2021-2022 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Tarih dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Tarih dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Tarih dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

17 Aralık 2021  

İskan politikası nedir? Kısaca açıklayınız.

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

17 Aralık 2021  

Osmanlı devletinin Rumeli üzerinde yoğunlaşan iskan politikası amaçlarından beş tanesini yazınız.

* ................ ...................... ........................
* ................ ...................... ........................
* ................ ...................... ........................
* ................ ...................... ........................
* ................ ...................... ........................

17 Aralık 2021  

Vasallık politikası nedir? Kısaca açıklayınız.

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

17 Aralık 2021  
Fetret dönemi nedir? Kısaca açıklayınız.
17 Aralık 2021  

Yeniçeri Ocağı ile ilgili kısaca bilgi veriniz.

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

17 Aralık 2021  

Aşağıda verilen kapıkulu ordusu birliklerini;
Kapıkulu Piyadeleri > A
Kapıkulu Süvarileri > B
olacak şekilde eşleştiriniz.

[....] Silahtar
[....] Cebeciler
[....] Lağımcılar
[....] Sağ ve sol ulefeciler
[....] Sipahiler
[....] Yeniçeriler
[....] Topçular
[....] Sağ ve sol garipler
[....] Bostancılar
[....] Top arabacıları


17 Aralık 2021  

Bedergah nedir? Kısaca açıklayınız?

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

17 Aralık 2021  

Osmanlı devletinde devşirme sistemi nasıl uygulanırdı? Kısaca açıklayınız.

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

................ ...................... ........................

17 Aralık 2021  

Aşağıda verilen boşlukları uygun olanlarla doldurunuz.
* tahrir    * reaya     * cebelü     * ehli tımar
* dirlik    * öşür       * gulam        * has 
* tımarlı sipahiler    * deliler 

a. Osmanlı devletinde tımar sahiplerine .......................... denirdi.
b. Osmanlı devletinde tahıldan alınan vergiye .................... denirdi.
c. Devlet görevlilerine ve savaşlarda yararlılık gösteren askerlere tahsis edilen topraklara .............. denir.
d. Yıllık geliri 100 000 akçeden fazla olan dirlikler ................. dirliklerdir.
e. Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara ........................ adı verilirdi.
f. Osmanlı devletinde vergi veren güruha ................. ismi verilirdi.
g. Osmanlı devletinde eyalet ordusunun büyük bir bölümünü ............................... oluştururdu.
h. Osmanlı devletinde zırhlı, teçhizatlı asker anlamına gelene .............. kullanılmaktaydı.
j. Osmanlı devletinde düşmanın gözünü korkutmak için cesaretleri ile nam salmış birliğin adı ....................... 'dir.
i. Eski İslam devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılan kölelere ................... adı verilirdi.

17 Aralık 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başın Y koyunuz.

(....) Osmanlılar Aysa, Avrupa ve Orta Doğu'nun siyasetini belirlemede önemli rol oynamıştır.
(....) Anadolunun uç bölgelerinde toplanan Türkmenler batıda Moğollora karşı mücadele etmiştir.
(....) Ahilik teşkilatı altına girmiş kişiler askeri eğitim de almıştır.
(....) Osmanlıda kadınlar için kurulmuş Ahilik ile aynı statüdeki kurumun simi Bacıyan-ı Rüm'dur.
(....) Savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilata Abdalan-ı Rüm denir.
(....) Osmanlı devletinde ilk düzenli birlikler Osman Bey zamanın kurulmuştur.
(....) Müsellem birliklerinde her 10 kişi bir ocağı meydana getirmiştir.
(....) Gönüllü Türk gençleri arasından seçilerek beylerbeyi komutası altına verilen birliklere Azeb'ler denir.
(....) Osmanlı devletinde eyalet yöneticilerine verilen isim sancak beyidir.
(....) Yeni çeri ocağını kurulmasından sonra Azeb'ler ön saflarda savaşmaya başlamıştır.

14 Kasım 2021  

Fetret devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Yıldırım Bayezid'in Ankara mağlubiyeti ile başlamıştır.
B) Bu dönemde Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları yaşanmıştır.
C) Fetret dönemi Süleyman Çelebi sayesinde bitmiştir.
D) Fetret dönemi on bir yıl sürmüştür.
E) Fetret döneminin etkileri ancak İstanbul'un fethinden sonra tamamen kaybolmuştur.

14 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Rumeli'de iskan politikasını yoğunlaştırmasının sebeplerinden biri olamaz?

A) Fetih hareketlerinde sürekliliği sağlamak
B) Gayrimüslim halkın ayaklanmasını engellemek.
C) Bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak.
D) Yerleşik düzen sergileyen Türklerin konar-göçer yaşama geçmesini sağlamak.
E) Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak.

14 Kasım 2021  

Osmanlı devletinde ilk düzenli birlik Yaya ve Müsellemlerdir.
Buna göre Osmanlı devletinde ilk düzenli ordu hangi padişah tarafından kurulmuştur?

A) Osman Bey                   B) Orhan Bey
C) I. Murad                         D) II. Murad
E) Fatih Sultan Mehmet

14 Kasım 2021  

Yıllık geliri 100 000 akçeden fazla olan ve padişah ve üst derecede görev alan devlet adamlarına verilen dirliğe ............... denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) tahrir   B) zeamet   C) kahir   D) tımar   E) has

14 Kasım 2021  

Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara .............. denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) tahrir   B) zeamet   C) kahir   D) tımar   E) has

14 Kasım 2021  

I. Tımar topraklarının miras bırakılması, satılması yasaktı.
II. Tımar toprakları sipahinin ve köylünün elinden keyfi olarak alınmazdı.
III. Eğer sipahi savaş sırasında savaşa katılmazsa devlet o senin gelirini sipahiden alırdı.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III

14 Kasım 2021  

I. Tımarlı sipahilerin toprak ve köylü üzerindeki yetkileri hukuk çerçevesine alınmıştır.
II. Tımarlı sipahiler vergileri nakit olarak alırlardı.
III. Tımarlı sipahi sistemini vergi alma düzenlemesi kadılara aitti.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III

14 Kasım 2021  

Osmanlı devletinde vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konar göçerlere ................. denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) reaya                     B) tımarlı sipahi
C) yeni çeri                D) soylu
E) sancak beyi

14 Kasım 2021  

I. Savaşa ordunun önünde gider.
II. Ağır zırh ve silah kullanırlar.
III. Savaş sırasında düşman saflarını yarmakla görevlidirler.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri deliler için doğrudur?

A) Yalnız I            B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III             E) I, II ve III

14 Kasım 2021  

I. Eski İslam devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılan köle ve esirlere gulam denirdi.
II. Büyük Selçuklularda devletin bekası için Gulaman-ı Saray oluşturulmuştur.
III. Gulam sistemi ilk olarak Anadolu Selçuklularda başlamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III            E) I, II ve III