7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

13 Ocak 2022  

Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

13 Ocak 2022  

- Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.
- Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.
Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadrazam                B) Defterdar
C) Kazasker                  D) Nişancı

13 Ocak 2022  

Lâle Devri’nde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:
• İlk Türk matbaası kurularak, dinî eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.
• Yeni kütüphaneler açılarak, çeşitli alanda birçok eser Türkçe ’ye tercüme edildi.
• Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.
Bu bilgilere göre, Lâle Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı
B) Basılan kitap sayısında artış olduğu
C) Avrupa’nın daha yakından tanınmak istendiği
D) Düşünce hayatının gelişmesine önem Verildiği

13 Ocak 2022  

Osmanlılardan önce Selçuklu Devleti yöneticileri, ülkedeki Türkmenlerin yerleşim problemlerini çözmek amacı ile onları Bizans’ın hakim olduğu Anadolu topraklarına yönlendirmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Beyliği kurulurken, sınırlarına birçok Türkmen topluluğu birikmişti. Bunların yerleştirilebileceği en uygun yer, taht kavgaları içinde bulunan Bizans topraklarıydı.
Bu parçadaki bilgiler dikkate alındığın da aşağıdakiler-den hangisine ulaşılamaz?

A) Türkmenlerin göçebe hayat yaşadıkları
B) Anadolu’da güçlü bir Bizans hakimiyetinin olduğu
C) Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin Bizans’la savaştıkları
D) Türkmenleri yerleştirmek için Bizans topraklarının seçildiği

13 Ocak 2022  

Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden Fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.
Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin
B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının
C) Köyden kente yapılan göçlerin
D) Çocuk ölümlerinin azalmasının

13 Ocak 2022  

İstanbul’un fethiyle, kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişme, Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

A) Rönesans hareketlerinin hızlanmasında
B) Kralların, derebeylerin egemenliğine son vermesinde
C) Yeni ticaret yollarının bulunmasında
D) Coğrafi Keşiflerin başlamasında

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey’in bağımsızlığını ilân ederek Osmanlı Devleti’nin temellerini atmasına ortam hazırlayan gelişmeler arasında sayılamaz?

A) Anadolu Selçuklu Devleti’nin gücünü kaybetmesi
B) Anadolu’daki Türk beyliklerinin yardım etmesi
C) İlhanlıların Anadolu’da etkisinin azalması
D) Bizanslılara karşı mücadelede başarılı Olunması

13 Ocak 2022  

Bizans İmparatoru III. Andronikos’un ölümüyle Bizans’ta taht kavgaları başladı. Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzanos, Orhan Bey’den yardım istedi. Bey, Kantakuzanos’a yardım ederek onun Rumenliye hakim olmasını ve tahta geçmesini sağladı. Bu yardım karşılık da Çimpe kalesi’ni aldı.
Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bizans Osmanlılara karşı gücünü koruduğuna
B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez Rumeli’de toprak kazandığına
C) Bizans’ın iktidar mücadelesi içinde olduğuna
D) Kantakuzanos Orhan bey’i güçlü bir hükümdar gördüğüne

13 Ocak 2022  

I-Sırbistan
II-Belgrat
III- Budin
IV-Trabzon
Yukarıda yükselme döneminde Osmanlı topraklarına katılan bazı yerler verilmiştir. Bunlardan Fatih döneminde alınanlardan bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?

A) Avrupa'da ticaret yapabilmek
B) Fransızları Avrupa’daki üstünlüğünden faydalanmak.
C) Fransa’yı yanına çekerek Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak.
D) Fransa'nın ticaretini geliştirmesine yardımcı olmak.

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni'nin Fransızlara kapitülasyonlar vermesinin asıl amacıdır?

A) Avrupa'da ticaret yapabilmek
B) Fransızları Avrupa’daki üstünlüğünden faydalanmak.
C) Fransa’yı yanına çekerek Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak.
D) Fransa'nın ticaretini geliştirmesine yardımcı olmak.

13 Ocak 2022  

Fatih; Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hâkimiyeti sağlamaya çalışmıştır?

A) Akdeniz    B) Ege    C) Karadeniz    D) Marmara

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından birisi değildir?

A) Elektrik   B) Dergi   C) Televizyon   D) İnternet

13 Ocak 2022  

Osmanlı Devletinin Bizans ile yaptığı ilk savaş hangisidir?

A) Maltepe Savaşı           B) Çirmen Savaşı
C) Koyunhisar Savaşı      D) Varna Savaşı

13 Ocak 2022  

Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurul, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeniçeri Ocağı        B) Divan-ı Hümayun
C) Enderun                  D) Darülaceze

13 Ocak 2022  

Ben ki, Fatih Sultan Mehmet Hanım, tüm halkım bilsin ki: Bosnalı rahipler ve onların kiliselerine kimse engel olmasın. Bizim memleketimizde korkusuzca oturup, kiliselerinde ibadet etsinler.
Fatih Sultan Mehmet’in Bosnalı din adamlarına gönderdiği bu ferman aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’nde yaşayan din adamlarının tehlikede olduğu
B) Osmanlı Devleti’nin dağılmakta olduğu
C) Osmanlı Devleti’nde hoşgörünün egemen olduğu
D) Osmanlı Devleti’nde yaşayan ulusların isyan ettikleri

13 Ocak 2022  

Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettikleri yerlere Anadolu’dan aileler yerleştirmiş, bu ailelere topraklar vermiş onlardan vergi almamıştır.
Osmanlı Devleti’nin böyle bir politika izlemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlarda kalıcı bir egemenlik kurmak
B) Balkanlarda yaşayan uluslara hoşgörülü davranmak
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Balkanlardaki karışıklıklara son vermek

13 Ocak 2022  

İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan;
- Büyük topların dökülmesi
- Rumeli Hisarı’nın yaptırılması
- 400 parçalık bir donanmanın hazırlanması
gibi faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisiyle ilgisi olduğu söylenemez?

A) Karadeniz’den gelebilecek yardımı engellemek
B) Surları yıkmak
C) Balkanlardan gelebilecek yardımı engellemek            
D) Ege’den gelebilecek yardımı engellemek.

13 Ocak 2022  

Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilen;
- İlk divan teşkilatı
- İlk tersane
- İlk medrese
gibi faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisiyle herhangi bir ilgisi yoktur?

A) Eğitim - öğretim      B) Ticaret
C) Yönetim                    D) Ordu

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün iletişime önem verdiğini kanıtlayan bir uygulamadır?

A) Anadolu Ajansının kurulması
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Türk Tarih Kurumunun açılması
D) Geometri ve tarih kitapları yazması

13 Ocak 2022  

Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.
Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?

A) Özel hayatın gizliliğinin
B) Doğru bilgi alma hakkının
C) Kitle iletişim özgürlüğünün
D) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün