7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemindeki askeri ve siyasi yapısını açıklayınız.


 2. Cevap: Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemindeki askeri ve siyasi yapısı, önceki dönemlere göre daha da gelişmiştir. Bu dönemde, ordu daha da güçlenmiş ve yenilikler yapılmıştır. Ayrıca, merkezi yönetim daha da güçlendirilmiş ve adalet sistemi geliştirilmiştir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemindeki askeri yapısında, tımarlı sipahiler, yeniçeriler ve kapıkulu ocakları önemli bir yere sahip olmuştur. Tımarlı sipahiler, toprak karşılığında savaşan askerlerdir. Yeniçeriler, devşirme sistemiyle yetiştirilen askerlerdir. Kapıkulu ocakları ise, doğrudan padişaha bağlı olan askerler topluluğudur. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemindeki siyasi yapısında, merkezi yönetim daha da güçlendirilmiştir. Bu dönemde, merkezde veziriazam, divan ve kazasker gibi kurumlar önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, adalet sistemi geliştirilmiş ve kadılar, kazaskerler ve şeyhülislamlar adaleti sağlamada görev yapmıştır. 3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi padişahları kimlerdir?


 4. Cevap: Osman Bey, Orhan Bey, I. Murad, I. Bayezid, II. Murad Açıklama:

  Osman Bey, Orhan Bey, I. Murad, I. Bayezid ve II. Murad, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde hüküm sürmüş padişahlardır. Bu dönemde devlet, Anadolu'da hızla genişlemiş ve Balkanlar'a yönelmiştir. 5. Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısı nasıl bir yapıya sahipti?


 6. Cevap: Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısı, yöneticiler, askeri sınıf ve reaya olmak üzere üç ana bölümden oluşuyordu. Açıklama:

  Yöneticiler, padişah, sadrazam, vezirler, beylerbeyiler, sancakbeyileri gibi üst düzey devlet görevlilerini kapsıyordu. Askeri sınıf, yeniçeriler, tımarlı sipahiler, kapıkulu ocakları gibi askerlerden oluşuyordu. Reaya, halk anlamına gelirdi ve yöneticiler ve askeri sınıf dışında kalan tüm insanları kapsıyordu. 7. Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı nasıl bir yapıya sahipti?


 8. Cevap: Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı, tarım, ticaret ve sanayi olmak üzere üç ana bölümden oluşuyordu. Açıklama:

  Tarım, Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin temelini oluşturuyordu. Ticaret, özellikle Akdeniz ve Karadeniz ticareti ile gelişmiştir. Sanayi, Osmanlı Devleti'nde geç gelişmiştir. 9. Türkiye'de nüfus artış hızı neden azalmaktadır?


 10. Cevap: * Kentleşmenin artması * Kadınların iş yaşamına girmesi * Doğum oranlarının azalması * Eğitim seviyesinin yükselmesi Açıklama:

  * Türkiye'de nüfus artış hızı, 1960'lı yıllarda %2,5'i aşarken, günümüzde %1,6'ya kadar düşmüştür. Bu azalışın nedenleri arasında kentleşmenin artması, kadınların iş yaşamına girmesi, doğum oranlarının azalması ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi faktörler yer almaktadır. 11. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?


 12. Cevap: * Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, piramid şeklinde gösterilir. Piramidin tabanı geniş, tepe noktası dardır. Bu, nüfusun büyük bir kısmının genç yaşlarda olduğunu gösterir. Açıklama:

  * Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını etkiler. Genç nüfusun fazla olduğu ülkelerde, iş gücü fazladır. Bu durum, ekonomik kalkınmayı olumlu etkiler. 13. Fransız Seyyah Philippe de La Canaye, Osmanlı bayramlarını anlatırken, bu bayramların coşkulu bir şekilde kutlandığını belirtmiştir. Bu durum, Osmanlı toplumunda hangi özelliğin önemine işaret etmektedir?


 14. Cevap: Coşkunluk ve sevinç Açıklama:

  Osmanlı toplumu, coşkunluk ve sevinç gibi değerlere önem veren bir toplumdur. Bu olayda, Fransız Seyyah, Osmanlı bayramlarının coşkulu bir şekilde kutlandığını belirtmiştir. Bu durum, Osmanlı toplumunun coşkunluk ve sevinç değerine verdiği önemi göstermektedir. 15. Yerleşim hayatına geçişin nedenlerinden biri nedir?


 16. Cevap: Tarım ve hayvancılığın gelişmesi. Açıklama:

  Tarım ve hayvancılık, yerleşik hayata geçişin en önemli nedenlerinden biridir. Tarım ve hayvancılık sayesinde insanlar, bir yerde sürekli olarak yaşayabilir ve yiyeceklerini temin edebilirler. 17. İnsanlar yerleşme yerlerini seçerken nelere dikkat ederler?


 18. Cevap: * Güvenlik * İklim * Ekonomik faaliyetler * Ulaşım * Sosyal yaşam Açıklama:

  İnsanlar yerleşme yerlerini seçerken, güvenliklerini, iklim koşullarını, ekonomik faaliyetlerin varlığını, ulaşım imkanlarını ve sosyal yaşam koşullarını göz önünde bulundururlar. 19. Nüfus artış hızının düşmesi ne anlama gelir?


 20. Cevap: Nüfus artış hızının düşmesi, nüfusun artma hızının yavaşlamasıdır. Açıklama:

  Nüfus artış hızı, nüfustaki doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farkla bulunur. Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark artarsa, nüfus artış hızı da artar. Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark azalırsa, nüfus artış hızı da azalır. 21. Türkiye'de iç göçün en yaygın türü nedir?


 22. Cevap: * Kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru yapılan göç Açıklama:

  * Yukarıda verilen sebeplerden dolayı kırsal kesimde yaşayan nüfus, ekonomik olarak zor durumda kalmaktadır. Bu durum, kırdan kente göçe neden olmaktadır. 23. Türkiye'de beyin göçünün önlenmesi için neler yapılabilir?


 24. Cevap: * Eğitim kalitesinin artırılması * Bilim ve teknolojiye yatırım yapılması * İş imkanlarının artırılması * Yaşam koşullarının iyileştirilmesi Açıklama:

  * Eğitim kalitesinin artırılması, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. Bu durum, beyin göçünün önlenmesine yardımcı olacaktır. * Bilim ve teknolojiye yatırım yapılması, nitelikli insan gücünün istihdam edilmesine olanak sağlayacaktır. Bu durum, beyin göçünün önlenmesine yardımcı olacaktır. * İş imkanlarının artırılması, yurt dışına gitmek zorunda kalan nitelikli insan gücünün yurt içinde istihdam edilmesini sağlayacaktır. Bu durum, beyin göçünün önlenmesine yardımcı olacaktır. * Yaşam koşullarının iyileştirilmesi, nitelikli insan gücünün yurt içinde yaşamayı tercih etmesini sağlayacaktır. Bu durum, beyin göçünün önlenmesine yardımcı olacaktır. 25. Yazı, bilginin korunması ve aktarılmasında hangi rolü oynamıştır?


 26. Cevap: Yazı, bilginin kayıt altına alınması ve kalıcılığının sağlanmasını sağlamıştır. Böylece yazı, geçmişle gelecek arasında köprü kurarak toplumsal belleği koruma işlevini yerine getirmiştir. Açıklama:

  Yazı, düşüncenin kavram ve sözcüklere ayrıştırılarak kaydedilmesi biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu sayede bilginin kayıt altına alınması ve kalıcılığı sağlanmıştır. 27. Günümüzde bilginin korunması ve aktarılmasında kullanılan en yaygın yöntem nedir?


 28. Cevap: Bilgisayar ve internet Açıklama:

  Günümüzde bilginin korunması ve aktarılmasında bilgisayar ve internet yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarlar, bilginin depolanması, saklanması ve aktarılması için önemli bir araçtır. İnternet ise bilginin hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılmasını sağlamaktadır. 29. Bilgisayar, bilginin kalıcılığını sağlamada önemli bir araçtır. Bilgisayarın temelleri hangi uygarlık tarafından atılmıştır?


 30. Cevap: Çinliler. Açıklama:

  Bilgisayara benzeyen ilk cihazlar, MS 1. yüzyılda Çinliler tarafından icat edilmiştir. Bu cihazlar, mekanik olarak çalışan ve basit hesaplamalar yapabilen cihazlardı. 31. İslam bilginlerinin kitaplarının Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmasının nedeni nedir?


 32. Cevap: İslam bilginleri, astronomi, matematik, tıp, fizik, kimya, coğrafya, felsefe, tarih gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmışlardır. Eserleri, Avrupa’da bilimin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Açıklama:

  İslam bilginleri, bilimsel alandaki gelişmeleri Arapçaya çevirerek Avrupalı bilim insanlarına sunmuşlardır. Bu sayede Avrupalı bilim insanları, İslam bilginlerinin çalışmalarını inceleyerek kendi çalışmalarına yön vermişlerdir. 33. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1 (.....) İlk yazı sistemi Mısır'da geliştirilmiştir.
  2 (.....) Çivi yazısı, kil tabletler üzerine kazılan işaretlerle yazılırdı.
  3 (.....) Hiyeroglif yazısı, Mısır'da geliştirilmiştir.
  4 (.....) Mısırlılar, papirüs bitkisini yazı malzemesi olarak kullandılar
  5 (.....) Fenikeliler, alfabeyi icat ettiler.
  6 (.....) Kâğıt, Çin'de icat edildi.
  7 (.....) Matbaa, Çin'de icat edildi.
  8 (.....) Bilgisayar, 20. yüzyılda icat edildi.
  9 (.....) Türk-İslam bilginleri, bilime önemli katkılarda bulundular.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZDE NÜFUS
  1. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir.
  2. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır
  3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır
  4. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar
  5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar
 • TÜRK TARİHİNE YOLCULUK
  1. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
  2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişimin gerekçelerini analiz eder.
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.
  5. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder
  6. Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir
  7. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
  8. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemindeki askeri ve siyasi yapısını analiz eder.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi padişahlarını ve bu dönemdeki gelişmeleri açıklar.

Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını ve bu yapının özelliklerini açıklar.

Osmanlı Devlet

* Türkiye'de nüfus artış hızı, çeşitli faktörlerin etkisiyle azalmaktadır.

* Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını etkiler.

Osmanlı toplumunda coşkunluk ve sevinç gibi değerlere önem verilir. Bu soruların cevapları ve açıklamaları, Osmanlı toplumunun temel değerlerini ortaya koymaktadır. Bu değerler, Osmanlı toplumunun güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır.

Tarım ve hayvancılığın yerleşik hayata geçişteki önemini kavrar.

* İnsanların yerleşme yerlerini seçmedeki temel faktörleri açıklar.

* Nüfus artış hızının düşmesinin anlamını açıklar.

* İç göçün türlerini ve özelliklerini açıklar. 3. Türkiye'de dış göçün en önemli nedenleri nelerdir? Cevap: * İşsizlik * Eğitim * Sağlık * Daha iyi yaşam koşulları Açıklama: * Türkiye'de işsizlik oranı yüksektir. Bu durum, iş bulmak için yurt dışına göç etmeyi zorunlu kılmaktadır. * Türkiye'de eğitim kalitesi düşüktür. Bu durum, daha iyi eğitim almak için yurt dışına göç etmeyi teşvik etmektedir. * Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kalitesi düşüktür. Bu durum, daha iyi sağlık hizmeti almak için yurt dışına göç etmeyi teşvik etmektedir. * Türkiye'de yaşam koşulları gelişmiş ülkelere göre daha düşüktür. Bu durum, daha iyi yaşam koşulları için yurt dışına göç etmeyi teşvik etmektedir. Kazanım: * Dış göçün nedenlerini açıklar.

* Beyin göçünün önlenmesi için yapılması gerekenleri açıklar.

Yazı, bilginin korunması ve aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Günümüzde bilginin korunması ve aktarılmasında bilgisayar ve internet yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilgisayara benzeyen ilk cihazların icadı ile bilginin kalıcılığını sağlamadaki gelişmeyi açıklar.

İslam bilginlerinin çalışmaları, Avrupa’da bilimin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.

1. Mezopotamya uygarlığının yazının icadı konusundaki önemini kavrar. 2. Çivi yazısının yazım tekniğini kavrar. 3. Hiyeroglif yazısının önemini kavrar. 4. Papirüs bitkisinin yazı malzemesi olarak kullanılmasının önemini kavrar. 5. Fenike alfabesinin önemini kavrar. 6. Kâğıdın icadının önemini kavrar. 7. Matbaanın icadının önemini kavrar. 8. Bilgisayarın icadının önemini kavrar. 9. Türk-İslam bilginlerinin bilime katkılarını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri