2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12)

2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) CEVAPLARI

 1. Biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Biyolojik çeşitlilik, Dünya'daki bitki, hayvan ve mikroorganizmaların tüm varyasyonlarını ifade eder ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli faydalar sağlar: * Gıda, ilaç ve diğer kaynaklar * Ekosistem sağlığı ve direnci * Turizm ve rekreasyon Açıklama:

  Biyolojik çeşitlilik, gezegenimizin işleyişi için gereklidir ve insan refahı için hayati öneme sahiptir. 3. Çevre kirliliğine neden olan üç faktör veriniz.


 4. Cevap: * Hava kirliliği: Fosil yakıtların yakılması, endüstriyel faaliyetler ve araç emisyonları * Su kirliliği: Atık su, tarımsal akış ve endüstriyel atıklar * Toprak kirliliği: Tarımsal kimyasallar, endüstriyel atıklar ve madencilik faaliyetleri Açıklama:

  Çevre kirliliği, insan faaliyetleri sonucu çevreye zararlı maddelerin salınmasıdır. 5. Nüfus artışının çevresel sorunlara yol açtığını belirten üç örnek veriniz.


 6. Cevap: * Hava kirliliğinin artması * Tarım alanlarının azalması * Doğal kaynakların tükenmesi Açıklama:

  Nüfus artışı, enerji talebinin artması, atık oluşumunun fazlalaşması ve doğal alanların azalması gibi çevresel sorunları beraberinde getirir. 7. Çevre kirliliğine neden olan başlıca etmenleri yazınız.


 8. Cevap: * Fosil yakıtların yakılması * Sanayi atıkları * Tarımsal faaliyetler * Evsel atıklar Açıklama:

  Çevre kirliliği, hava, su ve toprak kirliliğini içerir ve insan faaliyetleri ile doğal olayların bir sonucudur. 9. Nüfus dağılımını etkileyen sosyal sebepler nelerdir?


 10. Cevap: * Eğitim imkanları * Sağlık hizmetlerine erişim * İş bulma fırsatları * Kültürel etkileşim Açıklama:

  Sosyal sebepler, insanların daha iyi yaşam koşulları arayışında farklı bölgelere göç etmelerine neden olur. 11. Ekolojik Ayak İzi kavramını tanımlayınız.


 12. Cevap: Ekolojik Ayak İzi, insan faaliyetlerinin Dünya'nın doğal kaynaklarını kullanma ve tüketme oranını ölçen bir göstergedir. Açıklama:

  Ekolojik Ayak İzi, bir insanın yaşamı boyunca ihtiyaç duyduğu toprak, su ve diğer kaynakların miktarını hesaplar. 13. Çevre kirliliğine sebep olan üç ana etmeni listeleyiniz.


 14. Cevap: 1. Plansız sanayileşme ve sağlıksız kentleşme 2. Hızla artan dünya nüfusu 3. Kimyasal maddelerin kullanımının artması Açıklama:

  Bu faktörler, doğal kaynakların aşırı kullanımı, atıkların birikmesi ve ekosistemlerin bozulmasına katkıda bulunur. 15. Evsel atıklar nelerdir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Evsel atıklar, konutlardan kaynaklanan, içinde organik atıkların, geri kazanabilir maddelerin ve problemli atıkların bulunduğu atık türleridir. Açıklama:

  Organik atıklar sebze ve meyve artıkları gibi atıklardır. Geri kazanabilir maddeler arasında kâğıt, mukavva, metal ve plastik yer alır. Problemli atıklar ise floresan lamba, ampul, pil ve boya artıklarını içerir. 17. Tıbbi atıkların zararlılığı nedir?


 18. Cevap: Tıbbi atıklar, bulaşıcı hastalıklar yaratan mikroplar taşıdıkları, kesici ve delici aletler içerdikleri ve kanser yapıcı maddeler bulundurabildikleri için zararlıdırlar. Açıklama:

  Tıbbi atıklar, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu nedenle ayrı olarak toplanmaları ve özel işlemlere tabi tutulmaları gerekir. 19. Tehlikeli atıkları bertaraf etme yöntemlerini belirtiniz.


 20. Cevap: Tehlikeli atıklar şu yöntemlerle bertaraf edilebilir: * Kaynakta azaltma veya önleme * Geri dönüşüm * Arıtma * Yok etme Açıklama:

  Kaynakta azaltma, atık üretimini önlemeyi veya en aza indirmeyi içerir. Geri dönüşüm, atıkların içindeki kullanılabilir maddelerin yeniden kullanılmasını veya geri kazanılmasını ifade eder. Arıtma, atıkların tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale getirilmesini sağlar. Yok etme ise, değerlendirilemeyen atıkların yakılması veya depolanması gibi yöntemlerle bertaraf edilmesini içerir. 21. Ekolojik ayak izini hesaplamanın kriterleri nelerdir?


 22. Cevap: Solunum için hava, temiz su, gıda, ısınma-soğutma, enerji, ağaç ürünleri, yaşam alanları ve atıklar Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir kişinin veya toplumun kaynak tüketimi ve atık üretimi ile ilgili bir ölçüdür ve yukarıda belirtilen faktörler dikkate alınarak hesaplanır. 23. Doğal kaynakların hızlı tüketilmesinin neden olduğu sorunlardan üç tane örnek veriniz.


 24. Cevap: * Tarım alanlarının azalması * Hava kirliliği * Su kıtlığı Açıklama:

  Artan nüfus ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle doğal kaynaklar hızla tükenmekte ve bu da gıda güvenliği, ekosistem sağlığı ve insan sağlığı gibi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 25. Temel ihtiyaçların dışında doğal kaynakları sınırsız kullanmanın sonuçlarını açıklayınız.


 26. Cevap: * Kaynakların tükenmesi * Çevresel kirlilik * İklim değişikliği Açıklama:

  İnsanların temel ihtiyaçların dışında aşırı kaynak tüketimleri, küresel kaynakların hızla tükenmesine, çevresel kirliliğin artmasına ve iklim değişikliğine yol açabilir. 27. Hidrolik enerjinin üretim şeklini açıklayınız.


 28. Cevap: Akan suyun gücü ile türbinleri döndürerek elektrik üretilir. Açıklama:

  Suyun akış hızı, üretilecek enerji miktarını etkiler. 29. Biyokütle enerjisi çeşitlerinden üç örnek veriniz.


 30. Cevap: * Saman * Odun * Tezek Açıklama:

  Biyokütle enerjisi, organik atıklardan elde edilir. 31. Bitki örtüsü, ormanlar ve su kaynaklarının azalmasının nedenlerini açıklayınız.


 32. Cevap: İnsanların bilinçsiz davranışları Açıklama:

  Doğa kaynaklarının aşırı kullanımı ve kirletilmesi 33. Sürdürülebilir doğal kaynak nedir?


 34. Cevap: Sınırlı doğal kaynakların tasarruflu kullanımıyla gelecek nesillere aktarılabilmesi Açıklama:

  Biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanması 35. Madde döngüsünün yaşamın devamlılığı için önemi nedir?


 36. Cevap: * Kullanılabilir kaynakların sürekliliği sağlar * Canlı ve cansız varlıklar arasındaki dengeyi korur * Doğal kaynakların tükenmesini önler Açıklama:

  Madde döngüsü, yaşamın devam etmesi için gerekli olan maddelerin yeniden kullanılmasını sağlar. 37. Madde döngülerinin canlılar ve çevre için önemini belirtiniz.


 38. Cevap: Madde döngüleri, doğal dengeyi sağlayarak canlılar için sürekli bir madde kaynağı sağlar, atıkların birikmesini önler ve kaynakların yeniden kullanılmasını mümkün kılar. Açıklama:

  Örneğin, su döngüsü, suyun canlılar için kullanılabilir hale gelmesini ve ekosistemlerin işleyişini sağlar. 39. Sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın sonuçlarını yazınız.


 40. Cevap: Küresel ısınma, deniz seviyelerinin yükselmesine, aşırı hava olaylarına, ekosistem bozulmasına ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Açıklama:

  Örneğin, küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi, kıyı bölgelerini ve yaşam alanlarını tehdit etmektedir. 41. Madde döngülerinin küresel ısınma üzerindeki etkisi nedir?


 42. Cevap: Madde döngülerinin doğal olarak gerçekleşmesi küresel ısınma üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, çünkü bu döngüler sera gazlarının atmosferden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ancak, insan faaliyetleri madde döngülerini bozduğunda, bu da küresel ısınmaya katkıda bulunur. Açıklama:

  İnsan faaliyetleri, karbon döngüsünü bozarak atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin artmasına, metan döngüsünü bozarak atmosferdeki metan seviyelerinin artmasına ve azot döngüsünü bozarak atmosferdeki azot oksit seviyelerinin artmasına neden olabilir. Bu gazların artan seviyeleri, küresel ısınmaya katkıda bulunan sera etkisine neden olur. 43. Yaşam döngüsü analizi nedir?


 44. Cevap: Yaşam döngüsü analizi, bir ürünün ham maddelerinin elde edilmesinden başlayarak üretim, dağıtım, tüketici tarafından ürünün kullanılması ve kullanım sonrası ortaya çıkan atıkların ayıklanmasına kadar geçen tüm süreçleri kapsayan bir analiz çalışmasıdır. Açıklama:

  Yaşam döngüsü analizi, bir ürünün çevresel etkilerini değerlendirmek ve bu etkileri azaltmak için önlemler almak için kullanılır. 45. Tişörtün yaşam döngüsünü üç aşamada açıklayınız.


 46. Cevap: 1. Ham madde üretimi: Tişörtlerin yapıldığı pamuk bitkilerinden ham pamuk elde edilir. 2. Üretim: Pamuk, ipliğe dönüştürülür ve daha sonra kumaş haline getirilir. Kumaş daha sonra tişörtlere dikilir. 3. Kullanım ve bertaraf: Tişörtler giyilir ve yıpranır. Bazı tişörtler yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilirken, diğerleri çöpe atılabilir. Açıklama:

  Tişörtün yaşam döngüsü, pamuğun yetiştirilmesinden kullanımına ve bertarafına kadar olan tüm aşamaları içerir. 47. Bilgisayarın yaşam döngüsü boyunca doğaya verdiği zararları üç örnek vererek yazınız.


 48. Cevap: 1. Ham madde çıkarma sırasında madencilik faaliyetleri doğal ortamları tahrip eder. 2. Üretim sırasında zararlı kimyasallar havaya ve suya salınır. 3. Atık bilgisayarların uygun şekilde bertaraf edilmemesi toprak ve su kaynaklarını kirletir. Açıklama:

  Bilgisayarların üretimi, kullanımı ve bertarafı, doğaya çeşitli şekillerde zarar verebilir. Yukarıda verilen örnekler, bu zararların sadece birkaçını göstermektedir. 49. Su döngüsünün aşamalarını yazınız.


 50. Cevap: Su döngüsünün aşamaları şunlardır: 1. Buharlaşma 2. Yoğuşma 3. Yağış 4. Sızma 5. Akıntı Açıklama:

  Su döngüsü, suyun Dünya'da sürekli hareketini ifade eder. Bu aşamalar, atmosferde suyun buharlaşması, bulutlarda yoğunlaşması, yağmur veya kar olarak yeryüzüne düşmesi, yeraltı sularına sızması ve akarsularla okyanuslara geri dönmesi ile gerçekleşir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) Detayları

2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) 12 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  2. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  3. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  4. Küresel açlığı engellemek için bireysel olarak kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  5. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  6. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  7. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  8. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca

Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin ekolojik ve ekonomik önemini takdir eder.

Öğrenciler, çevre kirliliğinin başlıca kaynaklarını belirtir ve bunların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini anlar.

Nüfus artışının çevresel sorunlara neden olduğunu anlama.

Çevre kirliliğinin nedenlerini belirleme.

Nüfus dağılımını etkileyen sosyal faktörleri anlama.

Ekolojik Ayak İzi kavramını kavramak ve sürdürülebilirlik açısından önemini anlamak.

Çevre kirliliğine katkıda bulunan temel nedenleri belirlemek.Soru 1

Öğrenciler evsel atıkların çeşitlerini ve kaynaklarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler tıbbi atıkların neden tehlikeli olduğunu anlayacaklardır.

Öğrenciler tehlikeli atıkların bertaraf yöntemlerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, ekolojik ayak izi hesaplamasının temel kriterlerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, doğal kaynakların aşırı tüketiminin çevresel ve sosyal sonuçlarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, sürdürülebilir tüketimin önemini anlayabileceklerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanımlayınız. Cevap: Doğal süreçlerle üretilen ve kısa sürede kendini yenileyen enerjidir. Açıklama: Bu enerji kaynakları, çevreye zarar vermeden kullanılabilmektedir. Kazanım: Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar.

Hidrolik enerji üretim sürecinin temel ilkelerini anlar.

Biyokütle enerji kaynaklarının çeşitliliğini öğrenir.Soru 1

Doğal kaynakların korunmasının önemini anlama

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini kavrama

Madde döngüsünün önemini anlama, sürdürülebilirlik kavramı

Madde döngülerinin önemini fark etmek.

Küresel ısınmanın sonuçlarını anlamak ve bunları önlemek için önlem alma bilinci geliştirmek.

Öğrenciler, madde döngülerinin küresel ısınma üzerindeki etkisini anlayacaklar.

Öğrenciler, yaşam döngüsü analizinin amacını anlayacaklar.

Öğrenciler, tişörtün yaşam döngüsünü anlayacaklar ve bu döngünün çevresel etkilerini düşünebilecekler.

Öğrenciler, teknolojik cihazların çevresel etkisini anlayabilir ve sürdürülebilir uygulamaların önemini kavrayabilirler.

Öğrenciler, su döngüsünün önemini ve su kaynaklarının korunmasının neden gerekli olduğunu anlayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-12) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.