İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI CEVAPLARI

 1. Kütle numarası 70 olan x3+ iyonundan 28 elektron bulunmaktadır. X atamunun nötron sayısı kaçtır?

  A) 2    B) 39    C) 40        D) 41    E) 42

 2. Cevap: B

 3. Nötr bir atomun çekirdeğinde 26 proton ve 30 nötron bulunduğuna göre bu atomun kütle numarası kaçtır?

  A) 26    B) 56    C) 16    D) 30    E) 50

 4. Cevap: B

 5. Kütle numarası 70 olan X3+ iyonunda 28 elektron bulunmaktadır. X atomunun nötron sayısı kaçtır?

  A) 2    B) 39    C) 40    D) 41    E) 42

 6. Cevap: B

 7. periyodik cetvel
  Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Elektronegatifliği en fazla olan element F’dür.
  B) N’un atom yarıçapı F’ünkinden küçüktür.
  C) Metalik aktifliği en yüksek olan element K’dur.
  D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar’dur.
  E) Mg’nin değerlik elektron sayısı Be’unkine eşittir.

 8. Cevap: B

 9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kimyasal türün örneği yanlış verilmiştir?

  A) Atom                Ca
  B) Bileşik               H2
  C) Molekül            CO2
  D) İyon                  CO32-
  E) Molekül            CO

 10. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B şıkkıdır. B şıkkında "H2" olarak verilen örnek, hidrojen molekülünü doğru bir şekilde temsil etmektedir. Diğer şıklar da doğru örnekler içermektedir. 11. Periyodik sistemde aynı periyottaki soygazlara yaklaştıkça aşağıdakilerden hangisi azalır?

  A) Değerlik elektron sayısı
  B) Elektron sayısı
  C) Metalik Özellik
  D) İyonlaşma Enerjisi
  E) Atom numarası

 12. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C) Metalik Özellik'tir. Soy gazlar, periyodik tabloda en sağda bulunan elementlerdir. Soy gazlar tamamen dolu olan dış elektron kabuğuna sahip oldukları için metalik özellikleri bulunmaz. Diğer taraftan, periyot boyunca ilerledikçe metalik özellikler genellikle azalır 13. 9.sınıf kimya sorusu
  Tablodaki numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) (I) O2–      (II) Molekül       (III) O2
  B) (I) CI–       (II) Atom          (III) H2
  C) (I) Br        (II) Molekül       (III) Ba
  D) (I) Na       (II) Atom           (III) CI2
  E)  (I) K+      (II) Molekül       (III) Ca

 14. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B şıkkıdır. Tablodaki numaralandırılmış boşluklara "(I) CI–", "(II) Atom", "(III) H2" yazılmalıdır. Bu soru, kimyadaki elementlerin sembollerini, molekül yapılarını ve iyonlarını tanıma becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 15. kimya 9.sınıf
  X, Y ve Z baş grup elemenlerinin nötr atomları için tablodaki bilgiler verilmiştir.
  Buna göre;
  I. X il Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur
  II. Y'nin Lewis yapısı>kimya şeklindedir.
  III. Z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
  D) II ve III         E)  I, II ve III

 16. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) I ve II'dir. I ifadesi doğrudur çünkü X il Y arasında iyonik bir bileşiğin oluşması mümkündür. II ifadesi doğrudur çünkü Y'nin Lewis yapısı verilen şekildedir. III ifadesi ise yanlıştır. Çünkü Z bileşiklerinin 2+ iyon yükü alması belirtilmemiştir. 17. 9.sınıf kimya sorusu 
  Kararlı iyonlarının Lewis yapıları yukarıdaki gibi olan Ca ve Cl atomlarının oluşturacağı bileşiğin formülü ve  bağ türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Ca+2Cl-1    İyonik     
  B) Ca2Cl          Kovalent
  C) CaCl2         Kovalent
  D) CaCl2         İyonik
  E)  Ca2Cl         İyonik

 18. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D şıkkı olacaktır. Çünkü Ca ve Cl atomları arasındaki bağ iyoniktir ve bileşiğin formülü CaCl2'dir. Bu soru, öğrencilerin kararlı iyonların Lewis yapılarını ve bağ türlerini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 19. periyodik tablo
  Periyodik cetvelde yer alan elementlerin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Atom çapı 3 yönünde artar.
  B) İyonlaşma enerjisi 1 yönünde genellikle artar.
  C) Atom numarası 2 yönünde artar.
  D) Metalik özellik 4 yönünde artar.
  E) Ametalik özellik 1 yönünde artar.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Atom numarası 2 yönünde artar'dır. - A ifadesi doğrudur. Atom çapı genellikle soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artar. - B ifadesi doğrudur. İyonlaşma enerjisi genellikle soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artar. - C ifadesi yanlıştır. Atom numarası periyodik cetvelde soldan sağa doğru artar. - D ifadesi doğrudur. Metalik özellikler periyodik cetvelde soldan sağa doğru artar. - E ifadesi doğrudur. Ametalik özellikler periyodik cetvelde sağdan sola doğru artar. 21. 9.sınıf kimya sorusu
  Nötr halindeki katman elektron dağlımı verilen X elementi için;
  I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur.
  II. Değerlik elektron sayısı 4'tür.
  III. Atom numarası 14'tür.
  yargılarından hangileri doğrudur??

  A) Yalnız III.        B) I ve II.        C) I ve III.
  D) II ve III.           E) I, II ve III.

 22. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D şıkkıdır. II ve III yargıları doğrudur. II. yargıda belirtilen değerlik elektron sayısı 4 olduğu için ve III. yargıda verilen atom numarası 14 olduğu için bu yargılar doğrudur. I. yargı ise yanlıştır çünkü 4. periyot 3A grubunda bir elementi belirtmez. 23. Lewis atom yapısı
  Elif, 4, 7N, 10Ne ve 12 Mg atomlarının Lewis yapılarını yukarıdaki gibi yazmıştır.
  Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını doğru yazmıştır?

  A) Be ve N            B) N ve Ne
  C) Mg ve Be         D) Ne ve Mg
  E) Be ve N

 24. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Ne ve Mg'dir. Elif, Ne atomunun Lewis yapısını doğru bir şekilde yazmıştır, çünkü Ne atomunda 8 değerlik elektronu bulunur ve Lewis yapısında sekiz nokta ile temsil edilir. Ancak, Mg atomunun Lewis yapısını yanlış yazmıştır, çünkü Mg atomunda 2 değerlik elektronu bulunur ve Lewis yapısında iki nokta ile temsil edilir. 25. 2.periyot 2A grubunda bulunan elementin nötron sayısı, proton sayısından 3 fazladır.
  Bu elementin kütle numarası kaçtır?

  A) 11    B) 12    C) 13    D) 14    E) 15

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir (11). Soruda belirtilen element 2. periyot 2A grubunda bulunuyor, bu nedenle proton sayısı 2'dir. Nötron sayısı ise proton sayısından 3 fazla olduğu belirtiliyor, yani nötron sayısı 2 + 3 = 5'tir. Kütle numarası ise proton sayısıyla nötron sayısının toplamıdır, yani 2 + 5 = 7'dir. Doğru cevap 11 olmalıdır. Özür dilerim ve teşekkür ederim, hatamı düzelttiğiniz için. 27. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı iki atom için ,
  I. Periyodik cetveldeki yerleri aynıdır.
  II. Kütle numaraları farklıdır.
  III. Sembolleri aynıdır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) I,II ve III         B) I ve II        C) I ve III
  D) II ve III           E) Yalnız III

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) I, II ve III'dür. I. İfade doğrudur çünkü proton sayıları aynı olduğunda atomlar aynı periyodik cetvelde yer alır. II. İfade doğrudur çünkü proton sayıları aynı olsa bile nötron sayıları farklı olduğunda atomların kütle numaraları farklı olur. III. İfade doğrudur çünkü proton sayıları aynı olduğunda atomların sembolleri aynı olur. 29. X+ iyonu ile 10Ne atomunun eletron sayısı aynıdır.
  Buna göre X atomunun periyodik sistemdeki yeri neresidir?

  A) 1. Periyot   8A Grubu
  B) 2. Periyot   7A Grubu  
  C) 3. Periyot   1A Grubu
  D) 2. Periyot   1A Grubu  
  E) 3. Periyot   7A Grubu

 30. Cevap: C Açıklama:

  Hayır, cevap anahtarı C) 3. Periyot 1A Grubu olmalıdır.- X^+ iyonu, elektron kaybetmiş bir iyon olduğu için 10Ne atomu ile aynı elektron sayısına sahiptir. - 10Ne atomu, 10 elektron içerir. Dolayısıyla, X atomunun da 10 elektron içermesi gerekir. - 3. periyotta yer alan 1A Grubu elementleri, 10 elektronlu atomlardır. - Bu nedenle, X atomunun periyodik sistemdeki yeri 3. Periyot 1A Grubu olmalıdır. 31. Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür?

  kimya sorusu şıklar

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği olmalıdır, yani CO2 bileşik molekülüdür. 33. periyodik tablo 9.sınıf
  Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Atom yarıçapı en büyük olan X’tir.
  B) Z’nin birinci iyonlaşma enerjisi, Y’ninkinden büyüktür.
  C) Elektronegatifliği en büyük olan Z’dir.
  D) Elektron ilgisi en büyük olan T’dir.
  E) Metalik aktifliği en fazla olan X’tir.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Elektron ilgisi en büyük olan T'dir. Çözüm açıklamasında, verilen periyodik tablodaki elementlerin özelliklerine bakarak doğru cevabı belirleyebiliriz. Atom yarıçapı en büyük olan X'tir, çünkü periyodik tabloda sola doğru hareket ettikçe atom yarıçapı artar. Z'nin birinci iyonlaşma enerjisi, Y'ninkinden büyüktür, çünkü atom numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir, çünkü periyodik tabloda yukarı doğru hareket ettikçe elektronegatiflik artar. Metalik aktifliği en fazla olan X'tir, çünkü metalik aktiflik genellikle metallerin sol alt kısmında yüksek olur. Elektron ilgisi en büyük olan T'dir, çünkü elektron ilgisi, bir elementin bir elektron alarak negatif iyon oluşturma eğilimini temsil eder ve periyodik tabloda yukarı doğru hareket ettikçe elektron ilgisi genellikle artar. 35. Periyodik tablo ile ilgili;
  I. B gruplarının tamamı metaldir
  II. Soygazlar doğada manoatomik yapıda bulunur.
  III. Aynı periyotta hem metal hem de ametal bulunamaz
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II                      B) I ve II
  C) II ve III                        D) I ve III
  E) I, II ve III

 36. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) I ve II'dir. İfade I doğrudur. B gruplarının tamamı metallerden oluşur. İfade II doğrudur. Soygazlar doğada monoatomik yapıda bulunur, yani tek atomlu olarak varlıklarını sürdürürler. İfade III yanlıştır. Aynı periyotta hem metal hem de ametal bulunabilir. Periyodik tabloda bir periyottaki elementlerin farklı özelliklere sahip olabileceği bilinir. 37. Periyodik sistemde 1A grubunda bulunan elemenlerle iligi;
  I. Tümü metaldir
  II. Son katmanlarında bir elektron vardır.
  III. Kendi aralarında iyonik bağlı bileşik oluşturabilirler.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II                      B) I ve II
  C) II ve III                        D) I ve III
  E) I, II ve III

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) II ve III I. ifade yanlıştır, çünkü 1A grubunda yer alan elementler arasında metal olmayan bir element olan hidrojen (H) bulunur. II. ifade doğrudur, çünkü 1A grubundaki elementlerin son katmanlarında birer elektron bulunur. Bu elektronu kaybederek pozitif yüklü bir iyon oluşturabilirler. III. ifade doğrudur, çünkü 1A grubundaki elementler, son katmanlarında tek bir elektron taşıdıkları için başka elementlerle elektron alışverişi yaparak iyonik bağlı bileşikler oluşturabilirler. 39. Aşağıdakilerden hangisi periyodik sistemin oluşuman katkı sunmamıştır?

  A) Mendelev        B) Moseley        C) Franklin
  D) Meyer             E) Döbereiner

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Franklin Periyodik sistemin oluşumunda katkısı olmayan kişi C) Franklin'dir. Franklin, periyodik sistemin oluşumuna katkıda bulunmamıştır. Diğer seçenekler ise periyodik sistemin oluşumunda önemli roller oynayan bilim insanlarıdır. Mendelev, periyodik tabloyu ilk kez düzenleyen ve elementlerin periyodik tekrarlanan özelliklerini keşfeden bilim insanıdır. Moseley, elementlerin atom numaralarıyla sıralanmasına dayanan modern periyodik tabloyu geliştiren bilim insanıdır. Meyer ve Döbereiner ise elementlerin kimyasal özelliklerindeki periyodik tekrarlanma hakkında çalışmalar yapmışlardır. 41. Mdern periyodik tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yatay sıralara periyot denir.
  B) Düşey sütunlara grup denir.
  C) Eşit sayıda grup ve periyot vardır.
  D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
  E) Her element için sadece bir tane kutucuk ayrılmıştır.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Eşit sayıda grup ve periyot vardır. İfade A doğrudur. Yatay sıralamalara periyot adı verilir. Periyotlar, benzer özelliklere sahip elementlerin yan yana olduğu sıralamalardır. İfade B doğrudur. Düşey sütunlara grup adı verilir. Gruplar, benzer kimyasal özelliklere sahip elementlerin aynı dikey sütunda yer aldığı bölümlerdir. İfade C yanlıştır. Eşit sayıda grup ve periyot bulunmaz. Grup sayısı periyot sayısından daha fazladır. İfade D doğrudur. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. İfade E doğrudur. Her element için periyodik tabloda ayrı bir kutucuk bulunur. 43. Aşağıdakilerden hangisi bakır, potasyum, fosfor, kalay ve kurşun elementlerinden birinin sembolü değildir?

  A) Sn    B) Pb    C) Cu    D) P    E) Na

 44. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı D) P'dir. Verilen seçenekler arasında bakırın sembolü Cu, potasyumun sembolü K, fosforun sembolü P, kalayın sembolü Sn ve kurşunun sembolü Pb'dir. Bu elementlerin sembollerinden biri olan P, fosforun sembolüdür. Dolayısıyla, doğru cevap D) P'dir. 45. Aşağıdakilerden hangisi yarı soy gaz değildir?

  A) Ne    B) Ge    C) Ar    D) Kr    E) Rn

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Ge Verilen seçenekler arasında yarı soy gaz olanlar Ne (Neon), Ar (Argon), Kr (Kripton) ve Rn (Radon)'dır. Bunlardan biri olmayan seçenek B) Ge (Germanium)'dir. Germanium, bir yarı iletken elementtir ve yarı soy gaz değildir. 47. Aşağıdakilerden hangisi yarı metal değildir?

  A) Si    B) Ge    C) As    D) He    E) Te

 48. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) He 1. Yarı metaller, metal ve ametaller arasında yer alan özelliklere sahip olan elementlerdir. Yarı metaller, genellikle elektriksel iletkenlik ve ısı iletkenliği gibi bazı metal özelliklerine sahipken, aynı zamanda bazı ametallerin özelliklerini de gösterirler. 2. Si (silisyum), Ge (germanyum), As (arsenik) ve Te (tellür), yarı metal olarak kabul edilen elementlerdir. Bu elementler, metal ve ametaller arasındaki geçiş bölgesinde yer alır ve yarı metal özelliklerini sergilerler. 3. He (helyum), ise bir soy gazdır ve yarı metal olarak kabul edilen özelliklere sahip değildir. Helyum, tamamen ametaller kategorisine girer ve yarı metal özelliklerini göstermez. 49. Aşağıdakilerden hangisi ametal değildir?

  A) H    B) C    C) N    D) O    E) B

 50. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) B Verilen seçenekler arasında ametal olanlar H (Hidrojen), C (Karbon), N (Azot) ve O (Oksijen)'dur. Bu seçenekler ametaldir. Ancak, B (Bor) seçeneği bir metaloiddir, yani metal ve ametal özelliklerine sahip bir elementtir, bu nedenle ametal değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Detayları

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI 15 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Testini Çöz tıklayın. İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
  1. Atom Modelleri
  2. Atomun Yapısı
  3. Periyodik Sistem

Ayrıca

Kimyasal türlerin doğru tanımlanması ve örneklerinin bilinmesi hedeflenir.

Periyodik tablodaki elementlerin özelliklerini ve periyotlar arası geçişlerdeki trendleri anlamaktır.

Periyodik tabloyu kullanarak element sembollerini ve farklı kimyasal bileşikleri anlaması hedeflenir.

Baş grup elementlerinin özelliklerini ve iyonik bileşik oluşumunu anlamaktır.

İyonik bağ oluşturan elementlerin bileşik formülasyonunu doğru bir şekilde belirleyebilmeleri hedeflenir.

Periyodik cetveldeki elementlerin özelliklerini ve periyodik trendleri anlamaktır.

Periyodik tablodaki elementlerin yerlerini ve özelliklerini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Atomların Lewis yapısını doğru bir şekilde çizme becerisini ve değerlik elektronlarının yerleşimini anlamaktır. Lewis yapısı, atomun değerlik elektronlarını ve bu elektronların kimyasal bağlarda nasıl paylaşıldığını gösteren bir gösterimdir.

Periyodik tablodaki elementlerin kütle numaralarını ve proton-nötron ilişkisini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Kazanım olarak, öğrencilerin periyodik cetveldeki elementlerin yerlerini, sembollerini, proton ve nötron sayılarını anlamaları beklenir.

Periyodik cetveldeki elementlerin yerlerini ve gruplarını anlamaları beklenir.

Bileşik moleküllerin tanımını anlamaları ve farklı örnekleri ayırt edebilmeleri beklenir.

Periyodik tablo özelliklerini anlamalarını ve elementler arasındaki ilişkileri değerlendirmelerini amaçlamaktadır.

Periyodik tablo ile ilgili temel bilgiler ve özellikler.

Periyodik sistemdeki elementlerin gruplara ayrıldığını, 1A grubundaki elementlerin son katmanlarında birer elektron taşıdığını ve iyonik bağlı bileşikler oluşturabileceklerini öğrenilir.

Periyodik sistemin oluşumuna katkıda bulunan bilim insanlarının isimlerini ve katkılarını öğrenilir.

Modern periyodik tablonun yapısal özellikleri ve terimleri hakkında bilgi.

Elementlerin sembollerini doğru bir şekilde tanımak ve ayırt etmek.

Yarı soy gazların hangi elementler olduğunu ve Germanium'un bir yarı soy gaz olmadığını öğrenmek.

Yarı metallerin tanımı ve özellikleri hakkında bilgi.

Ametal olan elementleri tanımak ve metaloid elementleri ayırt etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 50 kere doğru, 45 kere yanlış cevap verilmiş.

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İSLAHİYE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.