Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde dokumacılık hangi hammaddelerden üretim yapmaktaydı?

  A) Keten, kenevir, pamuk    B) Yün, ipek, pamuk        
  C) Halı, çuha, keçe         D) Deri, metal, ağaç       
  E) Seramik, cam, kağıt                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Birinci tür üretim, Anadolu’nun her tarafında yaygındı. Batı, Orta ve Güneydoğu Anadolu ile Suriye’nin pamuklu dokumaları oldukça tanınmıştı." denmektedir. 3. Osmanlı Devleti'nde dokumacılık hangi şehirlerde gelişmişti?

  A) İstanbul, Ankara, Bursa      B) Selanik, İzmir, Kastamonu   
  C) Konya, Karaman, Bergama      D) Uşak, Gördes, Kula          
  E) Bursa, Bilecik, İstanbul                                    

 4. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, "Bursa ve Bilecik ipekli dokuma ve kadife merkeziydi. İran’dan gelen ipek ham maddesi, XVI. yüzyıl başlarında bile önemliydi." denmektedir. 5. Vakıfların Anadolu'daki ilk tutunma merkezlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bursa    B) İstanbul    C) Ahlat    D) Edirne    E) Konya    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Vakıflar, Anadolu'daki ilk tutunma merkezlerinden biri olan Ahlat'ta yoğunlaşmıştır. 7. Külliyelerde bulunan yapılardan hangisi ibadet amacıyla kullanılmaz?

  A) Cami    B) Medrese    C) Türbe    D) Hamam    E) Kütüphane    

 8. Cevap: D Açıklama:

  Hamamlar, külliyelerde ibadet amacıyla kullanılmaz. 9. Kubbealtı vezirleri ile diğer vezirler arasındaki fark nedir?

  A) Kubbealtı vezirleri padişahtan sonra en yetkili kişilerdi.
  B) Kubbealtı vezirleri divan toplantılarına katılırdı, diğer vezirler katılmazdı.
  C) Kubbealtı vezirleri yalnızca mali işlerden sorumluydu.
  D) Kubbealtı vezirleri ve diğer vezirler aynı yetkilere sahipti.
  E) Kubbealtı vezirleri devlet politikalarını belirlerdi.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kubbealtı vezirleri, padişahtan sonra en yetkili kişilerdi ve divan toplantılarına katılırlardı. 11. Divân-ı Hümâyun'un adli ve hukuki meselelerden sorumlu üyesi hangisiydi?

  A) Vezir-i âzam    B) Kazasker       
  C) Defterdar       D) Nişancı        
  E) Reisülküttap                      

 12. Cevap: B Açıklama:

  Divanda adli ve hukuki meselelere kazaskerler bakardı. 13. Osmanlı Devleti'nde uygulanan "Tek Hanedan Anlayışı" hangi amacı gütmüştür?

  A) Devlet yönetiminde istikrar sağlamak
  B) Yabancı devletlerin müdahalesini önlemek
  C) Veraset sorunlarının yaşanmasını engellemek
  D) Devleti merkezi bir yapıya kavuşturmak
  E) Devlet gelirlerinin adil paylaşımını sağlamak

 14. Cevap: C Açıklama:

  Tek Hanedan Anlayışı, devletin tek bir hanedan tarafından yönetilmesini sağlayarak veraset sorunlarının yaşanmasını önlemeyi amaçlamıştır. 15. Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katli meselesiyle ilgili düzenlemelerinin temel nedeni nedir?

  A) Şehzadeler arasındaki taht kavgalarının önlenmesi
  B) Devletin birlik ve bütünlüğünü korumak
  C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
  D) Devlet gelirinin artırılması
  E) Yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında hak iddia etmesinin engellenmesi

 16. Cevap: A Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katli meselesine ilişkin düzenlemeleri, şehzadeler arasındaki taht kavgalarını önleyerek devlet birliğini ve bütünlüğünü korumayı amaçlamıştır. 17. Osmanlı Devleti'nde şehzadeleri eğiten ve yöneticilik konusunda yetiştiren kişilere ne ad verilirdi?

  A) Vezirler          B) Lalalar          
  C) Sadrazamlar       D) Kadılar          
  E) Şeyhülislamlar                        

 18. Cevap: B Açıklama:

  Lalalar, Osmanlı şehzadelerine eğitim veren ve devlet yönetimi konusunda onları yetiştiren kişilerdi. 19. "Ekber ve erşed" sistemi hangi padişah döneminde getirilmiştir?

  A) I. Ahmet          B) III. Selim       
  C) II. Mahmut        D) II. Abdülhamid   
  E) III. Mehmet                           

 20. Cevap: E Açıklama:

  "Ekber ve erşed" sistemi, hanedanın en yaşlı ve olgun erkek üyesinin padişah olması ilkesine dayanıyordu ve III. Mehmet döneminde getirilmiştir. 21. Ιstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Devleti hangi alanda büyük ilerleme kaydetmiştir?

  A) Ticaret    B) Sanat    C) Askeriye    D) Tarım    E) Eğitim    

 22. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelirlerini artırarak ticarette önemli bir güç olmasına yol açtı. 23. İstanbul'un fethiyle beraber hangi dini grup özgürce ibadet etme hakkını kazanmıştır?

  A) Katolikler      B) Ortodokslar    
  C) Yahudiler       D) Protestanlar   
  E) Müslümanlar                       

 24. Cevap: B Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, Ortodoks Hristiyanlara kendi mabetlerinde ibadet özgürlüğü tanımıştır. 25. Fatih Sultan Mehmet'in hangi fethi Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlamada önemli bir rol oynamıştır?

  A) İstanbul           B) Konya             
  C) Mora               D) Otlukbeli         
  E) Karamanoğulları                         

 26. Cevap: D Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet'in Otlukbeli Savaşı'ndaki zaferi, Anadolu'da Türk siyasi birliğinin önemli ölçüde sağlanmasına katkıda bulunmuştur. 27. Fatih Sultan Mehmet'in şahsında birleştirdiği hükümdarlık gelenekleri hangileridir?

  A) Türk, Arap ve Roma       B) İran, İslâm ve Bizans   
  C) Türk, İran ve İslâm      D) Roma, Germen ve Slav    
  E) Arap, Fars ve Mısır                                 

 28. Cevap: C Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, Türk, İran ve İslâm hükümdarlık geleneklerini kendi şahsında birleştirmiştir. 29. Memlûk Devleti'nin Osmanlı Devleti'ne karşı hangi devletlerle ittifak kurduğunu belirtiniz.

  A) Akkoyunlu ve Safevi       B) Timur ve Venedik         
  C) Akkoyunlu ve Venedik      D) Karakoyunlu ve Venedik   
  E) Safevi ve Venedik                                     

 30. Cevap: E Açıklama:

  Memlûk Devleti, Osmanlı Devleti'ne karşı Safevi ve Venedik ile ittifak kurmuştur. 31. Osmanlı Devleti ile Anadolu'daki devletler arasındaki ilişkileri iyileştiren Osmanlı padişahı kimdir?

  A) Yıldırım Bayezid          B) Fatih Sultan Mehmet      
  C) II. Bayezid               D) Yavuz Sultan Selim       
  E) Kanuni Sultan Süleyman                                

 32. Cevap: C Açıklama:

  II. Bayezid, barışçıl politikalarıyla Anadolu'daki devletlerle ilişkileri iyileştirmiştir. 33. Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'ni en çok hangi konuda olumsuz etkilemiştir?

  A) Askeri alanda             B) İdari alanda             
  C) Ekonomik alanda           D) Dış ilişkiler alanında   
  E) Hepsi                                                 

 34. Cevap: E Açıklama:

  Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'ni askeri, idari, ekonomik ve dış ilişkiler alanında olmak üzere birçok konuda olumsuz etkilemiştir. 35. Osmanlı Devleti'nin hangi savaşta Safeviler'in askerî gücünü önemli ölçüde zayıflatmıştır?

  A) Mohaç Savaşı       B) Çaldıran Savaşı   
  C) İnebahtı Savaşı    D) Ridaniye Savaşı   
  E) Varna Savaşı                            

 36. Cevap: B Açıklama:

  Çaldıran Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Safeviler'e karşı kazandığı bir zaferdir ve Safeviler'in askerî gücünü önemli ölçüde zayıflatmıştır. 37. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yüzyıllar boyunca süren mücadelelerin temel nedeni neydi?

  A) Macaristan topraklarının kontrolü
  B) Balkanların fethi
  C) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya yayılması
  D) Avusturya'nın Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na olan bağlılığı
  E) Osmanlı Devleti'nin Safevilerle ittifakı

 38. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti ve Avusturya arasındaki mücadelelerin temel nedeni, Macaristan topraklarının kontrolüydü. Macaristan, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihlerini engelleyen bir engel oluşturuyordu. 39. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hâkimiyeti için gerçekleştirdiği önemli bir deniz savaşı hangisidir?

  A) İnebahtı Deniz Savaşı     B) Preveze Deniz Savaşı     
  C) Çanakkale Deniz Savaşı    D) Modon Muharebesi         
  E) Lepanto Deniz Savaşı                                  

 40. Cevap: B Açıklama:

  Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı donanmasının Barbaros Hayrettin Paşa komutasında Haçlı donanmasını bozguna uğrattığı ve Akdeniz hâkimiyetini Osmanlı'nın eline geçirdiği savaştır. 41. Osmanlı-Açe ittifakının amacı neydi?

  A) Baharat ticaretini Portekiz'den almak
  B) İngiltere'ye karşı savaşmak
  C) Hollanda ile dostluk kurmak
  D) Fransa'yı Osmanlı topraklarından çıkarmak
  E) Venediklilerin Akdeniz'deki hakimiyetini kırmak

 42. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı-Açe ittifakı, Portekiz'in baharat ticaretindeki tekelini kırmayı ve baharatın Osmanlı topraklarına aktarılmasını sağlamayı amaçlıyordu. 43. Atlantik Güçleri'nin Osmanlı Devleti ile ilişkilerinde hangi amaç öne çıkmıştır?

  A) Osmanlı Devleti'ni zayıflatarak Akdeniz'deki gücünü kırmak
  B) Osmanlı Devleti'nin üretimlerini Avrupa'ya getirmek
  C) Osmanlı Devleti'nde Hristiyanlığı yaymak
  D) Osmanlı Devleti'ni köleleştirmek
  E) Osmanlı Devleti ile ticaret yollarını kontrol etmek

 44. Cevap: B Açıklama:

  Atlantik Güçleri, Osmanlı Devleti'nin pamuk, ipek ve yapağı gibi tekstil ham maddelerini satın almak için Doğu Akdeniz ile ilişkilerini geliştirmişlerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca Lise 10.sınıf tarih dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısını anlamak.

Osmanlı Devleti'nin ekonomik coğrafyasını anlamak.

Türklerin Anadolu'ya yerleşme sürecinde vakıfların rolünü anlamak

Osmanlı külliyelerinin yapısını ve işlevlerini kavramak

Osmanlı yönetim sistemi ve kurumları

Osmanlı yönetim sistemi ve kurumları

Tek hanedan anlayışının Osmanlı yönetimindeki önemini kavrar.

Fetret Devri'nin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini ve Fatih Sultan Mehmet'in bu etkileri ortadan kaldırmak için yaptığı düzenlemeleri anlar.

Osmanlı eğitim sistemini ve şehzadelerin yetiştirilmesini anlamak

Osmanlı veraset sistemindeki değişiklikleri öğrenmek

İstanbul fethinin Osmanlı Devleti'ne etkilerini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin dini hoşgörü politikasını anlamak.

Osmanlı fetihlerinin sonuçlarını anlamak

Fatih Sultan Mehmet'in devlet anlayışını kavramak

Osmanlı-Memlûk ilişkilerini anlama.

Osmanlı-Türk İslam dünyası ilişkilerini anlama.

Kapitülasyonların Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini anlamak

Osmanlı Devleti'nin Safevilerle olan ilişkilerini anlamak

Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile olan ilişkilerini anlamak

Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hâkimiyetinin önemini ve Preveze Deniz Savaşı'nın bu hâkimiyetteki rolünü kavramak.

Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerde gerçekleştirdiği stratejik hamleleri anlamak.

Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleriyle ilişkilerini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 11 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri