2021-2022 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


11.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat edebiyatı nesriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Noktalama işaretleri ilk kez kullanılmaya başlanır.
B) O güne dek işlenmeyen yeni düşünce ve kavramlar ele alınır.
C) Anlatımın süsten ve yapmacıktan uzak olmasına özen gösterilir.
D) Roman ve öykülerde devrik ve eksiltili cümlelere çokça yer verilir.
E) Yalın bir dille yazmak amaçlanır ; ancak çoğu kez
eski alışkanlıkların etkisi görülür.

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?

A) Esirlik, zoraki evlilik, yanlış Batılılaşma, züppelik, töre gibi konular işlenir
B) Yazarın kişiliği gizlenmez ; romandaki olaylar rastlantıya dayanır; yazar, açıklamalar yapar bilgiler verir
C) Üslûp oluşturma çabasıyla yeni ve alışılmamış sözcük ve imajlar bulmak başlı başına bir amaçtır.
D) Kişiler tek yanlı, iyi ya da kötüdür; betimlemeler bir amaç taşımaz, romana bir yamadır .
E) Romantizmin etkisinde kalınmıştır.

07 Şubat 2022  

“Sanatta duygu ve düşüncelerin güzel anlatılmasından başka bir amaç güdülmemelidir.” görüşüyle aşağıdaki edebiyat dönemlerimizden hangisi çelişir?

A) Divan edebiyatı        B) Tanzimat 1. dönem
C) Fecr-i Âti                  D) Tanzimat 2. dönem
E) Servet-i Fünûn

07 Şubat 2022  

Tanzimat döneminin ikinci kuşağından sayılan şair, “Makber” adlı ünlü eserinde Divan şiiri ile ilgisini kesmiş; şiirini bentlerle yazmıştı. Üstelik bu manzum eserin içeriği de eski kuşakların şiir anlayışına karşıydı. Bu eserinde “ölüm” karşısındaki metafizik (fizik ötesi) düşüncelerini, yok olmayı gönlüne sığdıramayan isyancı duygularını anlatıyordu. Aslında şair, öncülerin kendisine hazırladığı uygun bir ortamda Divan şiiri geleneklerine saldırmış oluyor; yeniler arasında rağbet görüyor; eskilerin kızgınlıklarını topluyordu.
Parçada özellikleri anlatılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal                   B ) Ziya Paşa
C) Şinasi                              D) Recaizade Mahmut Ekrem
E )Abdülhak Hamit Tarhan

07 Şubat 2022  

Ziya Paşa’nın Avrupa’dayken yazdığı mizahi ve satirik bir kasidedir. Bunu, Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır. Bu yapıt, yalnız Ali Paşa’yı değil , dönemin sosyal bozukluklarını de eleştiren , başarılı bir yapıttır.
Sözü edilen yapıt , aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir ve İnşa              B) Zafername
C) Rüyâ                       D) Defter-i Amâl
E) Harabat

07 Şubat 2022  

“ …………. Tanzimat edebiyatı döneminde ‘toplum için sanat’ yerine ‘sanat için sanat’ , ‘ göz için kafiye’ yerine ‘kulak için kafiye’ yi savunur. Her güzel şey şiirdir, ilkesini benimseyerek Türk şiirinin tema ve konusunu genişletir. ‘Piraye , Emced , Nijad’ adındaki üç çocuğunun ölümü , ona içli şiirler yazdırır. Ölüm teması üzerinde fazlaca durur; şiirde fikrî , hissî , hayalî güzellikler arar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Muallim Naci
E) Şemsettin Sami

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dönemi yazarlarının özelliklerinden değildir?

A) Uzun cümleleri parçalayıp düzgün cümleler haline getirmişlerdir.
B) Fransız nesrinin etkisindedirler.
C) Roman ve hikâyede realizm ve natüralizm akımının etkisi görülür.
D) Duygu ve düşünceleri, yazarın ağzından değil de kişilerin ağzından yansıtan görüş açısı tekniğini uygulamışlardır.
E) Realist eserlerde bile çabuk kırılan, melankolik kişilerdir.

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dönemi şâirlerinin özelliklerinden değildir?

A) Namık Kemal ve Mithat Paşa bu dönemin en önemli şâirleridir.
B) Serbest müstezat daha da geliştirilmiştir.
C) Nazım nesre yaklaştırılmıştır.
D) Ahenk konusuna önem verilmiştir.
E) Batıdan “Sone, Terzarima” gibi nazım şekilleri edebiyatımıza girmiştir.

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın özelliklerinden değildir?

A ) İlk romanı olan “Şık” isimli romanı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımladı.
B ) Eserlerinde aydın zümreye seslenerek mükemmel eserler yayımlamayı amaçladı.
C ) Realizm ve natüralizm akımlarının etkisindedir.
D ) Eserlerinde Meddahlık ve halk tiyatrosu geleneklerinden yararlandı.
E ) Romanlarının konusu İstanbul’da geçer.

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in özelliklerinden değildir?

A) Rübab-ı Şikeste isimli şiiriyle tanındı.
B )Şiirde ahengi ve ses özelliklerini armoni yaratabilecek biçimde kullanmıştır.
C) Çocuklar için “Şermin” isimli eseri yayımlamıştır.
D) Şiirlerinde hece ölçüsünü en güzel bir biçimde kullanmıştır.
E) Son eserlerinde toplumsal konulara değinmiştir.

07 Şubat 2022  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
Naim Efendi’nin Duyun u Umumiye Müfettişi olan damadının adı nedir?

A) Selim Efendi          B) Servet Bey
C) Faik Bey               D) Cemil Bey
E) Ramiz Dayı

07 Şubat 2022  

1909’da Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğal temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim               B) Cenap Şehabettin
C) Süleyman Nazif           D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi, toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç olarak kullanmıştır?

A) Recaizade Mahmut Ekrem     B) Tevfik Fikret
C) Abdülhak Hamit                     D) Cenap Şehabettin
E) Ahmet Haşim

07 Şubat 2022  

Servet-i Fünun şiirinde — ve — ; romanında ise — ve — akımlarının etkisi görülür. Bu cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) realizm - romantizm - klasisizm - fütürizm
B) sembolizm - parnasizm - realizm - natüralizm
C) dadaizm - sürrealizm - romantizm - realizm
D) romantizm - realizm - natüralizm - dadaizm
E) sembolizm - dadaizm - romantizm – klasisizm

07 Şubat 2022  

Şiir yayınlamaya Servet-i Fünûn döneminde başlayan milliyetçi, halkçı ... bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı; konularını toplum dertlerinden, sosyal–epik hayat sahne*lerinden aldı. Uyarıcı–öğretici şiirler yazdı. Türk şairi, milli şair diye anılır. “Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri” en bilinen kitaplarıdır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mehmet Emin                    B) Ali Canip
C) Mehmet Akif                      D) Yahya Kemal
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde Milli edebiyat ve Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Dilin sadeleştirilmesi düşüncesi Genç Kalemlerin çok önce, Tanzimat dönemi sanatçıları tarafından ileri sürülmüş; ancak bu sanatçılar dili sadeleştirmede başarılı olamamışlardır.
B) Milli Edebiyat döneminde yayımlanan gazete ve dergi yazılarıyla dönemin sosyal hayatı arasında sıkı bir ilişki vardır; bu dönemde de basın Tanzimat dönemindeki kadar önemlidir.
C) Milli Edebiyat döneminde gazete ve dergilerde yayımlanan metinlerde de Tanzimat dönemi metinlerinde de edebi yön değil, düşünce yönü ağır basar.
D) Milli Edebiyat’ta asıl ölçü olarak alınan hece ölçüsü, Tanzimat döneminde Namık Kemal, Ziya Paşa, Abdülhak Hamit gibi pek çok şair tarafından denenmişse de tam yerleşememiştir.
E) Milli Edebiyat ve Tanzimat sanatçıları; farklı din ve ırktan olan halkların, meşrutiyet düzeni içinde tek bir ulus, “Osmanlı ulusu” olarak yaşayabilecekleri fikrine, dayanan Osmanlıcılık görüşünü destekler.

07 Şubat 2022  

Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, İstanbul’u işgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal’e bir düşman gözüyle bakmaktadır.Birinci İnönü Savaşının kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizliği karşısında kendini sorgular ve yıllarca ilgisiz bırakılan bu köylüleri suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçer; çünkü anlamıştır ki asıl suçlu köylüler değil onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanın yazarı bir arada verilmiştir?

A) Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar
B) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
D) Memleket Hikayeleri – Refik Halit Karay
E) Yaban– Yakup Kadri Karaosmanoğlu

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
B) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.
C) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
D) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.
E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

07 Şubat 2022  

Ziya Gökalp için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkçülük akımının öncüsüdür.
B) Milli Edebiyat’a (özellikle) düşünceleriyle katkıda bulunmuştur.
C). Mistisizme kayan duygulu karakter yapısının yanı sıra devrimci, mücadeleci bir sanat yanı vardır.
D) Düzyazının yanında, nazmı da kullanarak didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar kaleme almıştır.
E) Toplumsal kurumlarımızın tümünün Batı’ya göre düzenlenmesi ve kültür yoluyla ulusal birliğin sağlanması görüşündedir

07 Şubat 2022  

Dünya edebiyatında “Maupassant tarzı” ve “Çehov tarzı” olarak bilinen hikaye anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri olarak; ... ile ... sayılmıştır.
Bu parçanın sonunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar
B) S. Faik Abasıyanık, Yaşar Kemal
C) M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık
D) R. Halit Karay, Haldun Taner
E) Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal