11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Fransız İhtilali'nin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeleri yazınız.


 2. Cevap: * Kralın mali sıkıntılarından dolayı vergi toplamak istemesi * Soylular ve din adamlarının vergiden muaf olması * Üçüncü sınıfın haklarının kısıtlanması * Aydınlanma düşüncesinin etkisi * Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na verilen destek ve bunun sonucu oluşan mali sıkıntılar Açıklama:

  Fransız İhtilali, 1789 yılında Fransa'da meydana gelen ve tüm dünyayı etkileyen bir toplumsal ve siyasi devrimdir. İhtilalin başlıca nedenleri arasında kralın mali sıkıntılarından dolayı vergi toplamak istemesi, soylular ve din adamlarının vergiden muaf olması, üçüncü sınıfın haklarının kısıtlanması, aydınlanma düşüncesinin etkisi ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na verilen destek ve bunun sonucu oluşan mali sıkıntılar yer almaktadır. 3. Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti içerisinde yayılmaya başlamasının nedenlerini açıklayınız.


 4. Cevap: Fransız İhtilali, Avrupa'da milliyetçilik akımının yayılmasına neden olmuştur. Bu akım, Osmanlı Devleti içerisindeki Hristiyan topluluklar arasında da yayılmaya başlamıştır. Bunun nedenleri şunlardır: - Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki toprakları üzerinde genişleme politikası izleyen Rusya ve Avusturya, bölgedeki Slav topluluklarını kendi siyasi birlikleri altında toplamak için Panslavizm politikasını uygulamaya başlamıştır. Bu politika gereği Osmanlı Devleti içerisindeki Slav ve Ortodoks topluluklara her türlü yardımı yapmaya başlayan Rusya, bunlara özerklik verilmesini de istemiştir. - Osmanlı Devleti'nin Balkanları ele geçirmek, Mısır'a ulaşmak ve Doğu Akdeniz'de Fransız hâkimiyeti sağlamak isteyen Napoleon, Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyan topluluklar arasında bağımsızlık düşüncesinin yayılmasını istemiştir. - Osmanlı Devleti'nde merkezî otoritenin zayıflaması, vergilerin artırılması ve yeniçeriler ile âyanların baskılarının artması sonucunda Hristiyan topluluklar, Osmanlı Devleti'ne baş kaldırmıştır. Açıklama:

  Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti içerisinde yayılmaya başlaması, birçok isyanın çıkmasına neden olmuştur. Bu isyanlar, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmiş ve devletin zayıflamasına neden olmuştur. 5. Osmanlı Devleti'nde modern eğitim kurumlarının açılmasının sebepleri neler olabilir?


 6. Cevap: Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sebeplerle klasik yapısı bozulan Osmanlı Devleti çağdaşlarından geri kalmıştır. Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde girdiği savaşları kazanan Osmanlı ordusu, XVII. yüzyıldan itibaren yaptığı savaşları kaybetmeye başlamıştır. Bu yüzyıla kadar Batı ile çok ilgilenmeyen Osmanlı Devleti, alınan mağlubiyetler üzerine Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmeye başlamıştır. Mevcut ordu ve eğitim düzeninde Batı’yla mücadele edemeyeceklerini anlayan Osmanlı devlet adamları, Avrupa’dan uzmanlar getirtmiştir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde modern eğitim kurumlarının açılması, devletin çağdaşlaşma çabalarının bir parçasıdır. Bu kurumların açılmasının temel sebebi, Osmanlı Devleti’nin Batı ile rekabet edebilmek için eğitim alanında da Batı düzeyine ulaşması gerektiğinin anlaşılmasıdır. 7. Osmanlı ordusunun yeniden güçlenmesi için çağdaş askerlik bilgisi bulunan subaylara ihtiyaç olduğunu düşünen Sultan olan kimdir?


 8. Cevap: Sultan I. Mahmud Açıklama:

  Sultan I. Mahmud, Osmanlı ordusunun yeniden güçlenmesi için çağdaş askerlik bilgisi bulunan subaylara ihtiyaç olduğunu düşünmüştür. 9. Berlin Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?


 10. Cevap: Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında imzalanmıştır. Açıklama:

  Berlin Antlaşması, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanmıştır. Antlaşma, Ayastefanos Antlaşması'nın yeniden düzenlenmesi için toplanan Berlin Konferansı'nda görüşülmüştür. 11. Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması’na neden tepki göstermiştir?


 12. Cevap: Rusya'nın Boğazlar üzerindeki kontrolünü artırması ve bölgedeki güç dengesini bozması. Açıklama:

  Hünkar İskelesi Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında imzalanmıştır. Antlaşma, iki ülkenin birbirlerine yardım etme taahhüdünü içermektedir. Antlaşma, Avrupa devletleri tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Çünkü Rusya'nın Boğazlar üzerindeki kontrolünü artırmasına ve bölgedeki güç dengesini bozmasına neden olmuştur. 13. 1876 Darbesi nedir? Açıklayınız.


 14. Cevap: 1876 Darbesi, Mithat Paşa ve arkadaşlarının Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmesiyle gerçekleşen darbedir. Açıklama:

  1876 Darbesi, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Darbe, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve V. Murad'ın tahta çıkarılmasıyla sonuçlandı. Darbe, Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından gerçekleştirildi. Mithat Paşa, darbenin ardından sadrazam oldu. 15. 1876 Darbesi'ni önemli kılan nedir?


 16. Cevap: 1876 Darbesi, Osmanlı Türk tarihinde darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi harekettir. Açıklama:

  1876 Darbesi, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve yerine V. Murat'ın tahta çıkarılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu darbe, Osmanlı Devleti'nin geleneksel merkezî idaresine karşı ilk örgütlü muhalefeti başlatmıştır. 17. Osmanlı Devleti’nde yapılan tağşiş nedir?


 18. Cevap: Tağşiş, Osmanlı Devleti’nde akçenin gümüş içeriğini azaltma uygulamasıdır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Amerika'dan gelen değerli madenlerin etkisiyle oluşan enflasyonu önlemek için akçenin gümüş içeriğini azaltmıştır. Bu uygulamaya tağşiş adı verilmiştir. 19. Kapitülasyonların Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik etkileri nelerdir?


 20. Cevap: Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nin ekonomisini olumsuz yönden etkilemiştir. Kapitülasyonlar, yabancı tüccarlara Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkı vermiştir. Bu durum, yerli sanayiyi baltalamış ve gayrimüslim Osmanlı tebaası yabancı devletlerin himayesine girerek Müslüman tüccarlara karşı tekelci özellikler kazanmıştır. Açıklama:

  Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'ne ekonomik olarak zarar vermiştir. Yabancı tüccarlar, kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkı kazanmış ve bu durum yerli sanayiyi baltalamıştır. Ayrıca, gayrimüslim Osmanlı tebaası yabancı devletlerin himayesine girerek Müslüman tüccarlara karşı tekelci özellikler kazanmıştır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçiştir.
  2. Sanayi Devrimi ilk olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır.
  3. Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkmasında Avrupa'daki bilimsel gelişmeler ve teknik buluşlar etkili olmuştur.
  4. Sanayi Devrimi ile birlikte tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sağlanmıştır.
  5. Sanayi Devrimi öncesinde yün ve pamuk, köylü kadınlar tarafından önce iplik daha sonra her köy evinde bulunan el tezgâhlarında kumaş hâline getirilmiştir.
  6. Sanayi Devrimi ile birlikte artan üretim, büyük sermayelerle kurulmuş fabrikalarda yapılmaya başlanmıştır.
  7. Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa'da ekonomik refah yükselmiştir.
  8. Sanayi Devrimi'yle daha önce geleneksel yöntemlerle yürütülen tarımsal faaliyetlerde de teknik gelişmeler uygulanmaya başlanmıştır.
  9. Sanayi Devrimi sonrası üretimdeki organizasyon hem işçinin fabrikada yoğun mesai harcamasına hem de hep aynı işi yapmasına sebep olmuştur.
  10. Sanayileşmeyle sermaye sahibi burjuva sınıfının kurduğu büyük fabrikalarda işçiye ihtiyaç duyulduğu için köylerden kentlere göç hızlanmıştır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçiştir. 2. Sanayi Devrimi ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkmıştır. 3. Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkmasında Avrupa'daki bilimsel gelişmeler ve teknik buluşlar etkili olmuştur. 4. Sanayi Devrimi ile birlikte tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sağlanmıştır. 5. Sanayi Devrimi öncesinde yün ve pamuk, köylü kadınlar tarafından önce iplik daha sonra her köy evinde bulunan el tezgâhlarında kumaş hâline getirilmiştir. 6. Sanayi Devrimi ile birlikte artan üretim, büyük sermayelerle kurulmuş fabrikalarda yapılmaya başlanmıştır. 7. Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa'da ekonomik refah yükselmiştir. 8. Sanayi Devrimi'yle daha önce geleneksel yöntemlerle yürütülen tarımsal faaliyetlerde de teknik gelişmeler uygulanmaya başlanmıştır. 9. Sanayi Devrimi sonrası üretimdeki organizasyon hem işçinin fabrikada yoğun mesai harcamasına hem de hep aynı işi yapmasına sebep olmuştur. 10. Sanayileşmeyle sermaye sahibi burjuva sınıfının kurduğu büyük fabrikalarda işçiye ihtiyaç duyulduğu için köylerden kentlere göç hızlanmıştır. 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın;

  1. Katip Çelebi
  2. Evliya Çelebi
  3. Keşfü’z-Zunûn
  4. Seyahatname-i Evliya Çelebi
  5. Yeniçeri Askerleri
  6. IV. Murat
  7. IV. Murat’ın İdare Tarzı
  8. Köprülüler Dönemi
  9. Koçi Bey
  10. Şûra
  a. Yeniçeri askerlerinin sayısının gereğinden fazla olduğu düşünülmesi ve sayının azaltılması
  b. Osmanlı ilim ve irfan geleneğindeki yenilik arayışlarının ilk hamlesini yapan kişi
  c. Türk Tarih Kurumunun Evliya Çelebi Yılı için hazırladığı broşür
  d. Devletin idaresini ele alması için hazırlık yaptığı dönem
  e. Saltanatını yıllarca annesi Mahpeyker Kösem Sultan'ın vesayeti altında sürdüren padişah
  f. Düzenli bir medrese eğitimi almamasına rağmen hem akli hem de naklî ilimler üzerinde çalışmış ve eserler ortaya koymuş olan düşünür ve tarihçi
  g. 2011 yılında UNESCO tarafından 400. doğum yıldönümü resmî olarak ilan edilen Osmanlı seyyahı
  h. Yetkili devlet adamı, IV. Murat döneminde reformlar gerçekleştirilmesine öncülük eden şahsiyet
  ı. Kırk iki yıl yaptığı seyahatler sonucunda gezip gördüğü yerleri ve şahit olduğu olayları usta bir ressam bakışıyla eserinde bir araya getirmiş olan seyyah
  i. Kapsamlı bir bibliyografya ve ilimler ansiklopedisi özelliğini taşıyan eser

 24. Cevap: : 1.f, 2.g, 3.f, 4.ı, 5.a, 6.e, 7.a, 8.h, 9.h, 10.a Açıklama:

  Soruda verilen eşleştirmelerde, Osmanlı döneminde yaşamış iki önemli isim olan Katip Çelebi ve Evliya Çelebi'nin eserleri, IV. Murat'ın idare tarzı, yeniçeri askerlerinin sayısının azaltılması gibi konularda bilgiler yer almaktadır. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Osmanlı Devleti'nde, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletle halk arasında irtibatı sağlayan _________ ve _________ mahallî otorite olarak ortaya çıkmıştır.
  2. Âyanlar, zamanla devletin içine düştüğü sıkıntılardan faydalanıp bulundukları bölgede güçlerini ve nüfuzlarını genişletmiştir.
  3. Bu durumdan rahatsız olan Sultan III. Selim, âyanları halka seçtirerek merkezî otoriteyi güçlendirmek istemiştir.
  4. Taşrada otoriteyi kuramayan devlet, bu yerel güçlerin varlığını ________ etmek zorunda kalmıştır.
  5. Âyanların gerek kendi aralarında gerekse devletle yaptığı mücadeleler, _________ ve _________ dengeleri bozmuştur.
  6. Bir âyan olan ________, sadrazam olmasıyla bu dengeler daha da değişmiştir.
  7. Sultan IV. Mustafa, amcası III. Selim ve kardeşi Mahmud'un öldürülmesine _________ vermiştir.
  8. II. Mahmud, Alemdar Mustafa Paşa tarafından __________.
  9. Beydilli'ye göre Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazam dâhil pek çok çevreden destek almasının sebepleri neler olabilir?
  10. Alemdar Mustafa Paşa, ülkede düzenin sağlanması için devletle âyanların görüşmesi ve uzlaşması gerektiğini _________.

 26. Cevap: 1. âyan, eşraf 2. kabul etmek 3. sosyal, siyasi 4. Alemdar Mustafa Paşa 5. Sened-i İttifak (1808) 6. izin 7. kurtarıldı 8. düşündü Açıklama:

  Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim Dönemi'nde yapılan ve Nizam-ı Cedit diye adlandırılan yeniliklerin destekçilerinden biriydi. Kabakçı Mustafa İsyanı'ndan sonra III. Selim'i tahttan indirip yerine II. Mahmud'u geçirdi. Sadrazam olarak padişahtan daha etkin bir konuma geldi. Ülkede düzenin sağlanması için devletle âyanların görüşmesi ve uzlaşması gerektiğini düşündü. Bu amaçla Rumeli ve Anadolu'daki âyanları İstanbul'a davet etti ancak bazıları bu davete icabet etmedi.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRK İNKILABI
  1. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini değerlendirir.
  2. Cumhuriyet Dönemi kültür ve sanat anlayışını açıklar.
  3. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir .
  4. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını değerlendirir.
  5. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
  6. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder
  7. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
  8. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi 2.dönem 1.yazılı soruları açık uçlu sorulardan, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Fransız İhtilali'nin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti içerisinde yayılmaya başlamasının nedenlerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti’nde modern eğitim kurumlarının açılmasının sebeplerini anlayabileceklerdir.

Sultan I. Mahmud'un çağdaşlaşma hareketlerine yönelik politikalarını anlamak.

Öğrenciler, Berlin Antlaşması'nın imzalanan ülkeleri ve antlaşmanın imzalanma nedenini öğrenecektir. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından sonuçları nelerdir? Cevap: Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti için ağır sonuçlar doğurmuştur. Rusya'ya Karadeniz'e açılma ve Boğazlardan serbestçe ticaret yapma hakkı verilmiş, Kırım Rusya'ya bırakılmış ve Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Açıklama: Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar süren savaşların sonunda Rusya'ya yenilmesiyle imzalanmıştır. Antlaşma, Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplarına uğramasına ve Rusya'nın Karadeniz'e açılmasına neden olmuştur. Ayrıca, antlaşma uyarınca Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Kazanım: Bu soru, öğrencilerin Küçük Kaynarca Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından sonuçlarını anlamalarını sağlar.

Öğrenciler, Hünkar İskelesi Antlaşması'nın Avrupa devletleri tarafından tepkiyle karşılanmasının nedenlerini anlayabilecektir. Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığında gerçekleştirilen

1876 Darbesi, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Darbe, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve V. Murad'ın tahta çıkarılmasıyla sonuçlandı. Darbe, Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından gerçekleştirildi. Mithat Paşa, darbenin ardından sadrazam oldu.

Öğrenciler, 1876 Darbesi'nin önemini ve Osmanlı Devleti'nin siyasi tarihindeki yerini anlayabilirler.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde yapılan tağşişin ne olduğunu ve neden yapıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, kapitülasyonların Osmanlı Devleti'nin ekonomisini olumsuz yönden etkilediğini öğrenmelidir.

1. Sanayi Devrimi'nin ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi edinmiş olduk. 2. Sanayi Devrimi'nin Avrupa'da meydana getirdiği ekonomik ve toplumsal değişiklikleri öğrenmiş olduk. 3. Sanayi Devrimi'nin dünya tarihindeki önemini anlamış olduk. 4. Sanayi Devrimi'nin günümüz dünyasına etkileri hakkında bilgi edinmiş olduk. 5. Sanayi Devrimi'nin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmiş olduk.

Soruyu çözerek öğrenci; Osmanlı döneminde yaşamış önemli isimleri ve eserlerini, IV. Murat'ın idare tarzını, yeniçeri askerlerinin sayısının azaltılması gibi konuları öğrenecektir.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda meydana gelen gelişmeleri ve Alemdar Mustafa Paşa'nın rolünü açıklayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Snıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri