10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı'da dokuma sanayisinin üç temel dalını açıklayınız.


 2. Cevap: * Keten, kenevir, pamuk gibi lif bitkilerinden üretilen kumaşlar * Yünlü kumaşlar * İpekli kumaşlar Açıklama:

  Bu üç dal, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaygındı ve Osmanlı ekonomisinde önemli bir rol oynuyordu. 3. Osmanlı vakıf sisteminin iki ana unsurunu belirtiniz.


 4. Cevap: * 1. Bizzat kendisinden yararlanılan vakıflar (camiler, medreseler, imaretler, vb.) 2. Birincilerden sürekli ve düzenli bir şekilde işlemesini temin eden gelir kaynakları (bina, arazi, nakit para, vb.) Açıklama:

  Osmanlı vakıf sistemi, bu iki unsur arasındaki ilişki üzerine kurulmuştur ve bu unsurlar birbirini tamamlayarak vakıfların etkin bir şekilde işlemesini sağlamıştır. 5. Osmanlı Devleti'nde "kapı halkı" kavramı neyi ifade etmektedir?


 6. Cevap: Yüksek makamlı sivil ve resmi görevlerde hizmet eden kişiler. Açıklama:

  "Kapı halkı" ifadesi, devlet hizmetini sembolize ederek devlet çalışanlarını tanımlıyordu. 7. Osmanlı devlet yönetimine etkilerini açıklayınız.


 8. Cevap: Devlet yönetiminde siyasi boşluk oluşmuş, Anadolu Türk birliğinin yeniden tesis edilmesi gecikmiş ve yabancı devletler Osmanlı iç işlerine müdahale etmeye başlamıştır. Açıklama:

  Bu olaylar, devletin merkezî otoritesinin zayıflamasına neden olmuş ve devleti iç ve dış müdahalelere açık hâle getirmiştir. 9. Osmanlılarda kardeş katlinin yasallaştırılmasının sebeplerini belirtiniz.


 10. Cevap: Taht kavgalarını engellemek, devletin merkezî otoritesini sağlamlaştırmak ve imparatorluğun birliğini korumak. Açıklama:

  Şehzadeler arasındaki mücadeleler, devletin bölünmesine ve zayıflamasına yol açabilecek tehditler oluşturmuştur. 11. İstanbul'un Boğazlara hâkim olmasının önemini yazınız.


 12. Cevap: Güvenlik sağlar, ülkenin tam olarak korunmasına yardımcı olur, Boğazlar üzerinden yapılan ticareti kontrol etme imkanı verir. Açıklama:

  Boğazlara hâkimiyet, Osmanlı Devleti'nin bölgesel ve denizsel gücünün göstergesidir. 13. İstanbul'un fethinin Osmanlı Devleti'ne sağladığı faydaları üç madde halinde belirtiniz.


 14. Cevap: Rumeli'ye kolay geçiş, Balkanlardaki hâkimiyetin sağlanması, deniz ticaretinin geliştirilmesi. Açıklama:

  İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Asya'daki topraklarını birbirine bağlamış ve devlet için önemli bir merkez haline getirmiştir. 15. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra devlet teşkilatında yaptığı değişiklikleri açıklayınız.


 16. Cevap: * Vezirlerin yetkilerini sınırlandırmıştır. * Yeniçerileri doğrudan kendisine bağlayarak yetkilerini artırmıştır. * Uç beylerini sıradan sancak beyleri hâline getirmiştir. * Yeniçerileri kalelere yerleştirerek padişah otoritesini temsil ettirmiştir. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, yetkileri elinde toplayarak merkezi bir yönetim sistemi kurmuştur. 17. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra şehirde gerçekleştirdiği nüfus artırma çalışmalarından bahsediniz.


 18. Cevap: * Boş binalar İstanbul'a gelenlere verildi. * Esnaf ve zanaatkârların İstanbul'a yerleşmeleri için teşvikler sunuldu. * Rum ahalisinin İstanbul'a dönmesi teşvik edildi. * İspanya, Portekiz ve Güney İtalya'dan sürülen Yahudiler İstanbul'a yerleştirildi. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un nüfusunu artırarak şehrin önemini pekiştirmek ve ekonomik kalkınmayı sağlamak istemiştir. 19. Safevi Devleti'nin kuruluşunda etkin rol oynayan tarikatı belirtiniz.


 20. Cevap: Safeviyye tarikatı Açıklama:

  Safeviyye tarikatı, Şeyh Safiyyüddin tarafından kurulmuştur ve Şii Türkmen aşiretleri, Safevilerin kurulmasında etkin rol oynamıştır. 21. Yavuz Sultan Selim'in Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlamak için gerçekleştirdiği savaşı belirtiniz.


 22. Cevap: Turnadağ Savaşı Açıklama:

  Yavuz Sultan Selim, Safevi Seferi sırasında kendisine karşı yer alan Dulkadiroğulları Beyliği'ni Turnadağ Savaşı ile ortadan kaldırmıştır. 23. Coğrafi Keşifler sonrasında Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar nelerdi?


 24. Cevap: * İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması * Ekonomik zarara uğraması * Jeostratejik rekabetin artması Açıklama:

  Keşiflerle yeni ticaret yolları bulunması, Osmanlı'nın ticaret gelirlerini olumsuz etkilemiştir. 25. Osmanlı-Açe ittifakının amacı neydi?


 26. Cevap: Baharat ticaretini Portekiz istilalarına rağmen sürdürmek Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Açe Sultanlığı'na yardım karşılığında baharatın Mısır ve İstanbul'a ulaştırılmasını sağlamıştır. 27. Bölgeler ve kültürler arası iletişimin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler üzerindeki etkilerini tartışınız.


 28. Cevap: Bölgeler ve kültürler arası iletişim, siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan önemli etkilere sahiptir. Siyasi olarak, yeni ittifakların oluşmasına, sınırların değişmesine ve kolonileşmeye yol açabilir. Sosyal olarak, yeni fikir ve inançların yayılmasına, göçlere ve kültürel çatışmalara neden olabilir. Ekonomik olarak, ticaretin gelişmesine, kaynakların paylaşılmasına ve yeni pazarların oluşmasına katkı sağlayabilir. Açıklama:

  Bölgeler ve kültürler arası iletişim, toplumları şekillendiren güçlü bir faktördür. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı Devleti, XIV. yüzyıldan itibaren güçlü bir kara gücüne sahipti.
  2. (.....) Osmanlı Devleti, İstanbul'un fethi ile jeopolitik konumunu zayıflattı.
  3. (.....) Şarlken, Macarları Osmanlı Devleti'ne karşı sürekli destekledi.
  4. (.....) Osmanlı ordusu, XVI. yüzyılda dünyanın en zayıf orduları arasında yer alıyordu.
  5. (.....) Macaristan'ın Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avusturya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getirdi.
  6. (.....) Osmanlı Devleti, İnebahtı deniz savaşında Hristiyan ittifakını yendi.
  7. (.....) Safeviler, Osmanlı Devleti'nin doğusunda Şiilik propagandası yapıyordu.
  8. (.....) Memlûk Devleti, Osmanlı Devleti'nin bölgedeki en büyük rakibiydi.
  9. (.....) Kıbrıs, Osmanlı Devleti döneminde feodal sistemle yönetildi.
  10. (.....) Kıbrıs Türklerinin nüfusu, İngiliz hâkimiyeti döneminde arttırıldı.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın:

  a. Osman Bey
  b. Orhan Gazi
  c. Karacahisar
  d. Saltuk Alp
  e. Şehzadegân Mektebi
  f. Ekber ve erşed sistemi
  g. III. Mehmet
  h. I. Ahmet
  ı. Lala
  i. Divân-ı Hümâyun
  1. Osmanlı şehzadelerinin eğitim aldığı okul
  2. Şehzadelerin sancağa gönderilme usulünün son temsilcisi
  3. Osman Bey'in oğlu
  4. Osmanlı Devleti'nde hanedanın en yaşlı ve olgun erkek üyesinin padişah olması ilkesine dayanan sistem
  5. Şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişi
  6. Osmanlı Devleti'nin ilk sancak beyi
  7. Osmanlı Devleti'nin kurucusu
  8. Şehzadelerin devlet yönetimine dair kuralları öğrendiği yer
  9. Orhan Gazi'ye memur tayin edilen devlet adamı
  10. Kafesten tahta çıkan ilk şehzade

 32. Cevap: 1. e 2. g 3. a 4. f 5. ı 6. d 7. a 8. i 9. d 10. h Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin eğitimi ve sancağa gönderilmesi önemli bir gelenekti. Ekber ve erşed sistemi, taht mücadelelerini önlemek için uygulandı. III. Mehmet, kafesten tahta çıkan son şehzadeydi ve I. Ahmet, kafesten tahta çıkan ilk padişahtı. Lala, şehzadelerin eğitiminde önemli bir role sahipti.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Klasik Çağ'da Osmanlı toplum düzeni ve dokuma sanayisinin yapısını anlama.

Öğrenciler, Osmanlı vakıf sisteminin temel unsurlarını ve bunların işleyişini kavrayacaktır. Külliyelerin inşası ve tezyinatında gösterilen itinanın toplumsal hayata etkilerini yazınız. Cevap:* * Güzel sanatlardaki yeteneklerin sergilenmesini sağlamıştır. * Toplumda kültür bütünlüğünü pekiştirmiştir. * Devletin kudretini sembolize etmiştir. * Birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Açıklama:* Külliyeler, sadece mimari yapılar değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal merkezlerdi ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptiler. Kazanım:* Öğrenciler, külliyelerin toplumsal hayattaki rolünü ve önemini anlayacaktır.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'ndeki devlet hizmetinin yapısını anlarlar.

Osmanlı Devleti'nin siyasi istikrarının önemini kavramak

Osmanlı yönetim sisteminin istikrarını sağlamak için alınan önlemleri anlamak

Öğrenciler, İstanbul'un Boğazlara hâkim olmasının stratejik önemini kavrar.

Öğrenciler, İstanbul'un fethinin Osmanlı Devleti'ne sağladığı faydaları sayabilir.

Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet dönemindeki devlet teşkilatı değişikliklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, İstanbul'un fethinden sonra nüfus artırma politikalarını öğrenebilirler.

Öğrenciler, Safevi Devleti'nin kuruluşunda hangi tarikatın etkili olduğunu öğrenecektir.

Öğrenciler, Anadolu Türk siyasi birliğinin büyük ölçüde sağlandığı savaşı öğrenecektir.

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini kavramak

Osmanlı Devleti'nin Coğrafi Keşiflerin etkilerini azaltmadaki diplomatik girişimlerini anlamak

Öğrenciler, bölgeler ve kültürler arası iletişimin çok yönlü etkilerini analiz edecektir.

* Osmanlı Devleti'nin kara gücü ve dış politikaları hakkında bilgi edinmek * Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya kaldığı diğer güçleri tanımak * Kıbrıs'taki Türk varlığının önemi ve tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak

* Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin eğitimi ve sancağa gönderilmesi sistemini anlamak. * Ekber ve erşed sisteminin önemini kavramak. * Osmanlı Devleti'nde kafesten tahta çıkma geleneğini öğrenmek. * Osmanlı Devleti'nde lala sisteminin işleyişini anlamak.1. İstanbul'un hangi özelliği fetih için birçok sebebin olmasına yol açmaktadır?

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri