2021-2022 Lise 11.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

Lise 11.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde Lise 11.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı, Temel Dinî Bilgiler, Tarih, Peygamberimizin Hayatı, Matematik, Kimya, İngilizce, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Biyoloji, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp Lise 11.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Ders İçerikleriLise 11.Sınıf için Eklenen Sorular

13 Şubat 2022  

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan bir atık su tesisinden alınan su örneğinin 2 kilogramında 4 miligram sülfat iyonu bulunmaktadır.
Buna göre, atık su örneğindeki sülfat iyonunun derişimi kaç ppm'dir?

A) 0,4    B) 2    C) 2,5    D) 4    E) 25

13 Şubat 2022  

2 litre 0,6 molar Cr(NO3)2 çözeltisi ilk 8 litre 0,4 molar Na3PO4 çözeltisi karıştırıldığıında Cr3(PO4)2 katısı çöküyor.
Çökme işlemi tamamlandıktan sonra çözeltideki PO43- iyonu derişim kaç molar olur?

A) 0,12    B) 0,16    C) 0,2    D) 0,24    E) 0,36

13 Şubat 2022  

x molal derişimi sulu KCI çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı -t/2 C, y molal derişimi Ca(NO3)2 sulu çözeltisindeki ise -t/4 C'dir.
Buna göre, çözeltinin molar derişimi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) x=y    B) 2x=y    C) x=2y    D) x=3y    E) 3x=y

13 Şubat 2022  

X tuxunun t C sıcaklıkta etil alkoldeki çözünürlüğü 40 g/100 mL etil alkoldür.
Buna göre, aynı sıcaklıkta 600 gram doymuş çözelti hazırlamak için gereken X tuxu en az kaç gramdır?

A) 100    B) 150    C) 200    D) 250    E) 400

13 Şubat 2022  

Endotermik (ısı alan) çözünen bir X katısı bir miktar suya atılarak çözünmesi sağlanıyor. Bir süre sonra katının bir kısmının dibe çöktüğü gözleniyor.
Buna göre;
I. Çözelti doymuştur.
II. Sıcaklık arttıkça dipte kalan katı çözünür.
III. Basınç arttıkça daha çok X katısı çözünür.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız III        C) II ve III
D) I ve II           E) I ve III

13 Şubat 2022  

I. Gümüşün kararması
II. Amonyak gazının suda çözünmesi
III. Sodyum atomunun sodyum katyonuna dönüşmesi
IV. Suyun buz haline gelmesi
V. Oksijen molekülünün oksijen atomlarına ayrışması
Yukarıdaki olaylardan kaç tanesinde düşük enerjili maddelerden yüksek enerjili maddeler oluşur?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

13 Şubat 2022  

I. Cıva sıvısı
II. Tuz ruhu
III. Amonyak gazı
IV. Helyum gazı
V. Demir katısı
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesinin standart oluşum entalpisi sıfırdır

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

13 Şubat 2022  

11.sınıf kimya sorusu
tepkimesinin tepkime entalpisi kaç kkal'dir?

A) +181    B) -181    C) +31    D) -31    E) +8

13 Şubat 2022  

CH3CHO(g) -> CH4(g) + CO(g)
tepkimesinde CH3CHO gazının harcanma hızının 0,5 mol/s olduğu anda CO gazının oluşma hızı kaç g/dk'dır? (C:12, O:16)

A) 560    B) 620    C) 680    D) 790    E) 840

13 Şubat 2022  


tepkimesinin aktifleşme enerjisi kaç Kj'dür?

A) 20    B) 40    C) 58    D) 116    E) 128

13 Şubat 2022  

Derişimi 3 mol/L olan 2 litre X çözeltisinin öz kütlesi 1,2 g/cm3'tür.
Buna göre çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? (X:40)

A) 5    B) 10    C) 13    D) 17    E) 20

13 Şubat 2022  

1 atm basınçta x kg suda 200 gram CaCO3 katısı çözülerek hazırlanan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 102,8 C'dir. 
Buna göre çözeltideki su miktarı kaç gramdır?

A) 1000    B) 1340    C) 1500    D) 2000   E) 2100

13 Şubat 2022  

CnH2N-2 bileşiğinin molar yanma ısısı -300 kkal'dir. Bu bileşiğin 5,2 gramının tamamen yanması sonucunda 60 kkal ısı açığa çıkıyor.
Buna göre bileşikteki N değeri kaçtır? (H:1, C: 12)

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

13 Şubat 2022  

kimya sorusu tablo
Yukarıda verilen atomları arası bağ enerjisine ve
kimya sorusu devamı
tepkimesine göre C-H bağının enerjisi kaç kkal/mol'dür?

A) 90    B) 97    C) 99    D) 103    E) 109

13 Şubat 2022  

11.sınıf kimya sorusu
Sabit sıcaklıkta gerçekleşen bir tepkimenin hız sabitini belirlemek için yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Buna göre, tepkimenin hız sabiti (k) nin değeri kaçtır?

A) 0,5    B) 1    C) 1,5    D) 2    E) 2,5

09 Şubat 2022  

Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı hayatın güzelliklerinden kendinizi yoksun bırakmayın ama Allah’ın sınırlarını da aşmayın: Allah, sınırları aşanları sevmez.”(Mâide-87)
Yukarıda verilen ayetten hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Allah’ın hükümlerini kimse değiştiremez
B) Dünya nimetlerinden yararlanmanın sınırı yoktur.
C) Dünya hayatında meşru ölçülere uymak gerekir
D) Kazancımızda helal-haram ölçüsü aranmalıdır
E) Dünya nimetlerinden uzak durulmamalıdır

09 Şubat 2022  

Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” - “Allah’a yemin olsun ki sizden birinin eline ipini alıp sırtında odun taşıması, birine varıp dilenmesinden çok daha iyidir...” (Hadis)
Verilen hadislerden hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Kimseye yük olmamak gerekir
B) El emeği ve alın teri ile kazanmak gerekir
C) Bulduğumuz her nimet bir rızıktır
D) En hayırlı lokma el emeği ile kazanılandır.
E) Haksız kazançtan uzak durmalıyız

09 Şubat 2022  

Hz. Muhammed (sav), İnsanlara dünya hayatının geçiciliğini ve ahiretin ebedîliğini öğretti. Dünya için ahiretin, ahiret için de dün yanın ihmal edilmesine karşı çıktı. İnsanlığa dünya ve ahiret dengesi üzerine kurulu bir hayat anlayışı kazandırdı.
Bu metne göre, dünya-ahiret dengesini en güzel ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ne ekersen onu biçersin
B) Sakla samanı, gelir zamanı
C) Ne verirsen elinle, o gelir seninle
D) Dünya ahirete ulaştıran bir vasıtadır
E) Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.

09 Şubat 2022  

Sevgili Peygamberimiz dünya hayatında sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini bilip bunları iyi değerlendirmemiz gerektiği konusunda bizleri şöyle uyarmıştır: “Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz:….. Aşağıdakilerden hangisi bu beş şeyden biri değildir?

A) Çirkinlikten önce güzelliğin
B) Ölümden önce hayatın
C) ihtiyarlıktan önce gençliğin
D) Hastalıktan önce sağlığın
E) Fakirlikten önce zenginliğin

09 Şubat 2022  

Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde yapsın.” buyuran Peygamberimiz, bütün işlerimizi sorumluluk bilinciyle ve özen göstererek yapmamızı istemiştir. Peygamberimize göre bu şekilde yapılan işler dünyevi konularla ilgili de olsa Allah katında ibadet değeri kazanır.
Bu düşüncenin Kur’an’daki adı nedir?

A) İçtihat   B) İrfan   C) İz’an   D) İhsan   E) İhlas