Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf

Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde günlük yaşamda hangi araç ulaşım için kullanılırdı?

  A) Otomobil      B) Bisiklet              C) Vapur
  D) Uçak            E) Atlı arabalar

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Atlı arabalar"dır. Osmanlı Devleti'nde günlük yaşamda ulaşım için en yaygın araç atlı arabalardı. Atlı arabalar, insanlar ve malzemelerin taşınmasında kullanılırdı. 3. Osmanlı Devleti'nde günlük yaşamda, ailelerin birbirleriyle olan ilişkileri nasıldı?

  A) Aile fertleri arasında uzak ilişkiler vardı.
  B) Aile fertleri arasında çok sıkı bağlar vardı.
  C) Aile fertleri arasında sadece zorunlu iletişim kurulurdu.
  D) Aile fertleri arasında sadece önemli günlerde görüşülürdü.
  E) Aile fertleri arasında yalnızca büyükler söz sahibiydi.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, Osmanlı Devleti'nde günlük yaşamda ailelerin birbirleriyle olan ilişkileri hakkında bir soru soruluyor. Osmanlı toplumunda aile kavramı oldukça önemliydi ve aile fertleri arasında çok sıkı bağlar vardı. Aileler, birlikte yaşamayı tercih ederlerdi ve akrabalık ilişkilerine önem verilirdi. 5. Osmanlı Millet Sistemi'nin temel prensiplerinden biri nedir?

  A) Her milletin kendi örf ve adetlerine uygun yaşaması
  B) Her milletin kendi askeri gücüne sahip olması
  C) Her milletin kendi yöneticisini seçmesi
  D) Her milletin kendi dini liderini belirlemesi
  E) Her milletin kendi dilini kullanması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneği olan "Her milletin kendi örf ve adetlerine uygun yaşaması" dır. Osmanlı Millet Sistemi, farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı bir devlet yapısıydı ve bu sisteme göre her milletin kendi örf ve adetlerine uygun yaşama hakkı vardı. Bu prensip, Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süreli birlik ve beraberliğini sağlamıştır. 7. Osmanlı Millet Sistemi'nin bir sonucu olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi dinlere hoşgörü gösterilmiştir?

  A) Sadece İslam'a
  B) Sadece Hristiyanlığa
  C) Sadece Musevilik'e
  D) İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik'e
  E) Hiçbir dine hoşgörü gösterilmemiştir

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan bu soruda Osmanlı Millet Sistemi'nin bir sonucu olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi farklı dinlere hoşgörü gösterilmiştir. Millet Sistemi, farklı dini ve etnik grupların kendi kurallarına göre yaşamasını ve kendi liderlerini seçmesini sağlamıştır. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dinlere hoşgörü göstermesini mümkün kılmıştır. 9. Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı nasıldı?

  A) Tek kişinin mutlak iktidarı şeklindeydi.
  B) Kurumsal ve meşruti bir yapıya sahipti.
  C) İlkel bir kabile devleti gibiydi.
  D) Yönetim tamamen dini bir yapıdaydı.
  E) Devletin yapısı tamamen merkeziydi.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Osmanlı Devleti, kurumsal ve meşruti bir yapıya sahip olan bir imparatorluktu. Devlet, sultanın mutlak iktidarı altında olsa da, yönetimde Divan-ı Hümayun ve şura gibi kurumlar bulunuyordu ve yasalar bu kurumlar tarafından oluşturuluyordu. 11. Osmanlı Devlet Anlayışı'nda hangi prensipler öne çıkmaktadır?

  A) İslam dini, adalet, merkeziyetçilik
  B) Kapitülasyonlar, güçlü ordu, laiklik
  C) Hukuk devleti, serbest piyasa, demokrasi
  D) Çok ulusluluk, federalizm, insan hakları
  E) Milliyetçilik, bireycilik, özgürlük

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) İslam dini, adalet, merkeziyetçilik. Osmanlı Devleti'nin temel prensipleri arasında İslam dini, adalet, ve merkeziyetçilik öne çıkmaktadır. İslam dini, devletin yapısını ve toplumsal hayatı belirleyen temel referans kaynağı olarak kabul edilirken, adalet ve merkeziyetçilik ise devletin yönetim sistemi ve idari yapısının temel prensipleri arasında yer almıştır. Adalet, toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde davranılmasını, hukukun üstünlüğünü ve haksızlıkların önlenmesini ifade ederken, merkeziyetçilik ise yönetim sisteminin tek merkezden kontrol edilmesini, tüm ülke genelinde aynı yasaların ve yönetmeliklerin uygulanmasını hedefler. 13. Osmanlı Devleti'nde devlet ve din ilişkisi nasıldır?

  A) Laik                             B) İslamiyet temelli
  C) Hristiyanlık temelli      D) Yahudilik temelli
  E) Hinduizm temelli

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İslamiyet temelli. Osmanlı Devleti, İslam dini ile sıkı bir şekilde bağlantılıydı ve devlet anlayışı İslam'a dayalıydı. Devletin başında olan padişah, hem siyasi hem de dini lider olarak kabul ediliyordu. Devletin yasaları, İslam hukukuna göre oluşturulmuştu ve din adamları devletin önemli kararlarında etkili bir rol oynuyordu. Bu prensipler Osmanlı Devleti'nin İslamiyet temelli devlet ve din ilişkisinin temelini oluşturuyordu. 15. Topkapı Sarayı, hangi Osmanlı padişahı döneminde yapılmıştır?

  A) I. Mehmed    B) II. Mehmed    C) I. Süleyman
  D) II. Selim        E) III. Murad

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) II. Mehmed'dir. Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 15. yüzyılın sonlarında İstanbul'u fetheden II. Mehmed döneminde yapılmıştır. Saray, uzun yıllar boyunca Osmanlı padişahları tarafından kullanılmış ve günümüzde bir müze olarak ziyaret edilmektedir. 17. Topkapı Sarayı'nın baş yapıtı olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en zengin kütüphanesi olan kütüphane hangi sultan döneminde oluşturulmuştur?

  A) I. Süleyman        B) II. Selim        C) III. Murad
  D) III. Mehmed        E) I. Ahmed

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir yani Topkapı Sarayı'nın baş yapıtı olan kütüphane III. Mehmed döneminde oluşturulmuştur. Topkapı Sarayı'ndaki kütüphane, Osmanlı İmparatorluğu'nun en zengin kütüphanesi olarak bilinmektedir. 19. Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar ne şekilde uygulanırdı?

  A) Sadrazam tarafından tek başına uygulanırdı.
  B) Padişah tarafından onaylanması beklenirdi.
  C) Kethüda tarafından uygulanırdı.
  D) Şeyhülislam tarafından onaylanması beklenirdi.
  E) Divan-ı Hümayun üyelerinin oy birliği ile karar verildikten sonra uygulanırdı.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun, padişahın başkanlığında toplanan en yetkili danışma kuruluydu. Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar padişah tarafından onaylanması gerekiyordu ve onaylanan kararlar uygulanırdı. Bu nedenle cevap B'dir. 21. Topkapı Sarayı'nın hangi bölümü, Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatındaki önemiyle öne çıkmaktadır?

  A) Has Ahırlar              B) Harem      C) Babüssaade
  D) Divan-ı Hümayun    E) Kiler

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Divan-ı Hümayun'dur. Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devleti'nin en yüksek idari ve yargı organıydı ve burada padişahın huzurunda devlet işleri görüşülürdü. Topkapı Sarayı'ndaki bu bölüm, Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatındaki önemiyle öne çıkmaktadır. Burada alınan kararlar, devletin yönetiminde büyük bir rol oynamıştır. 23. Divan-ı Hümayun'un görevi nedir?

  A) Padişahın günlük işlerini yürütmek
  B) Osmanlı Devleti'nin tüm siyasi kararlarını almak
  C) Padişahın ailesinin güvenliğini sağlamak
  D) İdari ve yargısal işleri yönetmek
  E) Yeniçeri Ocağı'nın işleyişini kontrol etmek

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) İdari ve yargısal işleri yönetmek. Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devleti'nin en yüksek yönetim kurumlarından biriydi ve padişahın başkanlık ettiği bir toplantı meclisiydi. Divan-ı Hümayun, idari ve yargısal işleri yönetmekle görevliydi ve devletin iç ve dış politikası üzerinde önemli bir rol oynardı. Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devleti'nin en merkezi kurumlarından biriydi ve Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 25. Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Osmanlı, denizdeki hakimiyetini tam olarak kurabilmiştir.
  B) Osmanlı, denizdeki hakimiyetini her zaman koruyabilmiştir.
  C) Osmanlı, denizdeki hakimiyeti çeşitli zorluklarla karşılaşarak kurabilmiştir.
  D) Osmanlı, denizdeki hakimiyeti sadece kısa bir süre için sağlayabilmiştir.
  E) Osmanlı, denizdeki hakimiyeti hiç elde edememiştir.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Osmanlı İmparatorluğu denizlerdeki hakimiyetini çeşitli zorluklarla karşılaşarak kurmuştur. Osmanlı Donanması, Akdeniz'de Venedik ve İspanya gibi rakiplerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ancak Osmanlı, 16. yüzyılda Akdeniz'de deniz ticareti ve askeri gücüyle üstünlük sağlamış ve zaman zaman Kuzey Afrika'da ve Hint Okyanusu'nda da etkili olmuştur. 27. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki en önemli donanma üssü hangisidir?

  A) İstanbul    B) Selanik    C) İzmir    D) Gelibolu    E) Kıbrıs

 28. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: (A) İstanbul. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki en önemli donanma üssü İstanbul'dur. İstanbul, hem stratejik konumu hem de Boğaziçi sayesinde deniz trafiği için önemli bir noktadır. Osmanlı donanması, İstanbul'da bulunan Tersane-i Amire'de (Deniz Arsenali) inşa edilmiş ve buradan Akdeniz'e açılmıştır. 29. Denizlerde hakimiyet mücadelesinde Osmanlı Devleti'nin en başarılı amiralı kimdir?

  A) Barbaros Hayrettin Paşa    B) Piyale Paşa               
  C) Kılıç Ali Paşa             D) Murat Reis                
  E) Turgut Reis               

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru tarihi bir bilgiyi test etmektedir ve cevap Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nin en başarılı amirallerinden biri olarak kabul edilir. En önemli başarıları arasında 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı'ndaki zaferi yer alır. Bu savaşta Osmanlı donanması, Hristiyan dünyasının birleşik donanmasını mağlup etmiş ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesine yardımcı olmuştur. Kazandığı bu zafer sayesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı donanmasının en önemli kumandanlarından biri haline gelmiştir. 31. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti hangi alanlarda büyük gelişmeler kaydetti?

  A) Eğitim, sağlık, adalet
  B) Sanayi, ticaret, turizm
  C) Tarım, ormancılık, madencilik
  D) İnşaat, mimarlık, mühendislik
  E) Tüm sektörlerde büyük gelişmeler kaydedilmedi.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Eğitim, sağlık, adalet" olarak belirlenmiştir. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti, özellikle eğitim, sağlık ve adalet alanlarında büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu dönemde birçok yeni okul ve medrese açılmış, tıp alanında önemli çalışmalar yapılmış, hukuk sistemi geliştirilmiş ve kanunnameler yayınlanmıştır. Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti'nin ilerleyen dönemlerindeki güçlenmesine ve modernleşmesine katkı sağlamıştır. 33. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde hangi yenilikler yapılmıştır?

  A) Kılık kıyafet yönetmeliği, seyahatname
  B) Kararnameler, genelgeler, beyannameler
  C) Kanunnameler, nizamnameler, fermanlar
  D) İnzibat, tahrir, iradehümayun
  E) Tüm seçenekler doğru

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Kanunnameler, nizamnameler, fermanlar" olarak belirlenmiştir. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti, önemli hukuki ve idari yenilikler yapmıştır. Bu dönemde kanunnameler, nizamnameler ve fermanlar gibi belgeler yayınlanmış, hukuk sistemi geliştirilmiş, devlet yönetimi düzenlenmiştir. Bu yenilikler, Osmanlı Devleti'nin modernleşmesine ve güçlenmesine katkı sağlamıştır. 35. Osmanlı Devleti'nin siyasi faaliyetleri arasında yer alan Lehistan'a karşı yapılan savaşlarda, Osmanlı Devleti'nin en önemli müttefiki aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İngiltere    B) İran    C) Rusya    D) Fransa    E) Avusturya

 36. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Avusturya'dır. Osmanlı Devleti'nin Lehistan'a karşı yaptığı savaşlarda Avusturya, Osmanlı Devleti'nin en önemli müttefikiydi. Avusturya, Lehistan'ı parçalama planları yaparken Osmanlı Devleti de Lehistan'ın doğusundaki topraklarını talep ettiği için iki devlet stratejik bir ittifak yaptılar. Bu ittifak, 1683 yılında Viyana Kuşatması sırasında daha da güçlendi.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf Detayları

Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf Testini Çöz tıklayın. Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca Lise Tarih dersi 2.dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından 10.Sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin günlük yaşamında kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Osmanlı toplumunun sosyal yapısı ve aile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Tarih ve toplumsal yapı konularına yönelik kazanımları ölçmektedir.

Tarih konusunda öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve farklı dinlerin Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl bir arada yaşadığını anlamalarını sağlamayı amaçlar.

"Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısını anlama" olarak ifade edilebilir.

Osmanlı Devleti'nin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Osmanlı Devleti'nin devlet ve din ilişkisi, İslam dini temelli olarak şekillenmiştir.

Tarihi ve kültürel mirasımızı öğrenme ve anlama becerisidir.

Tarihi bir bilgiyi hatırlama becerisini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel mirası hakkında genel bir bilgiyi ölçmektedir.

Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un işlevleri ve alınan kararların uygulanma şekli hakkında bilgi sahibi olmak.

Osmanlı Devleti'nin siyasi yapısı ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin en yüksek yönetim kurumlarından biri olan Divan-ı Hümayun'un, idari ve yargısal işleri yönetmekle görevli olduğunu öğrenirler.

Osmanlı İmparatorluğu'nun denizdeki hakimiyetinin zorlu koşullar altında kurulduğudur.

Tarih bilgisini kullanarak Osmanlı Devleti'nin deniz gücü hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarihi bir bilgiyi hatırlama ve genel kültürü ölçme becerisidir.

Osmanlı Devleti'nin Kanuni Dönemi'nde eğitim, sağlık ve adalet alanlarında kaydettiği gelişmeleri anlamak.

Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin hukuki ve idari yeniliklerini anlamak.

Osmanlı Devleti'nin dış politikalarını anlamalarına yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf Testi İstatistikleri

Bu sınav 26 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 205 kere doğru, 176 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıf sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri