11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Mimari alanda Osmanlı Devleti'nde Türk-Barok üslubunu tanımlayınız.


 2. Cevap: Türk-Barok üslubu, XVIII. yüzyılda Osmanlı mimarisinde görülen, aşırı süslemeye ve Batı üslubuna dayanan bir mimari tarz. Açıklama:

  Bu üslubun öne çıkan özelliği, kıvrımlı hatlar, karmaşık süslemeler ve insan heykel ve kabartmalarının kullanılmasıdır. 3. Cumhuriyet Dönemi'nde resim sanatında hangi temalar ön plandaydı?


 4. Cevap: Atatürk ve silah arkadaşları Türk ordusunun kahramanlıkları Millî Mücadele Dönemi'ndeki halkın sıkıntıları Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki resim sanatçıları, Millî Mücadele'nin etkisinde kalarak resimlerinde bu temalara ağırlık vermişlerdir. 5. Cumhuriyet Dönemi'nde Mimari alanında öne çıkan özellikler nelerdir?


 6. Cevap: Modern çizgiler, işlevsellik, ulusal motiflerin kullanımı Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi mimarisi, Geleneksel Osmanlı mimarisinden farklı olarak modern ve işlevsel özelliklere sahipti. Ayrıca, Türk kültürüne özgü motiflerin kullanımıyla ulusal bir karakter kazandırıldı. 7. Tanzimat Dönemi'nde Avrupa'yı örnek almanın nedenlerine dair tespitlerde bulununuz.


 8. Cevap: * Avrupa'nın bilim ve teknolojideki üstünlüğü * Osmanlı Devleti'nin gerilemesini durdurma ihtiyacı * Modernleşme ve Batılılaşma fikirlerinin yaygınlaşması Açıklama:

  Avrupa'yı örnek almak, Osmanlı Devleti'nin çağdaş dünyada rekabet gücünü artırmayı amaçlamıştır. 9. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılan veya geliştirilen üç önemli eğitim kurumunu belirtiniz.


 10. Cevap: Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılan veya geliştirilen üç önemli eğitim kurumunu belirtiniz.n II. Abdülhamit Dönemi'nde açılan veya geliştirilen üç önemli eğitim kurumunu belirtiniz. Açıklama:

  Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılan veya geliştirilen üç önemli eğitim kurumunu belirtiniz. Cevap: * İstanbul Üniversitesi * Mülkiye Mektebi * Sanayi-i Nefise Mektebi. Abdülhamit Dönemi'nde açılan veya geliştirilen üç önemli eğitim kurumunu belirtiniz. Cevap: * İstanbul Üniversitesi * Mülkiye Mektebi * Sanayi-i Nefise Mektebi 11. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıldaki ekonomik durumunu açıklayınız.


 12. Cevap: Devlet gelirlerinin yetersizliği, yeni vergiler ve borçlanma gibi ekonomik sorunlar yaşanmıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, artan askeri harcamalar ve verimsiz yönetim nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. 13. Koçi Bey'in Osmanlı ekonomisi hakkındaki tespitlerinden üç tane örnek veriniz.


 14. Cevap: * Yöneticilerin para idaresine önem vermesi * Çiftçi sınıfından alınan vergilerin yüksekliği * Reayanın güçlenmesinin devlet hazinesini güçlendireceği Açıklama:

  Koçi Bey, Osmanlı ekonomisindeki sorunları ve çözüm önerilerini vurgulamıştır. 15. Osmanlı Devleti'nde ilk kâğıt paraların basılma nedeni nedir?


 16. Cevap: Savaş ve ordu masraflarının artması sonucunda mali bunalımın yaşanması ve devletin para sıkıntısı çekmesi Açıklama:

  Kaimeler, mali açığı kapatmak için basıldı, ancak fazla basım nedeniyle değerleri düştü ve piyasadan çekildi. 17. Osmanlı Devleti'nin ekonomik çöküşünün nedenlerini Ayfer Özçelik'in görüşlerine göre üç madde halinde yazınız.


 18. Cevap: 1. Yerli sanayinin yok olması veya çökmesi 2. Sanayideki dışa bağımlılığın artması 3. Gerekli maddelerin dışarıdan sağlanması Açıklama:

  Özçelik, Osmanlı ekonomisindeki gerilemenin nedenlerinin yerli üretimdeki düşüş, dışa bağımlılık ve sanayideki ithal girdilere dayalı üretim olduğu görüşündedir. 19. Tanzimat öncesinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki sorunlara bakan mahkemenin adı nedir?


 20. Cevap: Şer'iyye Mahkemeleri Açıklama:

  Tanzimat öncesinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki davalara, şeriata göre karar veren Şer'iyye Mahkemeleri bakardı. 21. Tanzimat sonrasında bir Rum ile Ermeni vatandaşın aile ve miras gibi davalarına bakan mahkemeye ne ad verilirdi?


 22. Cevap: Nizamiye Mahkemeleri Açıklama:

  Tanzimat sonrasında Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki davalara şeriata ve kanunlara göre karar veren Nizamiye Mahkemeleri baktı. 23. Osmanlı Devleti'nde Cumhuriyet'in ilanından sonra hukuk anlayışında meydana gelen değişiklikleri açıklayınız.


 24. Cevap: Cumhuriyet'in ilanından sonra hukuk anlayışında şu değişiklikler meydana gelmiştir: * Kanunların herkese eşit olarak uygulanmasına önem verilmiştir. * Kadınlara siyasi ve sosyal haklar tanınmıştır. * Laiklik ilkesi benimsenmiştir. Açıklama:

  Cumhuriyet döneminde yapılan hukuk reformları, Batı hukuk anlayışına uygun olarak Türk toplumunun modernleşmesine katkı sağlamıştır. 25. Meşruti monarşi yönetim biçiminin özellikleri nelerdir?


 26. Cevap: Meşruti monarşinin özellikleri şunlardır: * Hükümdarın yetkileri anayasayla sınırlandırılmıştır. * Meclis, yasama yetkisine sahiptir. * Temel hak ve hürriyetler anayasal olarak güvence altına alınmıştır. Açıklama:

  Meşruti monarşi, halk egemenliği ve kanun üstünlüğü ilkelerinin benimsendiği bir yönetim biçimidir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Fatih Sultan Mehmet, başka dinden ve milletten olan insanlara karşı hoşgörülü bir tutum sergilemiştir.
  2. (.....) Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'in Müslüman olmasındaki rolü büyük olmuştur.
  3. (.....) Tanzimat Fermanı, bir anayasa niteliği taşır.
  4. (.....) Tanzimat Dönemi'nde Kanun-i Esasi ilan edilmiştir.
  5. (.....) Meşrutiyet Dönemi'nde Mecelle (Medeni Kanun) yürürlüğe girmiştir.
  6. (.....) Usul-i Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu, ceza hukukuyla ilgilidir.
  7. (.....) Mekteb-i Hukuk-ı Sultani, hukuk eğitimi veren bir kurumdur.
  8. (.....) Tanzimat öncesinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki sorunlara bakan mahkemelere şerî mahkemeler denirdi.
  9. (.....) Meşrutiyet Dönemi'nde idare ile mahkeme kuvvetleri birbirinden ayrılmıştır.
  10. (.....) Tanzimat Dönemi'nde icra memuriyetleri mahkemelerde kurulmuştur.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıdaki anayasaları, temel hak ve hürriyetler konusundaki genişliğine göre eşleştirin:

  1. 1921 Anayasası
  2. 1924 Anayasası
  3. 1961 Anayasası
  a) En geniş temel hak ve hürriyetler
  b) En dar temel hak ve hürriyetler
  c) Orta düzeyde temel hak ve hürriyetler

 30. Cevap: : 1. 1961 Anayasası 2. 1924 Anayasası 3. 1921 Anayasası Açıklama:

  1961 Anayasası, sosyal ve ekonomik haklar da dahil olmak üzere en kapsamlı temel hak ve hürriyetleri tanıyan anayasadır. 1924 Anayasası, temel hak ve hürriyetleri genişletirken, 1921 Anayasası temel hak ve hürriyetlere yer vermez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı mimarisindeki Türk-Barok üslubunu anlayacak ve tanımlayabileceklerdir.

Öğrenciler Cumhuriyet Dönemi resim sanatının temel temalarını kavrayacaktır.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi mimarisinin ayırt edici özelliklerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde eğitimdeki Batı etkisinin nedenlerini kavrayabilecektir.

Öğrenciler, Sultan II. Abdülhamit Dönemi'ndeki önemli eğitim kurumlarının farkında olacaktır.

Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl ekonomisinin temel özelliklerini anlamak.

Osmanlı Devleti'nde ekonomik sorunları anlamak ve bu sorunların çözümü için önerilen tedbirleri bilmek.

Osmanlı Devleti'nin ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler aradığı belirtilir.

Osmanlı Devleti'nin ekonomik çöküşünün çok yönlü nedenleri olduğu vurgulanır.

Tanzimat öncesi Osmanlı hukuk sistemini anlama.

Tanzimat sonrası Osmanlı hukuk sistemindeki mahkemelerin yetki alanlarını bilme.

Cumhuriyet döneminde hukuk anlayışındaki değişimi açıklayabilir.

Meşruti monarşi kavramını açıklayabilir.

* Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü politikasının önemini anlamak. * Bosna Hersek'in Müslümanlaşma sürecini kavramak. * Tanzimat Fermanı'nın anayasal özelliklerini bilmek. * Osmanlı hukuk sisteminin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerindeki değişimlerini öğrenmek. * Medeni Kanun'un önemini anlamak. * Osmanlı mahkeme sisteminin yapısını kavramak.

* Öğrenciler, Türk anayasalarında temel hak ve hürriyetlerin evrimini anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri