11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1

11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 CEVAPLARI

 1. Yunanistan'ın bağımsızlık mücadelesi hangi örgütün öncülüğünde başlatılmıştır?

  A) Filiki Eteria
  B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
  C) Genç Osmanlılar
  D) Jön Türkler
  E) İttihat ve Terakki Partisi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Filiki Eteria, 1814'te kurulan ve Yunanistan'ın bağımsızlığı için çalışan gizli bir örgüt olmuştur. 3. Osmanlı Devleti'nin Mora isyanını bastıramayacağını anlaması üzerine hangi ülkeden yardım istemiştir?

  A) Rusya    B) Fransa    C) İngiltere    D) Avusturya    E) Mısır    

 4. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Mora isyanını bastıramayacağını anlaması üzerine Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiştir. 5. Paris Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'ne hangi ayrıcalıklar tanınmıştır?

  A) Boğazlar Rus gemilerine açılmış ve Karadeniz'de tarafsızlık kaldırılmıştır.
  B) Balkanlardaki Rus nüfuzunu kırmak için Karadeniz'in tarafsızlığı ve Boğazların yabancı savaş gemilerine kapatılması sağlanmıştır.
  C) Eflâk, Boğdan ve Sırbistan topraklarındaki yönetimler, konferansa katılan devletlerin ortak garantisi altına alınmıştır.
  D) Osmanlı Devleti, Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmiş ve topraklarının bütünlüğü büyük devletlerin garantisi altına alınmıştır.
  E) Islahat Fermanı, antlaşmada yer alarak Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale hakkı verilmiştir.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Paris Antlaşması'yla Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmiş ve topraklarının bütünlüğü büyük dev- letlerin garantisi altına alınmıştır. 7. Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında Osmanlı Devleti'nin en önemli amacı neydi?

  A) Rusya'nın topraklarını genişletmesini engellemek
  B) Avrupa devletlerinin desteğini sağlamak
  C) Ermeni sorununu çözmek
  D) Balkanlardaki isyanları bastırmak
  E) Kıbrıs'ı İngiltere'ye vermek

 8. Cevap: B Açıklama:

  Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında Osmanlı Devleti'nin en önemli amacı, Rusya'nın topraklarını genişletmesini engellemek ve Avrupa devletlerinin desteğini sağlamaktı. 9. Ermeni Meselesi'nin ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili oldu?

  A) Rusya'nın Ermenileri desteklemesi
  B) İngiltere'nin Ermenileri kullanma girişimleri
  C) Osmanlı Devleti'nin Ermenilere yönelik baskıları
  D) Ermeni örgütlerinin bağımsızlık hedefleri
  E) Hepsi

 10. Cevap: E Açıklama:

  Ermeni Meselesi'nin ortaya çıkmasında Rusya'nın Ermenileri desteklemesi, İngiltere'nin Ermenileri kullanma girişimleri, Osmanlı Devleti'nin Ermenilere yönelik baskıları ve Ermeni örgütlerinin bağımsızlık hedefleri gibi faktörler etkili oldu. 11. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın Osmanlı Devleti'nden Küçük Kaynarca Antlaşması ile elde ettiği bir kazanım değildir?

  A) Boğazlardan ticari geçiş hakkı
  B) Kapütilasyonlardan istifade hakkı
  C) Boğazlara serbestçe girme hakkı
  D) Savaş tazminatı hakkı
  E) İstanbul'da bir kilise inşası hakkı

 12. Cevap: C Açıklama:

  Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı Devleti'nden Boğazlardan ticari geçiş hakkı, kapütilasyonlardan istifade hakkı, savaş tazminatı hakkı ve İstanbul'da bir kilise inşası hakkı elde etmiştir. Ancak, Boğazlara serbestçe girme hakkı, Rusya'ya Küçük Kaynarca Antlaşması ile verilmemiştir. 13. Boğazlar, 1841 Londra Boğazlar Antlaşması ile hangi statüye kavuşmuştur?

  A) Uluslararası mesele       B) Osmanlı Devleti'ne ait   
  C) Rusya'ya ait              D) İngiltere'ye ait         
  E) Fransa'ya ait                                         

 14. Cevap: A Açıklama:

  1841 Londra Boğazlar Antlaşması ile Boğazlar, uluslararası bir mesele statüsüne kavuşmuştur. Bu, Boğazlardan geçiş uygulamasının artık sadece Osmanlı hukuk kuralları veya Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında yapılan ikili antlaşmalarla değil, aynı zamanda uluslararası anlaşmalarla da düzenlenmesini gerektirir. 15. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı öncesinde hangi ülkeyle gizli bir ittifak antlaşması imzaladığı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  A) Almanya                 B) İngiltere              
  C) Fransa                  D) Rusya                  
  E) Avusturya-Macaristan                              

 16. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imzaladı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Almanya'nın yanında I. Dünya Savaşı'na girmeyi kabul etti. 17. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı öncesinde hangi ülkeye ittifak teklifinde bulunduğu ancak olumsuz yanıt aldığı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  A) Almanya                 B) İngiltere              
  C) Fransa                  D) Rusya                  
  E) Avusturya-Macaristan                              

 18. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'ye ittifak teklifinde bulundu ancak İngiltere bu teklifi reddetti. İngiltere, Osmanlı Devleti'nin Rusya ile olan gerginliği nedeniyle bu teklifi kabul etmek istemedi. 19. Sened-i İttifak'ın imzalandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1215    B) 1808    C) 1839    D) 1876    E) 1908    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sened-i İttifak, 29 Eylül 1808 tarihinde Sultan II. Mahmud ve âyanlar arasında imzalanmıştır. 21. Sened-i İttifak'ın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Âyanların hak ve imtiyazlarını korumak
  B) Devletin asker toplamasını kolaylaştırmak
  C) Yeniçerilerin ve diğer ocakların yetkilerini sınırlamak
  D) Vergilerin adil ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamak
  E) Ülkede huzur ve düzeni tesis etmek

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sened-i İttifak'ın amacı, âyanların hak ve imtiyazlarını korumak, yeniçerilerin ve diğer ocakların yetkilerini sınırlamak, vergilerin adil ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamak ve ülkede huzur ve düzeni tesis etmektir. 23. Tanzimat Fermanı’nın ilanından önce, Osmanlı Devleti’nde hangi sorunlar yaşanıyordu?

  A) Ekonomik sıkıntılar ve dış borçlar
  B) Milliyetçilik akımlarının yayılması ve ayrılıkçı hareketler
  C) Halkın eğitim seviyesinin düşük olması ve cehalet
  D) Sanayileşmenin geri kalması ve tarım ekonomisinin hâkimiyeti
  E) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı askeri hamleleri

 24. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Fermanı, özellikle Sırpların özerklik kazanması, Yunanların bağımsız olması, Rusya’nın Panslavizm politikasını sürdürmesi gibi gelişmelerin yol açtığı sorunları çözmek amacıyla ilan edilmiştir. 25. Islahat Fermanı’nın hazırlanmasında hangi devletlerin etkisi olmuştur?

  A) İngiltere, Fransa ve Avusturya
  B) Rusya, Prusya ve Avusturya
  C) İngiltere, Rusya ve İtalya
  D) Fransa, Prusya ve İtalya
  E) Rusya, İngiltere ve Fransa

 26. Cevap: A Açıklama:

  Islahat Fermanı’nın hazırlanması için İstanbul’da İngiltere, Fransa ve Avusturya’nın elçilerinin de yer aldığı bir komisyon kurulmuştur. 27. Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesinden önce Osmanlı Devleti'nde hangi yönetim biçimi vardı?

  A) Mutlak monarşi     B) Meşruti monarşi   
  C) Cumhuriyet         D) Demokrasi         
  E) Sivil yönetim                           

 28. Cevap: A Açıklama:

  Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesinden önce Osmanlı Devleti'nde mutlak monarşi yönetim biçimi vardı. Padişahın yetkileri sınırsızdı ve halkın hiçbir söz hakkı yoktu. 29. I. Meşrutiyet Dönemi'nin başlangıcında kurulan meclisin adı neydi?

  A) Mebusan Meclisi     B) Âyan Meclisi       
  C) Meclis-i Mebusan    D) Meclis-i Âyan      
  E) Genel Meclis                              

 30. Cevap: C Açıklama:

  Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde meclis açılmıştır ve bu meclisin adı Meclis-i Mebusan'dır. Mebusan Meclisi, halk tarafından seçilen üyelerden oluşuyordu. 31. Kanun-ı Esasi'nin ilanında etkili olan faktörlerden biri olan Genç Osmanlıların düşüncesi aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Halkın yönetime katılması
  B) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması
  C) Avrupa'daki anayasal düzenlerin örnek alınması
  D) İslam hukukunun temel alınması
  E) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması

 32. Cevap: D Açıklama:

  Genç Osmanlılar, halkın yönetime katılması, padişahın yetkilerinin sınırlandırılması ve Avrupa'daki anayasal düzenlerin örnek alınması düşüncelerini savunmuşlardır. Ancak, İslam hukukunun temel alınması düşüncesini savunmamışlardır. 33. Kanun-ı Esasi'nin ilanından sonra Osmanlı Devleti'nde yapılan hukuki düzenlemelerden biri olan Mecelle aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ceza Kanunu           B) Ticaret Kanunu       
  C) Askerî Ceza Kanunu    D) Arazi Kanunu         
  E) Türk Medeni Kanunu                            

 34. Cevap: E Açıklama:

  Mecelle, Tanzimat Dönemi'nde hazırlanan en önemli ve millî kanundur. Borçlar, eşya ve yargılama hukukuna dair bölümlerden oluşmuştur. Aile ve miras hukukuna yer verilmeyen Mecelle, Hanefi fıkhına göre hazırlanıp toplam 16 kitap ve 1851 maddeden oluşmuştur. 35. I. Meşrutiyet Dönemi'nde seçimlerin nasıl yapıldığı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

  A) Seçim, iki dereceli olarak gerçekleştirilmiştir.
  B) Seçmenlerin nüfus cüzdanlarına kayıt düşülmüştür.
  C) Seçme yaşı 20, seçilebilme yaşı 25 olarak belirlenmiştir.
  D) Birden fazla oy kullanmayı engellemek için önlemler alınmıştır.
  E) Seçimler, sorunsuz bir şekilde yapılmıştır.

 36. Cevap: C Açıklama:

  I. Meşrutiyet Dönemi'nde seçme yaşı 25, seçilebilme yaşı ise 30 olarak belirlenmiştir. 37. Üç Tarz-ı Siyaset'in ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri de aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Osmanlı Devleti'nin parçalanmaya doğru gitmesi
  B) Avrupa'da yaşanan ulusal akımın etkileri
  C) Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve sosyal sorunları
  D) Batı'nın Osmanlı Devleti'ni sömürge haline getirme politikaları
  E) Tüm bunlar

 38. Cevap: E Açıklama:

  Üç Tarz-ı Siyaset'in ortaya çıkışında etkili olan faktörler arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmaya doğru gitmesi, Avrupa'da yaşanan ulusal akımın etkileri, Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve sosyal sorunları ve Batı'nın Osmanlı Devleti'ni sömürge haline getirme politikaları yer almaktadır. 39. 1876 Darbesi'nin amacı neydi?

  A) Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmek ve yerine Mustafa Fazıl Paşa'yı geçirmek
  B) Meşruti bir yönetim kurmak
  C) Sadrazam Âli Paşa'yı ortadan kaldırmak
  D) Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin iktidara gelmesini sağlamak
  E) Avrupa'daki sürgün hayatlarında Ziya Paşa ve Namık Kemal'in meşrutiyet mücadelesini sürdürmek

 40. Cevap: B Açıklama:

  1876 Darbesi'nin amacı, Osmanlı Devleti'nde meşruti bir yönetim kurmaktı. Meşruti yönetim, padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığı ve parlamento aracılığıyla halkın yönetime katıldığı bir yönetim biçimidir. 41. 1876 Darbesi'nin lideri kimdi?

  A) Mustafa Fazıl Paşa    B) Âli Paşa             
  C) Ziya Paşa             D) Namık Kemal          
  E) Sultan Abdülaziz                              

 42. Cevap: A Açıklama:

  1876 Darbesi'nin lideri, Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kardeşi olan Mustafa Fazıl Paşa'ydı. Mustafa Fazıl Paşa, veraset kanununda yapılan değişiklik sonucu hidivlik hakkını kaybettiği için Sultan Abdülaziz'e ve Sadrazam Fuat Paşa'ya düşmanlık duyuyordu. 43. Tanzimat'ın başlangıcındaki üç paşadan hangisi padişah ile Bâbıâli arasındaki ilişkilerde, Bâbıâli'nin daha ağır basmasını sağlamıştır?

  A) Mustafa Reşit Paşa
  B) Keçecizade Mehmet Fuat Paşa
  C) Mustafa Fazıl Paşa
  D) Âli Paşa
  E) Sultan Abdülmecid

 44. Cevap: A Açıklama:

  Mustafa Reşit Paşa, padişah ile Bâbıâli arasındaki ilişkilerde, Bâbıâli'nin daha ağır basmasını sağlamıştır. Bunun nedeni, Sultan Abdülmecid'in padişahlığı döneminde, Mustafa Reşit Paşa'nın paşalardan halk için gelen talepleri geri çevirmemesidir. 45. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle birlikte hangi padişah tahta geçmiştir?

  A) V. Murat              B) Abdülmecid           
  C) Abdülhamid            D) Mustafa Reşit Paşa   
  E) Reşit Paşa                                    

 46. Cevap: A Açıklama:

  Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle birlikte V. Murat tahta geçmiştir. V. Murat'ın rahatsızlığı artması ve Avrupa'dan getirilen hekimlerin, padişahın tam olarak iyileşemeyeceğine dair rapor vermesi üzerine, Abdülhamid tahta çıkarılmıştır. 47. 15 Temmuz darbe girişimine hangi terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiştir?

  A) PKK    B) DHKP-C    C) FETÖ/PDY    D) El-Kaide    E) IŞİD    

 48. Cevap: C Açıklama:

  15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilmiştir. 49. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hangi kurumlar saldırıya uğramıştır?

  A) Karadeniz Bölge Müdürlüğü    B) Kızılcahamam Belediyesi     
  C) Türk Hava Yolları            D) Yeditepe Üniversitesi       
  E) TRT                                                         

 50. Cevap: E Açıklama:

  15 Temmuz darbe girişiminde TRT binası saldırıya uğramıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 Detayları

11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRK İNKILABI
  1. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini değerlendirir.
  2. Cumhuriyet Dönemi kültür ve sanat anlayışını açıklar.
  3. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir .
  4. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını değerlendirir.
  5. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
  6. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder
  7. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
  8. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi IV. ünite uluslar arası ilişkilerde denge stratejisi (1774-1914) konusu test soruları 1, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Avrupa'daki milliyetçilik hareketlerinin Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilediğini açıklayabilme.

Öğrenciler, Mora isyanının bastırılmasında Mısır'ın rolünü açıklayabilecektir.

Öğrenciler, Paris Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından önemini açıklayabilecektir.

Öğrenciler, Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında Osmanlı Devleti'nin amaçlarını anlayabilirler.

Öğrenciler, Ermeni Meselesi'nin ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri anlayabilirler.

Öğrenciler, Rusya'nın Osmanlı Devleti'nden Küçük Kaynarca Antlaşması ile elde ettiği kazanımları bilir.

Öğrenciler, Boğazların 1841 Londra Boğazlar Antlaşması ile uluslararası mesele statüsüne kavuştuğunu bilir.

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesindeki nedenleri açıklayabilmek.

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesindeki nedenleri açıklayabilmek.

Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketlerini ve etkilerini açıklayabilme.

Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketlerini ve etkilerini açıklayabilme.

Öğrenciler, Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesindeki amaçları anlayabilecektir.

Öğrenciler, Islahat Fermanı’nın hazırlanmasında hangi devletlerin etkili olduğunu anlayabilecektir.

Öğrenciler, Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmeden önce Osmanlı Devleti'nde hangi yönetim biçiminin olduğunu bilirler.

Öğrenciler, I. Meşrutiyet Dönemi'nde kurulan meclisin adını bilirler.

Öğrenciler, Kanun-ı Esasi'nin ilanında etkili olan faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde yapılan hukuki düzenlemeleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, I. Meşrutiyet Dönemi'nde yapılan seçimlerin nasıl gerçekleştiğini anlayabilecek ve seçim sisteminin özelliklerini açıklayabilecektir.

Öğrenciler, Üç Tarz-ı Siyaset'in ortaya çıkış nedenlerini anlayabilecek ve bu nedenleri açıklayabilecektir.

Öğrenciler, 1876 Darbesi'nin amacını ve Osmanlı Devleti'nde meşruti yönetim kurulması çabalarını anlayabilecekler.

Öğrenciler, 1876 Darbesi'nin liderini ve darbenin nedenlerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, Tanzimat'ın başlangıcındaki üç paşanın rollerini ve padişah ile Bâbıâli arasındaki ilişkilerdeki etkilerini anlarlar.

Öğrenciler, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve V. Murat'ın tahta geçmesi arasındaki ilişkiyi anlarlar.

Öğrencilerin 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini bilmesini sağlamak.

Öğrencilerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan kurumları bilmesini sağlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Tarih IV. Ünite - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri