Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde modern orduya geçiş sürecinde yaşanan en önemli değişiklikler nelerdir?


 2. Cevap: Avrupa'daki ulus devletlerin yaygınlaşması, ulusçuluk hareketlerinin ortaya çıkması ve zorunlu askerlik sisteminin uygulanmaya başlanması. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak modernleşme hareketine girmiştir. Bu süreçte, Avrupa'daki ulus devletlerin yaygınlaşması, ulusçuluk hareketlerinin ortaya çıkması ve zorunlu askerlik sisteminin uygulanmaya başlanması gibi önemli değişiklikler yaşanmıştır. 3. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının modernleşmenin başlangıcı olarak kabul edilmesinin gerekçeleri nelerdir?


 4. Cevap: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının modernleşmenin başlangıcı olarak kabul edilmesinin gerekçeleri şunlardır: * Yeniçeri Ocağı, çağdaş savaş tekniklerine ayak uyduramayan ve devletin modernleşmesi önünde bir engel teşkil eden bir kurumdu. * Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, devletin merkezileşmesini ve modernleşmesini sağladı. * Yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu, Batı tarzında eğitilen ve donatılan düzenli bir orduydu ve devletin savunma gücünü artırdı. Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı, 14. yüzyılda kurulan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli askeri birliklerinden biriydi. Ancak, zamanla Yeniçeri Ocağı'nın yapısı bozuldu ve çağdaş savaş tekniklerine ayak uyduramaz hale geldi. Ayrıca, Yeniçeri Ocağı, devletin modernleşmesi önünde bir engel teşkil ediyordu. Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak için birtakım girişimlerde bulundu, ancak bu girişimler başarısız oldu. Sonunda, Sultan II. Mahmud, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı İstanbul sokaklarında top ateşiyle bastırarak kaldırdı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Osmanlı Devleti'nin modernleşmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırdı. Devlet, artık merkezileşebilir ve modernleşebilirdi. Ayrıca, Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu, Batı tarzında eğitilen ve donatılan düzenli bir orduydu. Bu ordu, devletin savunma gücünü artırdı. 5. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin uyguladığı denge politikasından üç örnek veriniz.


 6. Cevap: 1. Rusya’ya karşı İngiltere ile yakınlaşmak. 2. Fransa’ya karşı Rusya ile ittifak yapmak. 3. İngiltere, Fransa ve Rusya üçlüsüne karşı Almanya’yı denge unsuru olarak kullanmak. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, 1878’e kadar İngiltere’ye daha yakın bir politika izlemiş ve Fransa ile Rusya’nın yayılmacı politikalarına karşı İngiltere ile iş birliği yapmıştır. 1878’den sonra ise Almanya ile yakınlaşmış ve İngiltere, Fransa ve Rusya’nın yayılmacı politikalarına karşı Almanya ile iş birliği yapmıştır. 7. Paris Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından önemi nedir?


 8. Cevap: Paris Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının garanti altına alınması açısından önemlidir. Ayrıca, antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin devletler hukukunun bir parçası olduğu kabul edilmiş ve Islahat Fermanı diğer devletler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Açıklama:

  Paris Antlaşması, 30 Mart 1856'da imzalanan ve Kırım Savaşı'nı sona erdiren bir antlaşmadır. Antlaşma, Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstermelerini ve Osmanlı padişahının ilan ettiği Islahat Fermanı'nı desteklemelerini öngörmektedir. Ayrıca, antlaşma ile Karadeniz'in tarafsızlaştırılması ve Boğazlar'ın savaş gemilerine kapatılması kararlaştırılmıştır. 9. Tanzimat Fermanı'nın ilanında hangi unsurlar etkili olmuştur?


 10. Cevap: İçerdeki ve dışardaki farklı kesimlerin talepleri. Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'nın ilanında, yerel siyasi aktörler olan âyanların talepleri, uluslararası güçlerin istekleri ve Osmanlıların devlet-toplum ilişkisini iyileştirmek ve devletin Avrupa siyasi sistemine entegrasyonunu sağlamak istemesi etkili olmuştur. 11. II. Meşrutiyet Dönemi’ne giden süreçte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin rolünden bahsediniz.


 12. Cevap: İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanında önemli bir rol oynamıştır. Cemiyet, 1908'de Sultan II. Abdülhamid'in baskıcı yönetimine karşı bir ayaklanma başlatmış ve meşrutiyetin yeniden tesis edilmesini sağlamıştır. Açıklama:

  İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1889 yılında kurulan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimini ele geçirmeyi hedefleyen bir siyasi örgüttür. Cemiyetin kurucuları arasında Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa gibi isimler yer almaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Abdülhamid'in baskıcı yönetimine karşı çıkan aydınlar, askerler ve bürokratlar tarafından desteklenmiştir. Cemiyet, 1908'de Sultan II. Abdülhamid'in baskıcı yönetimine karşı bir ayaklanma başlatmış ve meşrutiyetin yeniden tesis edilmesini sağlamıştır. 13. Vestfalya Antlaşması'nın önemi ve sonuçları nelerdir?


 14. Cevap: Vestfalya Antlaşması'nın önemi ve sonuçları şunlardır: * Kilisenin dünyevi gücü sınırlandırıldı. * Avrupa, kalıcı olarak Katolik ya da Protestan mezhebini benimseyen devletlere bölündü. * Uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atıldı. * Devletler arası antlaşmalar, Papalık tarafından onaylanırken antlaşma metni papaya imzalattırılmadı. Avrupa’da dinî etkilerin yerini, modern diplomasi kuralları almaya başladı. * Hollanda, Portekiz ve İsviçre bağımsızlıklarına kavuştu. * Evrensel imparatorluklar yerine, ulus devletler kurulmaya başlandı. Açıklama:

  Vestfalya Antlaşması, Avrupa'da modern devlet anlayışının temellerini atmış ve uluslararası alanda modern devletler hukukunun temellerini oluşturmuştur. Antlaşma, kilisenin dünyevi gücünü sınırlandırmış ve Avrupa'yı kalıcı olarak Katolik ya da Protestan mezhebini benimseyen devletlere bölmüştür. Antlaşma ayrıca, devletler arası antlaşmaların Papalık tarafından onaylanmasını sona erdirmiş ve Avrupa'da dinî etkilerin yerini, modern diplomasi kurallarının almasını sağlamıştır. 15. Isaac Newton'un Bilim Devrimi'ne katkıları nelerdir?


 16. Cevap: Isaac Newton'un Bilim Devrimi'ne katkıları nelerdir? Newton'un Bilim Devrimi'ne katkıları nelerdir? Açıklama:

  Isaac Newton, Bilim Devrimi'nin en önemli isimlerinden biridir. Kütle çekim yasası, optik ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalarla bilime önemli katkılarda bulunmuştur. Newton'un çalışmaları, modern fiziğin temellerinin atılmasını sağlamıştır. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. () Batılı devletlerin Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren yabancı okullarının açılmasını önlemişlerdir.
  2. () Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin çıkarılması ile yabancı okullar denetlenmiştir.
  3. () Yabancı okullarda okutulan kitaplar ve uygulanan programlar Maarif Nezareti tarafından onaylanmıştır.
  4. () Yabancı okullar, eğitim faaliyetlerine devam etmek için Maarif Nezaretinden ruhsat almışlardır.
  5. () Osmanlı Devleti, modern eğitim veren yabancı okullarla mücadele etmek için kendi eğitim kurumlarında yenilikler yapmıştır.
  6. () Sultan II. Abdülhamid Dönemi'nde devlet tarafından modern okullar açılmıştır.
  7. () II. Abdülhamid Dönemi'nde açılan okullar arasında Sanayi-i Nefise Mektebi, Polis Mektebi ve Kız Sanayi Mektebi bulunmaktadır.
  8. () Sultan II. Abdülhamid, refah devlet anlayışını kurumsallaştırmak için Dârülaceze, Dârülhayr-ı Ali ve Himaye-i Etfal Cemiyeti gibi sosyal yardım kurumları açmıştır.
  9. () Osmanlı Devleti, ilk defa Sultan II. Abdülhamid Dönemi'nde emeklilik sistemi getirmiştir.
  10. () Askerî Tekaüd Sandığı, Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk emeklilik kurumudur.

 18. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  - 1. madde yanlıştır çünkü Batılı devletler, Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren yabancı okullarının açılmasını önlememişlerdir. Aksine, bu okulların açılmasını desteklemişlerdir. - 8. madde doğru değildir çünkü Sultan II. Abdülhamid, refah devlet anlayışını kurumsallaştırmak için Dârülaceze, Dârülhayr-ı Ali ve Himaye-i Etfal Cemiyeti gibi sosyal yardım kurumları açmıştır. 19. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  1. Sırp İsyanı
  2. Bulgar Prensliği
  3. Yunan Bağımsızlığı
  4. Girit İsyanı
  5. Bosna-Hersek'in İşgali
  6. Arnavut İsyanı
  7. Berlin Antlaşması
  8. Ayastefanos Antlaşması
  9. Halepa Fermanı
  10. Edirne Antlaşması
  a. 1829
  b. 1812
  c. 1878
  d. 1877
  e. 1875
  f. 1896
  g. 1908
  h. 1815
  ı. 1909
  i. 1804

 20. Cevap: 1. i 2. g 3. c 4. e 5. g 6. g 7. c 8. d 9. f 10. a Açıklama:

  1. Sırp İsyanı 1804 yılında başlamıştır. 2. Bulgar Prensliği 1908 yılında kurulmuştur. 3. Yunan Bağımsızlığı 1878 yılında kazanılmıştır. 4. Girit İsyanı 1875 yılında başlamıştır. 5. Bosna-Hersek'in İşgali 1908 yılında gerçekleşmiştir. 6. Arnavut İsyanı 1908 yılında çıkmıştır. 7. Berlin Antlaşması 1878 yılında imzalanmıştır. 8. Ayastefanos Antlaşması 1877 yılında imzalanmıştır. 9. Halepa Fermanı 1896 yılında ilan edilmiştir. 10. Edirne Antlaşması 1829 yılında imzalanmıştır. 21. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Yeniçeri Ocağı
  b. Nizam-ı Cedit Ordusu
  c. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu
  d. Sekban-ı Cedit
  1. Sultan II. Mahmud döneminde kurulan düzenli ordu.
  2. Sultan III. Selim tarafından kurulan düzenli ordu.
  3. 1826'da kaldırılan ocağın adı.
  4. Sekban-ı Cedit birliğinin öncülü olan birlik.

 22. Cevap: 1.c, 2.b, 3.a, 4.d Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı, 1826 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin düzenli ordusuydu. Nizam-ı Cedit Ordusu, Sultan III. Selim tarafından 1792 yılında kurulan düzenli orduydu. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kurulan düzenli orduydu. Sekban-ı Cedit, Sultan II. Mahmud döneminde kurulan ve Nizam-ı Cedit Ordusu'nun öncüsü olan birlikti. 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Boğazlar üzerinde üstünlük sağlamaya ve söz sahibi olmaya çalışan Rusya, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı ile gelişen ....... Meselesi’ni kendi hedefleri doğrultusunda kullanmasını bilmiştir.
  2. Mehmet Ali Paşa İsyanı’nda Rusya’nın İstanbul Boğazı’ndan geçerek Osmanlı Devleti’ne yardım etmesi ve Mehmet Ali Paşa’nın durdurulması sonucu İngiltere, ................. ile ilgilenmeye başlamıştır.
  3. Bunun neticesinde Sultan II. Mahmud Dönemi’nde Meh- met Ali Paşa ile 1833 .................. Antlaşması imzalanmış ve devleti tehdit eden tehlike geçici olarak önlenmiştir.
  4. Ardından Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında ....... İskelesi Antlaşması imzalanmıştır.
  5. Sekiz yıl geçerli olacak bu antlaşma ile taraflar tehlike anında .......... etmeyi kabul etmiştir.
  6. Mısır Meselesi 1839’da tekrar silahlı bir hesaplaşmaya dönüşmüş ve Osmanlı ordusu ........ Savaş
  ı’nda Mısır kuvvetlerine mağlup olmuştur.
  7. Mehmet Ali Paşa’ya İstanbul yolunun açılması, Hünkar İskelesi Antlaşması ....... gereği Rusya’nın Boğazlara inerek Osmanlı Devleti’ni koruma hakkını kullanma hakkını kullanmasını da beraberinde getirmiştir.
  8. Bu durum üzerine harekete geçen İngiltere, Londra’da bir ................ toplanmasını sağlamıştır.
  9. Bu konferansa İngiltere, Osmanlı, Avusturya, Fransa, Rusya ve ............. katılmıştır.
  10. Konferans sonunda imzalanan 1840 Londra Antlaşması’yla Mehmet Ali Paşa’ya Mısır valiliği verilmiş ve Mısır Meselesi ....... olmuştur.

 24. Cevap: 1. Mısır 2. Mısır Sorunu 3. Kütahya 4. Hünkar 5. birbirlerine yardım 6. Nizip 7. gereği 8. konferans 9. Prusya 10. çözülmüştür. Açıklama:

  Bu sorular, 18. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan dönemde Osmanlı Devleti'nin uluslararası ilişkilerine odaklanmaktadır. Bu dönemde, Osmanlı Devleti'nin Rusya, İngiltere, Fransa, Prusya ve diğer Avrupa devletleriyle olan ilişkileri ele alınmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I Detayları

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRK İNKILABI
  1. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini değerlendirir.
  2. Cumhuriyet Dönemi kültür ve sanat anlayışını açıklar.
  3. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir .
  4. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını değerlendirir.
  5. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
  6. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder
  7. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
  8. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar

Ayrıca Lise 11.sınıf tarih dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır

* Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde modern orduya geçiş sürecinde yaşanan en önemli değişiklikleri açıklayabilir. * Öğrenciler, modernleşme hareketinin Osmanlı Devleti'nin askerî yapısına olan etkilerini analiz edebilir. * Öğrenciler, zorunlu askerlik sisteminin Avrupa'da ve Osmanlı Devleti'nde yaygınlaşmasının nedenlerini ve sonuçlarını karşılaştırabilir.

Öğrenciler, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının nedenlerini ve sonuçlarını anlayabilirler.

Öğrenciler, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin uyguladığı denge politikasının örneklerini ve bu politikanın nedenlerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Paris Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından önemini ve antlaşmanın içeriğini anlayabileceklerdir.

Tanzimat Fermanı'nın ilanında etkili olan unsurları açıklayabilme.

Öğrenciler, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin II. Meşrutiyet'in ilanındaki rolünü anlayabileceklerdir.

Vestfalya Antlaşması'nın önemi ve sonuçlarını öğrenerek, modern devlet anlayışının temellerini ve uluslararası alanda modern devletler hukukunun temellerini kavrayabiliriz.

Öğrenciler, Isaac Newton'un Bilim Devrimi'ne yaptığı katkıları öğreneceklerdir.

- Yabancı okulların açılmasını denetlemeyi amaçlayan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, Osmanlı Devleti'nde eğitim sisteminin modernleşmesinde önemli bir adım olmuştur. - Sultan II. Abdülhamid Dönemi'nde açılan modern okullar, Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmuştur. - Sultan II. Abdülhamid'in açtığı sosyal yardım kurumları, Osmanlı Devleti'nde sosyal devlet anlayışının gelişmesine katkı sağlamıştır. - Osmanlı Devleti'nin ilk defa Sultan II. Abdülhamid Dönemi'nde emeklilik sistemi getirmesi, işçi haklarının korunması açısından önemli bir adım olmuştur. Kazanım:

Öğrenciler, Balkanlarda meydana gelen önemli olayların tarihsel sıralamasını öğreneceklerdir. yapılan Kapsamlı cevablar için “Değişim Çağı Avrupa ve Dünya Soruları ve Cevabı Full Çözüm❞ yazısı sonuna bakınız...

Osmanlı Devleti'nin düzenli ordu kurma teşebbüslerini ve bu orduların isimlerini öğrenmek.

Bu soruları cevaplamak, öğrencilerin Osmanlı Devleti'nin uluslararası ilişkilerine ilişkin bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Öğrenciler, bu dönemde Osmanlı Devleti'nin hangi devletlerle ilişkiler kurduğunu, bu ilişkilerin nasıl geliştiğini ve bu ilişkilerin Osmanlı Devleti'nin politikalarını nasıl etkilediğini öğrenebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)I sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri