11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangi sanat dalında çalışan sanatçı yanlış eşleştirilmiştir?

  A) Matrakçı Nasuh - Edebiyat
  B) Hafız Osman - Divan Edebiyatı
  C) Osman Hamdi - Resim
  D) Şeker Ahmet Paşa - Nakkaşlık
  E) İbrahim Çallı - Halk Edebiyatı

 2. Cevap: E Açıklama:

  İbrahim Çallı, portre, manzara resimleri ve tarihî olayları konu alan tablolar çizen bir ressamdır. Halk Edebiyatı anonim olarak ortaya konulan ürünlerden oluşur. 3. Osmanlı Devleti'nde hangi yüzyılda resim sanatı önem kazanmıştır?

  A) XVI. yüzyıl      B) XVII. yüzyıl    
  C) XIX. yüzyıl      D) XVIII. yüzyıl   
  E) XV. yüzyıl                          

 4. Cevap: C Açıklama:

  Resim sanatı, XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey ve İbrahim Çallı gibi önemli temsilcileriyle önem kazanmıştır. 5. Cumhuriyet'in ilk yıllarında resim sanatçılarını hangi konu en çok etkilemiştir?

  A) Peyzajlar         B) Portreler        
  C) Millî Mücadele    D) Tarihî olaylar   
  E) Dini temalar                          

 6. Cevap: C Açıklama:

  Millî Mücadele Dönemi'nin etkisiyle Türk ressamlar, Atatürk ve ordusunun faaliyetlerini, halkın sıkıntılarını ve kahramanlıkları resmetmişlerdir. 7. Cumhuriyet Dönemi'nde sanatçıları desteklemek için alınan bir önlem nedir?

  A) Özel eğitim burslarının verilmesi
  B) Devletin sanatsal eserleri satın alması
  C) Resim akademisi kurulması
  D) Sanat yarışmalarının düzenlenmesi
  E) Sanat galerilerinin sayısının artırılması

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet hükümeti, sanatçıları desteklemek için eserlerini satın almıştır. 9. Cumhuriyet Dönemi'nde ilk anıt heykel hangi sanatçı tarafından yapılmıştır?

  A) Kenan Yontuç           B) Nijat Sirel           
  C) Heinrich Krippel       D) Rudolf Belling        
  E) Ratip Aşir Acudoğlu                             

 10. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, "İlk Atatürk anıt heykeli Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel (Haynrik Kıripıl) tarafından yapılmış ve bu heykel İstanbul Sarayburnu Parkı'na dikilmiştir (1926)." ifadesi yer almaktadır. 11. Cumhuriyet Dönemi'nde çok sesli Klasik Batı Müziği alanında önemli gelişmeler yaşanmasında rol oynayan sanatçılara ne ad verilmiştir?

  A) Altılılar    B) Beşliler    C) Dörtlüler    D) Üçlüler    E) İkililer    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, "Bu dönem çok sesli müziğin önde ge- len isimleri arasında yer alan Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Say- gun, Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar ve Ulvi Cemal Erkin Türk Beşlileri olarak tanınmışlardır." ifadesi yer almaktadır. 13. Tanzimat Dönemi'nde neden daha çok Batı'yı eğitimde örnek alınmaya başlanmıştır?

  A) Batı'nın gelişmiş eğitim sistemine sahip olması
  B) Osmanlı Devleti'nin Batı'dan geride kalması
  C) Batı'nın siyasi baskısı
  D) Osmanlı halkının Batıcı olması
  E) Geleneksel eğitim yöntemlerinin yetersizliği

 14. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin Batı'dan geride kalması, Tanzimat Dönemi'nde Batı'nın eğitimde örnek alınmasının nedenidir. 15. Sultan II. Mahmut Dönemi'nde İstanbul'da hangi eğitim öğretimi zorunlu hale getirilmiştir?

  A) İptidai mektep    B) Rüştiye          
  C) İdadî             D) Sultanî          
  E) İlköğretim                            

 16. Cevap: E Açıklama:

  Sultan II. Mahmut Dönemi'nde İstanbul'da ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. 17. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önem hangi sözünden anlaşılır?

  A) "Milletimizin geleceği aydınlık olmalıdır."
  B) "Eğitim, hayatın her alanında en önemli unsurdur."
  C) "İlim ve fen nerede ise oradan alacağız."
  D) "Eğitim, çocuklara verilmesi gereken bir lütuftur."
  E) "Okullar, sadece ders öğretilen yerler değildir."

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu söz, Atatürk'ün eğitimin bilimsel ve çağdaş olması gerektiğine inandığını göstermektedir. 19. Osmanlı Devleti'nde azınlık okullarının açılmasına izin verilmesinin nedeni hangisidir?

  A) Osmanlı Devleti'nin dini hoşgörü politikası
  B) Avrupa devletlerinin baskısı
  C) Türk halkının talepleri
  D) Azınlıkların ekonomik gücü
  E) Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerinin nüfusunun artması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, din ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eğitim imkanı sağlamak amacıyla azınlıklara okul açma izni verdi. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında öne çıkan matematikçilerden biri kimdir?

  A) Fatin Gökmen         B) Cahit Arf           
  C) Behram Kurşunoğlu    D) Feza Gürsey         
  E) Orhan Asım Barut                            

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cahit Arf, cebirsel denklemler ve geometri problemleri üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan bir matematikçidir. 23. XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin gidişatı hakkında rapor yazan kişi kimdir?

  A) Ahmet Tabakoğlu        B) Koçi Bey              
  C) Halil İnalcık          D) Doğan Kuban           
  E) Ahmed Yüksel Özemre                             

 24. Cevap: B Açıklama:

  Koçi Bey, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumunu eleştiren ve çözüm önerileri sunan bir rapor yazmıştır. 25. Osmanlı Devleti'nde para ayarında yapılan oynamaların nedeni nedir?

  A) Savaş ve ordu masraflarının artması
  B) Kaime basımının yaygınlaşması
  C) Yeniçerilerin isyanları
  D) Avrupa'daki ekonomik yaklaşımların etkisi
  E) Mali bunalım

 26. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin para ayarında oynaması, yaşanan mali bunalımı gidermek için gerçekleştirilmiştir. 27. Osmanlı ekonomisinin zor duruma düşmesinin nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Köy nüfusunun artması
  B) Tarım ürünlerinin azalması
  C) Merkezi hazineden iç hazineye yapılan aktarmaların yetersizliği
  D) Osmanlı dış ticaretinin ithalata yönelik olması
  E) Sanayinin gelişmiş olması

 28. Cevap: C Açıklama:

  Merkezi hazineye yapılan aktarmalar yeterli olmadığından, Osmanlı ekonomisi zor duruma düşmüştür. 29. Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlar arasında hangisi yer almaktadır?

  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Dış borçların affedilmesi
  C) Yabancı sermayeye izin verilmesi
  D) Devletçiliğin benimsenmesi
  E) Sanayi alanında devlet tekeli

 30. Cevap: C Açıklama:

  İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde yerli üretimin teşvik edilmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve çalışma özgürlüğü sağlanması kararları alınmıştır. 31. Lozan Antlaşması'nın ekonomik boyutlarından biri hangisidir?

  A) Osmanlı'nın dış borçları silindi
  B) Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı
  C) Türkiye, Fransa arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
  D) Türkiye, İngiltere'ye savaş tazminatı ödedi
  E) Sanayi sektöründe planlı ekonomi benimsendi

 32. Cevap: B Açıklama:

  Lozan Antlaşması ile Osmanlı topraklarında kurulan diğer ülkelerle dış borçlar paylaşıldı ve kapitülasyonlar kaldırıldı. 33. Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yapılamazdı?

  A) Bosnalıların Osmanlı topraklarında yaşaması
  B) Bosnalıların kiliselerini terk etmesi
  C) Bosnalıların Müslümanlarla ticaret yapması
  D) Bosnalıların kendi yönetimlerini kurması
  E) Bosnalıların vergilerini ödemesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Ahidnâme, Bosnalıların kiliselerinde ibadet etmelerine izin verirken, onları terk etmelerini yasaklamıştır. 35. Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin ekonomik yönü aşağıdakilerden hangisini içerir?

  A) Bosna'nın tarımının geliştirilmesi
  B) Bosna'nın madenlerinin işletilmesi
  C) Bosnalıların vergi ödeme zorunluluğu
  D) Bosna'nın Osmanlı pazarlarına açılması
  E) Bosna'nın Avrupa ülkeleriyle ticaret yapması

 36. Cevap: C Açıklama:

  Ahidnâme, Bosnalıların vergilerini ödemek zorunda olduklarını belirtmiştir. 37. Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlı Devleti'ndeki ilk kanunlaşma hareketi hangi alanda yapılmıştır?

  A) İdare hukuku      B) Ceza hukuku      
  C) Medeni hukuk      D) Borçlar hukuku   
  E) Anayasa hukuku                        

 38. Cevap: B Açıklama:

  Meşrutiyet Dönemi'nde ilk kanunlaşma hareketi ceza alanında yapılmıştır. 39. Tanzimat Fermanı'na göre, kanunlar hangi kişilere eşit şekilde uygulanacaktı?

  A) Yalnızca Müslümanlara
  B) Yalnızca gayrimüslimlere
  C) Müslümanlarla gayrimüslimlere
  D) Yabancı devletlere
  E) Osmanlı padişahına

 40. Cevap: C Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'na göre, kanunlar Müslümanlarla gayrimüslimlere eşit şekilde uygulanacaktı. 41. Kanun-i Esasi ile Osmanlı vatandaşlığına ilişkin hangi ilke benimsenmiştir?

  A) Irk ve dile dayalı vatandaşlık
  B) Din ve mezhebe dayalı vatandaşlık
  C) Hukuki vatandaşlık
  D) Toprak temeli vatandaşlık
  E) Gayrimüslimlerin vatandaşlık hakkı bulunmamaktadır

 42. Cevap: C Açıklama:

  Kanun-i Esasi, Osmanlı tebaasının haklarını anayasal güvence altına almış ve hukuki vatandaşlık anlayışını benimsemiştir. 43. Mecelle hangi dönemde ve hangi amaçlarla hazırlanmıştır?

  A) Tanzimat Dönemi'nde, Batılı baskıları ortadan kaldırmak için
  B) Meşrutiyet Dönemi'nde, adliye sistemini iyileştirmek için
  C) Cumhuriyet Dönemi'nde, şeriatı kaldırmak için
  D) Tanzimat Dönemi'nde, Medeni Kanun'u güncellemek için
  E) Meşrutiyet Dönemi'nde, İslam dünyasındaki ilk medeni kanunu oluşturmak için

 44. Cevap: E Açıklama:

  Mecelle, Tanzimat Dönemi'nin sonunda, dış baskıları ortadan kaldırmak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. 45. 1982 Anayasası'na göre, temel hak ve hürriyetler hangi durumlarda kısıtlanabilir?

  A) Sadece savaş ve seferberlik halinde
  B) Sadece sıkıyönetim halinde
  C) Savaş, seferberlik ve sıkıyönetim hallerinde
  D) Parlamento kararıyla
  E) Hiçbir durumda

 46. Cevap: C Açıklama:

  1982 Anayasası, olağanüstü hâllerde temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanabileceğini hükme bağlamıştır. 47. Yabancıların temel hak ve hürriyetleri ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?

  A) Yabancılar, Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptir.
  B) Yabancıların temel hak ve hürriyetleri uluslararası hukuka göre sınırlandırılabilir.
  C) Yabancılar, Türkiye'de hiçbir temel hak ve hürriyete sahip değildir.
  D) Yabancıların temel hak ve hürriyetleri, sadece ikametgâhları olduğu bölgeyle sınırlıdır.
  E) Hiçbiri

 48. Cevap: B Açıklama:

  1982 Anayasası, yabancıların temel hak ve hürriyetlerini uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılabileceğini belirtmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Farklı sanat dallarını ve sanatçıları tanımak.

Osmanlı sanat tarihini bilmek.

Cumhuriyet Dönemi resim sanatının temalarını incelemek.

Cumhuriyet Dönemi'nde sanatçıların desteklenmesi için alınan önlemleri öğrenmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde anıt heykel sanatının gelişimini anlama.

Cumhuriyet Dönemi'nde çok sesli müzik alanındaki gelişmeler hakkında bilgi edinme.

Tanzimat ve Eğitim

Türk Eğitim Tarihi

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim konusundaki görüşlerini bilmek

Osmanlı Devleti'nin dini hoşgörü politikasını anlamak

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edinmek.

Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi ekonomik sorunlarını anlamak.

Osmanlı'nın para politikasını anlama.

Osmanlı'nın ekonomik sorunlarını tespit etme.

Türkiye İktisat Kongresi'nin önemini ve alınan kararları bilme

Lozan Antlaşması'nın ekonomik sonuçlarını bilme

Osmanlı İmparatorluğu döneminde azınlıklara tanınan hakları ve özgürlükleri anlama

Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan vergi sistemini anlama

Meşrutiyet Dönemi'ndeki hukuk alanındaki yenilikleri anlamak

Tanzimat Fermanı'nın hukuki önemini kavramak

Meşrutiyet Dönemi'nde vatandaşlık haklarının gelişmesini anlama.

Osmanlı Hukuk Sistemi'nin gelişimini anlama.

Cumhuriyet dönemi anayasalarının temel hak ve hürriyetler açısından karşılaştırılması

Cumhuriyet dönemi anayasalarının temel hak ve hürriyetler açısından karşılaştırılması

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri