11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST CEVAPLARI

 1. Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana, sonra ileriye, boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yandan görünen yüzüne dikmiştim. Hâlâ bakışının tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve derin kıvrımlarını bütün karmakarışıklığı ile anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç Yörük kızı sanki birdenbire büyüyüvermişti. Gözlerini çevirmiş, aşağıya, yeni yeşeren ağaçları, taze ekinleri, koyu yapraklı zeytinleri, yer yer görünüp tekrar kaybolan dereleri ile pırıl pırıl yanan ovaya bakıyordu.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

  A) Öyküleyici-betimleyici    B) Açıklayıcı-tartışmacı
  C) Mizahi-epik                    D) Lirik-fantastik
  E) Öğretici-kanıtlayıcı

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Öyküleyici-betimleyici" olarak verilmiştir. Parçada, bir olayın anlatıldığı öyküleyici bir anlatım biçimi kullanılmıştır. Aynı zamanda, çevredeki detayları ve görsel imgeleri ayrıntılı bir şekilde betimleyen bir dil kullanılmıştır. Bu, okuyucuya sahneleri ve atmosferi canlandırmak için görsel ve duyusal detaylara odaklanan bir anlatım tarzını ifade eder. Sorunun çözüm açıklaması, parçadaki anlatımın öyküleyici ve betimleyici özelliklerini tanımlama becerisini gerektirir. 3. Kimse birbirini düşünmez, kendi işinin bittiğine bakar.
  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

  A) Özne eksikliğinden
  B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından
  C) Gereksiz sözcük kullanılmasından
  D) Tamlayan ekinin eksikliğinden
  E) Nesne eksikliğinden

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Özne eksikliğinden" olarak verilmiştir. Cümlede anlatım bozukluğu, öznenin eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Cümlede bir özne belirtilmemiş ve dolayısıyla cümlenin tam anlamı tamamlanmamıştır. Bu durumda, cümlenin anlamı belirsiz veya eksik kalmaktadır. Sorunun çözüm açıklaması, cümlenin yapısını analiz ederek özne eksikliğini tanımlama becerisini gerektirmektedir. 5. Millî edebiyat akımının ilkelerini benimseyen şairin ulusal duyguları ön plana çıkardığı şiirleri vardır. Ayrıca şairin İstanbul'un üç farklı dönemini anlattığı "Üç İstanbul" romanı da bulunmaktadır.
  Yukarıdaki metinde bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mehmet Akif Ersoy
  B) Faruk Nafiz Çamlıbel
  C) Enis Behiç Koryürek
  D) Mithat Cemal Kuntay
  E) Yusuf Ziya Ortaç

 6. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Mithat Cemal Kuntay'dır. Millî edebiyat akımının ilkelerini benimseyen ve ulusal duyguları ön plana çıkaran şiirleriyle tanınan Mithat Cemal Kuntay'ın "Üç İstanbul" adlı romanı da bulunmaktadır. Bu doğru cevap, doğru sanatçıyı ve eserini belirtmektedir. 7. 19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, insanlar arası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar dış dünyaya, topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın üç ana öğesi, yani olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda önemlerini yitirirler ve onların yerini ön plana geçen örüntü, simge, imge, ritim ve bakış açısı gibi öğeler olur. Bundan ötürü de özellikle olay örgüsünden sıyrılma çarelerini arayan modernist roman, şiire ya da müziğe yaklaşmaya çalışır.
  Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî akıma bağlı yazarlara örnek gösterilemez?

  A) Adalet Ağaoğlu         B) Bilge Karasu
  C) Orhan Kemal            D) Ferit Edgü
  E) Oğuz Atay

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Orhan Kemal" olarak verilmiştir. Parçada sözü edilen modernist edebiyat akımına bağlı yazarlardan biri olarak Orhan Kemal gösterilemez. Çünkü Orhan Kemal, Türk edebiyatında sosyal gerçekçilik akımının önemli temsilcilerinden biridir ve modernist yaklaşımlardan ziyade toplumsal olaylara odaklanmıştır. Sorunun çözüm açıklaması, parçadaki modernist edebiyat akımının özelliklerini tanımlama ve verilen yazarların akıma uygunluğunu değerlendirme becerisini gerektirir. 9. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek.
  Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

  A) “sanırım” sözcüğü atılmalı.
  B) “sanırım” yerine “eminim” sözcüğü getirilmeli.
  C) “kulağına gitmek” yerine “duymak” sözcüğü getirilmeli.
  D) “da” sözcüğü atılmalı.
  E) “olsa gerek” yerine “olabilir” sözcüğü getirilmeli.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı "A) 'sanırım' sözcüğü atılmalı" olarak verilmiştir. Cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için "sanırım" sözcüğü atılmalıdır. Bu değişiklik, cümlenin daha net ve doğrudan bir ifadeyle aktarılmasını sağlar. Diğer seçeneklerde ise cümlenin anlatım bozukluğunu gidermek için gerekli değişiklikler yapılmamıştır. Sorunun çözüm açıklaması, cümledeki gereksiz sözcüğü tanımlama ve anlatımı daha etkili hale getirme becerisini gerektirir. 11. Kadın yaklaşınca hâlâ şaşkın şaşkın gülümseyen oğlunu bileğinden yakaladı:
   Bu ne hâl? Kimlerle konuşuyorsun? Ve öteki elindeki şemsiyeyi, elini arkadaşının avucunda bırakan küçük satıcının omzuna vurdu. Sonra haykırdı:
  – Pis, baksana, senin konuşabileceğin insan mı bu? Çocukların kolları birbirinden ayrılıp aşağı sallanıverdi. Küçük satıcının gözleri kolunun acısından yaşla dolmuştu. Arkadaşının gözündeki yaşları gören çocuk, henüz birçok şeyi öğrenmediği için ruhundan fışkıran bir isyanla:
  – Anneciğim, o benim mektep arkadaşım! Kadın, yüzü kıpkırmızı kesilerek oğlunun sözünü kesti:
  – Ben yarın mektebinize de telefon edeceğim. Sana kendi seviyende olmayanlarla arkadaşlık etmeyi gösteririm! Oğlunu kolundan çekti. Geride kalan küçük satıcı ile anasına, yerin dibine geçirmek ister gibi tahkir edici ve ezici bakışlar atarak yürümeye başladı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki  kahramanların özelliklerinden biri değildir?

  A) Üzgün                        B) Kıskanç     C) Tehditkâr
  D) Kendini beğenmiş      E) Öfkeli

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, D seçeneği olan "Kendini beğenmiş"tir. Parçada geçen oğlunun annesine mektep arkadaşı olarak tanıttığı küçük satıcıya karşı annenin gösterdiği tavır, onun kendini beğenmiş olduğunu göstermektedir. Bu özellik diğer seçeneklerden farklıdır. Çözüm açıklaması olarak, parçada annenin oğlunun arkadaşının seviyesini aşağılama, tahkir edici ve ezici tavırlar sergilemesi, kendini beğenmişlik özelliğini yansıtmaktadır. 13. ......, eserlerinde toplumdaki yerleşik düzene uyum sağlayamayan, bunlarla ters düşen ve tutunamayıp yenilen aydın kişileri anlatmıştır. Yazar, bu kişilerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını eserlerinde derinlemesine yansıtmış; eleştirel bir anlatım tutumu sergilemiş, ironiden yararlanmıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Kemal Tahir          B) Oğuz Atay
  C) Emine Işınsu        D) Fakir Baykurt
  E) Tarık Buğra

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu parçada boş bırakılan yere "B) Oğuz Atay" getirilmelidir. Parçada anlatılan özellikler, Oğuz Atay'ın eserlerine ve edebi yaklaşımına uygun şekilde tanımlanmaktadır. Oğuz Atay, toplumdaki yerleşik düzene uyum sağlayamayan, onlarla ters düşen ve tutunamayan aydın kişileri anlatmıştır. Eserlerinde, bu kişilerin iç dünyalarını ve iç çatışmalarını derinlemesine yansıtarak eleştirel bir anlatım tutumu sergilemiş ve ironiden yararlanmıştır. 15. Ayaklar kemik, bağ ve kaslardan meydana gelmişlerdir.
  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden  kaynaklanmaktadır?

  A) Özne-yüklem uyumsuzluğundan
  B) Yüklemin geçmiş zamanlı olmasından
  C) Gereksiz söz kullanılmasından
  D) Bağlacın yanlış kullanılmasından
  E) Öge eksikliğinden

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "Özne-yüklem uyumsuzluğundan" kaynaklanmaktadır. Cümlede, "Ayaklar" isim cümlesi olarak kullanılmışken, "gelmişlerdir" fiil cümlesi olarak kullanılmıştır. Özne ve yüklem arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu durumda anlatım bozukluğu özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Cümleyi düzeltmek için "Ayaklar" kelimesiyle uyumlu bir fiil kullanılmalıdır. Örneğin, "Ayaklar kemik, bağ ve kaslardan oluşur." şeklindeki bir ifade uygun olacaktır. 17. Sergüzeşt, edebiyatımızda bütünüyle esaret temasını işleyen ilk romandır. Tanzimat’tan sonra yazılan birçok eserde esaret az çok ele alınmış, roman ve hikâyelerde esir, köle ve cariyelere tesadüf edilmiştir. Emin Nihad, Ahmet Mithat, Namık Kemâl, Nabizâde Nâzım gibi ilk dönem yazarlarının eserlerinde bu kahramanlara önem derecesine göre yer verildiği görülür.
  Yukarıdaki metinden hareketle hangi yargıya ulaşılamaz?

  A) Esaret ve kölelik gibi temaların farklı yazarlar tarafından ele alındığı
  B) Sergüzeşt romanının teması yönüyle bir önceliğe sahip olduğu
  C) Esaret temasının Tanzimat’tan sonra da romanlarda işlendiği
  D) Roman türünün edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girdiği
  E) Toplumsal konulara o dönem eserlerinde yer verildiği

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Roman türünün edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girdiği" olarak belirlenmiştir. Parçada, edebiyatımızda esaret temasının ele alındığı ve Tanzimat sonrasında birçok eserde bu konuya yer verildiği ifade edilmektedir. Ancak, metinde Tanzimat Dönemi'nde roman türünün edebiyatımıza girdiği konusunda doğrudan bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden, bu yargıya ulaşılamaz. 19. Koyunpazarı’nda bir ufacık dükkân… Bir küçük ocak yanıyor, bir ufak çocuk körük çekiyor. İhtiyarlamış, küçülmüş, aksakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük, mini mini halkaları ateşte ısıtıp zincir bağlıyordu. Ne hoş manzara, gözüm ilişti. Dükkânın önünde kaldım. Bir çilingir dükkânı... Ufak kilitler, eski zaman kapı halkaları, rezeler, menteşeler, hayvan zincirleri. Böyle ufak tefek şeyler yapıyor. Bunlardan pek çok da yapmış, dükkânın ötesine berisine asmış.  
  –Kolay gelsin, usta.
  – Kolayı başına gelsin!
  Bir tarafa dayanıp durdum.
  Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

  A) Açıklayıcı-betimleyici     B) Öyküleyici-kanıtlayıcı
  C) Betimleyici-kanıtlayıcı    D) Öyküleyici-betimleyici
  E) Açıklayıcı-tartışmacı

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Öyküleyici-betimleyici" olarak belirlenmiştir. Parçada, bir olay örgüsü etrafında ilerleyen öyküleyici bir anlatım bulunmaktadır. Anlatıcı, Koyunpazarı'ndaki küçük bir dükkâna odaklanarak olayları aktarmaktadır. Aynı zamanda betimleyici bir anlatım da kullanılmaktadır, çünkü dükkânın ve içerisindeki kişilerin detaylı bir tasviri yapılmaktadır. Parçadaki diyaloglar da olayların gelişimini ve karakterlerin ilişkisini göstermektedir. 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Bir yazar eserinde duygu ve düşüncelerini, hislerini, bilgi ve deneyimlerini okuyucusuyla paylaşır.
  B) Yataklı vagon memurlarına birkaç kuruş vererek yolcuları bizim istasyonda uyandırmalarını sağlıyorduk.
  C) İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesi ile yapılan edebî sanata "teşhis" (kişileştirme) denir.
  D) Gündüzleri heybetleri ve kıyafetleriyle dıştan bakanlarda saygı uyandırıyorlardı.
  E) Gölgelerden kurtulan ışıklar sokakların, yapıların, insanların ve denizin üstüne düşmüştü.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı A seçeneğidir. Cümlede özne-yüklem uyumsuzluğu bulunmaktadır. "Bir yazar" öznesi tekil bir yapıya sahipken, yüklem olan "paylaşır" çoğul bir yapıya sahiptir. Bu uyumsuzluk anlatım bozukluğuna neden olur. Cümlenin düzeltilmesi gerekmektedir. Özne olan "Bir yazar" ifadesine uygun olarak yüklem "paylaşır" yerine "paylaşır" şeklinde düzeltilmelidir. 23. "Server Bedi" takma ismiyle  bilinen "Cingöz Recai" adlı polisiye roman serisinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Ümit                  B) Peyami Safa
  C) Mehmet Rauf               D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Mithat Cemal Kuntay

 24. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Mithat Cemal Kuntay" olarak belirlenmiştir. "Server Bedi" takma adıyla bilinen ve "Cingöz Recai" adlı polisiye roman serisini yazan yazar Mithat Cemal Kuntay'dır. Soru, öğrencilerin yazarları ve eserlerini eşleştirme becerisini ölçmektedir. 25. Taksiye binen adam başını çevirdi ( ) şoför bekliyordu ( ) İsteksizce mırıldandı ( )
  − Havaalanına ( )
  Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

  A) (,) (.) (:) (...)          B) (,) (.) (.) (.)
  C) (,) (.) (;) (.)            D) (,) (.) (.) (...)
  E) (,) (.) (;) (...)

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir. Parçadaki yay ayraçlarla belirtilen yerlere (,) (.) (:), noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Yani, parçada doğru noktalama işaretleri şu şekilde olmalıdır: (,) (.) (:) (...). 27. Bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. Dedemköy, kanalın yakınındadır. Yalnız, sular Beyşehir Gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. Yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir.
  Bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Duygu ve hayali her şeyin üstünde tutar.
  B) Memleketçi bir anlayışla Anadolu insanının sıkıntılarını ele alır.
  C) Konuşma dilinden uzak, ağır, sanatlı bir dil kullanır.
  D) Olay akışını keserek arada okura gereksiz bilgiler aktarır.
  E) İç konuşmalar ve diyaloglara sıkça yer verir.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Memleketçi bir anlayışla Anadolu insanının sıkıntılarını ele alır şeklindedir. Parçada yazar, Anadolu'daki köylerde yaşayan insanların zorluklarını, toprakla mücadelelerini ve yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatmaktadır. Yazar, yerel halkın yaşamını ve sorunlarını ele alarak memleketçi bir anlayışı benimsemektedir. Bu sayede eserinde Anadolu insanının içinde bulunduğu durumu yansıtmayı ve toplumsal meselelere dikkat çekmeyi hedeflemektedir. 29. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

  A) Reşat Nuri Güntekin, Anadolu'yu mekân olarak ele alan romanlar yazmıştır.
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, edebiyat hayatına Servetifünun edebiyatıyla başlamıştır.
  C) Beş Hececiler, Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsünü kullanmışlardır.
  D) Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri'nde Anadolu insanını anlatmıştır.
  E) Yeni Lisan makalesini Ömer Seyfettin kaleme almıştır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, edebiyat hayatına Servetifünun edebiyatıyla başlamıştır şeklindedir. Diğer seçeneklerdeki bilgiler doğrudur. Reşat Nuri Güntekin Anadolu'yu mekân olarak ele alan romanlar yazmıştır, Beş Hececiler Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsünü kullanmışlardır, Refik Halit Karay Memleket Hikâyeleri'nde Anadolu insanını anlatmıştır ve Yeni Lisan makalesini Ömer Seyfettin kaleme almıştır. 31. Bilinç akışı tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) XX. yüzyıl modern roman ve hikâyesinde kullanılmıştır.
  B) Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur.
  C) Cümleler arasında mantık ilişkisi çok gevşek ve zayıftır.
  D) Kişilerin iç dünyaları üçüncü kişi ağzından verilir.
  E) Serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünceye atlanır.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Diğer seçenekler doğru bilgiler içermektedir. Bilinç akışı tekniği, XX. yüzyıl modern roman ve hikâyelerinde sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Kahraman anlatıcı ve belirli bir bakış açısıyla kullanılır. Cümleler arasında mantık ilişkisi genellikle gevşektir ve bağlantılar zayıf olabilir. Ancak, kişilerin iç dünyaları genellikle üçüncü kişi ağzından değil, birinci veya ikinci kişi ağzından verilir. Serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünceye atlamak da bilinç akışı tekniğinin karakteristik özelliklerindendir. 33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Adam, bir anda, aniden bağırmaya başlayınca hepimiz çok şaşırdık.
  B) Üzerindeki üniforma ona ne de güzel yakışmış.
  C) Sürekli elinin altında yedek bir proje bulundururdu.
  D) Herkese ibret olsun diye böyle davrandığını bilmiyorduk.
  E) Köylüler, kuraklık yüzünden zor durumda kaldıklarını ifade etti.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Adam, bir anda, aniden bağırmaya başlayınca hepimiz çok şaşırdık cümlesinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu olduğudur. Diğer cümlelerde ise anlatım bozukluğu bulunmamaktadır. 35. Diğer savaşlar gibi bu savaş da devam ediyordu. Bu defa taarruza geçme sırası İranlılarda, savunma sırası ise Türklerdeydi. Osman Paşa her zamanki gibi, kumandanlıktaki ustalığı ile düşmanın çoğunu etkisiz hâle getiriyor, askerlerimiz de gösterdikleri kahramanca gayretlerle şan ve şöhret kazanıyorlardı. "Cezmi" ise bugünkü generallerin emir subaylığına benzer bir şekilde habercilik hizmeti yapıyor, komutanlık emirlerini daha aşağıdaki subaylara ulaştırıyordu.
  Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmuştur?

  A) Tartışma             B) Tanık gösterme
  C) Tanımlama         D) Öyküleme
  E) Örnekleme

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Parçada anlatımında öyküleme yöntemi kullanılmıştır. Parçadaki olaylar ve karakterler üzerinden bir hikaye anlatılırken, Osman Paşa'nın kumandanlıktaki ustalığı, askerlerin kahramanca gayretleri ve "Cezmi"nin habercilik hizmeti gibi unsurlar öyküleme yoluyla aktarılmaktadır. 37. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Akşam kocası gelince söylemek istediği şeyleri gözleriyle anlatmak istedi.
  B) Tam bu sırada, üzerinde oturdukları söğütten sarı bir yaprak koptu.
  C) Çocuklar yarın sabah büyükanneleriyle hep beraber çiftliğe gidecekler.
  D) Bir yıl sonra geçim sıkıntısından öğrenimini yarıda bıraktı ve çalışmaya başladı.
  E) Ezici sıcağa rağmen birkaç gün üst üste İstanbul'a indiler.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Evet, doğru cevap C) Çocuklar yarın sabah büyükanneleriyle hep beraber çiftliğe gidecekler cümlesidir. Bu cümlede "hep beraber" ifadesi gereksizdir, çünkü zaten "büyükanneleriyle" ifadesi çocukların birlikte gideceklerini anlatmaktadır. Dolayısıyla, "hep beraber" ifadesi tekrarlayıcı ve gereksizdir. 39. Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

  A) Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf
  B) Adalet Ağaoğlu - Benim Adım Kırmızı
  C) Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli
  D) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romanı
  E) Yaşar Kemal - Yılanı Öldürseler

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Adalet Ağaoğlu - Benim Adım Kırmızı eşleştirmesi yanlıştır. Adalet Ağaoğlu Benim Adım Kırmızı adlı bir eserin yazarı değildir. Diğer seçeneklerdeki yazar-eser eşleştirmeleri doğrudur. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf, Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli, Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı ve Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler eserleri doğru olarak eşleştirilmiştir. 41. Aşağıdakilerin hangisi, Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Şiirin konusu genişletilmiştir.
  B) Anlaşılması güç, ağır bir dil kullanılması
  C) Parnasizm ve sembolizmin etkilerinin görülmesi
  D) "Sanat, toplum içindir." görüşünün benimsenmesi
  E) Şiirde biçim güzelliğine önem verilmiştir

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı D) "Sanat, toplum içindir." görüşünün benimsenmesidir. Servet-i Fünun şiiri, geniş konuları ele almış, anlaşılması zor ve ağır bir dil kullanmış, Parnasizm ve sembolizm etkilerini taşımış ve biçim güzelliğine önem vermiştir. Ancak, Servet-i Fünun şiirinde "Sanat, toplum içindir." görüşü benimsenmemiştir. Aksine, bu akım, sanatın öncelikli olarak estetik değerlere odaklanması gerektiğini savunmuştur. 43. Aşağıdakilerden hangisi, Öz(saf) Şiir anlayışının esaslarının duyurulduğu makaledir?

  A) Yeni Lisan
  B) Edebiyat ve Hukuk
  C) Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
  D) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
  E) İntibah Mukaddimesi

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı makale, Öz (saf) Şiir anlayışının esaslarının duyurulduğu makaledir. Diğer seçeneklerdeki makaleler farklı konuları ele almaktadır. Yeni Lisan, dil reformu üzerine bir makaledir. Edebiyat ve Hukuk, edebiyatın hukukla ilişkisini ele alan bir makaledir. Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, gazete ve gazetecilik üzerine bir makaledir. İntibah Mukaddimesi ise edebiyat tarihi ve gelişimi üzerine bir makaledir. 45. Aşağıdakilerden hangisi Öz(saf) Şiir’in özellikleri arasında değildir?

  A) Şiir dilinin her şeyin üstünde görülmesi
  B) Kendine ait bir imge düzeninin olması
  C) Realizm akımının izlerinin görülmesi
  D) Şiirin soylu bir sanat kabul edilmesi
  E) Bireysellik, ruh, ölüm temalarının yoğun olarak işlenmesi

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı C) Realizm akımının izlerinin görülmesidir. Öz (saf) Şiir, şiir dilinin ön planda tutulduğu, kendine ait bir imge düzeninin olduğu, şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden ve bireysellik, ruh ve ölüm gibi temaları yoğun olarak işleyen bir şiir akımıdır. Ancak, Realizm akımının izleri Öz Şiir'in özellikleri arasında yer almaz. Öz Şiir, gerçekçi ve nesnel betimlemelerden ziyade içsel deneyimlere odaklanır. 47. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  [......] Her edebi eser, bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır.
  [......] Bir hikâyenin yapı unsurları denince olay, kişi, mekân ve zaman akla gelir.
  [......] Bilinç akışı anlatım tekniğinde anlatıcı, hikâyede kahramanın aklından geçenleri sanki onun karşısında durup da okuyormuş gibi verir.
  [......] Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Cumhuriyet Dönemi toplumcu-gerçekçi eğilime bağlı yazarlardan biri de Orhan Kemal’dir.
  [......] Muallim Naci, Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarından biridir.

 48. Cevap:

  Y - D - D - D - Y

  Açıklama:

  doğru ifadeler edebiyatla ilgili doğru bilgileri içermektedir. Her edebi eserin bir edebiyat akımına bağlı olması gerekmez, çünkü farklı edebiyat türleri ve eserler farklı akımlara ait olabilir. Hikâyelerin yapı unsurları arasında olay, kişi, mekân ve zaman bulunur. Bilinç akışı anlatım tekniğinde anlatıcı, kahramanın düşüncelerini olduğu gibi aktarır. Muallim Naci ise Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarından biri değildir. 49. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz
  Öznel-Gazete-Giriş- Samimi-Gelişme- Söyleşi- Sonuç

  a.  Sohbet, ………..… çevresinde gelişen yazı türüdür.
  b. Sohbet türünde diğer düşünce yazılarında olduğu gibi ………...., ………….... ve ……………….. bölümleri bulunur.
  c. Sohbet türünün diğer bir adı ………………… dir.
  d. Yazar, sohbet türünde genellikle kişisel düşüncelerini anlatır, bu yüzden de sohbet ÖZNEL bir anlatıma sahiptir.
  e. Sohbet yazıları günlük konuşma dilinin sıcaklığıyla, süsten uzak, ……………….. bir dille yazılır.

 50. Cevap:

  a. Sohbet, GAZETE… çevresinde gelişen yazı türüdür.
  b. Sohbet türünde diğer düşünce yazılarında olduğu gibi ……GİRİŞ.., …GELİŞME.. ve …SONUÇ.. bölümleri bulunur.
  c. Sohbet türünün diğer bir adı …SÖYLEŞİ… dir.
  d. Yazar, sohbet türünde genellikle kişisel düşüncelerini anlatır, bu yüzden de sohbet ÖZNEL bir anlatıma sahiptir.
  e. Sohbet yazıları günlük konuşma dilinin sıcaklığıyla, süsten uzak, …SAMİMİ. bir dille yazılır.

  Açıklama:

  Verilen cümlelerdeki boşluklara doğru ifadelerin yerleştirilmesiyle, sohbet türünün özellikleri tamamlanmış olur. Sohbet türü, samimi bir çevrede gelişen bir yazı türüdür ve bu nedenle "samimi" kelimesi ilk cümleye uygun düşmektedir. Sohbet yazılarının giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine sahip olduğu belirtilmiştir, bu yüzden ikinci cümlede "giriş", "gelişme" ve "söyleşi" ifadeleri kullanılmalıdır. Sohbet türünün diğer bir adı "gazete" olarak geçmektedir, bu da üçüncü cümledeki boşluğa yerleştirilmelidir. Sohbet türünde yazarın kişisel düşüncelerini anlattığı ve öznel bir anlatım kullandığı ifade edildiği için dördüncü cümlede "öznel" kelimesi kullanılmalıdır. Son olarak, sohbet yazılarının günlük konuşma dilinin sıcaklığıyla, süsten uzak ve samimi bir dille yazıldığı belirtilmiştir, bu da beşinci cümleye "samimi" kelimesini yerleştirmemizi sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST Detayları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Tiyatro

Ayrıca 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 2.dönem 1.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Edebi metinlerdeki anlatım biçimlerini tanıma ve yorumlama becerisi geliştirilmiştir.

Dil bilgisi kurallarını anlama ve cümle yapısını doğru bir şekilde tanımlama becerisi geliştirilmiştir.

Bu soru, edebiyat tarihindeki sanatçıları ve akımları tanıma becerisini test etmektedir.

Edebi akımları anlama ve yazarların akımlara olan bağlılığını analiz etme becerisi geliştirilmiştir.

Gereksiz sözcükleri tespit etme ve cümlelerin anlatımını sadeleştirme becerisi geliştirilmiştir.

Öyküdeki karakterlerin davranışları üzerinden insan ilişkilerindeki ön yargı ve ayrımcılık konuları vurgulanmaktadır.

Edebi eserlerin yazarlarını ve edebi yaklaşımlarını tanıma ve ilişkilendirme becerisini ölçmektedir.

Özne ve yüklem arasında uyumlu bir yapı oluşturma becerisi kazanılır ve anlatım bozukluğunu fark etme ve düzeltme yeteneği geliştirilir.

Metinden bilgi çıkarabilme ve yargılama becerisini ölçmektedir.

Metin içerisindeki anlatım biçimlerini tanıyabilme ve analiz edebilme becerisini ölçmektedir.

Kazanım olarak, dilbilgisi kurallarına uygun şekilde özne-yüklem uyumunu sağlama becerisi kazanılır.

Yazarların eserlerini ve takma adlarını tanıması gerekmektedir.

Noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanabilme becerisi geliştirilir.

Anadolu insanının yaşamını ve sıkıntılarını ele alarak toplumsal bir perspektif sunduğunu söyleyebiliriz.

Edebiyat tarihindeki yazarlar ve akımlar hakkındaki bilgiyi hatırlamak ve doğru bilgiyi seçebilmek hedeflenmektedir.

Öğrenciler bilinç akışı tekniği hakkında temel bilgilere sahip olur ve bu tekniğin modern edebiyatta kullanımını anlarlar.

Gereksiz sözcük kullanımını fark edebilme ve doğru bir şekilde ifade etme becerisi hedeflenmektedir.

Öğrenciler, metinlerdeki anlatım yöntemlerini tanıyarak, metinlerdeki olayları ve karakterleri daha iyi anlamaya başlarlar.

Gereksiz sözcük kullanımını fark edebilme ve doğru bir şekilde ifade etme becerisi hedeflenmektedir.

Öğrenciler, yazarların eserlerini doğru bir şekilde eşleştirme becerisini geliştirir ve edebiyat dünyasındaki önemli eserleri tanır.

Servet-i Fünun şiirinin özelliklerini doğru bir şekilde tanıma ve ayırt etme becerisi hedeflenmektedir.

Öğrenciler, Öz (saf) Şiir anlayışının temel ilkelerini ve bu anlayışı duyuran önemli makaleleri tanır ve anlar.

Öz Şiir'in temel özelliklerini doğru bir şekilde tanıma ve ayırt etme becerisi hedeflenmektedir.

Öğrenciler, edebiyatla ilgili temel kavramları ve doğru bilgileri ayırt eder ve edebiyatla ilgili ifadelerin doğruluğunu değerlendirme becerisini geliştirir.

Sohbet türünün özelliklerini doğru bir şekilde tanıma ve doğru terimleri eşleştirme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST Testi İstatistikleri

Bu sınav 16 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 107 kere doğru, 135 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı - TEST sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri