11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sönmeyen Ateş adlı oyunun yazarı kimdir?


 2. Cevap: Nahid Sırrı Örik Açıklama:

  Nahid Sırrı Örik, Sönmeyen Ateş adlı oyunun yazarıdır. 3. Roman türünün alt türleri nelerdir?


 4. Cevap: Polisiye roman, macera romanı, aşk romanı, tarihi roman, bilim kurgu romanı, gerçekçi roman, fantastik roman ve psikolojik roman. Açıklama:

  Roman türünün alt türleri, eserin konusuna, işleniş biçimine ve anlatım diline göre belirlenir. Örneğin, polisiye roman, suç ve suçlunun bulunmasıyla ilgili olayları konu edinirken, macera romanı, kahramanların olağanüstü olaylarla dolu bir yolculuğunu anlatır. 5. Roman türünün örnekleri nelerdir?


 6. Cevap: - Ahmet Ümit - Sis ve Gece - Orhan Pamuk - Beyaz Kale - Yaşar Kemal - İnce Memed - Can Yücel - Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Halide Edib Adıvar - Sinekli Bakkal Açıklama:

  Roman türünün örnekleri, eserin konusuna, işleniş biçimine ve anlatım diline göre belirlenir. Örneğin, Sait Faik Abasıyanık'ın Lüzumsuz Adam adlı eseri, toplumun içinde yabancılaşmış bir adamın öyküsünü anlatırken, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı eseri, bir aydının iç dünyasını ve arayışlarını konu edinir. 7. Tanzimat Dönemi’nde roman türünde eser veren yazarları üç örnek vererek sıralayınız.


 8. Cevap: - Şemsettin Sami - Namık Kemal - Ahmet Mithat Efendi Açıklama:

  Tanzimat Dönemi’nde roman türünde eser veren yazarlar arasında Şemsettin Sami, Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi sayılabilir. 9. Modernist roman anlayışında neden kronolojik zamanda geriye dönüşler yapılarak geleneksel anlatım ve yapıdan uzaklaşılmış ve olay örgüsü ve mekân önemsizleştirilmiştir?


 10. Cevap: Modernist roman anlayışında kronolojik zamanda geriye dönüşler yapılarak geleneksel anlatım ve yapıdan uzaklaşılmış ve olay örgüsü ve mekân önemsizleştirilmiştir çünkü modernist romancılar; parçalanmış gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf bireyi konu edinmişlerdir. Açıklama:

  Modernist romancılar, gerçekliğin göreli ve belirsiz olduğundan hareketle, kronolojik zaman akışını bozarak olayları farklı zamanlarda düzenlemişler; geleneksel anlatım ve yapıdan uzaklaşarak; şiirsel söyleyişten, çağrışımlardan, mitlerden, alegorik anlatımdan yararlanarak iç çözümleme, iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi anlatım tekniklerine başvurmuşlardır. 11. Ahmet Rasim'in Zenginlerin İftar Sofralarında adlı eserinde ele aldığı konuyu açıklayınız.


 12. Cevap: Ahmet Rasim, Zenginlerin İftar Sofralarında adlı eserinde, yardımlaşmanın önemini ve yoksullara yardımcı olurken gösterişten uzak durulması gerektiğini vurgular. Yazar, bu konuyu Türk ve İslam tarihinden örneklerle destekler. Açıklama:

  Ahmet Rasim, bu eserinde yardımlaşmanın toplumsal dayanışmanın temeli olduğunu ve yoksullara yardımcı olurken gösterişten uzak durulması gerektiğini savunur. Yazar, bu konuyu Türk ve İslam tarihinden örneklerle destekler. 13. Şevket Rado'nun başlıca eserleri nelerdir?


 14. Cevap: Eşkal-i Zaman, Cidd ü Mizah, Muharrir Bu Ya, Gülüp Ağladıklarım (fıkra); Falaka, Gecelerim, Muharrir-Şair-Edip (anı); Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (tarih) Açıklama:

  Şevket Rado, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Fıkra, sohbet, anı ve tarih alanında eserler vermiştir. 15. Şiir, tiyatro, roman, antoloji ve gezi yazısı türünde eserler vermiştir.


 16. Cevap: Açıklama:

  Şiir, tiyatro, roman, antoloji ve gezi yazısı türünde eserler vermiştir.atro, roman, antoloji ve gezi yazısı türünde eserler vermiştir. 17. Makale türleri nelerdir?


 18. Cevap: Bilimsel ve gazete makaleleri olmak üzere iki türü vardır. Açıklama:

  Bilimsel makaleler, alanında uzman kişilerce yazılır ve belirli bir bilimsel dergide yayımlanır. Gazete makaleleri ise, gazetelerde yayımlanır ve daha geniş bir kitleye hitap eder. 19. Türk edebiyatında makale türünün özellikleri nelerdir?


 20. Cevap: Türk edebiyatında makale türü, toplumu ilgilendiren hemen her konunun işlendiği, Tanzimat’la birlikte Batı’dan gelen bir düşünce yazısı türüdür. Gazete ve dergi çevresinde gelişmiştir. Yeterli bilgi birikimi ve özgün bir üslup gerektiren makalelerde ele alınan konuya ilişkin değerlendirme, görüş ve öneriler kanıtlarla desteklenir. Amaç, bilgilendirme ve öğretmedir. Kişisel görüşler; giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hâlinde, mantıksal tutarlılıkla bir araya getirilir. Açıklama ve tartışma anlatım biçimleriyle örnekleme, karşılaştırma, benzetme vb. düşünceyi geliştirme yollarından; deyim, atasözü, özdeyiş ve alıntılardan yararlanılabilir. Gazete ve dergilerde yer alan bu yazılar, daha sonra bir araya getirilerek kitap hâlinde yayımlanabilir. Açıklama:

  Makale, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Güncel olaylar ve toplumsal sorunlar hakkında düşüncelerin dile getirildiği bir tür olarak karşımıza çıkar. 21. Makale yazma aşamaları nelerdir?


 22. Cevap: Makale yazma aşamaları şunlardır: 1. Hazırlık: Bu aşamada araştırma konusu belirlenir ve kaynak taraması yapılır. 2. Planlama: Bu aşamada konunun sınırları çizilir ve içerik oluşturulur. 3. Yazma: Bu aşamada makale taslağı oluşturulur ve düzenlenir. 4. Düzenleme: Bu aşamada yazım hataları kontrol edilir ve içerik geliştirilir. 5. Yayınlama: Bu aşamada makale ilgili mecraya gönderilir ve yayınlanır. Açıklama:

  Makale yazma, dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir. Her aşamasının doğru bir şekilde tamamlanması, başarılı bir makale yazılmasını sağlar. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Münazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar hâlinde yapılan tartışmadır.
  2. (.....) Münazaralar genellikle okullarda uygulanmaz.
  3. (.....) Münazaralar öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaz.
  4. (.....) Münazaraların amacı düşüncelerin, kabullerin karşılaştırılmasıdır.
  5. (.....) Münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilebilir.
  6. (.....) Münazarada tez ve antitezin (görüş ve karşı görüş) bir jüri (hakem kurulu) karşısında tartışılması esastır.
  7. (.....) Münazarada belirtilen görüşten çok argüman (gerekçelendirilmiş tez) geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemlidir.
  8. (.....) Münazaranın sonunda üçüncü konuşmacıları temsilen birinci veya ikinci konuşmacı özet yapar ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit eder.
  9. (.....) Münazara, öğrencilerin karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmaz.
  10. (.....) Münazara, öğrencilerin bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  Münazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar hâlinde yapılan tartışmadır. Münazaralar genellikle okullarda uygulanır ve öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. Münazaranın amacı düşüncelerin, kabullerin karşılaştırılmasıdır. Gruplardan biri konuya olumlu yönden yaklaşırken diğer grup olumsuz açıdan yaklaşır. Amaç karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmaktır. Münazarada belirtilen görüşten çok argüman (gerekçelendirilmiş tez) geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemli olduğundan ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanılır. Konuşmacıların konuşma süreleri önceden belirlenir. Münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilemez. Münazarada tez ve antitezin (görüş ve karşı görüş) bir jüri (hakem kurulu) karşısında tartışılması esastır. Jüri; değerlendirme yaparken dili kullanma gücü ve becerisi, beden dilini kullanma, savunmanın ikna ediciliği gibi ölçütler kullanır. Münazaranın sonunda üçüncü konuşmacıları temsilen birinci veya ikinci konuşmacı özet yapar ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit eder. Münazara, öğrencilerin karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur ve bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Mehmet Fuat Köprülü
  b. Hayat ve Edebiyat
  c. Bertrand Russell’da Bilim, Felsefe ve Din
  d. Türkolojinin kurucusu
  e. Şinasi
  f. Mukaddime
  g. Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan ve Cemil Meriç
  h. Makale
  ı. Edebiyat türünde eser veren başlıca yazarlar
  1. Türk edebiyatındaki ilk makale örneği
  2. Türkiyat Mecmuası
  3. Türkolojinin Türkiye’deki kurucusu olarak kabul edilen kişi
  4. Ulusal ve uluslararası pek çok makale yayını bulunan yazar
  5. Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan yazarın kitabı
  6. Gazete ve dergilerde yer alan bu yazılar, daha sonra bir araya getirilerek kitap hâlinde yayımlanabilir.
  7. Makale türünde eser veren başlıca yazarlar
  8. Makalenin türü
  9. Edebiyat türüne ait bir örnek
  10. Makalede dil, edebiyat ve sanat konularında görüşlerini dile getiren yazar

 26. Cevap: 1.e, 2.d, 3.a, 4.a, 5.c, 6.h, 7.g, 8.h, 9.f, 10.b Açıklama:

  Soruda verilen eşleştirmeler doğru şekilde yapılmıştır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. .... bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar hâlinde yapılan tartışmadır.
  2. Genellikle okullarda uygulanan bir tartışma türü ...
  3. Münazaralar; öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı ...
  4. Münazaranın amacı ... ve kabullerin karşılaştırılmasıdır.
  5. Gruplardan biri konuya olumlu yönden yaklaşırken diğer grup olumsuz açıdan ...
  6. Amaç karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan .... çıkmaktır.
  7. Münazarada belirtilen görüşten çok ... geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemli olduğundan ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanılır.
  8. Konuşmacıların konuşma süreleri ..... belirlenir.
  9. Münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru ...
  10. Münazarada tez ve antitezin (görüş ve karşı görüş) bir ... karşısında tartışılması esastır.

 28. Cevap: 1. Münazara 2. Münazara 3. olur 4. düşüncelerin 5. yaklaşır 6. galip 7. argüman 8. önceden 9. yöneltilemez 10. jüri Açıklama:

  Münazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar hâlinde yapılan tartışmadır. Genellikle okullarda uygulanan bir tartışma türüdür. Münazaralar; öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. Münazaranın amacı düşüncelerin ve kabullerin karşılaştırılmasıdır. Gruplardan biri konuya olumlu yönden yaklaşırken diğer grup olumsuz açıdan yaklaşır. Amaç karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmaktır. Münazarada belirtilen görüşten çok argüman geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemli olduğundan ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanılır. Konuşmacıların konuşma süreleri önceden belirlenir. Münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilemez. Münazarada tez ve antitezin (görüş ve karşı görüş) bir jüri karşısında tartışılması esastır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Tiyatro

Ayrıca 11.sınıf TDE dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Sönmeyen Ateş adlı oyunun yazarını öğreneceklerdir.

Roman türünün alt türlerini ve özelliklerini öğrencilerin kavramasını sağlamak.

Roman türünün örneklerini ve özelliklerini öğrencilerin kavramasını sağlamak.

Bu soru, Tanzimat Dönemi’nin yazarlarını ve eserlerini daha iyi anlamaya yardımcı olur.

Modernist roman anlayışının özellikleri hakkında bilgi edinmek

Öğrenciler, yardımlaşmanın önemini ve yoksullara yardımcı olurken gösterişten uzak durulması gerektiğini öğrenirler.

Şevket Rado'nun başlıca eserlerini öğrenmek.

Yusuf Ziya Ortaç'ın eserlerini öğrenmek.1. Başlık: Makale Nedir? Metin: Makale, bilimsel ve toplumsal konularda yazılan, açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazılarıdır. Bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerde tıp, ekonomi, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarıyla ilgili konular işlenir. Gazetelerde yayımlanan makalelerde halkı aydınlatmak ve bilgilendirmek amaçlanır.

Öğrenciler, makalenin türlerini öğrenmiş olur.

Türk edebiyatında makale türünün özelliklerini öğrenin.

Makale yazma aşamalarını öğrenin.

Öğrenciler, münazara türünü ve tekniklerini tanımış olurlar. Öğrenciler, münazarada kullanılan argüman ve karşı argüman kavramlarını anlamış olurlar. Öğrenciler, münazarada jürinin değerlendirme ölçütlerini anlamış olurlar. Öğrenciler, münazarada konuşmacıların konuşma sürelerinin önceden belirlendiğini anlamış olurlar. Öğrenciler, münazarada tez ve antitezin (görüş ve karşı görüş) bir jüri (hakem kurulu) karşısında tartışıldığını anlamış olurlar. Öğrenciler, münazarada başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilemeyeceğini öğrenmiş olurlar. Öğrenciler, münazarada argüman geliştirmenin önemli olduğunu anlamış olurlar. Öğrenciler, münazarada karşı argümanları çürütmenin önemli olduğunu anlamış olurlar. Öğrenciler, münazarada ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanıldığını anlamış olurlar. Öğrenciler, münazara türünü ve tekniklerini günlük yaşamlarında kullanmayı öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, verilen bilgileri kullanarak eşleştirme yapabilme becerisi kazanırlar

Öğrenciler, münazara kavramını ve özelliklerini öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri