Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde resim sanatında öne çıkan temalardan üç örnek veriniz.


 2. Cevap: * Portre * Manzara * Tarihi olaylar Açıklama:

  Bu temalar, İbrahim Çallı gibi ressamların eserlerinde sıklıkla işlenmiştir. 3. Osmanlı Devleti'nde edebiyatın üç ana kolunu açıklayınız.


 4. Cevap: * Divan Edebiyatı * Halk Edebiyatı * Tasavvuf Edebiyatı Açıklama:

  Divan Edebiyatı, aruz vezniyle yazılan ve kafiye ile sanatlı bir dil kullanan edebiyat türüdür. Halk Edebiyatı, halk arasında anonim olarak üretilen ve genellikle saz eşliğinde söylenen edebiyat türüdür. Tasavvuf Edebiyatı, dini tasavvufi düşünceleri ifade eden edebiyat türüdür. 5. "Türk Beşlileri" olarak bilinen sanatçıların üç örneğini veriniz.


 6. Cevap: - Cemal Reşit Rey - Necil Kazım Akses - Hasan Ferit Alnar Açıklama:

  Türk Beşlileri, Türk müziğinin klasikleşmiş eserlerini üretmiş ve çok sesli müziğin gelişimine önemli katkılar yapmış Türk bestecilerden oluşmaktadır. 7. Heykel sanatının Cumhuriyet Dönemi'nde gelişimini açıklayınız.


 8. Cevap: - Anıt heykel alanında atatürk ve Milli Mücadele teması ağırlık kazandı. - Alman heykeltıraş Rudolf Belling'in ülkeye getirilerek heykeltıraş eğitiminin verilmesine katkı sağlandı. - Şehir merkezlerine Atatürk ve Milli Mücadele temalı heykeller ve büstler yapıldı. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde heykel sanatı, diğer sanat dallarında olduğu gibi önem kazandı ve özellikle anıt heykeller aracılığıyla ulusal kimliğin inşasına katkı sağlandı. 9. Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında yapılan üç önemli değişikliği listeleyiniz.


 10. Cevap: Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında yapılan üç önemli değişikliği listeleyiniz.mat Dönemi'nde eğitim alanında yapılan üç önemli değişikliği listeleyiniz. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında yapılan üç önemli değişikliği listeleyiniz. Cevap: * Eğitim sistemi Batılılaştırıldı. * Rüştiye ve idadîler yaygınlaştırıldı. * Dârülfünun kuruldu.Dönemi'nde eğitim alanında yapılan üç önemli değişikliği listeleyiniz. Cevap: * Eğitim sistemi Batılılaştırıldı. * Rüştiye ve idadîler yaygınlaştırıldı. * Dârülfünun kuruldu. 11. Azınlık okulları hangi amaçlarla kurulmuştur?


 12. Cevap: Dinî, kültürel ve millî duyguları yaymak Açıklama:

  Azınlık okulları, gayrimüslim cemaatler tarafından kurulmuş ve dinî eğitim, kendi kültürlerini koruma ve milliyetçilik fikirlerinin yayılması amacıyla kullanılmıştır. 13. Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında yapılan önemli çalışmalardan üç tane belirtiniz.


 14. Cevap: * Astronomi alanında Fatin Gökmen'in çalışmaları * Matematik alanında Cahit Arf'ın çalışmaları * Fizik alanında Feza Gürsey'in çalışmaları Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiş, astronomi, matematik ve fizik gibi alanlarda dünya çapında tanınan bilim insanları yetişmiştir. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan önemli değişiklikleri açıklayınız.


 16. Cevap: Tevhid-i Tedrisat Kanunu, yeni Türk harflerinin kabulü, karma eğitim, kadınların eğitimine önem verilmesi, üniversite reformu gibi değişiklikler yapılmıştır. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim sistemi çağdaşlaştırılmış, laikleştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 17. Lozan Antlaşması'nın ekonomik boyutlarını açıklayınız.


 18. Cevap: Kapitülasyonların kaldırılması, dış borçların paylaşılması, nüfus mübadelesi ve gümrük düzenlemeleri. Açıklama:

  Lozan Antlaşması, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamıştır. 19. Türkiye İktisat Kongresi'nin amaçlarını belirtiniz.


 20. Cevap: Yerli üretimin teşviki, girişimciliğin desteklenmesi, çalışma özgürlüğü sağlanması, yabancı sermayenin izne tabi tutulması. Açıklama:

  Türkiye İktisat Kongresi, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için bir yol haritası çizmiştir. 21. Tanzimat Dönemi'nde idare ile mahkeme kuvvetlerinin birbirinden ayrılması için yapılan düzenlemeleri üç tane örnek veriniz.


 22. Cevap: * Müdde-i umumiliklerin (savcılıkların) kurulması * Adli müfettişliklerin oluşturulması * İcra memuriyetlerinin kurulması Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde idare ile mahkeme kuvvetlerini ayırmak için alınan önlemlerden bazıları bunlardı. 23. Tanzimat Dönemi'nde yürürlüğe giren ve Osmanlı medeni hukukunun temelini oluşturan kanunun adı nedir?


 24. Cevap: Mecelle Açıklama:

  Mecelle, 1869-1876 yılları arasında hazırlanan ve 1877'de yürürlüğe giren bir medeni kanundur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı Devleti'nde azınlık okulları genellikle kiliselerin etrafında açılmıştır.
  2. (.....) Yabancı okullar, Osmanlı Devleti'ne ekonomik amaçlarla tanınan kapitülasyonlar kapsamında açılmıştır.
  3. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde, Türkiye'nin millî bir eğitim sistemi kurulması hedeflenmiştir.
  4. (.....) Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin laik ve bilimsel olması gerektiğine inanmıştır.
  5. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde, karma eğitim uygulanmıştır.
  6. (.....) Lozan Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ndeki yabancı okulların ayrıcalıkları kaldırılmıştır.
  7. (.....) Yabancı misyoner okulları, dinî amaçların yanı sıra ekonomik ve siyasi faaliyetler yürütmüştür.
  8. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ülküsünün temelinde Türkiye'nin bağımsızlığı vardır.
  9. (.....) Cumhuriyet öncesinde azınlık okulları, devletin denetiminden uzaktı.
  10. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimin temel hedefleri arasında kendine güven duyan nesiller yetiştirmek vardır.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin çağdaş, demokratik ve laik olması gerektiğine inanıyordu.
  (.....) 2. Eğitim-öğretimin birliğini sağlamak amacıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu çıkardı.
  (.....) 3. Medreseleri kaldırarak, din görevlilerini yetiştirmek için imam-hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri açtı.
  (.....) 4. Okuma yazmayı kolaylaştırmak için yeni Türk harflerini kabul etti.
  (.....) 5. Tarih ve dil konularında millîleşmeyi hızlandırdı.
  (.....) 6. Karma eğitim sistemini uygulayarak kadınların eğitimine önem verdi.
  (.....) 7. Yeni nesillerin millî benliklerini kazanmalarını sağlayacak eğitim programları hazırladı.
  (.....) 8. Eğitimde çağdaş bilimsel yöntemlerin uygulanmasını teşvik etti.
  (.....) 9. Öğretmenlerin yetiştirilmesine büyük önem verdi.
  (.....) 10. Eğitimi toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçladı.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin toplumun kalkınması ve ilerlemesi için hayati önem taşıdığını düşünüyordu. Bu nedenle, eğitim sisteminde köklü reformlar gerçekleştirdi ve çağdaş, demokratik ve laik bir eğitim anlayışını hayata geçirdi. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Şeker Ahmet Paşa
  b. Osman Hamdi Bey
  c. İbrahim Çallı
  d. Matrakçı Nasuh
  e. Hafız Osman
  1. Resim
  2. Edebiyat
  3. Nakkaşlık
  4. Tezhip
  5. Tarih

 30. Cevap: : 1. a 2. e 3. d 4. e 5. b Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Detayları

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem başı sınav soruları, 11.sınıflar için klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, XIX. yüzyıl Osmanlı resim sanatının temaları hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Öğrenciler, Osmanlı edebiyatının ana kollarını anlayacak ve ayırt edebileceklerdir.

Öğrenciler, Türk müziğinde önemli rol oynamış Türk Beşlileri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi heykel sanatının gelişim sürecini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanındaki önemli yenilikleri öğrenebilecektir. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılıp Cumhuriyet Dönemi'nde de devam eden okulların isimlerini yazınız.

Osmanlı Devleti'ndeki azınlık okullarının amaçlarını anlamak.

Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanındaki gelişmeleri ve bu alanda yapılan önemli çalışmaları bilmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanındaki dönüşümleri ve bu dönüşümlerin nedenlerini anlamak. Osmanlı

Öğrenciler, Lozan Antlaşması'nın Türkiye ekonomisi için önemini anlayacaktır.

Öğrenciler, Türkiye İktisat Kongresi'nin ekonomik kalkınmadaki rolünü kavrayacaktır.

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı hukukunda yapılan reformları bilme.

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı hukuk sisteminde yapılan kanunlaştırma çalışmalarını anlama.

* Osmanlı Devleti'ndeki azınlık okullarının konumunu anlamak. * Yabancı okulların Osmanlı Devleti'ne geliş nedenlerini öğrenmek. * Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimin temel hedeflerini kavramak. * Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim konusundaki görüşlerini bilmek. * Cumhuriyet Dönemi'ndeki eğitim uygulamalarının önemini anlamak. * Lozan Antlaşması'nın eğitim alanındaki etkilerini öğrenmek. * Yabancı misyoner okullarının çok yönlü faaliyetlerini kavramak. * Cumhuriyet eğitiminin temel ülküsünü bilmek. * Cumhuriyet öncesinde azınlık okullarının durumunu anlamak. * Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimin bireysel ve toplumsal yönlerini öğrenmek

* Atatürk'ün eğitim anlayışı ve bu anlayışı hayata geçirme yönünde yaptığı reformlar hakkında bilgi sahibi olur. * Eğitim sistemindeki değişmelerin önemini kavrar. * Çağdaş eğitim sistemlerinin ilkelerini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri