11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1

11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 CEVAPLARI

 1. Reform hareketi sonucunda Avrupa'da ortaya çıkan mezheplerden biri hangisidir?

  A) Katoliklik      B) Calvinizm      
  C) Anglikanizm     D) Ortodoksluk    
  E) Protestanlık                      

 2. Cevap: C Açıklama:

  Reform hareketi sonucunda Avrupa'da Katoliklik, Calvinizm, Anglikanizm ve Protestanlık gibi farklı mezhepler ortaya çıkmıştır. 3. Hümanistlerin, Katolik Kilisesi'nin öğretileriyle çelişen görüşleri nelerdi?

  A) Ruhban sınıfı desteklenmeli ve İncil'le birlikte ilk azizlerin öğretileri temel alınmalıdır.
  B) Dinî harcamalar yapılmamalı ve kilise serveti fakirlere dağıtılmalıdır.
  C) İnsanın değeri vurgulanmalı ve dogma veya batıl inançlar yerine eleştirel düşünce ve kanıt benimsenmelidir.
  D) Günah çıkarma uygulaması kaldırılmalı ve tövbe yerine ibadet yapılmalıdır.
  E) Papalık otoritesi güçlendirilmeli ve kilisenin siyasi gücü artırılmalıdır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hümanistler, insanın değerini vurgulamış ve dogma veya batıl inançları kabul etmek yerine eleştirel düşünceyi ve kanıtı benimsemişlerdir. Bu görüşler, Katolik Kilisesi'nin öğretileriyle çelişmiştir. 5. Protestanlık hareketinin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Rönesans ile ortaya çıkan yeni düşünceler
  B) Matematik ve Fen alanındaki gelişmeler
  C) Coğrafi keşifler ve yeni kıtaların bulunması
  D) Kiliseye karşı çıkan Reformist hareket
  E) Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan yeni ekonomik düzen

 6. Cevap: D Açıklama:

  Protestanlık hareketi, XVI. yüzyılda Martin Luther'in başlattığı bir reform hareketidir. Luther, kilisenin yolsuzluklarına ve uygulamalarına karşı çıkmış ve yeni bir mezhep oluşturmuştur. Bu nedenle, Protestanlık hareketinin ortaya çıkışında en etkili faktör kiliseye karşı çıkan Reformist harekettir. 7. Otuz Yıl Savaşları'nın sona ermesinden sonra imzalanan Vestfalya Antlaşması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

  A) Avrupa'da dini birlik sağlanmıştır
  B) Avrupa'da Katolik ve Protestan devletler arasında barış sağlanmıştır
  C) Avrupa'da ulus devletler oluşmuştur
  D) Avrupa'da merkezî yönetimler güç kazanmıştır
  E) Avrupa'da sanayi devrimi başlamıştır

 8. Cevap: B Açıklama:

  Otuz Yıl Savaşları, 1618-1648 yılları arasında Avrupa'da meydana gelen ve Katolik ve Protestan devletler arasında yaşanan bir savaştır. Savaşın sonunda imzalanan Vestfalya Antlaşması ile Avrupa'da Katolik ve Protestan devletler arasında barış sağlanmıştır. 9. Aydınlanma Çağı'nda ortaya çıkan düşünce akımlarından hangisi insan aklının her türlü rehberliği yapacak güçte olduğunu ve başka hiçbir kaynağa gerek olmadığını savunmaktadır?

  A) Rasyonalizm    B) Empirizm    C) Rönesans    D) Reform    E) Skolastik    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Rasyonalistlere göre işleyişini engelleyen dış faktörler olmadığı takdirde doğru düşünmeyi sağlayacak tek kaynak akıldır. 11. Bilim Devrimi'nin öncülerinden olan Isaac Newton, hangi alanda önemli çalışmalar yapmıştır?

  A) Fizik    B) Matematik    C) Astronomi    D) Kimya    E) Biyoloji    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Isaac Newton, kütle çekim yasasını keşfetmiş ve modern fiziğin temellerini atmıştır. 13. Avrupa’da Coğrafi Keşifler’in başlamasına sebep olan etkenlerden biri nedir?

  A) Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmesi
  B) Rönesans hareketlerinin gelişmesi
  C) Denizcilik bilgisinin artması ve gemicilik teknolojisinin ilerlemesi
  D) Avrupa’nın ekonomik sıkıntıları
  E) Amerika’nın keşfi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Avrupa’da Coğrafi Keşifler’in başlamasına sebep olan en önemli etkenlerden biri, denizcilik bilgisinin artması ve gemicilik teknolojisinin ilerlemesidir. 15. Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’nin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinden biri nedir?

  A) Osmanlı Devleti’nin yeni ticaret yolları keşfetmesi
  B) Avrupa’dan gelen altın ve gümüşün Osmanlı ülkesine girmesi
  C) Osmanlı sınırlarına giren paranın burada kalmaması
  D) Osmanlı’nın ticaret dengesinin olumlu yönde etkilenmesi
  E) Üretimin artması

 16. Cevap: C Açıklama:

  Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’nin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinden biri, Osmanlı sınırlarına giren paranın burada kalmaması ve İpek Yolu’nu takiben İran’a, oradan da Hindistan’a geçmesidir. 17. Osmanlı Devleti'nin nüfus artışının ve fetihlerin durmasının ekonomiye etkisini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Talep arttığı için mevcut mal ve kaynaklara olan talep de artmıştır.
  B) Arz arttığı için mevcut mal ve kaynaklara olan talep de artmıştır.
  C) Talep-arz dengesi bozulmuştur.
  D) Üretim arttığı için mevcut mal ve kaynaklara olan talep de artmıştır.
  E) Üretim azaldığı için mevcut mal ve kaynaklara olan talep de azalmıştır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Nüfus artışı ve fetihlerin durması, mevcut mal ve kaynaklara olan talebi artırmıştır. Bu durum, fiyatların yükselmesine ve ekonomik krizlere yol açmıştır. 19. Kapitülasyonların Osmanlı Devleti'ni etkilediği alanlardan biri de aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Siyasi    B) Askeri    C) Ekonomik    D) Kültürel    E) Eğitim    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nde yabancı tüccarlara verilen ayrıcalıklardı. Bu ayrıcalıklar, yabancı tüccarların Osmanlı topraklarında ticaret yapmalarını kolaylaştırıyordu. Ancak kapitülasyonlar, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ekonomisine de olumsuz etkilerde bulunuyordu. 21. Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahi sayısındaki düşüşün başlıca nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nüfusun hızlı artması
  B) Enflasyon artışı ve paranın değer kaybetmesi
  C) Uzun süren savaşların yaşanması
  D) Dirliklerin parayla alınıp satılır hâle gelmesi
  E) Sipahilerin gösterişli yaşama arzusu ve çok para kazanma hırsı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Uzun süren savaşlar, sipahilerin topraklarını işlemelerini engellemiş ve sipahi sayısında düşüşe yol açmıştır. 23. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

  A) Osmanlı Devleti'nin lojistik ihtiyaçlarının giderilmesi kolaylaşmıştır.
  B) Osmanlı ordusunda asker sayısı artmıştır.
  C) Tımarlı sipahilerin topraklarında üretim artmıştır.
  D) Devletin hazine geliri artmıştır.
  E) Yeniçeri ocağının gücü artmıştır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Tımar sisteminin bozulması sonucu Osmanlı Devleti'nin lojistik ihtiyaçlarının giderilmesi zorlaşmıştır. 25. Osmanlı Devleti'nde uygulanın vergi sistemine etki eden unsurlar nelerdir?

  A) Örfî ve şeri       B) Gıda ve ev        
  C) Tarım ve sanayi    D) Hava ve su        
  E) Ulaşım                                  

 26. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde vergi sistemi, temelde örfî ve şeri olmak üzere ikkiye ayrılmıştır. Öşür, haraç, cizye gibi şeri olanlar ayni ve nakdi olarak toplandı. Örfî olanlar, şeri düzenlerden çıkarak ihtiyaç görülen zamanda alınmıştır. 27. Malikâne sisteminin sahiplerine ne gibi güçler ve avantajlar sayılır?

