11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Sanayi Devrimi'nin Avrupa'da ortaya çıkışında etkili olan bilimsel gelişmeler ve teknik buluşlara üç örnek veriniz.


 2. Cevap: Sanayi Devrimi'nin Avrupa'da ortaya çıkışında etkili olan bilimsel gelişmeler ve teknik buluşlara üç örnek veriniz.i Devrimi'nin Avrupa'da ortaya çıkışında etkili olan bilimsel gelişmeler ve teknik buluşlara üç örnek veriniz. Açıklama:

  Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçişi ifade eder. Bu üretim tarzının ortaya çıkışında, Avrupa'daki bilimsel gelişmeler ve teknik buluşlar etkili olmuştur. 3. Sanayi Devrimi sonrası Avrupa devletlerinin sömürgecilik faaliyetlerindeki amaçları nelerdir?


 4. Cevap: Avrupalı devletler, Sanayi Devrimi sonrası artan üretim kapasitelerini karşılamak ve yeni pazarlar elde etmek için sömürgecilik faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Sömürgelerden elde edilen ucuz ham maddelerle ürettikleri malları, yine sömürge pazarlarında satarak büyük kârlar elde etmişlerdir. Açıklama:

  Sömürgecilik faaliyetleri, Avrupa devletlerinin ekonomik ve siyasi güçlerini artırmalarına yardımcı olmuştur. Ancak bu faaliyetler, sömürge ülkelerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Sömürge ülkelerinin doğal kaynakları yağmalanmış, yerel kültürleri tahrip edilmiş ve halkları yoksullaştırılmıştır. 5. Sultan II. Abdülhamid Dönemi'nde kurulan sosyal yardım kurumlarını üç tane örnek vererek açıklayınız.


 6. Cevap: - Dârülaceze: Çocuk, yaşlı, sakat ve kimsesizleri koruma amacıyla kurulmuştur. - Dârülhayr-ı Ali: Ermeni Olayları sonrası yetim kalan Müslüman çocukların eğitimi ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. - Himaye-i Etfal Cemiyeti: Kimsesiz ve korumaya muhtaç çocuklar için kurulan bir kurumdur. Açıklama:

  Sultan II. Abdülhamid Dönemi'nde sosyal yardım alanında önemli adımlar atılmış ve birçok kurum kurulmuştur. Bu kurumlar, ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmuş ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmiştir. 7. Osmanlı Devleti'ni parçalamayı hedefleyen II. Catherine'nin "Yunan (Grek) Projesi" nedir?


 8. Cevap: II. Catherine'nin "Yunan (Grek) Projesi", Osmanlı topraklarının paylaşılması ve eski Bizans'ın canlandırılması hedefleyen bir plandır. Açıklama:

  Bu proje, Rus Çariçesi II. Catherine tarafından ortaya atılmıştır. Catherine, Osmanlı Devleti'ni zayıf düşürmek ve topraklarını ele geçirmek için bu projeyi geliştirmiştir. Proje, Osmanlı topraklarının Yunanlar, Ermeniler ve Bulgarlar gibi Hristiyan halklar arasında paylaştırılmasını ve Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulmasını öngörmektedir. 9. Sened-i İttifak nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Sened-i İttifak, Sultan II. Mahmud'un tahta geçmesini sağlayan Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa tarafından hazırlanan bir belgedir. Bu belge ile devlet ve âyanlar arasında uzlaşma sağlanmaya çalışılmıştır. Sened-i İttifak'a göre âyanlar, vergileri toplayacak, askerî ve idari işleri yürütecekti. Devlet ise âyanlara görevlerini yerine getirirken yardımcı olacaktı. Açıklama:

  Sened-i İttifak, Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirmek ve âyanların isyanlarını önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ancak bu belge, âyanların gücünü tam olarak sınırlandıramamıştır. Daha sonraki yıllarda âyanlar yeniden isyanlar çıkararak devletin otoritesine meydan okumuştur. 11. Islahat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'nin iç siyaseti ve dış ilişkilerine etkileri neler olmuştur?


 12. Cevap: Islahat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'nin iç siyaseti ve dış ilişkilerine etkileri şunlardır: * İç siyasette, ferman ile gayrimüslimlere Müslümanlarla eşit haklar tanındı. Bu durum, Müslümanlar arasında hoşnutsuzluğa ve devletin otoritesinin zayıflamasına yol açtı. * Dış ilişkilerde, ferman ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahalesi arttı. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini zedeledi. Açıklama:

  Islahat Fermanı'nın ilanı, Osmanlı Devleti'nin iç siyasetinde ve dış ilişkilerinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Osmanlı Devleti, bu ferman ile gayrimüslimlere Müslümanlarla eşit haklar tanımış ve böylece Batı devletlerinin baskısından kurtulmayı amaçlamıştır. Ancak, fermanın uygulanması sırasında yaşanan sorunlar ve devletin otoritesinin zayıflaması, iç siyasetinde hoşnutsuzluğa yol açmıştır. Ayrıca, fermanın ilanından sonra Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin iç işlerine daha fazla müdahale etmeye başlamış ve bu durum devletin bağımsızlığını ve egemenliğini zedelemiştir. 13. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki toprak kayıplarının nedenleri nelerdir?


 14. Cevap: Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki toprak kayıplarının nedenleri şunlardır: * Balkanlardaki milliyetçilik hareketleri: Balkanlardaki Hristiyan halklar, 19. yüzyılda milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsızlık arayışlarına girmişlerdir. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliğini zayıflatmıştır. * Avrupa devletlerinin müdahalesi: Avrupa devletleri, Balkanlardaki milliyetçilik hareketlerini destekleyerek Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına katkıda bulunmuşlardır. Bu devletler, Osmanlı Devleti'ne karşı savaşlar açmış ve topraklarını ele geçirmişlerdir. * Osmanlı Devleti'nin iç sorunları: Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda iç sorunlarla boğuşmuştur. Bu sorunlar arasında ekonomik sıkıntılar, yönetim zaafları ve azınlık sorunları yer almaktadır. Bu durum, Balkanlardaki toprak kayıplarına zemin hazırlamıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Balkanlardaki toprak kayıplarının sonucunda önemli bir güç kaybına uğramıştır. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki konumunu zayıflatmış ve imparatorluğun dağılmasının hızlanmasına neden olmuştur. 15. Değişim Çağı'nda Papalık'ın ekonomik faaliyetlere karşı tutumu neydi?


 16. Cevap: Kilise, ekonomik faaliyetleri dinî hayata göre daha önemsiz görüyordu. Ortak mülkiyet sistemi gereği başkalarına ait malları hazinesine katıyordu ve mülkiyet sisteminin tartışılmasını yasaklıyordu. Ayrıca, ihtiyaçtan fazlasını istemeyi hırs ve günah olarak kabul ediyordu. Açıklama:

  Kilise, ekonomik faaliyetleri kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Bu nedenle, ticaret ve üretim gibi faaliyetlere katılımı sınırlandırıyordu. Ayrıca, vergiler ve diğer yükümlülükler aracılığıyla ekonomik faaliyetleri denetliyordu. Bu durum, ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkiliyordu. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Modern eğitim kurumları, Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda açılmaya başlanmıştır.
  (.....) 2. İlk modern eğitim kurumları, askeri okullar olmuştur.
  (.....) 3. Modern eğitim kurumlarının açılmasının sebebi, Osmanlı Devleti'nin Batı devletleriyle rekabet edebilmek istemesidir.
  (.....) 4. Modern eğitim kurumlarında, fen bilimleri ve matematik gibi dersler okutulmaya başlanmıştır.
  (.....) 5. Modern eğitim kurumlarının açılmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemi çağdaşlaşmıştır.
  (.....) 6. Modern eğitim kurumlarının açılması, Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmuştur.
  (.....) 7. Modern eğitim kurumlarının açılmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti'nde eğitim seviyesi yükselmiştir.
  (.....) 8. Modern eğitim kurumlarının açılması, Osmanlı Devleti'nde aydınlanma hareketinin yayılmasına katkıda bulunmuştur.
  (.....) 9. Modern eğitim kurumlarının açılması, Osmanlı Devleti'nde siyasi ve toplumsal değişimlere yol açmıştır.
  (.....) 10. Modern eğitim kurumlarının açılması, Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda saygınlığının artmasına katkıda bulunmuştur.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Modern eğitim kurumları, Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda açılmaya başlanmıştır. İlk modern eğitim kurumları, askeri okullar olmuştur. Modern eğitim kurumlarının açılmasının sebebi, Osmanlı Devleti'nin Batı devletleriyle rekabet edebilmek istemesidir. Modern eğitim kurumlarında, fen bilimleri ve matematik gibi dersler okutulmaya başlanmıştır. Modern eğitim kurumlarının açılmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemi çağdaşlaşmıştır. Modern eğitim kurumlarının açılması, Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmuştur. Modern eğitim kurumlarının açılmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti'nde eğitim seviyesi yükselmiştir. Modern eğitim kurumlarının açılması, Osmanlı Devleti'nde aydınlanma hareketinin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Modern eğitim kurumlarının açılması, Osmanlı Devleti'nde siyasi ve toplumsal değişimlere yol açmıştır. Modern eğitim kurumlarının açılması, Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda saygınlığının artmasına katkıda bulunmuştur. 19. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1.Sanayi Devrimi
  2.Sanayileşme
  3.Tarımsal üretim
  4.Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş
  5.İplik makinesi
  6.Kadın ve çocuk işçiler
  7.Usta-çırak kavramı
  8.Patron-işçi kavramı
  9.Fabrikalarda işçi sınıfının oluşumu
  10.Köylerden kentlere göç
  a.Makine gücüne dayalı üretim tarzına geçiş
  b.El tezgâhları yerine fabrikalarda üretim
  c.Şehirleşme
  d.El emeğine dayalı üretim tarzı
  e.Tarıma dayalı toplumlarda üretim
  f.Teknik gelişmelerin uygulanması
  g.Yeni sosyal problemler
  h.Azalan verimlilik
  ı.Çalışma hayatının geleneksel aktörlerinin değişimi
  i.Yeni sosyal sınıfların ortaya çıkması

 20. Cevap: 1. a 2. f 3. h 4. a 5. f 6. g 7. d 8. i 9. i 10. c Açıklama:

  Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçiştir. Sanayileşme, Sanayi Devrimi'nin sonucunda ortaya çıkan süreçtir. Tarımsal üretim, tarım toplumunda yapılan üretimdir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. İplik makinesi, Sanayi Devrimi'nde icat edilen ve iplik üretimini hızlandıran bir makinedir. Kadın ve çocuk işçiler, Sanayi Devrimi'nden sonra fabrikalarda düşük ücretlerle çalıştırılmaya başlanan işçilerdir. Usta-çırak kavramı, geleneksel üretim tarzında kullanılan bir kavramdır. Patron-işçi kavramı, Sanayi Devrimi'nden sonra ortaya çıkan bir kavramdır. Fabrikalarda işçi sınıfının oluşumu, Sanayi Devrimi'nin sonucunda gerçekleşmiştir. Köylerden kentlere göç, Sanayi Devrimi'nden sonra fabrikalarda işçi olarak çalışmak için köylülerin kentlere göç etmeleridir. 21. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Yeniçeri Ocağı
  b. Nizam-ı Cedit Ordusu
  c. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu
  d. Sekban-ı Cedit
  1. Sultan III. Selim tarafından kurulan düzenli ordu.
  2. 1826'da kaldırılan ocağın adı.
  3. Sultan II. Mahmud döneminde kurulan düzenli ordu.
  4. Sekban-ı Cedit birliğinin öncülü olan birlik.

 22. Cevap: 1.b, 2.a, 3.c, 4.d Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı, 1826 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin düzenli ordusuydu. Nizam-ı Cedit Ordusu, Sultan III. Selim tarafından 1792 yılında kurulan düzenli orduydu. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kurulan düzenli orduydu. Sekban-ı Cedit, Sultan II. Mahmud döneminde kurulan ve Nizam-ı Cedit Ordusu'nun öncüsü olan birlikti. 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Sened-i İttifak
  b. Tanzimat Fermanı
  c. Islahat Fermanı
  d. Kanun-ı Esasi
  1. Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan edilen ferman.
  2. Yerel siyasi aktörlerin istekleri üzerine ilan edilen ferman.
  3. Devletin Avrupa siyasi sistemine entegrasyonunu sağlayan ferman.
  4. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimine geçilmesini sağlayan ferman.

 24. Cevap: a. 2 b. 3 c. 1 d. 4 Açıklama:

  Sened-i İttifak, yerel siyasi aktörlerin istekleri üzerine ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı, devletin Avrupa siyasi sistemine entegrasyonunu sağlamak amacıyla ilan edilmiştir. Islahat Fermanı, Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan edilmiştir. Kanun-ı Esasi, Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimine geçilmesini sağlayan fermandır. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Kanun-ı Esasi
  2. Sened-i İttifak
  3. Tanzimat Fermanı
  4. Islahat Fermanı
  5. Meclis-i Umûmi
  6. Meclis-i Mebusan
  7. Meclis-i Âyan
  8. İttihat ve Terakki Cemiyeti
  9. Ahrar Fırkası
  10. 31 Mart Vakası
  a. Avrupa’daki kralların yetkilerini sınırlandırma çalışmalarının tam karşılığı olmasa da yönetimde bazı düzenlemeler getirmesi yönüyle önemlidir.
  b. Siyasal örgütlenme ve toplantı hakkı tanınmıştır.
  c. Osmanlı Devleti’nde seçimle belirlenen ilk mecliştir.
  d. Padişahın geniş yetkileri bulunması nedeniyle anayasayı etkisiz kılmıştır.
  e. Osmanlı Devleti’nin mevcut idari bölgeleriyle merkeze bağlı ve imtiyazlı eyaletleri, bölünmez bir bütündür. Ayrılık kabul etmez.
  f. Padişah kutsaldır ve icraatlarından dolayı sorumlu tutulamaz.
  g. Sultan II. Abdülhamid döneminde çıkarılmıştır.
  h. Sultan II. Abdülhamid tahttan indirilmiştir.
  ı. II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki ilk seçimlere katılan siyasi parti.
  i. II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki ilk seçimlere katılan siyasi parti.

 26. Cevap: 1. d 2. a 3. g 4. b 5. e 6. c 7. f 8. h 9. ı 10. i Açıklama:

  1. Kanun-ı Esasi, padişaha geniş yetkiler vermesi nedeniyle anayasayı etkisiz kılmıştır. 2. Sened-i İttifak, Avrupa’daki kralların yetkilerini sınırlandırma çalışmalarının tam karşılığı olmasa da yönetimde bazı düzenlemeler getirmesi yönüyle önemlidir. 3. Tanzimat Fermanı, Sultan II. Abdülhamid döneminde çıkarılmıştır. 4. Islahat Fermanı, siyasal örgütlenme ve toplantı hakkı tanınmıştır. 5. Meclis-i Umûmi, Osmanlı Devleti’nin mevcut idari bölgeleriyle merkeze bağlı ve imtiyazlı eyaletleri, bölünmez bir bütündür. Ayrılık kabul etmez. 6. Meclis-i Mebusan, Osmanlı Devleti’nde seçimle belirlenen ilk mecliştir. 7. Meclis-i Âyan, padişah kutsaldır ve icraatlarından dolayı sorumlu tutulamaz. 8. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Sultan II. Abdülhamid tahttan indirilmiştir. 9. Ahrar Fırkası, II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki ilk seçimlere katılan siyasi parti. 10. 31 Mart Vakası, II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki ilk seçimlere katılan siyasi parti.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRK İNKILABI
  1. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini değerlendirir.
  2. Cumhuriyet Dönemi kültür ve sanat anlayışını açıklar.
  3. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir .
  4. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını değerlendirir.
  5. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
  6. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder
  7. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
  8. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkış nedenlerini ve bu devrimde etkili olan bilimsel gelişmeleri ve teknik buluşları öğrenebilirsiniz.

Öğrenciler, Sanayi Devrimi sonrası Avrupa devletlerinin sömürgecilik faaliyetlerindeki amaçlarını ve bu faaliyetlerin sömürge ülkeleri üzerindeki olumsuz etkilerini anlayabilirler.

- Öğrenciler, Sultan II. Abdülhamid Dönemi'nde kurulan sosyal yardım kurumlarını ve amaçlarını öğreneceklerdir. - Öğrenciler, sosyal yardım alanındaki gelişmelerin toplumsal dayanışmayı nasıl güçlendirdiğini anlayacaklardır. - Öğrenciler, sosyal yardım kurumlarının tarihini ve önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, II. Catherine'nin "Yunan (Grek) Projesi"nin hedeflerini ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini anlayabilirler.

Öğrenciler, Sened-i İttifak'ın içeriğini ve Osmanlı Devleti'ndeki önemini kavramalıdır. Ayrıca âyanların devletteki rolünü ve merkezi otorite ile olan ilişkilerini anlamalıdır.

Öğrenciler, Islahat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'nin iç siyaseti ve dış ilişkilerine etkilerini anlayabilirler.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki toprak kayıplarının nedenlerini anlayarak, imparatorluğun dağılmasının nedenlerine ilişkin bilgi sahibi olunabilir.

Öğrenciler, Değişim Çağı'nda Papalık'ın ekonomik faaliyetlere karşı tutumunu ve bunun ekonomik gelişme üzerindeki etkilerini açıklayabilirler.

Modern eğitim kurumlarının açılmasının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak. Modern eğitim kurumlarının Osmanlı Devleti'nin gelişmesine olan katkılarını anlayabilmek. Modern eğitim kurumlarının Osmanlı toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrayabilmek.

Öğrenciler, Sanayi Devrimi ve etkilerini öğreneceklerdir.

Osmanlı Devleti'nin düzenli ordu kurma teşebbüslerini ve bu orduların isimlerini öğrenmek.

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıldaki fermanlarının ilan edilme nedenlerini açıklayabilme.

* Öğrenciler, Kanun-ı Esasi’nin padişaha geniş yetkiler vermesinin etkilerini açıklayabilirler. * Öğrenciler, Sened-i İttifak’ın yönetimde bazı düzenlemeler getirmesi yönüyle önemli olduğunu açıklayabilirler. * Öğrenciler, Tanzimat Fermanı’nın siyasal örgütlenme ve toplantı hakkı tanınmasına olan etkisini açıklayabilirler. * Öğrenciler, Islahat Fermanı’nın Sultan II. Abdülhamid döneminde çıkarıldığını açıklayabilirler. * Öğrenciler, Meclis-i Umûmi’nin Osmanlı Devleti’nin mevcut idari bölgeleriyle merkeze bağlı ve imtiyazlı eyaletleri, bölünmez bir bütündür. Ayrılık kabul etmez. ilkesine dayandığını açıklayabilirler. * Öğrenciler, Meclis-i Mebusan’ın Osmanlı Devleti’nde seçimle belirlenen ilk meclis olduğunu açıklayabilirler. * Öğrenciler, Meclis-i Âyan’ın padişah kutsaldır ve icraatlarından dolayı sorumlu tutulamaz. ilkesine dayandığını açıklayabilirler. * Öğrenciler, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Sultan II. Abdülhamid tahttan indirilmesine olan etkisini açıklayabilirler. * Öğrenciler, Ahrar Fırkası’nın II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki ilk seçimlere katılan siyasi parti olduğunu açıklayabilirler. * Öğrenciler, 31 Mart Vakası’nın II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki ilk seçimlere katılan siyasi parti olduğunu açıklayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri