2021-2022 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Tarih dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Tarih dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Tarih dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

17 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının sonuçlarından biri değildir?

A) Fethedilen bölgelerin elde tutulması kolaylaşmıştır.
B) Orduya ihtiyaçları rahatça karşılanmıştır.
C) Balkanlar'da Türk - İslam mimari gelişmiştir.
D) Haçlı seferleri başarıyla geri püskürtülmüştür.
E) Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçmiştir.

17 Ocak 2022  

Karesi Beyliğinin alınamsı sonucunda;
I. İlk kez bir Türk Beyliği ele geçirilmiştir.
II. Osmanlı donanmasının oluşturulmuştur.
III. Anadolu'da siyasi birlik sağlanmıştır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

17 Ocak 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Osmanlıların Rumeli’de fetihlere başlamasının nedenlerinden biri değildir?

A) Bizans’ın Avrupa Devletleri ile bağlantısı kesmek
B) Doğu’dan gelen Türklere yeni yurtlar bulmak
C) Gaza ve cihat düşüncesi.
D) Anadolu siyasi birliğini sağlama yoluna gidilmesi
E) Anadolu’daki beyliklerle mücadele edilmek istenmemesi.

17 Ocak 2022  

I. Başkent Bilecik'e taşınmıştır.
II. Koyunhisar zaferi bu dönemde yaşanmıştır.
III. Bursa'yı fethetmiştir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Osman Bey zamanında yaşanmıştır?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

17 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri olamaz?

A) Gaza ve cihat politikası.
B) Merkezi otoritenin güçlü tutulması.
C) Merkezi dinlemeyen tekfurların halka iyi davraması.
D) Ahilerin desteği.
E) Fethedilen bölgelere Türklerin iskân edilmesi.

17 Ocak 2022  

Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yerleşim yerlerine ................................. denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Yörük        B) Kolonizasyon        C) Çıkma
D) Hirfet        E) Gedik

17 Ocak 2022  

Saray içindeki Enderun mektebinde yetişen çocukların görevli olarak saray dışına çıkıp bir göreve atanmasına .......................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Yörük        B) Kolonizasyon        C) Çıkma
D) Hirfet        E) Gedik

17 Ocak 2022  

I. Tasavvuf yolunda giden kişiye mutasavvıf ya da sufi denir.
II. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu sırasında gaza yapmak ve İslamiyeti Anadolu’da yaymak üzere birçok gezgin derviş ve tasavvuf erbabı Anadou’ya gelmiştir
III. Türk İslam düşüncesindeki sufiler, gittikleri yerlerde tekke ve zaviyeler kurmuşlar, halk ile yakından ilgilenmişler, halka manevi destek sağlamışlardır. 
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

17 Ocak 2022  

Hacı Bayrâm-ı Velî ile ilgili olarak;
I. Bilim ve tasavvufu birleştirmiştir. 
II.  Yesevilik tarikatının Anadolu'daki uygulayıcılarındandır.
III. Anadolu'ya gelen konargöçer Türkmenlerin yerleşik yaşama geçmelerinde rol oynamıştır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

17 Ocak 2022  

* Öğretisinin temeli hikmet, sohbet ve ahlak olmak üzere üç esasa dayanır.
* Eserlerinde birliğin önemi üzerinde durmuştur.
Özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Yesevi
B) Yunus Emre
C) Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî
D) Hacı Bektâş-ı Velî
E) Hacı Bayrâm-ı Velî

17 Ocak 2022  

* Farsça ve Arapçanın yaygın olarak kullanıldığı dönemde Türkçe eserler vermiştir.
* Öğretileri insan sevgisi, iyilik ve dostluğa dayalıdır.
Özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Yesevi
B) Yunus Emre
C) Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî
D) Hacı Bektâş-ı Velî
E) Hacı Bayrâm-ı Velî

17 Ocak 2022  

Ahî Evran ile ilgili olarak;
I. Esnaf ve zanaatkarların dayanışma teşkilatı olan ahiliğin lideridir.
II. Anadolu Selçukluları Dönemi'nde etkili olmuşlardır.
III. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna önemli katkı sağlamışlardır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

17 Ocak 2022  

Rular'ın Karadeniz'e inme politikasındaki ilk adımını atmasını sağlayan ve Ruslar'ın İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakkını elde ettiren antlaşma hangisidir?

A) Ankara Antlaşması      B) İstanbul Antlaşması
C) Karlofça Antlaşması    D) Bucaş Antlaşması
E) Hotin Antlaşması

17 Ocak 2022  

I. Osmanlı devletini yeniden eski gücüne kavuşturmak.
II. Osmanlı devletinin sınırlarını genişletmek.
III. Bozulmuş ordu ve maliyeyi düzeltmek.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri 17. yy ıslahatları için doğrudur?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız III

17 Ocak 2022  

I. Avusturya'ya Osmanlı üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
II. Girit'i fethetmiştir.
III. Limni adasını ve Bozcaada'yı geri almıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Köprülü Fazıl Ahmet Paşa için doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III      E) Yalnız III

17 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi 17. yy'da Avrupa'da öne çıkan bilim adamlarından biri değildir?

A) Bacon         B) Galile        C) Descartes
D) Kepler        E) Einstein

17 Ocak 2022  

Tımarlı sipahilerin kanunla belirlenmiş olarak elde ettikleri gelire ................... denirdi.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) kılıç   B) aylık   C) yayan   D) cebelü   E) gelir

17 Ocak 2022  

İranlılardan Bağdat şehrini geri alarak Bağdat Fatihi unvanını alan ve Kasr-ı Şirin Antlaşmasını imzalayan padişah hangisidir?

A) II. Murat
B) III. Mehmet
C) III. Selim
D) IV. Murat
E) Kanuni Sultan Süleyman

17 Ocak 2022  

IV. Murat ıslahatları ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) Rüşvet ve iltiması azaltacak önlemler aldı.
B) İsrafın önüne geçilmesi için kanunlar çıkarttı.
C) Tımarlı sipahi sayısı için sayım yaptı.
D) Kahvehaneleri ve meyhaneleri kapattı.
E) Sancak sistemine geçti.

17 Ocak 2022  

* Kimi tarihçilere göre ilk ıslahatçı padişahtır.
* Devlet otoritesini güçlendirmeye çalışmıştır.
* Şeyhülislamın yetkilerini kısıtlamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen 17.yy padişahı hangisidir?

A) Kanuni Sultan Süleyman
B) II. Osman
C) III. Murat
D) IV. Mehmet
E) Yıldırım Beyazıt