  A) Ekonomik güç
  B) Askerî güç
  C) Ekonomik ve askerî güç
  D) Genel hizmetlerde bulunma
  E) Genel hizmetlerde bulunma ve siyasi güç

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sahiplerine, mali olanakları arttırarak daha fazla mülk sahibi olma imkânı verdi. Bu sayede de siyasi güçleri artmıştır. Halkın bir kısmının mülk sahibi olmasını sağlayamadı. Ancak, mülk sahibi olan kısmın gelirini artırıp siyasi güçlerinin artmasına sebep oldu. 29. XVI. yüzyılda Anadolu ve Balkanlar'da görülen nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fetihlerin artması           B) Tarımsal üretimin artması   
  C) Sanayileşmenin başlaması     D) Göçlerin artması            
  E) Vergi yükünün artması                                       

 30. Cevap: B Açıklama:

  XVI. yüzyılda Anadolu ve Balkanlar'da görülen nüfus artışının temel nedeni tarımsal üretimin artmasıdır. Nüfus artışı, yeni tarımsal alanların açılması ve tarımsal tekniklerin gelişmesi gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. 31. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını amaçlayan isyan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karayazıcı İsyanı             B) Deli Hasan İsyanı            
  C) Tavil Halil İsyanı            D) Kalenderoğlu Mehmet İsyanı   
  E) Yeniçeri İsyanı                                               

 32. Cevap: E Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını amaçlayan isyan Yeniçeri İsyanı'dır. Bu isyan, Sultan II. Osman tarafından Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmak istenmesi üzerine çıkmıştır. 33. Koçi Bey'in layiha hazırlamasındaki sebeplerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekber ve Erşed Sistemi'nin kaldırılması
  B) Sancağa çıkma usulünün yasaklanması
  C) Rüşvetin önlenmesi ve adaletin sağlanması
  D) Tımar ve zeamet dağıtımının düzenlenmesi
  E) Yeniçeri sayısının azaltılması

 34. Cevap: C Açıklama:

  Koçi Bey, devlet yönetimindeki bozulmanın sebebini rüşvet olarak görmüş ve risalesinde rüşvetin önlenmesi ve adaletin sağlanması için çözüm önerileri sunmuştur. 35. Koçi Bey, tımar ve zeamet dağıtımındaki adaletsizliğin hangi olumsuzluğa yol açtığını düşünmüştür?

  A) Reayanın vergi sorumluluğunu aksatması
  B) Yeniçeri sayısının artması
  C) Askerî başarısızlıklar
  D) Devletin mali sorunları
  E) Ulufeli kul sayısının azalması

 36. Cevap: C Açıklama:

  Koçi Bey, tımar ve zeamet dağıtımındaki adaletsizliğin askerî başarısızlıklara yol açtığını düşünmüştür. Ulufeli kul sayısındaki artış, yeniçerilerin maaşlarının yükselmesine neden olmuş ve bu da devletin mali sorunlarına yol açmıştır. 37. Lâle Devri'nde gerçekleştirilen yeniliklerden hangisi Avrupa'ya geçici elçiler gönderilmesidir?

  A) Bilim ve kültür alanında yenilikler
  B) Teknik alanda yenilikler
  C) Mimari alanda yenilikler
  D) Ekonomik alanda yenilikler
  E) Diplomatik alanda yenilikler

 38. Cevap: E Açıklama:

  Lâle Devri'nde Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderilmiştir. Bu, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile ilişkilerinin gelişmeye başladığının bir göstergesidir. 39. Matbaanın icadı ile birlikte hangi gelişmeler yaşanmıştır?

  A) Kitaplar daha pahalı hale gelmiştir.
  B) Bilgiye erişim kolaylaşmıştır.
  C) Okuryazar sayısı azalmıştır.
  D) Eğitim düzeyi düşmüştür.
  E) Kültürün yayılması zorlaşmıştır.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Matbaanın icadı ile birlikte kitaplar daha ucuz hale gelmiş ve daha fazla sayıda üretilmeye başlanmıştır. Bu sayede bilgiye erişim kolaylaşmış ve insanların eğitim düzeyi yükselmeye başlamıştır. 41. Osmanlı Devleti’nde ilk matbaa ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur?

  A) 1727, İbrahim Müteferrika    B) 1745, Said Efendi           
  C) 1765, Ahmed Cevdet Paşa      D) 1785, Katip Çelebi          
  E) 1795, Evliya Çelebi                                         

 42. Cevap: A Açıklama:

  İbrahim Müteferrika, 1727 yılında Lâle Devri’nde ilk Osmanlı Türk matbaasını kurmuştur. 43. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi kaç ciltten oluşmuştur?

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 20    E) 25    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, toplam on cilt olup yaklaşık dört bin sayfadan oluşmuştur. 45. IV. Murat'ın saltanatı sırasında devlet otoritesine aykırı davranışlara son vermek için aldığı önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeniçeri sayısını azaltmıştır.
  B) Vergileri artırmıştır.
  C) Ulemanın yetkilerini sınırlandırmıştır.
  D) Şûra toplamıştır.
  E) İçki ve kumar yasağını kaldırmıştır.

 46. Cevap: A Açıklama:

  IV. Murat, devlet otoritesine aykırı davranışlara son vermek için yeniçeri sayısını azaltmış, sahte isimlerle deftere kayıtlı olanları tespit ettirmiş ve cezalandırmıştır. 47. IV. Murat'ın topladığı şûranın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeniçerilerin isteklerini karşılamak.
  B) Ulemanın yetkilerini sınırlamak.
  C) Vergileri artırmak.
  D) Devlet otoritesine aykırı davranışlara son vermek.
  E) İçki ve kumar yasağını kaldırmak.

 48. Cevap: D Açıklama:

  IV. Murat, devlet otoritesine aykırı davranışlara son vermek için vezirlerin, yeniçerilerin, kadıların ve ulemanın katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda bir şûra toplamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 Detayları

11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRK İNKILABI
  1. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini değerlendirir.
  2. Cumhuriyet Dönemi kültür ve sanat anlayışını açıklar.
  3. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir .
  4. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını değerlendirir.
  5. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
  6. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder
  7. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
  8. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi II. ünite değişim çağında Avrupa ve Osmanlı konusu Test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredat uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Reform hareketinin Avrupa'da hangi mezheplerin ortaya çıkmasına yol açtığını açıklayabilirler.

Öğrenciler, hümanistlerin görüşlerinin Katolik Kilisesi'nin öğretileriyle nasıl çeliştiğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Protestanlık hareketinin ortaya çıkış nedenlerini anlayabilirler.

Öğrenciler, Otuz Yıl Savaşları'nın sonuçlarını anlayabilirler.

Öğrenciler, Aydınlanma Çağı'nda öne çıkan düşünce akımlarını ve bunların temel fikirlerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Bilim Devrimi'nin öncülerinin çalışmalarını ve bu çalışmaların önemini açıklayabilir.

Öğrenciler, Coğrafi Keşifler’in başlamasına sebep olan etkenleri açıklayabilir.

Öğrenciler, Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’nin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayabilir.

11. Sınıf Tarih Dersi Kazanım A2. Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyıldan itibaren karşılaştığı ekonomik sorunları açıklar.

11. Sınıf Tarih Dersi Kazanım A3. Kapitülasyonların Osmanlı Devleti'nin ekonomisine etkilerini açıklar.

Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasının nedenlerini açıklamak.

Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarını açıklamak.

Osmanlı Devleti'nde uygulanın vergi sisteminin oluşumu ile ilgili bilgi ederek etki eden unsuları öğrenmek.

Malikâne sisteminde ki sahiplerine olan siyasi ve güç etkilerine ilişkin bilgi edip, anlamak.

Öğrenciler, XVI. yüzyılda Anadolu ve Balkanlar'da görülen nüfus artışının nedenlerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını amaçlayan isyanı açıklayabilir.

Öğrenciler, Koçi Bey'in layiha hazırlamasındaki sebepleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, Koçi Bey'in tımar ve zeamet dağıtımındaki adaletsizliğin olumsuz sonuçlarını açıklayabilirler.

Öğrenciler, Lâle Devri'nde gerçekleştirilen diplomatik yenilikleri açıklayabilecektir.

Öğrenciler, matbaanın icadının bilgiye erişim ve eğitim düzeyi üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.

Osmanlı Devleti’nde matbaanın kuruluş sürecini ve ilk matbaa sahibinin kim olduğunu öğrenmiş olur.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nin hacmi ve önemini öğrenmiş olur.

Öğrenciler, IV. Murat'ın devlet otoritesini güçlendirmek için aldığı önlemleri açıklayabilecektir.

Öğrenciler, IV. Murat'ın topladığı şûranın amacını açıklayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 118 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Tarih II. Ünite - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri