2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08)

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen harita çeşitlerini kullanım alanlarına göre eşleştiriniz.
  A. Büyük Ölçekli Haritalar
  B. Orta Ölçekli Haritalar
  C. Küçük Ölçekli Haritalar

  [....] Hava ve kara yolu haritaları ile fiziki haritalar yapılır.
  [....] Geniş alanları, dünyanın tamamını ve ülkeleri göstermek için kullanılır.
  [....] Yer şekillerini, yollar ve yerleşim merkezlerini ayrıntılı olarak göstermek için kullanılan haritalardır.

 2. Cevap:

  B -- C -- A

  Açıklama:

  A. Büyük Ölçekli Haritalar: Yer şekillerini, yollar ve yerleşim merkezlerini ayrıntılı olarak göstermek için kullanılır. Bu tür haritalar, belirli bir bölgenin detaylarını incelemek için kullanılır. Örneğin, şehir haritaları, köy haritaları gibi. B. Orta Ölçekli Haritalar: Geniş alanları, dünyanın tamamını ve ülkeleri göstermek için kullanılır. Bu haritalar, bölge veya ülke sınırlarını, önemli şehirleri ve coğrafi özellikleri gösterir. Genel bir bakış sunarlar. C. Küçük Ölçekli Haritalar: Hava ve kara yolu haritaları ile fiziki haritalar yapılır. Bu tür haritalar, büyük alanları küçük bir alanda göstermek amacıyla kullanılır. Geniş bölgeleri veya dünyanın tamamını yansıtmak için kullanılırlar. 3. Aşağıda harita oluşturulurken kullanılan projeksiyon çeşitlerini yazınız.

  1. .................... ............................. .........................
  2. .................... ............................. .........................
  3. .................... ............................. .........................

 4. Cevap:

  1: Silindirik projeksiyon -- 2: Konik projeksiyon -- 3: Düzlem projeksiyon

  Açıklama:

  Uygun projeksiyon türleri, harita oluştururken kullanılan projeksiyonlar arasında şunlar yer alabilir: Düzlemsel (Azimutal) projeksiyonlar, Konik projeksiyonlar ve Silindirik projeksiyonlar. Harita oluşturulurken kullanılan projeksiyon türleri, yeryüzünün eğriliğini düz bir yüzeye aktarmak için kullanılan matematiksel yöntemlerdir. Bu projeksiyonlar farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Özellikle üç temel projeksiyon türü vardır: 1. Düzlemsel (Azimutal) Projeksiyonlar: Bu projeksiyonlar, yeryüzünün bir noktasını düz bir düzlem üzerine aktaran projeksiyonlardır. Örneğin, kutupsal projeksiyon (Polar Azimutal Projeksiyon) buna bir örnektir. 2. Konik Projeksiyonlar: Bu projeksiyonlarda, yeryüzü bir koni üzerine projekte edilir. Ekvator yakınlarındaki bölgeler için daha uygun olan bu projeksiyonlar, genellikle orta enlem bölgeleri için kullanılır. 3. Silindirik Projeksiyonlar: Bu projeksiyonlar, yeryüzünü bir silindir yüzeyine aktaran projeksiyonlardır. Özellikle ekvator yakını bölgeler için uygundur. 5. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.
  * sırt    * projeksiyon    * eş aralık    * falez 
  * g:haliç     * delta ovası    * plato     * izohips 
  * ölçek     * boyun 

  a. İki akarsu vadisini birbirinden ayıran ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri birleştiren yerelere ............. denir.
  b. Bir haritadaki ardışık izohipsler arasındaki yükselti farkının her yerde aynı olmasına ................. denir.
  c. Akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış etrafına göre yüksekte kalan düzlüklere ...................... denir.
  d. Akarsuların getirdiği alüvyonların deniz yada göl kısında birikmesine .......................... denir.
  e. İki tepe arasındaki yüksekliğin en az olduğu yere ............... denir.
  f. Dalga aşındırması ile oluşan dik kıyılara ................ denir.
  g. Gelgit olaylarının etkili olduğu okyanus kıyılarında ağızlarının genişlemesi ile oluşan körfezlere .................... denir.
  h. İzohipslerden oluşan haritalara ................ denir.
  i. Haritalarda yapılan küçültme işlemi oranına ............... denir.
  ı. Haritalardaki hata oranını düzeltmek için yapılan uygulamalara .................... denir.

 6. Cevap:

  a: sırt -- b: eş aralık -- c: plato -- d: delta ovası -- e: boyun -- f: falez -- g:haliç -- h: izohips -- i: ölçek -- ı: projeksiyon

  Açıklama:

  Bu soru, coğrafya terimlerinin tanımlarını eşleştirme becerisini ölçer. Her terim, sorunun içeriğine ve coğrafya bilgisine dayalı olarak doğru bir şekilde eşleştirilmelidir. 7. Türkiye’nin farklı ölçekler kullanılarak haritaları oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki ölçeklerden hangisi için daha büyük kâğıda ihtiyaç duyulur?

  A) 1 / 100.000              B) 1 / 450.000
  C) 1 / 850.000              D) 1 / 5.000.000
  E) 1 / 10.000.000

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 1 / 100.000 olmalıdır. Harita ölçekleri, haritanın küçültüldüğü oranı temsil eder. Bir harita ne kadar büyük bir ölçekte çizilirse, ayrıntılar o kadar büyük ve net görünür. Örneğin, 1 / 100.000 ölçekli bir harita, 1 birim uzunluğunun gerçek dünyada 100.000 birim uzunluğuna karşılık geldiği anlamına gelir. Dolayısıyla, daha büyük bir ölçek kullanıldığında, daha fazla ayrıntı gösterilir ve bu da daha büyük bir kâğıt gerektirir. Bu nedenle, 1 / 100.000 ölçekli bir harita için daha büyük bir kâğıda ihtiyaç duyulur çünkü bu ölçek daha fazla ayrıntıyı temsil eder. Diğer ölçekler daha küçük ayrıntıları temsil ettiği için daha küçük kâğıtlara sığabilir. 9. Aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

  A) Ayrıntı azdır.
  B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır.
  C) Duvarda daha az yer kaplar.
  D) İzohipsler arasındaki yükseklik farkı azdır.
  E) Kesir ölçekli haritalarda paydadaki değer büyüktür.

 10. Cevap: B Açıklama:

  doğru cevap B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır. Verilen seçenekler arasında, küçük ölçekli haritaların özellikleri hakkında yanlış olan tek seçenek budur. Küçük ölçekli haritalarda kara ve denizlerin boyutlarında hata fazla olabilir çünkü bu tür haritalar büyük bir alanı küçük bir alana sığdırmaya çalıştığı için detayları kaybetme eğilimindedirler. Diğer seçenekler doğru özellikleri ifade etmektedir. 11. I. Kuş bakışı görünümün gösterilmesi,
  II. Yer şekillerinin gösterilmesi,
  III. Küçültmelerin belli bir ölçeğe göre yapılması
  IV. Beşeri yapıların gösterilmesi
  Bir çizimin harita özelliği taşıması için yukarıdaki özelliklerden hangisinin bulunması gerekir?

  A) I ve II               B) I ve III          C) II ve III
  D) II ve IV            E) III ve IV

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) I ve III olmalıdır. Harita özelliği taşıyan bir çizimde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır: I. Kuş bakışı görünümün gösterilmesi: Bir harita, yeryüzünün kuş bakışı bir görünümünü sunar. Bu, yeryüzünün yukarıdan nasıl göründüğünü gösterir ve coğrafi yerleşimleri, yolları ve diğer özellikleri temsil eder. III. Küçültmelerin belli bir ölçeğe göre yapılması: Haritalar, gerçek dünyanın küçültülmüş bir temsilini sunar. Bu nedenle bir ölçek kullanılmalıdır, bu da haritanın ölçekli olduğu anlamına gelir. Ölçek, harita üzerindeki birim uzunluk ile gerçek dünyadaki uzunluk arasındaki ilişkiyi gösterir. Diğer seçenekler yalnızca bazı özellikleri ifade ediyor, ancak harita oluşturmak için gerekli olan tüm özellikleri içermiyorlar. Bu nedenle I ve III özelliklerinin bir haritanın temel özellikleri olduğu söylenebilir. 13. Dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir şekli vardır. Dünyanın kendine has bu şekline ne denir?

  A) Elips   B) Yumurta   C) Geoit   D) Yamuk   E) Daire

 14. Cevap: C

 15. I. İklim olaylarını inceler.
  II. Yer altı ve yer üstü sularını inceler.
  III. Bitki ve hayvan dağılışını inceler.
  IV. Yüzey şekillerini inceler.
  Aşağıdaki bilim dallarından hangisinin konusuna yukarıda yer verilmemiştir?

  A) Kartografya                  B) Hidrografya
  C) Biyocoğrafya                D) Jeomorfoloji
  E) Klimatoloji

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Kartografya olacaktır. Verilen ifadelerde iklim olaylarının incelenmesi, yer altı ve yer üstü sularının incelenmesi, bitki ve hayvan dağılışının incelenmesi, yüzey şekillerinin incelenmesi belirtilmiştir. Ancak kartografya, bu ifadeler arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla, yukarıda verilen konular arasında yer almayan bilim dalı kartografyadır. 17. I. Yol, akarsu, ülke sınırları
  II. Binalar, elektrik direkleri, volkan konileri
  III. Göllerin alanı, tarım alanları, sanayi bölgeleri
  Yukarıdaki verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan semboller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

  A) Noktasal (I)     Çizgisel  (II)       Alansal (III) 
  B) Çizgisel (I)      Noktasal (II)       Alansal (III) 
  C) Noktasal(I)     Alansal   (II)       Çizgisel (III) 
  D) Çizgisel (I)     Alansal   (II)        Noktasal (III) 
  E) Alansal (I)      Çizgisel   (II)       Noktasal (III)

 18. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Çizgisel (I), Noktasal (II), Alansal (III) şeklindedir. Bu soruda, haritaya aktarılacak verilerin hangi sembollerle ifade edileceği sorulmaktadır. I. Yol, akarsu, ülke sınırları gibi çizgisel özellikler, çizgisel sembollerle temsil edilir. II. Binalar, elektrik direkleri, volkan konileri gibi noktasal özellikler, noktasal sembollerle temsil edilir. III. Göllerin alanı, tarım alanları, sanayi bölgeleri gibi alansal özellikler, alansal sembollerle temsil edilir. 19. Sancaktepe Belediye Başkanı, imara açılan ilçelerin durumunu İmar Müdürü’nden en ayrıntılı bir şekilde açıklamasını istemektedir.
  Buna göre Sancaktepe İmar Müdürü’nün Belediye Başkanı’na aşağıdaki hangi ölçekli harita üzerinden brifing vermesi en uygun olacaktır?

  A) 1/10.000                B) 1/25.000
  C) 1/50.000                D) 1/100.000
  E) 1/500.000

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "A) 1/10.000"dır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Sancaktepe İmar Müdürü'nün Belediye Başkanı'na en ayrıntılı brifingi verebilmesi için en uygun ölçekli harita 1/10.000 ölçeği olan haritadır. Bu ölçekteki harita, daha detaylı ve yakın mesafeden alanları göstererek imara açılan ilçelerin durumunu daha ayrıntılı bir şekilde gösterir. 21. coğrafya sorusu
  Görselde verilen projeksiyon yöntemi kullanılarak yapılan harita çizimlerinde, aşağıdakilerden hangisinde bozulma daha az olur?

  A) Ekvator ve çevresi
  B) Kutup noktaları
  C) Dönenceler çevresi
  D) Kutup daireleri çevresi
  E) Başlangıç meridyeni çevresi

 22. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir. Görselde verilen projeksiyon yöntemi kullanılarak yapılan harita çizimlerinde, Ekvator ve çevresindeki bozulma daha az olur. Bu projeksiyon yöntemi, Ekvatora yakın bölgelerde bozulmayı minimize etmek için kullanılır. Diğer bölgelerde ise bozulma daha fazla olabilir. 23. Haritalarda ayrıntıların az ya da fazla olması haritanın ölçeğine bağlıdır.
  Buna göre aşağıda verilen ölçeklerle çizilecek Türkiye haritalarından hangisinde ayrıntı daha fazladır?

  A) 1/30.000                 B) 1/300.000
  C) 1/400.000               D) 1/3.000.000
  E) 1/4.000.000

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak A seçeneği verilebilir. Çünkü ölçeğin paydası ne kadar küçükse, harita üzerindeki birim uzunluk gerçek dünyadaki uzunluğa o kadar yaklaşır ve dolayısıyla daha fazla ayrıntı görülebilir. - A seçeneği, 1/30.000 ölçeğinde çizilecek bir harita, diğer seçeneklere göre daha büyük bir ölçekte olduğu için daha fazla ayrıntı içerecektir. - B, C, D ve E seçenekleri ise daha büyük ölçeklerde çizilecek haritaları temsil eder, dolayısıyla ayrıntı düzeyi daha düşük olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) 25 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 10 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Eşleştirme
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BEŞERÎ SİSTEMLER
  1. TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
  2. YERLEŞME ŞEKİLLERİ

Ayrıca

Bu soru, öğrencilerin farklı harita ölçeklerini ve kullanım alanlarını anlama yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar.

Öğrenciler, harita oluşturulurken kullanılan projeksiyon çeşitlerini tanımlayabilir ve bu projeksiyonların nasıl çalıştığını anlayabilirler.

Bu soru, öğrencilerin coğrafya terimlerini doğru bir şekilde tanımlama ve coğrafya konularını anlama yeteneklerini ölçer.

Bu soru, harita ölçekleri ve haritaların özellikleri konusundaki temel bilgiyi test eder.

Verilen ifadeleri okuyarak konuları anlama ve eksik olan konuyu doğru bir şekilde belirleme yeteneği.

Coğrafi verileri haritaya aktarma ve sembollerin doğru kullanımını anlama.

Bu soru, öğrencilerin harita ölçeklerini anlamalarını ve ölçekli haritaların farklı amaçlar için kullanıldığını kavramalarını sağlar.

Projeksiyon yöntemlerinin bozulma miktarının farklı bölgelerde değişebileceğini anlama" olarak özetlenebilir.

Harita ölçeği ile ayrıntı düzeyi arasındaki ilişkiyi anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) Testi İstatistikleri

Bu sınav 20 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 73 kere doğru, 101 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-08) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.