2021-2022 9.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Kimya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Kimya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Kimya dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Ocak 2022  


9.sınıf kimya sorusu
Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını doğru yazmıştır?

A) Be ve N       B) N ve Ne         C) Mg ve Be
D) Ne ve Mg     E) Be ve N

06 Ocak 2022  


kimya sorusu meb sınavları

kimya sorusu cevapları

06 Ocak 2022  

I. İyonik bağlar
II. Kovalent bağlar
III. Metalik bağlar
IV. Hidrojen bağları
Yukarıda verilen bağ türlerinden hangisi ya da hangileri atomlar arası bağ türüdür?

A) Yalnız IV      B) I ve II             C) I, II ve III
D) I, II ve IV     E) I, II, III ve IV

06 Ocak 2022  

I. Her periyot bir alkali metalle başlar, bir soygazla biter.
II. Periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
III. Periyodik cetvelde 7 periyot 8 grup vardır.
Periyodik cetvelle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II         E) I ve III

06 Ocak 2022  


kimya sorusu 9.sınıf
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III.     B) I ve II.             C) I ve III.
D) II ve III.        E) I, II ve III.

06 Ocak 2022  

X+ ve Y- iyonları 3. periyot soygazının elektron düzenine sahiptir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) X periyodik cetvelin 4.periyodundadır.
B) Y periyodik cetvelin 7A grubundadır.
C) Y bir halojendir.
D) X alkali metaldir.
E) X metallerle bileşik oluşturur.

06 Ocak 2022  

Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?

A) Al2O3 → Alüminyum oksit
B) N2O4 → Diazot tetraoksit
C) KMnO4→Potasyum permanganat
D) Fe2O3 → Demir (II) oksit
E) CuO → Bakır (II) oksit

06 Ocak 2022  

Elektron sayısı kendisine en yakın soygazdan bir eksik olan element;
I. 3A
II. 7A
III. 1A
gruplarından hangilerinde bulunamaz?

A) Yalnız I     B) Yalnız III         C) I ve II
D) II ve III     E) I ve III

06 Ocak 2022  


9.sınıf kimya sorusu
yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ
B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri
C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuvvetleri
D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ
E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı

06 Ocak 2022  

"Kimyasal türler arası etkileşimler güçlü ve zayıf etkileşimler olarak gerçekleşir." Buna göre; aşağıdakilerden hangisinde etkileşim türü yanlış verilmiştir?

A) Atomlardan bileşik oluşumu - güçlü
B) Maddelerin gaz halden sıvı hale geçmeleri - zayıf
C) Demirin paslanması - güçlü
D) İki metalden alaşım oluşması - zayıf
E) Yemek tuzunun suda çözünmesi - zayıf

06 Ocak 2022  

Periyodik cetvelde hiç ametal bulunmayan grup hangisidir?

A) 1A     B) 2A     C) 4A     D) 6A     E) 7A

06 Ocak 2022  


mebsinavlari.com 9.sınıf kimya sorusu
Periyodik sistemde yer alan elementlerin özellikleri hakkında aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?

A) Ametalik özellik 1 yönünde artar
B) Isı ve elektrik iletkenliği 2 yönünde artar
C) Atom yarıçapı 3 yönünde artar
D) İyonlaşma enerjisi 4 yönünde artar
E) Yörünge sayısı 1 yönünde azalır

06 Ocak 2022  

3. periyot 2A grubu elementi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Metaldir.
B) Oda koşullarında katı halde bulunur.
C) Elektron dağılımı yazıldığında 3. katmanında 2 elektron bulunur.
D) Atom numarası 12’dir.
E) 1A grubunda bulunan bütün elementlerle bileşik oluşturur.

06 Ocak 2022  


kimya sorusu 9.sınıf lise
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) I ve II         C) II ve III
D) I ve III      E) I, II ve III

06 Ocak 2022  

Modern periyodik sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yatay sıralara periyot denir.
B) Düşey sütunlara grup denir.
C) Eşit sayıda grup ve periyot vardır.
D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
E) Her element için sadece bir tane kutucuk ayrılmıştır.

06 Ocak 2022  

Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için;
I. değerlik elektron sayısı,
II. katman sayısı,
III. kütle numarası
niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.             C) I ve II.
D) I ve III.       E) II ve III.

06 Ocak 2022  


kimya sorusu lise 9.sınıf
Yukarıda verilen kimyasal tür tanım eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I - B II - A III - C     B) I - A II - C III - B
C) I - C II - B III - A     D) I - B II - C III - A
E) I - C II - A III - B

06 Ocak 2022  

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) İyonlaşma enerjisi: Gaz hâldeki nötr atomdan elektron koparmak için gereken enerjidir.
B) Elektron ilgisi: Gaz hâldeki nötr atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimidir.
C) Orbital: Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgedir.
D) Uyarılmış hâl: Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerji seviyesine geçme hâlidir.
E) Temel hâl: Bağ elektronlarını çekme hâlidir.

23 Aralık 2021  


9.sınıf kimya sorusu

23 Aralık 2021  


kimya sorusu