2021-2022 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir

A) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
B) Dönemin ürünleri müzik eşliğinde "kopuz"la dile getirilmiştir.
C)Başlangıçta söyleyeni bilinse de zamanla bu ürünler, halkın ortak malı olmuştur.
D)Konular, günübirlik yaşamdan alınmıştır.
E) Nesir alanında önemli ürünler verilmiştir.
12 Ocak 2022  

11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aşık tarzı Türk şiiri ortaya çıkmıştır.
B) İlk İslami ürünler verilmiştir.
C) Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmaya başlamıştır.
D) Ürünlerde yerleşik hayata geçişin izleri vardır.
E) Aruz ölçüsü kullanılmaya başlamıştır.

12 Ocak 2022  

Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. 13. asırda başlamış ve uzun bir dönem birçok halk ve divan şairini etkilemiştir. Bu düşünce zamanla ekolleşmiş ve kurumsallaşmıştır.
Parçada bilgisi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasavvuf                 B) Mahallileşme
C) Sebk-i Hindi            D) İnsan-ı kâmil
E) Vahdet-i vücut

12 Ocak 2022  

Bu eser zengin bir bilgi, görgü, ahlak, kültür öğeleri taşır. Hem devlet işleyişi hem de fertlerin toplum içindeki görevlerini işleyen eser, tek tek fertlere seslendiği gibi yöneticilere de seslen­miştir. Bu yönüyle öğretici bir eser niteliği taşır.
Özellikleri verilen bu eserimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divân-ı Lûgati't Türk          B) Atebetü’l Hakayık
C) Risaletü'n Nushiyye          D) Kutadgu Bilig
E) Muhakemetü'l Lugateyn

12 Ocak 2022  

—-, insan sevgisine verdiği değer yönüyle evren­sel sanatçılardan biridir. "Yaratılanı hoş gör Yaradan'dan ötürü" diyen şair, hemen bütün şiirlerin­de insana verdiği değeri işlemiştir. Şiirlerinin bir kısmını heceyle bir kısmını aruzla yazmıştır. Özellikle ilahileri bugün bile dilden dile dolaşır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Mevlâna                 B) Ahmet Yesevi
C) Yunus Emre           D) Hacı Bayram Veli
E) Sultan Veled

12 Ocak 2022  

Kim olduğu, nerede yaşadığıyla ilgili pek çok gö­rüş bulunmakla birlikte 17. yüzyılın ikinci yarısında Çukurova'da yaşadığı kabul edilmektedir. Göçebe Türkmen aşiretlerinin günlük hayatı onun şiirine damgasını vurmuştur. Şiirinin asıl teması aşktır. Şiirlerindeki aşk her türlü mistik ve platonik aşktan uzak maddi bir aşktır. Tasavvuf düşüncesi şiirinde hiç görülmez.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan           B) Köroğlu
C) Dadaloğlu              D) Gevheri
E) Aşık Ömer

12 Ocak 2022  

Gazel, kaside ve mesnevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
B) Aşk konusunun işlendiği şiirlerdir.
C) Uyak düzenleri aynıdır.
D) Rediflerine göre adlandırılırlar.
E) Birim değerleri aynıdır.

12 Ocak 2022  

Kutadgu Bilig
Divanü Lügati’t Türk
Atebetü’l Hakayık

Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ansiklopedik sözlük olmaları
B) Anonim olmaları
C) İslami dönem ilk dil ve edebiyat ürünü olmaları
D) Folklorik özellikler taşımaları
E) Aynı yüzyılda yazılmış olmaları

12 Ocak 2022  

Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyem
Ne temettu' bulunur neyde sadâdan gayrı

Sadece bu beyit dikkate alınarak beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bir gazelin makta beytinden alınmıştır.
B) Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.
C) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Alındığı gazelin beyt’ül gazelidir.
E) Bu beyitin kendi içinde kafiye ve redifleri yoktur.

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki divan şairlerinin hangisinin halk şiirinden etkilenerek yazdığı bir de türküsü bulunmaktadır?

A) Nedim                  B) Fuzuli         C) Baki
D) Hoca Dehhani     E) Nabi

12 Ocak 2022  

Gaflet içinden uyan
Edepsiz olma ey can
Edeptir asl-ı iman
Var edep öğren edep

Şekil ve içerik özellikleri göze alındığında dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Nefes     B) Nutuk         C) İlahi
D) Mâni      E) Semai

12 Ocak 2022  

Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
Başım alıp gidem gurbet illere
Ne sen beni unut ne de ben seni

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
B) Halk söyleyişlerine yer vermiştir.
C) Tam kafiye kullanılmıştır.
D) 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E) Benzetme sanatı yapılmıştır.

12 Ocak 2022  

Terziye kumaş geldi
Düşünür ki ne kese
Ölçtü biçti baktı ki
Ne cep olur ne kese

Bu maninin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedekli         B) Düz             C) Kesik
D) Karşı-beri     E) Deyiş

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Tekke-tasavvuf edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A) Yunus Emre              B) Kaygusuz Abdal
C) Pir Sultan Abdal        D) Fuzuli
E) Hacı Bektaş-ı Veli

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Beng ü Bâde-Fuzuli
B) Budalanâme- Kaygusuz Abdal
C) Sihâm-ı Kaza-Nâbi
D) Kânuni Mersiyesi-Baki
E) Risaletü’n-Nushiyye-Yunus Emre

12 Ocak 2022  

Uçtu genç şahanım, uçtu,
Kaçarak deryayı geçti.
Gönlüm bir güzele düştü,
Sarf edecek malım da yok.

İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki dörtlüğün aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

A) Mevlânâ                 B) Yunus Emre
C) Ahmet Yesevi         D) Karacaoğlan
E) Kaygusuz Abdal

12 Ocak 2022  

Seyr olup raksı yine dilber-i mümtâzların
Yine eflâke çıkar nâleleri sâzların
Câna ateş bırakır şûlesi âvâzların
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi

Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel     B) Kaside     C) Tuyuğ     D) Şarkı     E) Rubai

12 Ocak 2022  

Türkiye’de tarih denilince akla ilk gelen isimlerden İlber Ortaylı( ) Defterimdeki Portreler adlı eserinde ( )Bizim milletin bizim bilmediğimiz büyük adamları vardır ( ) ( ) der ( )
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (“) (,) (‘’) (.)       B) (:) (“) (!) (‘’) (…)
C) (,) (“) (.) (‘’) (.)       D) (,) (-) (.) (-) (…)
E) (;) (“) (!) (‘’) (.)

12 Ocak 2022  

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

Dörtlükte kaç tane isim tamlaması vardır?

A) 5     B) 4     C) 3     D) 2     E) 1

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Doktorun verdiği kolesterol ilaçlarını günaşırı kullanması gerekiyormuş.
B) Aramızdaki her sorunu oldubittiye getirmesinden sıkıldım.
C) Herhalde işi çıkmış, yoksa o asla gecikmezdi.
D) Bu kadar başıboşluk olmaz, onu uyarın bence.
E) Konuşmalardan usanmıştım, hiçbir konuşmasına muhattap olmak istemiyordum.