2021-2022 10.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Kimya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Kimya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Kimya dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Ocak 2022  

H3PO4 + Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + H2O
Kimyasal denklemi denkleştirildiğinde H2O'nun katsayısı kaç olur?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5     E) 6

04 Ocak 2022  

• Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimelere ...I...tepkimeleri denir.
• Her asit - baz tepkimesinde ...II...oluşmayabilir.
• Sentez tepkimeleri ...III... tepkimeleridir.
Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kavramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur?

kimya sorusu 10.sınıf

04 Ocak 2022  

İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez tepkimesi denir.
Buna göre;
I. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
II. 4Fe(k) + 3O2(g) → 2Fe2O3(k)
III. 2BaO2(k) → 2BaO(k) + O2(g)
tepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II         E) II ve III

04 Ocak 2022  

1 mol CxHyOz bileşiği, 6 mol O2 ile tamamen yandığında 5 mol CO2 ve 4 mol H2O oluşuyor.
Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH2O         B) C2H3O2         C) CH4O
D) C5H8O2     E) C3H4O

04 Ocak 2022  

0,4 mol CxHy bileşiği 2 mol O2 gazı ile tam yandığında 1,2 mol CO2 ve 1,6 mol H2O oluşmaktadır.
Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) C3H6     B) C2H4         C) C4H8
D) C4H6     E) C3H8

04 Ocak 2022  

C4H10O + xO2 → yCO2 + zH2O
Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde x, y, z yerine hangi sayılar getirilmelidir?

10.sınıf kimya sorusu

04 Ocak 2022  

• Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir.
• Zeytinyağı ve su karışımı - - - - örneğidir.
• Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir.
• Katı - sıvı heterojen karışımlara - - - - denir.
Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelimelerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açıkta kalır?

A) çözünen                 B) çözücü
C) heterojen               D) süspansiyon
E) emülsiyon

04 Ocak 2022  

Endüstriyel asetilen (C2H2);
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 reaksiyonuyla elde ediliyor.
20 gram CaC2 ile 9 gram H2O tepkimesinden 18,5 gram Ca(OH)2 oluşurken 4 gram CaC2 artıyor.
Buna göre kaç gram C2H2 oluşmuştur?

A) 3     B) 3,5     C) 4,5     D) 6,5     E) 13

04 Ocak 2022  

Çözeltilerle ilgili olarak;
I. Saf maddelerdir.
II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler.
III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II     B) I ve II             C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

04 Ocak 2022  

I. Tereyağı (Emülsiyon)
II. Duman (Aerosol)
III. Sabunlu su (koloit)
Yukarıdaki maddelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) I. Homojen yapıdadır.         B) II. Heterojen yapıdadır.
C) III. Aerosoldür.                    D) II. Koloit karışımdır.
E) III. Homojen yapıdadır.

04 Ocak 2022  

• 0,2 mol XY2 bileşiği 8,8 gram,
• 0,2 mol XY bileşiği 5,6 gramdır.
Buna göre X ve Y'nin atom kütleleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

kimya sorusu şıkları

04 Ocak 2022  

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yanma tepkimesidir
B) C2H4 ve O2 reaksiyona giren maddelerdir.
C) Ürünler CO2 ve H2O’dur.
D) Toplam atom sayısı korunmuştur.
E) Toplam molekül sayısı değişmiştir.

04 Ocak 2022  

Çözeltilerle ilgili;
I. Çözücüsü su ise sulu çözelti olarak adlandırılır.
II. İyon içeriyorsa elektrik akımını iletir.
III. Eriyik metallerin karışımından oluşuyorsa alaşımdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II
D) I ve III       E) I, II ve III

04 Ocak 2022  

Zeynep kek yaparken kabartma tozunun üzerine limon sıktığı zaman bir kimyasal reaksiyon oluştuğunu fark etmiştir.
Aşağıda verilen reaksiyonlardan hangisi ifade edilen reaksiyonla aynı türdendir?

A) Demirin paslanması
B) Mermer mutfak tezgahının tuz ruhu ile silinmesi
C) Fotosentez
D) Kirecin söndürülmesi
E) Naftalinin süblimleşmesi

04 Ocak 2022  

H2SO4(suda) + Mg(OH)2(suda) → Y(suda) + 2H2O(s)
HCl(suda) + KOH(suda) → X(suda) + H2O(s)
Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili
I. Çözünme tepkimeleridir.
II. X ve Y birer tuzdur.
III. HCl ve H2SO4 asittir.
yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?

A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve III            E) II ve III

04 Ocak 2022  

CaCO3 + 2HCl → X + CO2 + H2O
Kimyasal denkleminde X olarak belirtilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ca2C      B) CH4         C) CCl4
D) CaCl2     E) HClO4

04 Ocak 2022  

N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g)
Tepkimesine göre 56 gram N2 ile yeterince H2 birleşirse kaç gram NH3 gazı elde edilir? (N: 14, H: 1)

A) 60     B) 62     C) 64     D) 68     E) 72

17 Aralık 2021  

* Bu yöntem katı – katı adi karışımlarının ayrılmasında kullanılır.
* Maddenin sadece tanecik boyutundan değil renk ve şekil gibi diğer özelliklerinden de yararlanılır.
Yukarıda özellikleri verilen ayırma yöntemi hangisidir?

A) Eleme             B) Süzme            C) Diyaliz
D) Ayıklama        E) Buharlaştırma

17 Aralık 2021  

I. Bir sıvını buhar basıncı sadece sıcaklığa bağlıdır.
II. Bir sıvının hangi basınç ve sıcaklık değerinde hangi halde olduğunu gösteren diyaframlara 3 lü diyafram veya faz diyaframı denir.
III. Eterin, moleküler arası çekim kuvvetleri, suyunkinden yüksektir. 
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III              E) I, II ve III

17 Aralık 2021  

45 gram tuz kullanılarak hazırlanan 275 gram çözeltiden 50 gram su buharlaştırılıyor. 
Buna göre son durumda çözeltinin tuz oranı yüzde kaçtır?

A) 15        B) 20        C) 23        D) 28    E) 30