ve irade sahibi olduğundan,
B) Davranışlarına çeki düzen vermesinden,
C) Kontrollü davranışlarda bulunmasından,
D) İnsanlara daha iyi davranmasından,
E) Çevresini temiz tutmasından,

19 Aralık 2021  

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğmadan önce .... altı yaşında iken ............, sekiz yaşında iken de ......................vefat etmiştir. Verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?

A) babası-annesi - dedesi
B) dedesi -babası -annesi
C) annesi-babası - dedesi
D) babası- dedesi - annesi
E) annesi - dedesi- babası

19 Aralık 2021  

• Putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmişlerdir.
• İnançlarını açıkça dile getirip içinde bulundukları topluma karşı çıkmışlardır.
• İnançlarından ötürü öldürülmekten korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ashab-I Suffe          B) Ashab-I Kehf
C) Darun Nedve          D) Darul Erkam
E) Hilful Fudul

19 Aralık 2021  

Hz. Muhammed hak ve adalet konusunda çok hassastı. O, kimseye haksızlık etmediği gibi başkalarının da haksızlık etmesini istemezdi. Haksızlıkları önlemeye çalışır, haksızlığa uğrayanlara haklarını almaları için yardımcı olurdu. Bu yüzden yirmi yaşlarındayken Mekke’de kuru-lan “Hılfu’I-Fudul” yani “Erdemliler Topluluğu”na katılmıştır. Bu topluluğun kuruluş amacı ........
Bu cümle anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) fakirlere yardım etmektir.
B) yabancıların güvenliğini temin etmektir.
C) zulme uğrayanın mağduriyetini gidermektir.
D) iflas eden tüccarlara sermaye bulmaktır.
E) haksızlık yapanları yetkililere şikâyet etmektir.

19 Aralık 2021  

Duanın insan üzerindeki etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dua eden kişi, Allah’ın kendisine yardım edeceğini düşünür.
B) Dua etmek insanın güzel davranışlara yönelmesine katkı sağlar.
C) Dua ile isteklerinin gerçekleşeceğine inanan insan çalışmayı bırakır.
D) Samimi olarak yapılan dua insanın kötülükten uzaklaşmasına yardımcı olur.
E) Dua insanın manen rahatlamasına, kendini huzurlu hissetmesine katkı sağlar.

19 Aralık 2021  

‘Vay halimize! Bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş.’(Kur’an-ı Kerim,Kehf, 49)
Ayette sözü edilen kitaba verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suhuf                      B) Mizan              C) İlahi Kitap
D) Kiramen Katibin      E) Amel Defteri

19 Aralık 2021  

‘Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti.(Kur’an-ı Kerim, Enbiya, 22)
Yukarıdaki ayette temel inanç esaslarından hangisi üzerinde durulmaktadır?

A) Kitaplara iman              B) Peygamberlere iman
C) Ahirete iman                 D) Allah’a İman
E) Meleklere iman

19 Aralık 2021  

‘O Allah ki gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmeder. O’nu bırakıp taptıkları sahte ilahlar ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitip görendir.’(Mü’min Suresi, 19-20)
Yukarıdaki ayette şanı pek yüce olan Allah’ın sübuti sıfatlarından hangisine değinilmiştir?

A) Kelam-Semi       B) Hayat-İrade          C) Semi-Basar
D) Basar-İlim          E) Hayat – Kelam

19 Aralık 2021  

Sadece Allah Teala’nın zatına mahsus olan yarattıklarından herhangi birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlara ‘Zati Sıfatlar’ denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Zati sıfatlarındandır?

A) Kıdem   B) Hayat   C) İlim   D) İrade   E) Basar

19 Aralık 2021  

Hz. Peygamber’in (sav.) “ibadetin özü” olarak nitelendirdiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdest   B) Namaz   C) Dua   D) Hac   E) Oruç

19 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir?

A) Çalışmak            B) Dua etmek          C) İbadet etmek
D) Tövbe etmek      E) Kur’an okumak

19 Aralık 2021  

Kuranı kerim de varlığı anlamlandırma gayreti içerisinde bir genç olarak örnek verilen (Enam suresi 76-79.ayetlerde) de Allah’ın tekliğine tefekkür(düşünce) ile ulaşan şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İsa              B) Hz. İbrahim              C) Hz. Musa
D) Hz. Meryem      E) Hz. Muhammed