2021-2022 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Coğrafya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Coğrafya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Coğrafya dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

22 Aralık 2021  

I. İnsanların tüneller yapması
II. İnsanların su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmeleri
III. Buzullarla kaplı olan Antarktika’da yerleşik hayatın olmaması
Yukarıdakilerden hangileri doğanın insan yaşamına etkisine örnektir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) II ve III           E) I, II ve III

22 Aralık 2021  

I. Canlıların yeryüzüne dağılışını ve bu dağılışa etki eden faktörleri inceler.
II. Elde ettiği veriler sonucunda iklim tiplerini ve etki alanlarını ortaya koyar.
III. Yeryüzü şekillerini, toprak oluşumu vb. olayların oluşum nedenlerini, süreçlerini ve insanlarla ilişkilerini inceler.
IV. Okyanus, göl, deniz, akarsu ve yer altı sularının oluşumunu ve dağılışını inceler.
Yukarıdaki açıklamalarda coğrafyanın hangi yardımcı bilim dalı ile ilgili bilgi verilmemiştir?

A) Biyocoğrafya               B) Klimatoloji
C) Hidrografya                 D) Ulaşım Coğrafyası
E) Jeomorfoloji

22 Aralık 2021  

(I) Cephe yağışları orta kuşakta yaygındır. (II) Sıcak ve soğuk havanın karşılaşma alanlarında görülür. (III) Sıcak havanın soğuk hava üzerinde yükselmesiyle yağışlar başlar. (IV) Ülkemizde ise Ege ve Marmara kıyılarında yaygındır.
Yukarıda verilenlerden hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesinden yararlanılmıştır?

A) I ve II                       B) II ve IV
C) I ve III                      D) I ve IV
E) II ve III

22 Aralık 2021  

I. Paralellerin çevre uzunluklarının kutuplara doğru küçülmesi
II. Güneş ışınlarının yere düşme açılarının kutuplara doğru küçülmesi
III. Doğuda bulunan noktalarda yerel saatin daha ileri olması
IV. Yüksek yerlerde sıcaklık değerlerinin düşük olması
Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın küresel şeklinin sonuçları arasında gösterilemez?

A) I ve II                        B) I ve III
C) II ve III                      D) II ve IV
E) III ve IV

22 Aralık 2021  

Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir haritada yeşil rengi ve tonlarının geniş yer kapladığı görülürse haritası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Ormanların geniş yer kapladığı
B) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu
C) Ortalama yükseltinin fazla olduğu
D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu
E) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu

22 Aralık 2021  

1/300.000 ölçekli bir haritada 5 cm olarak gösterilen bir akarsu gerçekte kaç km’dir?

A) 3     B) 10     C) 15     D) 20     E) 25

22 Aralık 2021  

Dünya'nın küresel şeklinden dolayı harita çizimlerinde gerçeği yakalamak için çeşitli projeksiyon yöntemleri kullanılmaktadır.
Silindirik projeksiyon yöntemine göre çizilmiş haritada aşağıdaki ülkelerin hangisinde bozulma en az olur?

A) Kanada          B) Rusya            C) Brezilya
D) Türkiye          E) İspanya

22 Aralık 2021  

Türkiye’nin farklı ölçekler kullanılarak haritaları oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki ölçeklerden hangisi için daha büyük kâğıda ihtiyaç duyulur?

A) 1 / 100.000              B) 1 / 450.000
C) 1 / 850.000              D) 1 / 5.000.000
E) 1 / 10.000.000

22 Aralık 2021  

33° Doğu boylamında yer alan Ankara'da yerel saat 16.00 iken, Malatya'da yerel saat 16.20'dir.
Yalnızca bu bilgiye dayanarak;
I. Ankara güneş ışınlarını daha küçük açıyla alır.
II. Malatya daha doğudadır.
III. Ankara'da gece süresi daha kısadır.
IV. Malatya 38° Doğu boylamındadır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II                 E) II ve IV

22 Aralık 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A) Ayrıntı azdır.
B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır.
C) Duvarda daha az yer kaplar.
D) İzohipsler arasındaki yükseklik farkı azdır.
E) Kesir ölçekli haritalarda paydadaki değer büyüktür.

22 Aralık 2021  

I. Kuş bakışı görünümün gösterilmesi,
II. Yer şekillerinin gösterilmesi,
III. Küçültmelerin belli bir ölçeğe göre yapılması
IV. Beşeri yapıların gösterilmesi
Bir çizimin harita özelliği taşıması için yukarıdaki özelliklerden hangisinin bulunması gerekir?

A) I ve II               B) I ve III          C) II ve III
D) II ve IV            E) III ve IV

22 Aralık 2021  

Başlangıç meridyeninde yerel saat 12.00 iken, 30o doğu meridyenindeki İzmit’te yerel saat kaç olur?

A) 13.00   B) 13.30   C) 14.00   D) 14.30   E) 15.00

22 Aralık 2021  

I. Maliyeti yüksek ve kullanımı zor olduğu için fazla tercih edilmez.
II. Yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntemdir.
Yukarıda özellikleri verilen harita çizim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarama yöntemi
B) Gölgelendirme yöntemi
C) Kabartma yöntemi
D) Renklendirme yöntemi
E) İzohips yöntemi

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki tabloda beş farklı merkezde, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki çizgisel dönüş hızı verilmiştir.
coğrafya sorusu 9.sınıf
Buna göre, Ekvator'a en uzak ve en yakın merkezler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I - IV   B) II - III   C) V - I   D) III - IV   E) V – Ill

22 Aralık 2021  


izohips haritası
Yukarıda verilen izohips haritasında X noktasının yükseltisi 600 metredir.
Buna göre izohips eğrileri kaç metre aralıklarla çizilmiştir?

A) 10   B) 25    C) 50    D) 75     E) 100

22 Aralık 2021  


9.sınıf coğrafya sorusu
Yukarıdaki topoğrafya haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?

A) Doruk                      B) Delta
C) Çanak                     D) Tepe
E) Akarsu vadisi

22 Aralık 2021  

I. Asya, Avrupa ve Afrika’nın arasında yer alması
II. Orta Kuşak’ta yer alması
III. Ortalama yükseltisinin 1.132 m olması
IV. Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?

A) Yalnız I                      B) Yalnız II
C) I ve III                        D) II ve IV
E) III ve IV

18 Aralık 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Dünya ekseninin 23°27′ eğik oluşunun sonuçlarından biri değildir?

A) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir.
B) Aydınlanma çemberinin sınırı mevsimlere göre değişir.
C) Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur.
D) Yıl içinde cisimlerin gölge uzunlukları sabit kalır.
E) Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile yerleri değişir.

18 Aralık 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Dünya'nın güneş etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Kara ve denizler arasında sıcaklık farkları oluşur.
B) Günlük rüzgarlar oluşur.
C) Güneş ışınları yıl boyunca dönencelere bir kez, dönenceler arasına iki kez dik düşer.
D) Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur. 
E) Cisimlerin gölge boyları değişir.

18 Aralık 2021  

Dünyanın günlük hareketi sonucunda;
I. Fiziksel çözülme oluşur.
II. Merkez kaç kuvveti meydana gelir. 
III. Yerel saat farkları meydana gelir.
verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

A) I ve II                B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III           E) I, II ve III