2021-2022 11.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


11.Sınıf ait Tarih dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 11.Sınıf Tarih dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 11.Sınıf Tarih dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Şubat 2022  

XVII. yüzyılda Avrupa’da kralların güçlü olduğu mutlak monarşi yönetimleri kurulmuştur.
XVII. yüzyılda Avrupa’da krallık yönetimlerinin güç kazanmasında;
I. Derebeylik rejiminin yıkılması,
II. Coğrafi Keşiflerin yapılması,
III. Roma İmparatorluğu’nun parçalanması
durumlarından hangileri etkilidir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) I ve II.
D) I ve III.        E) I, II ve III.

08 Şubat 2022  

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre ülkelerle iyi ilişkiler yürütmek
B) Toprak bütünlüğünü korumak
C) İhracata hız kazandırmak
D) Yeni sömürgeler elde etmek
E) Fetih politikalarına son vermek

08 Şubat 2022  

Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya yayılma imkânı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya         B) Çin               C) İran
D) Kore           E) İngiltere

08 Şubat 2022  

1533'te imzalanan - - - - Antlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir.
Paragrafta bulunan boşluğa uygun olan kelime aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İstanbul          B) Zitvatorok              C) Bucaş
D) Bahçesaray    E) II. Kasrışirin

08 Şubat 2022  

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;
● Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.
● Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.
● Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.
● Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.
Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?

A) Rusya, savaştan başarı ile çıkmıştır.
B) Rusya’nın, Lehistan üzerindeki etkisi artmıştır.
C) Rusya, Karadeniz politikasında engellenmiştir.
D) Rusya, Osmanlı egemenliğine girmiştir.
E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları alamamıştır.

08 Şubat 2022  

Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması ile “Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı.
Zitvatorok Antlaşması’ndaki bu maddeye bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A) Toprak kaybı yaşandığı
B) Askerî bir zafer kazanıldığı
C) İki devlet arasında mütekabiliyet esasının belirleyici olduğu
D) Dış politikada Avusturya ile ortak hareket edildiği
E) Avusturya’da “Arşidüklük” makamının resmen tanındığı

08 Şubat 2022  

Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda bir “Cihan Devleti” iken zaman içerisinde uluslararası siyasetteki gücünü kaybetmiştir.
Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki gücünü kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Avrupa’daki gelişmelerin takip edilmemesi
B) Avrupa’ya karşı fetih politikasından vazgeçilmesi
C) Ticaret yollarının değişmesi
D) Avrupa’nın bilim ve teknolojide ilerlemesi
E) Orduda düzenin bozulması

08 Şubat 2022  

1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Kırım’a bağımsızlık verilmesine
B) Rusya’nın kapitülasyonlardan faydalanmasına
C) Osmanlı Devleti’nin savaş tazminatı ödemesine
D) Rusya’nın Balkanlarda konsolosluk açabilmesine
E) Osmanlı’nın, Kırım üzerindeki bütün haklarını kaybetmesine

08 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

A) Avusturya      B) İran          C) Venedik
D) Rusya           E) İsveç

08 Şubat 2022  

Avrupa’da merkantilizm siyaseti madene ve paraya dayalı zenginliği öne çıkartmış bu gerekçeyle iç ve dış ticarete önem verilmiştir.
Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;
I. yeni ticaret yolların aranması,
II. ham madde ve pazar arayışının çoğalması,
III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.          C) I ve II.
D) I ve III.        E) I, II ve III.

08 Şubat 2022  

Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Avusturya’ya vermek zorunda kaldığı Belgrat’ı, 1739 Belgrat Antlaşması ile geri almayı başarmıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Siyasi antlaşmalar sınır değişikliklerine neden olmuştur.
B) Belgrat Antlaşması, Osmanlı için kazançlı bir antlaşmadır.
C) Pasarofça Antlaşması güçler dengesini Osmanlı aleyhine etkilemiştir.
D) Osmanlı’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı yeniden ele geçirilmiştir.
E) Avusturya, Osmanlı Devleti’nden daha güçlü bir devlettir.

08 Şubat 2022  

Osmanlı Devleti I. Ahmet zamanında “Ekber ve Erşed Sistemi’’ ile hanedanın yaşça en büyük ve olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapıldığı söylenebilir?

A) Veraset Sistemi      B) Sancak Sistemi
C) Tımar Sistemi         D) Devşirme Sistemi
E) Yönetim Rejimi

08 Şubat 2022  

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşı’ndan sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.
I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak,
II. Avusturya; Osmanlı Devleti’ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek,
III. Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak.
Verilen antlaşma maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Avusturya’nın savaşı kazandığı
B) Osmanlı’nın ekonomik yükümlülük altına girdiği
C) Avusturya’nın sınırlarını genişlettiği
D) Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğünün sona erdiği
E) Osmanlı ordusunda bozulma yaşandığı

08 Şubat 2022  

‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için…’’
Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devleti’nin hangi dönemini betimlemektedir?

A) II. Mahmut           B) Yavuz Sultan Selim
C) I. Ahmet              D) II. Osman
E) IV. Mehmet

08 Şubat 2022  

XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’ya kapitülasyonlarla verilen haklar genişletildi. Gümrük vergilerini yerli tüccarlardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkını da elde ettiler.
Buna göre;
I. Osmanlı’nın siyasi gücünün azaldığı,
II. Avrupalı tüccarların daha avantajlı hâle geldiği
III. Osmanlı’nın Avrupa’dan ekonomik destek aldığı bilgilerinden
hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.          C) I ve II.
D) II ve III.       E) I, II ve III.

08 Şubat 2022  

IV. Murat, devletin kötüye gidişinin sebepleri ve bu gidişin durdurulması hakkında raporlar (layihalar) hazırlatarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

A) Halk iradesine dayalı bir yönetim oluşturmak
B) Farklı dinî inançların yönetime yansımasını sağlamak
C) Sorunlara kalıcı çözümler getirmek
D) Yabancı devletlerin, ülkenin iç işlerine karışmasını engellemek
E) Ülke yönetimini sağlayacak bir danışma meclisi oluşturmak

08 Şubat 2022  

1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşma’sının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) İlk defa büyük çapta toprak kaybına uğraması
B) Konjonktürel ittifaklara yönelmesi
C) Osmanlı Devleti'nin saldırıdan savunmaya geçmesi
D) Gerileme Dönemi'nin başlaması
E) Avrupa’daki siyasi üstünlüğün korunması

08 Şubat 2022  

Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Ferhat Paşa Antlaşması - Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaşması
B) Nasuh Paşa Antlaşması - Ferhat Paşa Antlaşması ile kazanılan yerlerin İran’a geri verilmesi
C) Serav Antlaşması - Osmanlı’nın doğuda topraklarına toprak kattığı son antlaşma olması
D) Amasya Antlaşması - Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı ilk antlaşma olması
E) Kasr-ı Şirin Antlaşması - Günümüz İran sınırının çizilmesinde belirleyici olması

08 Şubat 2022  

Viyana Kuşatmasında Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde bir araya geldiler.
Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği           B) Kutsal İttifak
C) Papa Birliği             D) Koalisyon İttifakı
E) Dakya Projesi

08 Şubat 2022  

Osmanlı Devleti’nde “Kafes usulü”ne geçilmesi ile tahta çıkan padişahlar yönetim tecrübesinden yoksun kalmışlar, sarayda bulunan valide sultan ve saray adamları ise yönetimde etkili olmaya başlamışlardır.
Osmanlı Devleti’ndeki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A) İç isyanların yaşanmasında
B) Merkezî otoritenin zayıflamasında
C) Devlet idaresinde istikrarın bozulmasında
D) Halkın, yönetime olan güveninin sarsılmasında
E) Hükümdar yetkilerini sınırlandıran yasal düzenlemelerin