YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAPLARI

 1. * Dünyada gece-gündüz süreleri eşittir
  * Güneş ışınları ekvatora dik açı ile gelir
  * Yarım kürelerde bahar mevsimi yaşanır.
  Verilenler hangi tarihlerde gerçekleşir?

  A) 21 Mart -- 21 Aralık   B) 21 Aralık -- 21 Haziran
  C) 21 Mart -- 23 Eylül    D) 23 Eylül -- 21 Haziran
  E) 21 Eylül -- 23 Aralık

 2. Cevap: C Açıklama:

  Verilen özellikler, "C) 21 Mart -- 23 Eylül" tarih aralığında gerçekleşir. Bu tarih aralığı, ilkbahar ekinoksu (21 Mart) ile sonbahar ekinoksu (23 Eylül) arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemde, Dünya'nın yarımküreleri arasındaki mevsim farkı nedeniyle gece-gündüz süreleri yaklaşık olarak eşittir ve güneş ışınları ekvatora dik açı ile gelir. 3. Kesir ölçeklerle ilgili olarak;
  I. Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilir.
  II. Kesri ölçekte pay daima 1’dir. 
  III. Pay ve paydanın birimi cm olarak verilir. 
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 4. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) I, II ve III'dür. Kesir ölçeklerle ilgili olarak verilen tüm ifadeler doğrudur. I. Kesir ölçeği, orantılı bir büyüklüğün orantılanarak küçültülmesini ifade eder. Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilir. II. Kesri ölçekte pay her zaman 1 olur. Çünkü pay, orantılanan büyüklüğü temsil eder ve bu durumda pay 1'dir. III. Kesir ölçeğinde pay ve payda, aynı ölçü birimi üzerinden verilir. Örneğin, bir harita ölçeği 1/1000 ise bu, her bir birim uzunluğun haritada 1000 birim uzunluğa karşılık geldiği anlamına gelir ve pay ve payda aynı birimde ifade edilir. 5. Haritalarda kullanılan eş yükselti eğrileri yöntemini kısaca açıklayınız.

  .................... ............................. .........................

  .................... ............................. .........................

  .................... ............................. .........................

 6. Cevap:

  Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleşmesi ile elde edilen izohipslerin kullanımı ile oluşturulan haritalardır

  Açıklama:

  Eş yükselti eğrileri, haritalarda coğrafi yükselti farklarını görselleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu eğriler, aynı yükselti seviyesinde bulunan noktaları birleştirir ve böylece yeryüzündeki yükselti değişimlerini görsel olarak ifade eder. Eş yükselti eğrileri arasındaki aralıklar, yükseklik farkını temsil eder ve bu sayede coğrafi özelliklerin yükselti durumları hakkında bilgi verir. 7. I. Paralellerin çevre uzunluklarının kutuplara doğru küçülmesi
  II. Güneş ışınlarının yere düşme açılarının kutuplara doğru küçülmesi
  III. Doğuda bulunan noktalarda yerel saatin daha ileri olması
  IV. Yüksek yerlerde sıcaklık değerlerinin düşük olması
  Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın küresel şeklinin sonuçları arasında gösterilemez?

  A) I ve II                        B) I ve III
  C) II ve III                      D) II ve IV
  E) III ve IV

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D) II ve IV olmalıdır. II. Güneş ışınlarının yere düşme açılarının kutuplara doğru küçülmesi: Dünya'nın eğik dönme eksenine sahip olması nedeniyle güneş ışınları yere düşerken ekvator bölgesine dik gelirken, kutuplara yaklaştıkça daha düşük bir açıyla gelir. Bu, Dünya'nın küresel şeklinin bir sonucudur. IV. Yüksek yerlerde sıcaklık değerlerinin düşük olması: Yükseklik arttıkça atmosferin sıcaklık profilinde değişiklikler olur. Genellikle yükseklik arttıkça sıcaklık düşer. Bu, Dünya'nın yüzeyinin eğriliği ve atmosferin bileşimi ile ilgilidir ve küresel şeklin bir sonucudur. 9. Aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

  A) Ayrıntı azdır.
  B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır.
  C) Duvarda daha az yer kaplar.
  D) İzohipsler arasındaki yükseklik farkı azdır.
  E) Kesir ölçekli haritalarda paydadaki değer büyüktür.

 10. Cevap: B Açıklama:

  doğru cevap B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır. Verilen seçenekler arasında, küçük ölçekli haritaların özellikleri hakkında yanlış olan tek seçenek budur. Küçük ölçekli haritalarda kara ve denizlerin boyutlarında hata fazla olabilir çünkü bu tür haritalar büyük bir alanı küçük bir alana sığdırmaya çalıştığı için detayları kaybetme eğilimindedirler. Diğer seçenekler doğru özellikleri ifade etmektedir. 11. I. Sürekli rüzgârların sapmaya uğraması
  II. Yer çekiminin her yerde aynı olmaması
  III. Paralel uzunluklarının eşit olmaması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Dünya'nın şekli sonucunda ortaya çıkar?

  A) Yalnız II                           B) I ve II                               
  C) II ve III                             D) I ve III                               
  E) I, II ve III

 12. Cevap: C

 13. Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre’de yer almasıyla açıklanabilir?

  A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması
  B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
  C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
  D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması
  E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması

 14. Cevap: D

 15. I. Kutup noktalarında birleşirler ve boyları birbirine eşittir.
  II. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzunlukları kısalır.
  III. Ardışık olanların arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri pareller için doğrudur?

  A) Yalnız II                 B) I ve II
  C) II ve III                   D) I ve III
  E) I, II ve III

 16. Cevap: B

 17. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Meridyenlerin uzunluğu Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe küçülür
  B) Türkiye’de dört mevsimin aynı anda yaşanması matematik konum ile ilgildir.
  C) 21 Aralık’ta Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
  D) En uzun paralel dairesi Ekvator’dur.
  E) Atmosfer Dünya’yı çepeçevre saran gaz kütlesidir.

 18. Cevap: A

 19. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?

  A) Gece ve gündüzün ardalanması
  B) Muson rüzgarlarının oluşması
  C) Yerel saat farklarının oluşması
  D) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
  E) Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların meydana gelmesi

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun doğru cevabı B) Muson rüzgarlarının oluşması'dır. Dünya'nın günlük hareketi, yani kendi etrafında dönmesi, gece ve gündüzün ardalanmasına, yerel saat farklarının oluşmasına ve dinamik basınç kuşaklarının oluşmasına neden olur. Ancak muson rüzgarlarının oluşumu, Dünya'nın günlük hareketiyle doğrudan ilişkilendirilmemektedir. 21. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir?

  A) Yıllık sıcaklık farklarının oluşması
  B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması
  C) Dünya’nın yörüngedeki hızının değişmesi
  D) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının değişmesi
  E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklılık göstermesi

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "A) Yıllık sıcaklık farklarının oluşması"dır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Dünya'nın yörüngesi eliptik olduğundan, mevsimler ve diğer astronomik olaylar üzerinde bazı etkilere neden olur. Ancak, yıllık sıcaklık farklarının oluşması bu durumla doğrudan ilişkilendirilemez. Yıllık sıcaklık farkları, Dünya'nın eksen eğikliği ve dönme hareketiyle ilgilidir, yani mevsimlerin oluşumuna bağlıdır. 23. 9.sınıf coğrafya sorusu
  Yukarıda koordinat sistemi üzerinde verilen noktalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Yerel saati en ileri olan III. noktadır.
  B) II. ve IV. noktaların yerel saatleri aynıdır.
  C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır.
  D) I., II. ve IV. noktaların çizgisel hızları birbirine eşittir.
  E) I. ve II. noktalar arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru. Sorunun cevap anahtarı D) I., II. ve IV. noktaların çizgisel hızları birbirine eşittir. Verilen soruda, koordinat sistemi üzerindeki noktaların çizgisel hızlarıyla ilgili bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla, I., II. ve IV. noktaların çizgisel hızlarının birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz. Diğer seçeneklerden A) Yerel saati en ileri olan III. nokta, B) II. ve IV. noktaların yerel saatleri aynı, C) Verilen noktaların açısal hızları aynı, E) I. ve II. noktalar arasında 80 dakikalık yerel saat farkı olduğu belirtilmiştir. 25. 9.sınıf coğrafya sorusu
  Yukarıda verilen çizgi ölçeğin kesir ölçek değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1/200.000            B) 1/250.000
  C) 1/500.000            D) 1/2.000.000
  E) 1/5.000.000

 26. Cevap: C Açıklama:

  Evet, doğru cevap "C) 1/500.000" olacaktır. Çizgi ölçeği dikkate aldığımızda, her birimlik çizgi uzunluğunun 500.000 birimlik gerçek mesafeye denk geldiğini görüyoruz. Bu nedenle çizgi ölçeğin kesir ölçek değeri 1/500.000 olarak bulunur. 27. harita sorusu
  Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuzluluk oranlarının az olandan çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) I,II,III             B) I,III,II
  C) II,III,I             D) III,II,I
  E) III,I,II

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) I, II, III olmalıdır. Çünkü çizilen haritada numaralandırılmış denizlerin tuzluluk oranlarına bakıldığında, I numaralı deniz en düşük tuzluluk oranına sahipken, III numaralı deniz en yüksek tuzluluk oranına sahiptir. Dolayısıyla, tuzluluk oranları az olandan çok olana doğru sıralanmıştır. Bu sorunun çözümünde, öğrencilerin haritayı dikkatli bir şekilde incelemesi ve denizlerin tuzluluk oranlarını karşılaştırması gerekmektedir. Ayrıca, denizlerin tuzluluk oranlarının coğrafi faktörlerden etkilendiği konusu üzerinde durulmalıdır. 29. Aşağıdakilerden hangisi 21 Haziran tarihinde yaşanan durumlardan birisi değildir?

  A) Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne öğle vaktinde dik gelir.
  B) Güney Kutup Dairesi’ne yaklaşıldıkça gece süresi kısalır.
  C) Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.
  D) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.
  E) Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.

 30. Cevap: B Açıklama:

  doğru cevap B seçeneğidir. 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre'de kış mevsimi başlamaz. Diğer seçenekler doğru şekilde açıklanmıştır: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne öğle vaktinde dik gelir (A doğru). Güney Kutup Dairesi'ne yaklaşıldıkça gece süresi kısalır (B doğru). Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır (C doğru). Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanır (D doğru). 31. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla geldiği tarihte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

  A) Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.
  B) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
  C) Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.
  D) Kuzey Yarım Küre’de en kısa gölge boyu yaşanır.
  E) Dünya üzerinde herhangi bir noktadan kuzeye gidildikçe gündüz süresi kısalır.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı D) Kuzey Yarım Küre'de en kısa gölge boyu yaşanır olmalıdır. Çünkü Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği tarihte Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başlamaktadır. Bu nedenle Güneşin yüksekliği daha düşük olduğu için gölgeler daha kısa olur. Diğer seçenekler doğrudur: Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer, Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır, Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar ve Dünya üzerinde herhangi bir noktadan kuzeye gidildikçe gündüz süresi kısalır. Bu sorunun çözümünde, öğrencilerin Güneş'in eğik ışınlarının Dünya üzerindeki etkilerini ve mevsimlerin oluşumunu anlamaları gerekmektedir. 33. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Türkiye’de güneş doğduktan 12 saat sonra batar?

  A) 21 Mart         B) 21 Haziran        C) 21 Aralık
  D) 3 Ocak          E) 4 Temmuz

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan 21 Mart'tır. Türkiye'de 21 Mart tarihinde güneş doğduktan 12 saat sonra batar. Diğer seçeneklerde güneşin batış süresi 12 saatten daha uzun veya daha kısa olduğu için bu durum gerçekleşmez. 35. Türkiye’ye güneyden esen yerel rüzgarlar sıcaklığı arttırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı düşürmektedir.
  Bu durum, Türkiye’nin hangi özelliğinin sonucudur?

  A) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almasının
  B) Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağında yer almasının
  C) Karasal iklim özelliklerinin görülmesinin
  D) Ortalama yükseltisinin fazla olmasının
  E) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının

 36. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B seçeneğidir. Türkiye'nin kuzeyden esen rüzgarlarının sıcaklığı düşürmesi, Türkiye'nin Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer almasının bir sonucudur. Kuzey yarım küre orta kuşağında yer alan ülkelerde, kuzeyden esen rüzgarlar genellikle soğuk ve kuru bir karaktere sahiptir. Bu nedenle, Türkiye'nin konumu kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesinde etkilidir. 37. 9.sınıf coğrafya sorusu
  45° Doğu boylamında bulunan Iğdır’da Güneşin ufuk düzlemindeki konumu şekildeki gibi iken 33° Doğu boylamında bulunan Ankara’da yerel saat kaçtır?

  A) 10.44                 B) 11.12
  C) 12.00                 D) 12.48
  E) 13.16

 38. Cevap: B Açıklama:

  . Doğru cevap B) 11.12'dir. Iğdır'da Güneşin ufuk düzlemindeki konumu 45° Doğu boylamı olduğu belirtilmiş. 33° Doğu boylamında bulunan Ankara ise 1 saat batıda yer aldığı için Iğdır'a göre 1 saat geridedir. Dolayısıyla, Iğdır'da saat 10.12 olduğunda Ankara'da saat 11.12 olacaktır. Her boylam 15 derece aralıklarla bir saat farkını temsil eder. Iğdır, 45° Doğu boylamında yer almaktadır. Ankara ise 33° Doğu boylamında bulunmaktadır. Iğdır'da Güneşin ufuk düzlemindeki konumu belirtilmiş, bu da genellikle sabah saatlerine denk gelir. 45° Doğu boylamından 33° Doğu boylamına doğru ilerlerken 2 saatlik bir fark oluşur. Iğdır'da saat 10.00 olduğunda Ankara'da saat 12.00 olacaktır. Dolayısıyla, Iğdır'da saat 10.12 olduğunda Ankara'da saat 11.12 olacaktır. 39. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen haritasında bozulma en az olur?

  A) Kanada                 B) Çin
  C) Norveç                  D) İngiltere
  E) Brezilya

 40. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E seçeneğidir, yani Brezilya. Brezilya'nın silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen haritasında bozulma en az olur. Silindirik projeksiyon yöntemi, yeryüzünü bir silindirin yüzeyine yansıtarak harita oluşturur. Brezilya, Ekvator üzerinde yer alır ve geniş bir yüzey alanına sahip olduğu için silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen haritasında bozulma en az olan ülkelerden biridir. 41. coğrafya sorusu
  Görselde verilen projeksiyon yöntemi kullanılarak yapılan harita çizimlerinde, aşağıdakilerden hangisinde bozulma daha az olur?

  A) Ekvator ve çevresi
  B) Kutup noktaları
  C) Dönenceler çevresi
  D) Kutup daireleri çevresi
  E) Başlangıç meridyeni çevresi

 42. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir. Görselde verilen projeksiyon yöntemi kullanılarak yapılan harita çizimlerinde, Ekvator ve çevresindeki bozulma daha az olur. Bu projeksiyon yöntemi, Ekvatora yakın bölgelerde bozulmayı minimize etmek için kullanılır. Diğer bölgelerde ise bozulma daha fazla olabilir. 43. haritalar
  Aşağıdakilerden hangisi görselde bulunan yer şekillerinden biri değildir?

  A) Tepe        B) Yamaç            C) Çanak
  D) Boyun      E) Vadi

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Görselde bulunan yer şekillerinden biri "Boyun" değildir. Görselde Tepe, Yamaç, Çanak ve Vadi yer şekilleri bulunmaktadır, ancak "Boyun" yer şekli görselde temsil edilmemektedir. 45. Aşağıdakilerden hangisi eş yükselti eğrilerinin özelliklerinden değildir?

  A) Eş yükselti eğrileri kapalı eğrilerdir.
  B) Sıfır metre eş yükselti eğrisi deniz kıyısını gösterir.
  C) Eş yükselti eğrilerinde dıştan içe doğru yükselti artar.
  D) Eş yükselti eğrileri arası yükselti farkı yer şekillerinin eğim durumuna göre değişir
  E) Bir eş yükselti eğrisi üzerindeki tüm noktaların yükseltileri aynıdır

 46. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: "Eş yükselti eğrileri arası yükselti farkı yer şekillerinin eğim durumuna göre değişir." Eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı, yer şekillerinin eğim durumuna bağlı olarak değişir. Daha dik eğime sahip bölgelerde eş yükselti eğrileri daha yakın yerleşirken, daha sığ bölgelerde daha uzak yerleşir. Bu nedenle eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı değişir. 47. Bir sınıfta öğretmen öğrencilerine Çanakkale ile Kars arasındaki yerel saat farkının fazla, Hatay ile Ordu arasındaki yerel saat farkının ise az olduğunu söylemiştir.
  Buna göre, öğretmen belirtilen merkezlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine dayanarak bu yargıya varmıştır?

  A) Enlem değerlerine        B) Boylam değerlerine
  C) Yükseltilerine                D) Jeolojik yapılarına
  E) İklim özelliklerine

 48. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Öğretmen, Çanakkale ile Kars arasındaki yerel saat farkının fazla, Hatay ile Ordu arasındaki yerel saat farkının ise az olduğunu belirlemek için boylam değerlerine dayanmış olmalıdır. Boylam değerleri, yerel saat farklarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Çünkü dünya üzerindeki her bir boylam derecesi 4 dakikalık bir zaman farkını temsil eder. Dolayısıyla, daha geniş bir boylam aralığı olan Çanakkale ile Kars arasındaki yerel saat farkı daha fazla olurken, daha dar bir boylam aralığı olan Hatay ile Ordu arasındaki yerel saat farkı daha az olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Detayları

YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI 15 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Testini Çöz tıklayın. YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BEŞERÎ SİSTEMLER
  1. TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
  2. YERLEŞME ŞEKİLLERİ

Ayrıca

Bu soru, öğrencilerin kesir ölçeği kavramını anlamalarına ve kesir ölçeklerle ilgili temel bilgileri doğru bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin haritaların yükselti bilgilerini nasıl ilettiğini anlamalarını ve açıklayabilmelerini amaçlar.

Bu soru, harita ölçekleri ve haritaların özellikleri konusundaki temel bilgiyi test eder.

Dünya'nın günlük hareketinin sonuçlarından birini tanımlama.

Bu soru, öğrencilerin Dünya'nın yörüngesi ve astronomik olaylar arasındaki ilişkileri anlamalarını sağlar.

Koordinat sistemi üzerindeki noktaların saat dilimlerini ve hızlarını yorumlama.

Bu soru, öğrencilerin çizgi ölçeği okuma ve kullanma becerilerini değerlendirir.

Coğrafi verileri yorumlama ve harita okuma becerisi.

Dünya'nın eğikliği ve mevsimler arasındaki ilişkiyi anlama.

Güneş'in eğik ışınlarının mevsimler üzerindeki etkisini anlama ve astronomik olayları yorumlama becerisi.

Dünya'nın eğikliği ve güneş ışınlarının mevsimlere etkisi hakkında anlayış geliştirme.

Coğrafi konumun iklim üzerindeki etkisini anlama.

Harita projeksiyon yöntemlerinin bozulma etkilerini anlama ve farklı coğrafi konumların bu bozulmalar üzerindeki etkisini değerlendirme.

Projeksiyon yöntemlerinin bozulma miktarının farklı bölgelerde değişebileceğini anlama" olarak özetlenebilir.

Yer şekillerini tanıma ve görseldeki özellikleri analiz etme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Eş yükselti eğrilerinin özelliklerini tanıma ve yer şekillerinin eğim durumuna göre eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkının değiştiğini anlama

Coğrafi konumun saat farkları üzerindeki etkisini anlama ve boyutlar arasındaki ilişkiyi kurabilme becerilerini ölçmek amacıyla sorulmuştur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 146 kere doğru, 141 kere yanlış cevap verilmiş.

YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

YUNAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.