2021-2022 10.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Biyoloji dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Biyoloji dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Biyoloji dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Böcek ilaçlarının kullanılması
B) Organik tarım yapılması
C) Suni gübre kullanılması
D) Anızın yakılması
E) Aşırı gübre kullanılması.

12 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir doğal kaynak değildir?

A) Rüzgar        B) Güneş        C) Jeotermal
D) Doğalgaz    E) Su

12 Mayıs 2022  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Türkiye endemik bitki türü bakımından zayıf bir ülkedir.
B) Türkiye endemik hayvan türlerine sahiptir.
C) Angora tavşanı Türkiye'ye ait bir endemik hayvan türüdür.
D) Türkiye dünya sıralamasında endemik bitki ve hayvan türü bakımından çeşitliliğe sahip olan bir ülkedir.
E) Endemik tür sadece bir bölgeye ait olan tür demektir.

12 Mayıs 2022  

Canlıya ait hücre, doku veya organların uzun yıllar boyunca uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlara ........................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) tohum bankası            B) gen bankası
C) veri bankası                  D) canlı bankası
E) kıyamet ambarı

12 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nesli tükenmekte olan bitki türlerinden biri değildir?

A) Kardelen              B) Yanar Döner Çiçeği
C) Sığla                      D) Beyaz Çakal Nergisi
E) Kara Yosunu

12 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Doğal kaynaklar sadece cansız varlıklardan oluşmaktadır.
B) Doğal kaynaklar yenilenebilir veya yenilenmeyen olmak üzere iki grupta incelenir.
C) Doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik prensibi önemsenmelidir.
D) Fosil yakıtlar yenilenemeyen doğal kaynaklardandır.
E) Çevre sorunları aza indirmek için yenilenebilen doğal kaynakları kullanmamız gerekmektedir.

12 Mayıs 2022  

Bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna .............................. denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

A) mavi su ayak izi         B) yeşil su ayak izi
C) gri su ayak izi              D) kırmızı su ayak izi
E) mor su ayak izi

12 Mayıs 2022  

Biyolojik çeşitlilik;
I. Ötrofikasyon
II. Türlerin aşırı kullanımı
III. Yeni türlerin ekosisteme katılmaması
yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine bağlı olarak azalmaktadır?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I, II ve III
D) II ve III         E) I ve III

12 Mayıs 2022  

Ses kirliliği sonucunda;
I. Sadece psikolijik problemler görülür.
II. Bireyde stres, dikkat dağınıklığı gibi durumlar görülür.
III. Solunum ve boşaltım sistemlerini etkiler.
verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I, II ve III
D) II ve III         E) I ve III

12 Mayıs 2022  

Ötrofikasyon sonucunda;
I. Göl tabanlarında alg sayısında artma görülür.
II. Balık ölümlerinde artma görülür.
III. Ekosistemin bozulması hızlanır.
verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I, II ve III
D) II ve III         E) I ve III

12 Mayıs 2022  

Karbon Döngüsü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Döngü sadece canlılar arasında devirsel hareket eder.
B) Fosil yakıtlar, topraklar, okyanuslar, atmosfer gibi faktörler karbon kaynaklarıdır.
C) Canlı yaşamı için karbon çok önemlidir.
D) Karbon döngüsünde fotosentez vardır.
E) Ayrıştırıcılar karbon döngüsünün bir parçasıdır.

12 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi enerji piramidinde en üstte yer alır?

A) İkincil tüketiciler            B) Üçüncül tüketiciler
C) Birincil tüketiciler          D) Ayrıştırıcılar
E) Üreticiler

12 Mayıs 2022  

I. İkincil tüketicilerin biyokütleleri birincil tüketicilere göre daha fazladır.

II. Üçüncül tüketicilerin enerji kaybı birincil tüketicilere göre daha fazladır.
III. Birincil tüketicilerin zehirli madde birikimi ikincil tüketicilere göre daha azdır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) II ve III
12 Mayıs 2022  

Birincil tüketiciler için;
I. Üreticilerle beslenen otçul canlılardır.
II. Enerji kaynağı üreticilerdir.
III. Alageyik, tavşan, yeşil çekirge bunlara örnektir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) I ve III
D) I, II ve III        E) II ve III

12 Mayıs 2022  

Karnivar canlılar için;
I. Etçil hayvanlardır.
II. Sindirim kanalları otçul canlılara göre daha kısadır.
III. Tüketici canlılarla beslenir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) I ve III
D) I, II ve III        E) II ve III

12 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Ekosistemlerdeki bozulmanın en güçlü nedeni insandır.
B) İnsan faaliyetleri sonucunda dünyanın karasal yüzeyinin yaklaşık yarısı değişmiştir.
C) Tarımsal gelişmelerle dünyaya verilen zarar aza indirilmiştir.
D) Ormansızlaşma sonucunda ekosistemde değişiklikler görülmektedir.
E) İnsan faaliyetleri sonucunda karasal ekosistem kadar sucul ekosistemler de bozulmaktadır.

12 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi cansız faktörlerden değildir?

A) Enerji kaynağı        B) Sıcaklık        C) İklim
D) Toprak                    E) Algler

12 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Ekosistem sadece canlı varlıkları kapsamaktadır.
B) Canlı varlıklar kendi aralarında üç gruba ayrılır.
C) Ototrof canlılar kendi yiyeceklerini kendileri üretebilen canlılardır.
D) Ayrıştırıcılar ekosistemin vazgeçilmez parçalarıdır.
E) Hayvanlar tüketici canlılar kategorisindedir.

12 Mayıs 2022  

Dünya üzerinde canlıların yaşadığı tüm alanlara ..................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) komünite        B) ekosistem        C) biyosfer
D) biyom             E) popülasyon

12 Mayıs 2022  

Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluğa .................. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) komünite        B) ekosistem        C) biyosfer
D) biyom             E) ekoloji