10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde dokumacılık hangi hammaddelerden üretim yapmaktaydı?

  A) Keten, kenevir, pamuk    B) Yün, ipek, pamuk        
  C) Halı, çuha, keçe         D) Deri, metal, ağaç       
  E) Seramik, cam, kağıt                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Birinci tür üretim, Anadolu’nun her tarafında yaygındı. Batı, Orta ve Güneydoğu Anadolu ile Suriye’nin pamuklu dokumaları oldukça tanınmıştı." denmektedir. 3. Osmanlı Devleti'nde dokumacılık hangi şehirlerde gelişmişti?

  A) İstanbul, Ankara, Bursa      B) Selanik, İzmir, Kastamonu   
  C) Konya, Karaman, Bergama      D) Uşak, Gördes, Kula          
  E) Bursa, Bilecik, İstanbul                                    

 4. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, "Bursa ve Bilecik ipekli dokuma ve kadife merkeziydi. İran’dan gelen ipek ham maddesi, XVI. yüzyıl başlarında bile önemliydi." denmektedir. 5. Vakıflar aracılığıyla sağlanan hizmetlerden hangisi yanlıştır?

  A) Dinî hizmetler      B) Sosyal yardım      
  C) Savaş masrafları    D) Eğitim             
  E) Sağlık                                    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Vakıflar savaş masraflarını karşılamak için kullanılmazdı. 7. Aşağıdakilerden hangisi vakıf türlerinden biri değildir?

  A) Cami    B) Medrese    C) Hastane    D) Kervansaray    E) Askerhane    

 8. Cevap: E Açıklama:

  Askerhaneler vakıf türleri arasında yer almaz. 9. Divân-ı Hümâyun'un başkanı kimdi?

  A) Padişah         B) Vezir-i âzam   
  C) Kazasker        D) Defterdar      
  E) Nişancı                           

 10. Cevap: A Açıklama:

  Divan toplantılarına padişah başkanlık ederdi. 11. Defterdarın temel görevi aşağıdakilerden hangisiydi?

  A) Adalet meselelerini çözmek    B) Mali işleri yönetmek         
  C) Divan yazışmalarını yapmak    D) Askeri seferleri yönetmek    
  E) Müderrisleri atamak                                           

 12. Cevap: B Açıklama:

  Defterdar, Osmanlı Devleti'nin mali işlerinden sorumluydu. 13. Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde hangi düzenleme, divân başkanlığını veziriâzam'a devretmiştir?

  A) Harem'den evlenme geleneği
  B) Kardeş katli meselesi
  C) Müsadere sisteminin kurumsallaşması
  D) Tek hanedan anlayışının benimsenmesi
  E) Fetret Devri'nin sona ermesi

 14. Cevap: D Açıklama:

  Fatih Kanunnamesi ile divan başkanlığı padişahtan veziriâzama devredilmiştir. 15. Hangisi Müsadere Sistemi'nin Osmanlı Devleti'ne getirmiş olduğu bir etkidir?

  A) Siyasi istikrarın sağlanması
  B) Ekonomiye zarar vermesi
  C) Yöneticilerin yolsuzluk yapmasının önlenmesi
  D) Devlet gelirinin artması
  E) Merkezi otoritenin güçlenmesi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Müsadere sistemi, devlet gelirinin artmasına ve merkezi otoritenin güçlenmesine katkı sağlamıştır. 17. İstanbul'un hangi özelliği, onu bölge devletleri için önemli kılmaktadır?

  A) Yarımada oluşu
  B) Yedi tepe üzerine kurulmuş olması
  C) Asya ile Avrupa kıtalarını birleştirmesi
  D) Marmara Denizi ve Haliç ile çevrili olması
  E) Akdeniz ve Karadeniz'i birleştirmesi

 18. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul'un yarımada oluşu, onu saldırılara karşı doğal bir koruma sağlamıştır ve bu özelliği bölge devletleri için önemli kılmıştır. 19. Osmanlı Devleti için İstanbul'un fethinin en önemli nedeni hangisidir?

  A) Balkanlardaki hakimiyetlerini sağlamlaştırmak
  B) Ticari ve ekonomik açıdan güçlenmek
  C) Karadeniz'i bir Türk gölüne dönüştürmek
  D) Avrupa ile Asya'daki topraklarını birbirine bağlamak
  E) Boğazlara hakim olmak

 20. Cevap: E Açıklama:

  İstanbul Boğazı'na hakim olmak, Osmanlı Devleti'nin güvenliğini ve ticari faaliyetlerini geliştirmesini sağlayacaktı. 21. İstanbul'un fethi hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

  A) I. Murad    B) II. Mehmet    C) I. Bayezid    D) II. Selim    E) III. Murat    

 22. Cevap: B Açıklama:

  İstanbul'un fethi, 29 Mayıs 1453'te II. Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. 23. İstanbul'un fethinin en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bizans İmparatorluğu'nun sürekli Haçlı Seferleri'ne kışkırtması
  B) İstanbul'un stratejik konumu
  C) Hz. Muhammed'in fetih ile ilgili hadisi
  D) Osmanlı Devleti'nin genişleme arzusu
  E) Rumların Osmanlılara minnet duyması

 24. Cevap: B Açıklama:

  İstanbul'un Boğazlar üzerindeki stratejik konumu, fethin en önemli nedeniydi. 25. Fatih Sultan Mehmet'in fetihlerinden hangisi Karadeniz'de Osmanlı hâkimiyetini güçlendirmiştir?

  A) Trabzon    B) Eflâk    C) Arnavutluk    D) Midilli    E) Hersek    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon fethi, Karadeniz'i Türk gölü hâline getirmesine yardımcı olmuştur. 27. Fatih Sultan Mehmet'in bilim konusundaki tutumu nasıldı?

  A) Bilimden uzak dururdu.
  B) Bilim adamlarına değer verirdi.
  C) Bilime karşı kayıtsızdı.
  D) Sadece matematik ve astronomi ile ilgilenirdi.
  E) Bilimsel gelişmeleri engellerdi.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, bilim adamlarına yakınlık gösteren, bilime değer veren bir padişahtı. 29. Anadolu ve İran topraklarında Osmanlı Devleti ile mücadele eden Türkmen kökenli devlet hangisidir?

  A) Akkoyunlu              B) Karakoyunlu           
  C) Dulkadiroğulları       D) Celayirliler          
  E) Şahkulu Baba Tekeli                             

 30. Cevap: A Açıklama:

  Akkoyunlu Devleti, Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve İran'daki siyasi birliğini engellemeye çalışmıştır. 31. Yavuz Sultan Selim'in Anadolu'da Şii propagandasını bastırmasındaki en etkili savaş hangisidir?

  A) Otlukbeli Savaşı    B) Çaldıran Savaşı    
  C) Şahkulu İsyanı      D) Turnadağ Savaşı    
  E) Ankara Savaşı                             

 32. Cevap: B Açıklama:

  Çaldıran Savaşı, Yavuz Sultan Selim'in Safevilerin Anadolu'daki Şii propagandasına karşı kazandığı zaferle sonuçlanmıştır. 33. Osmanlı Devleti'nin Memlüklerle ilk kez çatışmaya girmesinin nedeni neydi?

  A) Memlüklerin Karamanoğulları ile ittifak kurması
  B) Memlüklerin Çukurova'da hâkimiyet kurmaya çalışması
  C) Memlüklerin Osmanlı taht mücadelesine müdahale etmesi
  D) Memlüklerin Venedik ile iş birliği yapması
  E) Memlüklerin Abbasi halifesini himaye etmesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Memlüklerin Çukurova'da hâkimiyet kurmaya çalışması, Osmanlı Devleti ile Memlükler arasındaki ilk çatışmanın nedeniydi. 35. Mercidabık Savaşı'nda Osmanlı Devletine üstünlük sağlayan faktör neydi?

  A) Osmanlı ordusunun sayısal olarak üstünlüğü
  B) Memlük ordusunun savaş tecrübesinin eksikliği
  C) Osmanlı ordusunun ateşli silah kullanması
  D) Memlük ordusunun düzensiz olması
  E) Osmanlı ordusunun hava koşullarına daha iyi uyum sağlaması

 36. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı ordusunun ateşli silah kullanması, Mercidabık Savaşı'nda Memlük ordusuna karşı üstünlük sağlayan faktördü. 37. Osmanlı Devleti, hangi antlaşmayla Macaristan topraklarının büyük bölümünü ele geçirmiştir?

  A) Edirne Antlaşması      B) Mohaç Antlaşması      
  C) İstanbul Antlaşması    D) Ridaniye Antlaşması   
  E) Karlofça Antlaşması                             

 38. Cevap: B Açıklama:

  Mohaç Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin Macaristan'ı fethetmesinin ardından imzalanan bir antlaşmadır ve Macaristan topraklarının büyük bölümünü Osmanlı Devleti'ne vermiştir. 39. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kara ordusunun güçlü olmasının nedenlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Coğrafi konum
  B) Tophane ve baruthanelerin inşa edilmesi
  C) Yeni teknolojilerin kullanılması
  D) Müttefik devletlerin desteği
  E) Merkezî otoritenin güçlü olması

 40. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin kara ordusu güçlü olmasının nedenleri arasında müttefik devletlerin desteği yoktur. Osmanlı Devleti, genellikle tek başına savaşmıştır. 41. Coğrafi Keşifler'in Osmanlı ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinden biri hangisidir?

  A) Baharat ticaretinin sekteye uğraması
  B) Yeni ticaret yollarının bulunması
  C) Osmanlı topraklarının genişlemesi
  D) Avrupa'nın zenginleşmesi
  E) Deniz faaliyetlerine önem verilmesi

 42. Cevap: A Açıklama:

  Coğrafi Keşifler, İpek ve Baharat yollarının önemsiz hale gelmesine neden olarak Osmanlı ekonomisine zarar vermiştir. 43. Osmanlı Devleti'nin Coğrafi Keşifler sonrasında ticaret yollarını kontrol altında tutmak için aldığı bir önlem nedir?

  A) Baharat ticaretini İstanbul'a yöneltmek
  B) Venedikli tüccarlarla işbirliği yapmak
  C) Suriye ve Mısır limanlarını ele geçirmek
  D) Ümit Burnu'ndan geçmek
  E) Portekizlilerle anlaşma imzalamak

 44. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Akdeniz ticareti üzerinde hâkimiyet kurmak için Suriye ve Mısır limanlarını ele geçirmiştir. 45. Avrupalıların keşif seferlerinin ekonomik sonuçlarından biri nedir?

  A) Ekonomik merkezlerin Doğu Akdeniz'den Atlantik'e kayması
  B) Avrupalıların Amerika'dan altın ve gümüş edinmeleri
  C) Avrupalı tüccarların Osmanlı limanlarında gümüş karşılığında yerel ürünler satın almaları
  D) Osmanlı Devleti'nin klasik ticaret yolları üzerindeki kontrolünü kaybetmesi
  E) Tüm seçenekler doğru

 46. Cevap: E Açıklama:

  Keşif seferleri, tüm bu ekonomik sonuçları beraberinde getirmiştir. 47. Osmanlı Devleti'nin Hint Okyanusu'ndaki Portekiz egemenliğine karşı yürüttüğü seferlere kim komuta etmiştir?

  A) Piri Reis                  B) Barbaros Hayreddin Paşa   
  C) Murat Reis                 D) Hadım Süleyman Paşa       
  E) Seydi Ali Reis                                          

 48. Cevap: D Açıklama:

  Hadım Süleyman Paşa, Osmanlı Devleti'nin Hint Okyanusu'ndaki ilk deniz seferine komuta etmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısını anlamak.

Osmanlı Devleti'nin ekonomik coğrafyasını anlamak.

Türk İslam kültüründe vakıfların önemini kavramak

Osmanlı Devleti'nde vakıf çeşitlerini tanımak

Osmanlı yönetim sistemi ve kurumları

Osmanlı yönetim sistemi ve kurumları

Osmanlı merkezi teşkilatının yapısını ve Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı merkezileşme düzenlemelerini anlar.

Osmanlı devlet yönetimindeki müsadere sistemini ve tarihsel önemini değerlendirir.

İstanbul'un coğrafi konumunu ve önemini anlamak

İstanbul'un Fethi'nin Osmanlı Devleti için önemini kavramak

Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarını bilmek.

Osmanlı Devleti'nin fetih politikasını anlamak.

Osmanlı fetihlerinin stratejik önemini anlamak

Fatih Sultan Mehmet'in kişisel özelliklerini öğrenmek

Osmanlı-Türk İslam dünyası ilişkilerini anlama.

Osmanlı-Safevi ilişkilerini anlama.

Osmanlı Devleti'nin Memlüklerle ilişkilerini anlamak

Osmanlı askeri teknolojisindeki gelişmeleri anlamak

Osmanlı Devleti'nin Macaristan ile olan ilişkilerini anlamak

Osmanlı Devleti'nin kara ordusunun gücünü anlamak

Coğrafi Keşifler'in Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkilerini analiz etmek.

Osmanlı Devleti'nin Coğrafi Keşifler sonrasında aldığı önlemleri değerlendirmek.

Keşif seferlerinin ekonomik etkilerini kavramak

Osmanlı Devleti'nin Hint Okyanusu politikasını anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 95 kere doğru, 104 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri