7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişte en önemli etken tarım ve hayvancılıktır.
  2. (.....) Göbeklitepe, dinî tören ve şölenler için kullanılan bir inanç merkezidir.
  3. (.....) Anadolu, ilk yerleşme izlerinin bulunduğu coğrafyadır.
  4. (.....) Çayönü, Hacılar ve Çatalhöyük, Anadolu'daki ilk yerleşim merkezleridir.
  5. (.....) Göbeklitepe'nin inşasında kullanılan taş bloklar, Anadolu'da bulunan diğer yerleşim yerlerinde de kullanılmıştır.
  6. (.....) Göbeklitepe'nin inşası, tarım ve hayvancılığın başlaması ile eş zamanlıdır.
  7. (.....) Göbeklitepe'deki anıtsal yapılar, tarım ve hayvancılıktan elde edilen fazla ürünlerin depolanması için kullanılmıştır.
  8. (.....) Göbeklitepe'nin inşası, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır.
  9. (.....) Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.
  10. (.....) Göbeklitepe'nin inşası, Anadolu'nun ilk uygarlığının kurulması ile ilgili önemli ipuçları vermektedir.

 2. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (Y) 6. (Y) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. Cümle doğrudur. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişte en önemli etken tarım ve hayvancılıktır. 2. Cümle doğrudur. Göbeklitepe, dinî tören ve şölenler için kullanılan bir inanç merkezidir. 3. Cümle doğrudur. Anadolu, ilk yerleşme izlerinin bulunduğu coğrafyadır. 4. Cümle doğrudur. Çayönü, Hacılar ve Çatalhöyük, Anadolu'daki ilk yerleşim merkezleridir. 5. Cümle yanlıştır. Göbeklitepe'nin inşasında kullanılan taş bloklar, Anadolu'da bulunan diğer yerleşim yerlerinde kullanılmamıştır. 6. Cümle yanlıştır. Göbeklitepe'nin inşası, tarım ve hayvancılığın başlamasından önce gerçekleşmiştir. 7. Cümle doğrudur. Göbeklitepe'deki anıtsal yapılar, tarım ve hayvancılıktan elde edilen fazla ürünlerin depolanması için kullanılmıştır. 8. Cümle doğrudur. Göbeklitepe'nin inşası, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. 9. Cümle doğrudur. Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. 10. Cümle doğrudur. Göbeklitepe'nin inşası, Anadolu'nun ilk uygarlığının kurulması ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. 3. Osmanlı Devleti’nde kahveler genellikle nerede yapılırdı?

  A) Evlerde           B) Hamamlarda       
  C) Kahvehanelerde    D) Camilerde        
                      

 4. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde kahve kültürü önemli bir yere sahipti. Eve misafir geldiğinde kahve ve kahvenin yanında su ikram edilirdi. Bu durum, Osmanlı Devleti’nde kahvenin genellikle evlerde ve kahvehanelerde yapıldığını gösterir. 5. Osmanlı Devleti’nde düğünler genellikle nasıl yapılırdı?

  A) Sade ve geleneksel olarak
  B) Renkli ve eğlenceli olarak
  C) Görkemli ve ihtişamlı olarak
  D) Lüks ve şatafatlı olarak

 6. Cevap: A Açıklama:

  İngiliz Seyyah George Sandys, Osmanlı Devleti’nde gelinin hazırlanışını ve gelin alayını anlatırken “…Pek çok kadın, evlenme gününden bir gün önce gelinin annesi tarafından davet edilir. Onlar şenlik yaparak vakit geçirirler ve gelini hamama götürürler. Sabah yine gelinin odasına gelirler ve orada gelini süslerler. Düğün günü sabahı, güveyin evini en güzel elbiseleri giyinen davetliler doldururlar. Sonra ikişer ikişer gelinin evine doğru müzik eşliğinde ve sağdıç başta olmak üzere gelini almaya giderler. Gelin üstünde gölgelik olan bir at üzerinde sağdıca teslim edilir. Düğün alayı arkasında sepetler taşınır. Bu sepetler içinde davetlilerin hediyeleri vardır. Güvey ise evinin kapısında gelini karşılamak üzere bekler.” demiştir. Bu durum, Osmanlı Devleti’nde düğünlerin genellikle sade ve geleneksel olarak yapıldığını gösterir. 7. Yerleşik hayata geçişin başlamasında etkili olan faktörler nelerdir?

  A) Doğal afetler         B) Nüfus artışı         
  C) İklim değişikliği     D) Tümü                 
                          

 8. Cevap: D Açıklama:

  Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin başlamasında etkili olan faktörlerden biri nüfus artışı olmuştur. İnsan nüfusu arttıkça avlanacak hayvan ve toplanabilecek bitki sayısı azalmıştır. Bu durum, insanların yeni yaşam biçimleri aramalarına neden olmuştur. 9. Yerleşme yerlerinin seçilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

  A) Su kaynakları      B) Tarım arazileri   
  C) İklim koşulları    D) Hepsi             
                       

 10. Cevap: D Açıklama:

  Yerleşme yerlerinin seçilmesinde etkili olan faktörler arasında su kaynakları, tarım arazileri, iklim koşulları ve güvenlik gibi unsurlar yer almaktadır. 11. Nüfus artış hızının düşmesi ne anlama gelir?

  A) Nüfus azalmıştır.
  B) Nüfus artışı yavaşlamıştır.
  C) Nüfus artışı hızlanmıştır.
  D) Nüfus sabit kalmıştır.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Nüfus artış hızı, nüfustaki doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farka göre hesaplanır. Nüfus artış hızının düşmesi, nüfusun artışını yavaşlattığını gösterir. 13. Okuma yazma oranının en düşük olduğu bölgemiz hangisidir?

  Okuma yazma oranının en düşük olduğu bölgemiz hangisidir?

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğu Anadolu Bölgesi'nde okuma yazma oranının en düşük olduğu görülür. Bu durumun nedeni, bölgedeki bazı ailelerin kız çocuklarını okula göndermemesi ve erkeklerin bir kısmına askerde okuma yazma öğretilmesi gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 15. Türkiye'de göçlerin başlıca nedenleri aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Ekonomik nedenler     B) Sosyal nedenler      
  C) Güvenlik nedenleri    D) Tüm bu nedenler      
                          

 16. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'de göçlerin nedenleri, ekonomik, sosyal ve güvenlik olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir. 17. Ülkemizde iç göçlerin en yaygın türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kırdan kente göç       B) Kentten kıra göç      
  C) Doğudan batıya göç     D) Kuzeyden güneye göç   
                           

 18. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaktadır. Ancak, son yıllarda tarımda makineleşmenin artması ve iş bulma imkânlarının daha fazla olması gibi nedenlerle kırdan kente göç artmaktadır. 19. Göçlerin olumsuz sonuçları ile ilgili örneklerden biri nedir?

  A) Kentlerde konut sıkıntısı    B) Hepsi                       
  C) İşsizlik                     D) Yoksulluk                   
                                 

 20. Cevap: D Açıklama:

  Kırsal kesimden kentlere göç, kent nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına neden olur. Bu da kentlerde konut sıkıntısı, çarpık kentleşme, çevre kirliliği gibi olumsuz sonuçlara yol açar. 21. Geçmişten günümüze kadar bilgi nasıl korunup aktarılmış olabilir?

  A) Yazının icadı ile            B) Kâğıdın icadı ile           
  C) Matbaanın icadı ile          D) Bilgisayarların icadı ile   
                                 

 22. Cevap: A Açıklama:

  Yazı, düşüncenin kayıt altına alınması ve kalıcılığına olanak sağlamıştır. Bu sayede bilgi, geçmişten günümüze kadar aktarılabilmiştir. 23. Geçmişten günümüze kadar bilgi aktarımında kullanılan bazı araçlar nelerdir?

  A) Kil tabletler        B) Papirüsler          
  C) Parşömenler          D) Tüm bu seçenekler   
                         

 24. Cevap: D Açıklama:

  Geçmişten günümüze kadar bilgi aktarımında kullanılan araçlar arasında kil tabletler, papirüsler, parşömenler gibi fiziksel araçlar olduğu gibi, yazının icadı ile birlikte sözlü anlatım da bilgi aktarımında önemli bir rol oynamıştır. 25. Mezopotamya uygarlığı, yazının icadıyla hangi alanda önemli bir gelişme sağlamıştır?

  A) Matematikte    B) Fizikte    C) Kimyada    D) Tarihte    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Mezopotamya uygarlığı, kil tabletlere çivi yazısı ile yazı yazmaya başlamıştır. Bu yazı sistemi, matematikte sayı ve işlem kavramlarının gelişmesine katkı sağlamıştır. 27. Aşağıdakilerden hangisi, bilginin kalıcılığını sağlayan önemli bir gelişmedir?

  A) Kağıtın icadı            B) Matbaanın icadı         
  C) Bilgisayarların icadı    D) İnternetin icadı        
                             

 28. Cevap: B Açıklama:

  Matbaa, bilginin çoğaltılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu sayede bilginin kalıcılığı artmıştır. 29. Türk-İslam bilginlerinden aşağıdakilerden hangisi, cebir alanında önemli çalışmalar yapmıştır?

  A) Ömer Hayyam    B) İbn-i Sina    C) El-Harezmî    D) Biruni    

 30. Cevap: C Açıklama:

  El-Harezmî, ilk cebir kitabını yazmıştır. Bu kitapta, birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümlerini sistematik bir şekilde incelemiştir. 31. el-Cezerî, fizik ve sibernetik alanında yaptığı çalışmalarla hangi alanda öncü olmuştur?

  A) Robotik    B) Mekanik    C) Elektrik    D) Elektronik    

 32. Cevap: A Açıklama:

  el-Cezerî, fizik ve sibernetik alanında yaptığı çalışmalarla robotik alanında öncü olmuştur. Yaptığı çalışmalarla robot biliminin temellerini atmıştır. 33. Piri Reis, denizcilik alanında yaptığı çalışmalarla hangi alanda öncü olmuştur?

  A) Haritacılık    B) Gemicilik    C) Yelkencilik    D) Navigasyon    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Piri Reis, denizcilik alanında yaptığı çalışmalarla haritacılık alanında öncü olmuştur. Dünya haritasını ilk kez çizmiştir. Bu harita, Amerika'nın da içinde yer aldığı ilk Dünya haritasıdır. 35. Johannes Gutenberg'in icad ettiği baskı tekniği, Avrupa'nın gelişmesinde hangi alanda etkili olmuştur?

  A) Bilim alanında      B) Ekonomi alanında   
  C) Kültür alanında     D) Eğitim alanında    
                        

 36. Cevap: D Açıklama:

  Johannes Gutenberg'in icad ettiği baskı tekniği, bilginin daha hızlı ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bu durum, eğitim alanında önemli gelişmelere yol açmıştır. 37. Nicolaus Copernicus'un "Gök Cisimlerinin Devinimi Üzerine" adlı eseri, hangi görüşü savunmaktadır?

  A) Dünya, Güneş'in etrafında dönmektedir.
  B) Güneş, Dünya'nın etrafında dönmektedir.
  C) Dünya, sabit bir konumda durmaktadır.
  D) Dünya, diğer gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönmektedir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Nicolaus Copernicus'un "Gök Cisimlerinin Devinimi Üzerine" adlı eseri, Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü savunmaktadır. Bu görüş, o dönemde kilisenin öğretilerine aykırı olduğu için Copernicus, ölümle tehdit edilmiştir. 39. Thomas Savery, 1698 yılında icat ettiği buhar makinesini hangi amaçla kullanmıştır?

  A) Maden ocaklarını basan suyu dışarı pompalamak için
  B) Sulama kanallarını çalıştırmak için
  C) Gemileri hareket ettirmek için
  D) Fabrikaları çalıştırmak için

 40. Cevap: A Açıklama:

  Thomas Savery, buhar makinesini maden ocaklarını basan suyu dışarı pompalamak için icat etmiştir. Bu makine, madencilik faaliyetlerinde büyük bir kolaylık sağlamıştır. 41. Buhar makinesinin icadı, hangi alandaki gelişmelere öncülük etmiştir?

  A) Ulaşım alanındaki gelişmelere
  B) Sanayi alanındaki gelişmelere
  C) Tarım alanındaki gelişmelere
  D) Ticaret alanındaki gelişmelere

 42. Cevap: B Açıklama:

  Buhar makinesinin icadı, sanayi alanındaki gelişmelere öncülük etmiştir. Bu makine, üretimde insan gücünün yerini makine gücüne bırakmasını sağlamıştır. Bu durum, sanayileşmenin hızlanmasına neden olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZDE NÜFUS
  1. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir.
  2. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır
  3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır
  4. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar
  5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar
 • TÜRK TARİHİNE YOLCULUK
  1. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
  2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişimin gerekçelerini analiz eder.
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.
  5. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder
  6. Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir
  7. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
  8. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler dersi III. ve IV. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* 1.1.1. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin nedenlerini açıklar. * 1.1.2. Göbeklitepe'nin önemini kavrar. * 1.1.3. Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinin özelliklerini açıklar.

7.3.3. Metinlerde okuduğunuz unsurları (yer, mekan) ayırt eder.

* 7.3.1. Tarihsel olaylar ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini kurar.

* 7.3.2. Tarihsel olayların toplumlar üzerindeki etkilerini analiz eder.

7.3.2. Nüfus artış hızını etkileyen faktörleri açıklar.

7.3.4. Türkiye'de okuma yazma oranının bölgelere göre dağılımını açıklar.

7.3.2.2. Göçlerin nedenlerini ve sonuçlarını açıklar.

7.3.2.3. İç göçlerin türlerini açıklar.

* Göçlerin olumlu ve olumsuz sonuçlarını ayırt eder.

* Bilginin korunması ve aktarılmasında yazının rolünü açıklar.

* Bilgi aktarımında kullanılan araçları açıklar.

7.3.1. İlkçağ uygarlıklarında yazının ortaya çıkışını ve gelişimini araştırır.

7.3.4. Bilginin kalıcılığını sağlayan gelişmeleri kavrar.

7.3.5. Türk-İslam bilginlerinin bilime katkılarını değerlendirir.

* İslam bilginlerinin bilime katkılarını değerlendirir.

* İslam bilginlerinin bilime katkılarını değerlendirir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi "Avrupa'nın Gelişmesinde Etkili Olan Olaylar ve Kişiler" kazanımı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi "Avrupa'nın Gelişmesinde Etkili Olan Olaylar ve Kişiler" kazanımı

7.3.1.1. Metinde verilen bilgilerden hareketle olayların sebep-sonuç ilişkilerini belirler.

7.3.1.2. Metinde verilen bilgilerden hareketle olayların sonuçlarını belirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 11 kere doğru, 17 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri