9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik)

9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Nötr atomlarda proton ve elektron sayıları nasıl ilişkilidir?


 2. Cevap: Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Bu, atomun nötr (yüksüz) bir yapıya sahip olduğu anlamına gelir. Açıklama:

  Nötr bir atom, eşit sayıda pozitif (+) yüklü proton ve negatif (-) yüklü elektron içerir. Bu nedenle atomun toplam yükü sıfırdır. 3. Iyonlar nasıl oluşur ve proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki ilişki nedir?


 4. Cevap: Iyonlar, atomlardan elektron kaybı veya kazanılması sonucu oluşan yüklü parçacıklardır. Proton sayısı elektron sayısından farklı olduğunda, iyonlar oluşur. Açıklama:

  Iyonlar, atomların elektron kaybetmesi durumunda pozitif (+) iyonlar (katyonlar) veya elektron kazanması durumunda negatif (-) iyonlar (anyonlar) şeklinde oluşurlar. Proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki fark, iyonun yükünü belirler. 5. Bir elementin kimlik özelliklerini belirlemek için hangi temel özellikler kullanılır?


 6. Cevap: Bir elementin kimlik özelliklerini belirlemek için atom numarası (proton sayısı) ve izotopları incelemek önemlidir. Açıklama:

  Her elementin kendine özgü bir atom numarası (proton sayısı) vardır. Ayrıca, aynı elementin farklı kütle numaralarına sahip izotopları olabilir. Bu izotoplar, aynı elementin farklı kütle numarasına sahip varyasyonlarıdır. 7. İzotop atomlar nedir ve nasıl farklılaşırlar?


 8. Cevap: İzotop atomlar, atom numaraları (proton sayıları) aynı, ancak kütle numaraları farklı olan atomlardır. Farklı izotoplar, aynı elementin farklı nötron sayılarına sahip varyasyonlarıdır. Açıklama:

  İzotoplar, aynı elementi temsil eder, ancak çekirdeklerindeki nötron sayısı farklıdır. Bu nedenle kütle numaraları farklıdır, ancak atom numaraları (proton sayıları) aynıdır. 9. Karbon izotoplarının özelliklerini açıklayın.


 10. Cevap: Karbonun izotopları, atom numarası (proton sayısı) farklı olmasına rağmen kütle numaraları aynı olan izobar atomlardır. Örneğin, karbon izotopları 12C, 13C ve 14C'dir. Açıklama:

  Karbon izotopları aynı elementi temsil eder, ancak farklı proton sayılarına sahiptir. Bu izotopların kimyasal özellikleri benzerdir, ancak kütleleri farklıdır. 11. İzoton atomlar nedir ve neden aynı elementin izotonları olamaz?


 12. Cevap: İzoton atomlar, nötron sayıları aynı, ancak proton sayıları farklı olan atomlardır. Aynı elementin izotonları olamaz çünkü proton sayısı elementin kimliğini belirler. Açıklama:

  Proton sayısı, bir elementin atom numarasını ve kimliğini belirler. Dolayısıyla aynı elementin izotonları olamaz çünkü proton sayısı farklı ise, elementin kimyasal özellikleri de farklı olur. 13. Modern periyodik sistemde gruplar ve periyotlar arasındaki temel farkları açıklayınız.


 14. Cevap: Modern periyodik sistemde gruplar düşey sütunları temsil ederken, periyotlar yatay satırları temsil eder. Gruplar benzer kimyasal özelliklere sahip elementleri içerirken, periyotlar benzer elektron dizilimlerine sahip elementleri içerir. Açıklama:

  Gruplar, aynı düşey sütunda bulunan elementlerin benzer kimyasal özelliklere sahip olduğu sütunlardır. Periyotlar ise aynı yatay satırda bulunan elementlerin benzer elektron dizilimlerine sahip olduğu satırlardır. 15. Neden modern periyodik sistemde elementler atom numaralarına göre düzenlenir?


 16. Cevap: Elementlerin kimyasal özellikleri atom numaralarına (proton sayılarına) bağlıdır. Atom numarası, bir elementin kimliğini belirler. Bu nedenle modern periyodik sistem, elementlerin artan atom numaralarına göre düzenlenmesini önerir. Açıklama:

  Henry Moseley'in çalışmalarıyla atom numarasının elementlerin özelliklerini belirlemedeki temel faktör olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle modern periyodik sistem, elementlerin atom numaralarına göre sıralanmasını önerir. 17. Kükürt (S) elementinin periyodik tablodaki yeri nedir?


 18. Cevap: Kükürt (S) elementi, periyot numarası 3 ve grup numarası 16A olan bir element olarak periyodik tabloda bulunur. Yani, Kükürt 3. periyotta ve 16A grubunda yer alır. Açıklama:

  Kükürt'ün periyot numarası ve grup numarası, elementin periyodik tablodaki konumunu belirler. Bu bilgiler ile Kükürt'ün 3. periyotta ve 16A grubunda bulunduğu bulunur. 19. Metallerin genel özellikleri nelerdir?


 20. Cevap: Metallerin genel özellikleri şunlardır: Yüzeyleri parlaktır ve ışığı yansıtırlar. Oda sıcaklığında genellikle katıdırlar (cıva hariç). Isıyı ve elektrik akımını iyi iletirler. Dövülerek şekil değiştirebilirler ve tel haline getirilebilirler. Metalik bağa sahiptirler, bu nedenle sağlam yapıdadırlar. Erime ve kaynama noktaları genellikle ametaller ve soy gazlardan yüksektir. Doğada genellikle bileşikleri hâlinde bulunurlar. Bileşik oluştururken elektron verirler ve pozitif (+) yüklü iyon hâline geçerler. Açıklama:

  Metaller, periyodik tablodaki elementlerin büyük çoğunluğunu oluşturur. Farklı gruplarda bulunan metaller benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. 21. Atom yarıçapı hangi faktörlere bağlı olarak değişir ve nasıl bir periyodik trend gösterir?


 22. Cevap: Atom yarıçapı, katman sayısına ve çekirdeğin çekim kuvvetine bağlı olarak değişir. Periyodik sistemde, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı arttıkça atom yarıçapı artar. Bu, eklenen katmanların atomun genel boyutunu artırmasından kaynaklanır. Örneğin, 20Ca'un atom yarıçapı 12Mg'den daha büyük olduğu gibi, 4Be'ninkinden daha büyüktür. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere atom yarıçapının nasıl değiştiğini ve hangi faktörlerin etkisi altında olduğunu anlatır. 23. Aynı periyotta soldan sağa doğru hareket ederken atom yarıçapı nasıl değişir ve neden?


 24. Cevap: Aynı periyotta soldan sağa doğru hareket ederken atom yarıçapı genellikle azalır. Bu azalma, çekirdekteki proton sayısının artması nedeniyle çekirdeğin elektronları çekme gücünün artmasından kaynaklanır. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere aynı periyotta atom yarıçapının nasıl değiştiğini ve bu değişmenin nedenini açıklar. 25. Periyodik sistemde aynı periyotta, soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi nasıl değişir ve neden?


 26. Cevap: Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi genellikle artar. Bu artış, çekirdeğin çekim kuvvetinin elektronları daha güçlü bir şekilde çektiği için gerçekleşir. Açıklama:

  Bu soru öğrencilere aynı periyotta elektron ilgisinin nasıl değiştiğini ve bu değişimin nedenini açıklar. 27. Periyodik cetvelde aynı grupta bulunan elementlerin elektron ilgileri nasıl karşılaştırılabilir ve neden bu karşılaştırmayı yaparız?


 28. Cevap: Periyodik cetvelde aynı grupta bulunan elementlerin elektron ilgileri, aynı değerlik elektron sayısına sahip oldukları için karşılaştırılabilir. Bu karşılaştırmayı yaparak, aynı gruptaki elementlerin elektron ilgilerinin benzer olduğunu ve değerlik elektron sayısının etkisini gösteririz. Açıklama:

  Bu soru öğrencilere aynı gruptaki elementlerin elektron ilgilerini nasıl karşılaştırabileceğini ve bu karşılaştırmanın neden önemli olduğunu açıklar. 29. Metal ve soy gazlar neden tek atomlu (monoatomik) elementlerdir?


 30. Cevap: Metal ve soy gazlar tek atomlu elementlerdir çünkü genellikle tek atomlu hâlde bulunurlar. Bu, tek atomlu elementlerin kendi türlerinde stabil olduklarını gösterir. Açıklama:

  Bu soru öğrencilere metal ve soy gazlar gibi tek atomlu elementlerin neden stabil olduklarını ve tek atomlu olduklarını açıklar. 31. Molekül nedir ve hangi kimyasal türler molekül oluşturur?


 32. Cevap: Molekül, aynı veya farklı atomların birbiri ile etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal türdür. Aynı atomlar birleşirse element molekülünü oluştururken, farklı atomlar birleşirse bileşik molekülünü oluşturur. Açıklama:

  Bu soru öğrencilere molekül kavramını tanıtır ve aynı atomlarla veya farklı atomlarla nasıl birleşebileceklerini açıklar. 33. Atomlar arası bağlar ile moleküller arası bağlar arasındaki farklar nelerdir?


 34. Cevap: Atomlar arası bağlar, aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimler sonucunda oluşurken, moleküller arası bağlar aynı veya farklı tür moleküller arasındaki etkileşimler sonucunda oluşur. Atomlar arası bağlar daha güçlü olabilir ve katı hâlleri oluşturabilirken, moleküller arası bağlar genellikle daha zayıftır ve gaz hâlde olmalarına neden olabilir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere atomlar arası ve moleküller arası bağlar arasındaki farkları açıklar. 35. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri bağın sağlamlığına göre nasıl sınıflandırabiliriz?


 36. Cevap: Kimyasal türler arasındaki etkileşimler bağın sağlamlığına göre güçlü veya zayıf olarak sınıflandırılabilir. Güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ ve hidrojen bağı içerebilirken, zayıf etkileşimler Van der Waals kuvvetleri olarak bilinir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere kimyasal bağların sağlamlığına göre sınıflandırılmasını açıklar. 37. Sodyum klorür (NaCl) bileşiği eritme ve kaynama noktaları neden yüksektir?


 38. Cevap: Sodyum klorür (NaCl) bileşiği eritme ve kaynama noktaları yüksektir çünkü iyonik bağlar güçlü etkileşimlerdir ve bu bağlar enerji gerektirir. Bu nedenle, sodyum klorür katı hâlden sıvı veya gaz hâline geçerken daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere iyonik bağların fiziksel özellikler üzerindeki etkisini açıklar. 39. Ba(NO3)2 bileşiğinin adını yazın.


 40. Cevap: Baryum nitrat Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere verilen bileşik formülünün adını nasıl yazacaklarını öğretir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
  1. Atom Modelleri
  2. Atomun Yapısı
  3. Periyodik Sistem

Ayrıca 9.sınıf kimya yazılı soruları; 1.dönem 2.yazılılar için tamamı klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu soru ile öğrenciler nötr atomların yük dengesi konseptini anlamış olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler iyonların oluşumunu ve iyon yüklerinin proton ve elektron sayılarına nasıl bağlı olduğunu öğrenecekler.

Bu soru ile öğrenciler elementlerin kimlik özelliklerini belirlemek için atom numarası ve izotoplarını nasıl kullanacaklarını anlamış olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler izotopların tanımını ve farklı izotopların nasıl oluştuğunu öğrenirler.

Bu soru ile öğrenciler karbon izotoplarının farklı özelliklerini ve izobar atomların tanımını anlamış olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler izoton atomların tanımını anlamış olacaklar ve proton sayısının element kimliği üzerindeki etkisini kavrayacaklar.

Bu soru ile öğrenciler modern periyodik sistemin temel yapı taşları olan gruplar ve periyotlar arasındaki farkları öğrenmiş olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler modern periyodik sistemin temel prensiplerini anlamış olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler Kükürt'ün periyodik tablodaki yerini bulma becerisi kazanmış olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler metallerin genel özelliklerini öğrenmiş olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler atom yarıçapının katman sayısına göre nasıl değiştiğini anlayacaklar.

Bu soru ile öğrenciler aynı periyotta atom yarıçapının neden azaldığını öğrenecekler.

Bu soru ile öğrenciler aynı periyotta elektron ilgisinin nasıl değiştiğini ve periyodik sistemdeki trendi anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler aynı gruptaki elementlerin elektron ilgilerini karşılaştırarak periyodik sistemin örüntülerini anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler tek atomlu elementlerin neden tek atomlu olduklarını anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler molekül kavramını ve element ile bileşik molekülleri arasındaki farkı anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler kimyasal bağların farklı türlerini ve özelliklerini anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler kimyasal bağların türlerini ve güçlerini anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler iyonik bağların erime ve kaynama noktalarını neden etkilediğini anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler iyonik bileşiklerin adlandırılmasını öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.