11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1

11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 CEVAPLARI

 1. Napoleon, Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyan topluluklar arasında hangi fikrin yayılmasını istemiştir?

  A) Milliyetçilik      B) Bağımsızlık       
  C) Cumhuriyetçilik    D) Özerklik          
  E) Sosyalizm                               

 2. Cevap: B Açıklama:

  Napoleon, Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyan topluluklar arasında bağımsızlık fikrinin yayılmasını istemiştir. 3. Sanayi Devrimi, hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

  A) İngiltere    B) Fransa    C) Belçika    D) Almanya    E) Rusya    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyıl sonunda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. 5. Sanayi Devrimi öncesinde üretim nasıl yapılıyordu?

  A) Fabrikalarda         B) El tezgâhlarında    
  C) Büyük makinelerle    D) Tarlalarda          
  E) Madenlerde                                  

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sanayi Devrimi öncesinde üretim, el tezgâhlarında yapılıyordu. 7. Sanayi Devrimi ile birlikte hangi sosyal sınıf ortaya çıkmıştır?

  A) Burjuvazi       B) Köylülük       
  C) İşçi sınıfı     D) Aristokrasi    
  E) Din adamları                      

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi Devrimi ile birlikte işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. 9. Sömürgecilik faaliyetleri sonucu Avrupalı devletler;

  A) Ülkelerinde doğal afetler yaşamışlardır.
  B) Ülke ekonomilerini geliştirmişlerdir.
  C) Ülkelerinde toplumsal isyanlar ile karşı karşıya kalmışlardır.
  D) Ülkemizde işsizlik oranını arttırmışlardır.
  E) Ülkelerinde kültürel değerlerin yok olmasına neden olmuşlardır.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Sömürgecilik faaliyetleri sonucu Avrupalı devletler, sömürdükleri ülkelerdeki kaynakları kullanarak ülkelerinin ekonomilerini geliştirmişlerdir. 11. Sanayi İnkılabı sonrasında, ..........................

  A) Sömürgecilikte yeni bir dönem başlamıştır.
  B) Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri durmuştur.
  C) Avrupalı devletler, sömürgecilik faaliyetlerini sadece Afrika'da sürdürmüştür.
  D) Sömürgecilik faaliyetleri sadece Amerika kıtasında yapılmıştır.
  E) Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri yalnızca Uzak Doğu'da devam etmiştir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sanayi İnkılabı sonrasında, Avrupalı devletler sömürgelerinden elde ettikleri ham maddeleri işleyerek ekonomik olarak güçlenmişler ve sömürgecilikte yeni bir dönem başlamıştır. 13. Avrupalı devletler, sömürdükleri topraklardaki mahallî değerler, dinî-kültürel kimlikler ve tabii aidiyetleri; ......................

  A) İncinmeden, değer vermeksizin korunmuştur.
  B) Uyguladıkları politikalarla tahrip etmiştir.
  C) Uyguladıkları politikalarla geliştirmeye çalışmıştır.
  D) Değiştirmekle yetinmişlerdir.
  E) Bu değerlere saygılı davranmıştır.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Avrupalı devletler, sömürdükleri topraklardaki mahallî değerler, dinî-kültürel kimlikler ve tabii aidiyetleri uyguladıkları politikalarla tahrip etmiştir. 15. III. Selim'in başlattığı Nizam-ı Cedit Hareketi'nin amacı neydi?

  A) Avrupa usulünde yetiştirilmiş eğitimli bir ordu oluşturmak
  B) Ulemanın geriliğe yönelik zihniyetini güçlendirmek
  C) Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın ilim, teknik ve medeniyetteki hamlelerinden uzaklaştırmak
  D) Devletin bütün müesseselerinde düzenleme yaparak geriliği önlemek
  E) Avrupa devletlerinin topraklarını işgal etmek

 16. Cevap: A Açıklama:

  Nizam-ı Cedit Hareketi, Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri karşısındaki askeri zayıflığını gidermek amacıyla başlatılmıştır. Bu hareket kapsamında, Avrupa usulünde yetiştirilmiş eğitimli bir ordu oluşturulmak istenmiştir. 17. III. Selim'in Nizam-ı Cedit Hareketi'ni başlatmasının nedenlerinden biri neydi?

  A) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri karşısındaki askeri zayıflığı
  B) Ulemanın devletteki nüfuzunu artırma isteği
  C) Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarını işgal etme tehdidi
  D) Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak güçlenmesi ihtiyacı
  E) Avrupa devletlerinin bilim ve teknolojideki ilerlemeleri

 18. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Avrupa devletleri karşısında askeri olarak zayıflamış ve toprak kaybetmeye başlamıştır. III. Selim, bu zayıflığı gidermek için Nizam-ı Cedit Hareketi'ni başlatmıştır. 19. III. Selim'in Nizam-ı Cedit Hareketi'nin sonuçlarından biri neydi?

  A) Ulemanın devletteki nüfuzunun artması
  B) Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarını işgal etmesi
  C) Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak güçlenmesi
  D) Avrupa devletlerinin bilim ve teknolojideki ilerlemelerinden yararlanılması
  E) Kabakçı Mustafa İsyanı'nın çıkması

 20. Cevap: E Açıklama:

  III. Selim'in Nizam-ı Cedit Hareketi, yeniçerilerin ve ulemanın tepkisine neden olmuştur. Bu tepkiler, 1807 yılında Kabakçı Mustafa İsyanı'nın çıkmasına yol açmıştır. 21. Sultan III. Selim döneminde kurulan Nizam-ı Cedit Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeniçeri Ocağı'nın modernleşmesini sağlamak
  B) Anadolu'daki köylerden asker toplamak
  C) İstanbul'da merkezî idarenin otoritesini artırmak
  D) Avrupa'daki kurumların benzerlerini örnek alan ıslahat hareketlerine girişmek
  E) Yeniçeri Ocağı'nı dağıtmak

 22. Cevap: C Açıklama:

  Nizam-ı Cedit Ordusu, İstanbul'da merkezî idarenin otoritesini artırmak amacıyla kurulmuştur. 23. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

  A) Yeniçerilerin eğitim düzenlerine ve kullandıkları silahlara sahip çıkması
  B) Yeniçerilerin Sırp ve Yunan isyanlarını bastırmakta yetersiz kalması
  C) Yeniçerilerin İstanbul'da halktan ve esnaftan haraç alması
  D) Yeniçerilerin başta askerlik olmak üzere devletin kurum ve kuruluşlarında yapılmak istenen bütün yeniliklere karşı çıkması
  E) Yeniçerilerin Eşkinci birliğinin kurulmasına karşı çıkmaması

 24. Cevap: D Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı, başta askerlik olmak üzere devletin kurum ve kuruluşlarında yapılmak istenen bütün yeniliklere karşı çıktığı için kaldırılmıştır. 25. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu'nun kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeniçeri Ocağı'nın yerine düzenli ve talimli bir ordu oluşturmak
  B) Nizam-ı Cedit Ordusu'nun yapısını değiştirmek
  C) Avrupa'daki ordu sistemlerini örnek almak
  D) Sultan III. Selim'in reformlarını devam ettirmek
  E) Yeniçeri Ocağı'nın eski yapısına dönmesini sağlamak

 26. Cevap: A Açıklama:

  Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu, Yeniçeri Ocağı'nın yerine düzenli ve talimli bir ordu oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 27. Osmanlı Devleti'nde ilk kez demir yolu hangi tarihte açılmıştır?

  A) 1867    B) 1870    C) 1875    D) 1880    E) 1885    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde ilk kez demir yolu 1867 yılında İzmir-Aydın hattında açılmıştır. 29. Osmanlı Devleti'nde telgraf hattı ilk kez hangi şehirler arasında kurulmuştur?

  A) İstanbul-Edirne     B) İstanbul-Selanik   
  C) İstanbul-İzmir      D) İstanbul-Bursa     
  E) İstanbul-Ankara                           

 30. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde telgraf hattı ilk kez 1855 yılında İstanbul-Edirne arasında kurulmuştur. 31. Osmanlı Devleti'nde modern eğitim kurumları hangi dönemde açılmaya başlanmıştır?

  A) Tanzimat Dönemi
  B) Islahat Fermanı Dönemi
  C) Meşrutiyet Dönemi
  D) Cumhuriyet Dönemi
  E) Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde modern eğitim kurumları Tanzimat Dönemi'nde açılmaya başlanmıştır. 33. Osmanlı Devleti'nde ilk çağdaş eğitim kurumu hangisidir?

  A) Hendesehane
  B) Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun
  C) Mekteb-i Mülkiye
  D) Mekteb-i Tıbbiye
  E) Mekteb-i Harbiye

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hendesehane, Sultan I. Mahmud tarafından 1734 yılında İstanbul Üsküdar'da kurulmuştur. Osmanlı ordusunun yeniden güçlenmesi için çağdaş askerlik bilgisi bulunan subaylara ihtiyaç olduğunu düşündüğü için kurulmuştur. 35. Osmanlı Devleti'nde açılan ilk meslek okulu hangisidir?

  A) Sanat Mektepleri             B) Kondüktör Mektebi           
  C) Aşı Memurları Mektebi        D) Telgraf Memurları Mektebi   
  E) Rüsumat Memurları Mektebi                                   

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sanat Mektepleri, 1869 yılında yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile birlikte açılmıştır. Modernleşme amacıyla açılan bu okul, mesleki eğitim alanında önemli bir yere sahiptir. 37. Osmanlı Devleti'nde yabancı okulların açılmasına izin veren düzenleme hangisidir?

  A) 1839 Tanzimat Fermanı    B) 1856 Islahat Fermanı    
  C) 1861 Ceza Kanunu         D) 1876 Kanun-ı Esasi      
  E) 1908 Meşrutiyet                                     

 38. Cevap: B Açıklama:

  1856 Islahat Fermanı, Osmanlı Devleti'nde azınlıkların haklarını genişletmiş ve yabancı okulların açılmasına izin vermiştir. Bu düzenleme, Osmanlı Devleti'nde yabancı okulların yaygınlaşmasına yol açmıştır. 39. Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde açılan ve günümüzde de varlığını sürdüren sosyal yardım kurumlarından biri hangisidir?

  A) Dârülaceze                 B) Dârülhayr-ı Ali           
  C) Himaye-i Etfal Cemiyeti    D) Askerî Tekaüd Sandığı     
  E) Tekaüd Sandığı                                          

 40. Cevap: A Açıklama:

  Dârülaceze, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan ve günümüzde de faaliyet gösteren bir sosyal yardım kurumudur. 41. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde gerçekleştirilen sosyal devlet anlayışının bir örneği değildir?

  A) Emeklilik sistemi
  B) Yoksullara aylık bağlanması
  C) Hastanelerin açılması
  D) Okulların açılması
  E) Sosyal yardım kurumlarının kurulması

 42. Cevap: D Açıklama:

  Okulların açılması, sosyal devlet anlayışının bir parçası değildir. Okullar, eğitim hizmetini sağlamak amacıyla açılır ve sosyal yardımdan farklı bir konudur. 43. Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde kurulan ve günümüzde de faaliyet gösteren sosyal yardım kurumlarından biri olan Dârülaceze'nin temel amacı nedir?

  A) Çocukların eğitimini sağlamak
  B) Yaşlıların bakımını sağlamak
  C) Sakatların bakımını sağlamak
  D) Kimsesizlerin bakımını sağlamak
  E) Hepsi

 44. Cevap: E Açıklama:

  Dârülaceze, çocukların eğitimi, yaşlıların bakımı, sakatların bakımı ve kimsesizlerin bakımı gibi birçok farklı alanda hizmet veren bir sosyal yardım kurumudur. 45. Türk bayrağındaki ay yıldız sembolü ilk olarak hangi dönemde kullanılmıştır?

  A) İslamiyet öncesi dönemde
  B) İslamiyet sonrası dönemde
  C) Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde
  D) III. Selim Dönemi'nde
  E) II. Mahmud Dönemi'nde

 46. Cevap: D Açıklama:

  III. Selim Dönemi'nde ordu ve donanmaya ait bayraklarda hilalin yanına sekiz köşeli yıldız da eklenmiştir. 47. Türk aile yapısının en temel özelliklerinden biri nedir?

  A) Bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayan bir sosyal kurum olması
  B) Sosyal yaşamın ortaya çıkardığı sıkıntıların sığınağı olması
  C) Toplumdan soyutlanmış ilişkilerin kurulması
  D) Akrabalık bağlarının zayıf olması
  E) Karı-koca ilişkisinin ön planda olması

 48. Cevap: B Açıklama:

  Türk aile yapısı, bireyin yalnız temel ihtiyaçlarını karşılayan sosyal bir kurum değildir. Aynı zamanda aile, sosyal yaşamın ortaya çıkardığı sıkıntıların sığınağı konumundadır. 49. Türk dili, millî bir bağ olarak önemini ne zaman kaybetmiştir?

  A) Türkler yeni karşılaştıkları kültürlerle uyum sağladığı zaman
  B) Türkler kendi kültürlerini sürdürmeyi başardığı zaman
  C) Farklı kültürlerle ve halklarla temas hâlinde olduğu zaman
  D) Türkler doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı dili konuştuğu zaman
  E) Hiçbir zaman

 50. Cevap: E Açıklama:

  Türk dili, millî bir bağ olarak önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 Detayları

11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRK İNKILABI
  1. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini değerlendirir.
  2. Cumhuriyet Dönemi kültür ve sanat anlayışını açıklar.
  3. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir .
  4. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını değerlendirir.
  5. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
  6. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder
  7. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
  8. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar

Ayrıca 11.sınıf III. ünite devrimler çağında değişen devlet konusu toplum ilişkileri test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Napoleon'un Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyan topluluklar üzerindeki politikasının amacını açıklayabilme.

Öğrenciler, Sanayi Devrimi'nin hangi ülkede başladığını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Sanayi Devrimi öncesinde üretim yöntemlerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Sanayi Devrimi'nin toplumsal yapıda meydana getirdiği değişiklikleri öğreneceklerdir

Öğrenciler, sömürgecilik faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Sanayi İnkılabının sömürgecilik faaliyetleri üzerindeki etkilerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, sömürgeciliğin kültürel sonuçlarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Nizam-ı Cedit Hareketi'nin amacını anlayabilecekler.

Öğrenciler, III. Selim'in Nizam-ı Cedit Hareketi'ni başlatmasının nedenlerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, III. Selim'in Nizam-ı Cedit Hareketi'nin sonuçlarını anlayabilecekler.

Öğrenciler, Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kuruluş amacını açıklayabilir.

Öğrenciler, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının gerekçelerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu'nun kuruluş amacını açıklayabilir.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde demir yollarının gelişimini ve önemini kavrar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde iletişim teknolojilerinin gelişimini ve önemini kavrar.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarını ve önemini kavrar.

18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde başlatılan çağdaşlaşma hareketlerinin eğitim alanındaki etkilerini açıklamak.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde başlatılan çağdaşlaşma hareketlerinin eğitim alanındaki etkilerini açıklamak.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde başlatılan çağdaşlaşma hareketlerinin eğitim alanındaki etkilerini açıklamak.

Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet anlayışını ve bu dönemde gerçekleştirilen sosyal yardım çalışmalarını açıklayabilme.

Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet anlayışını ve bu dönemde gerçekleştirilen sosyal yardım çalışmalarını açıklayabilme.

Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet anlayışını ve bu dönemde gerçekleştirilen sosyal yardım çalışmalarını açıklayabilme.

Türk kültüründe bayrak ve sembollerin anlam ve önemini kavrayabilme.

Türk aile yapısının temel özelliklerini ve önemini kavrayabilme.

Türk dilinin millî bir bağ olarak önemini kavrayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 96 kere doğru, 61 kere yanlış cevap verilmiş.

11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf III. Ünite - Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri