2021-2022 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Nisan 2022  

* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
* Ziraat Bankası
* Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
* DSİ
* GAP
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ülkemizde tarıma destek veren kuruluşlar arasındadır?

A) 3    B) 5    C) 4    D) 1

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yazının icadı ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A) Medeniyetler arası kültürel alışveriş hızlanmıştır.
B) Ticaret gelirlerinin artmasını sağlamıştır.
C) Bilginin kuşaktan kuşağa aktarılması sağlanmıştır.
D) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerde artış yaşanmıştır.

08 Nisan 2022  

Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;
Matbaanın yaygınlaşması
Rönesans Hareketleri
İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Reform Hareketleri       B) Fransız İhtilali
C) Sanayi Devrimi             D) Coğrafi Keşifler

08 Nisan 2022  

* Çaka Bey
* Barbaros Hayrettin Paşa
* Turgut Reis
Yukarıda verilen kişilerin ortak özelliği hangisidir?

A) Kanuni zamanında Osmanlı sadrazamları olmaları
B) Türklerin yetiştirdiği büyük denizciler olmaları
C) Karadeniz’i Türk gölü haline getirmeleri
D) Portekiz ve İspanyollarla mücadele etmeleri

08 Nisan 2022  

‘’Birkaç yol geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli adetlerindendir.’’ G.Ü.Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası
Metinde Türklerin hangi özelliğinden bahsediliyor?

A) Hoşgörülü olmak        B) Geleneklere bağlılık
C) Misafirperverlik           D) Çalışkanlık

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifleri kolaylaştıran faktörler arasında yer alır?

A) Barutun, ateşli silahlarda kullanılması
B) Sömürgecilik anlayışının yaygınlaşması
C) Haritacılık bilgisinin gelişmesi
D) İlk çağ eserlerinin incelenmesi

08 Nisan 2022  

“Teknoloji nasıl doğdu?” sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi en kapsamlıdır?

A) İnsanoğlunun yaşam gereksinimlerini rahat karşılayabilme çabası sonunda
B) İnsanoğlunun alet yeteneğinin gelişmesi soncuda
C) İnsanoğlunu zihinsel gelişimini tamamlaması sonucunda
D) İnsanoğlunun doğaya hâkim olma arzusu sonucu

08 Nisan 2022  

III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa‘nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.
Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa ülkeleri ile ticaret yapmak
B) Avrupa devletleri ile savaş yapmak
C) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek
D) Avrupa’da yeni devletlerin kurulmasını sağlamak

08 Nisan 2022  

Osmanlı devletinde köylünün toprağı iyi kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş bırakması halinde toprağı kullanma hakkı elinden alınır başkasına verilirdi
Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırsal kesimden göçü engellemek
B) Üretimde sürekliliği sağlamak
C) Özel mülkiyet hakkını sınırlandırmak
D) Toprak gelirlerini vergilendirmek

08 Nisan 2022  

Rönesans ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) İtalya – Fransa               B) Fransa - İngiltere
C) İngiltere – Almanya      D) İtalya – Almanya

08 Nisan 2022  

Yazının bulunmasının,
I. Tarihin kayıt altına alınmasına olanak sağlaması,
II. Sözlü iletişimin tamamen ortadan kalkması,
III. Bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III   D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Haçlı seferleri sırasında Avrupa Türk-İslam medeniyetini yakından tanıma olanağı buldu ve böylece Avrupa’da düşünce. Bilim ve sanatta önemli gelişmeler oldu. Verilen bilgilerde Haçlı Seferleri’nin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili sonuçlarına değinilmektedir?

A) Ekonomik    B) Kültürel    C) Siyasi    D) Dini

08 Nisan 2022  

İlk çağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazı    B) Matbaa    C) Takvim    D) Alfabe

08 Nisan 2022  

Laik eğitim ortaya çıkması
- Katolik kilisesinin yeniden düzenlenmesi
- Yeni mezheplerin ortaya çıkması
Yukarıdaki gelişmelere neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rönesans                B) Reform
C) Coğrafi keşifler       D) Haçlı seferleri

08 Nisan 2022  

Yakın Çağ'da Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Sanayi İnkılabı
B) Reform Hareketleri
C) Rönesans Hareketleri
D) Aydınlanma Çağı'nın başlaması

08 Nisan 2022  

Avrupa’da sanayi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte buhar gücüyle işleyen makineler çoğaldı, üretim arttı ve ticaret gelişti küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrikalara bıraktı. Üretilen malların fiyatları düştü. Verilen gelişmelerin Avrupa’nın sosyal hayatında meydana getirdiği en önemli sonuç nedir?

A) Devletlerin siyasal gücünün artması
B) Köyden kente göçün hızlanması
C) Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması
D) Yeni mezheplerin ortaya çıkması

08 Nisan 2022  

Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlemesiyle ilgili olan tımar sisteminin benzeri, Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda, Selçuklu, Bizans devletlerinde ve ilk Çağ uygarlıklarında da görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

A) Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının
B) Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının  
C) Tarih boyunca uygarlıklar arasında etkileşim olmasının
D) Anadolu’da tarımın başlıca geçim kaynağının olmasının

08 Nisan 2022  

Osmanlı Devletinde tımar sisteminin uygulandığı arazilerden elde edilen vergi gelirleri savaşlarda yararlılık gösterenlere hizmet karşılığı verilir, bu kişiler aldıkları ücretin belli bir kısmı ile atlı askerler yetiştirirlerdi. Bu sistem 17. yy.dan itibaren bozulmaya başlamış ve tımarlı sipahi sayısı azalmıştır. Buna göre tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı Devletinde hangi alanlarda bozulmaya neden olduğu söylenebilir?

A) Ordu – Ekonomi        B) Eğitim – Yönetim
C) Ordu – Eğitim            D) Yönetim – Ekonomi

08 Nisan 2022  

Bilim ve sanat özgürlüğünün olmadığı bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Buluş ve icatların sayısı azdır.
B) Yaratıcı düşünce gelişmiştir.
C) Bilimsel araştırmalar engellenmektedir.
D) Okuma-yazma oranı düşüktür.

08 Nisan 2022  

Rönesans’ın ortaya çıkma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Matbaa sayesinde kitap sayısının artması
B) Coğrafi keşifler ile kiliseye duyulan güvenin sarsılması
C) İslam eserlerin incelenip tercüme edilmesi
D) Reform hareketlerinin başlaması