9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Hucurât Suresi 13. ayette verilen mesajın insan hayatına etkisi nedir?

  A) İnsanlar arasındaki ırkçılık ve ayrımcılık ortadan kalkar.
  B) İnsanlar diğer milletleri hor görürler.
  C) İnsanlar farklı dillerde konuşanlara karşı önyargılı olurlar.
  D) İnsanlar sadece kendi milletlerini üstün görürler.
  E) Hiçbiri.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan bu soruda, Hucurât Suresi 13. ayetinde verilen mesajın insan hayatına etkisi, insanlar arasındaki ırkçılık ve ayrımcılığın ortadan kalkmasıdır. Bu ayet, insanların eşit yaratıldığını ve üstünlüklerinin ancak takva ile sağlanabileceğini vurgulayarak, insanların birbirlerine karşı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmaları gerektiğini öğütlemektedir. 3. Hucurât Suresi 13. ayetteki mesajın toplumsal açıdan önemi nedir?

  A) Farklı kültür ve diller arasındaki hoşgörüyü vurgular.
  B) İnsanların birbirlerine karşı eşit olduğunu vurgular.
  C) Toplumsal adaletin sağlanması için gereklidir.
  D) İnsanların birbirlerine saygı duymalarını sağlar.
  E) Hiçbiri.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olarak verilmiş ancak doğru cevap A olmalıdır. Hucurât Suresi 13. ayette insanların farklı diller ve kültürlerle yaratıldığı vurgulanır ve bu mesaj toplumsal açıdan önemli bir hoşgörü ve anlayış kültürünün geliştirilmesine katkı sağlar. Bu mesaj toplumsal yaşamda farklılıklara saygı duyulması gerektiği fikrini vurgular ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi için bir çağrı niteliği taşır. 5. İslam Medeniyeti'nde felsefe alanında hangi düşünürler öne çıkmıştır?

  A) Farabi ve İbn Sina              B) Razi ve İbn Haldun             
  C) Al-Kindi ve Gazali              D) İbn Battuta ve Al-Farabi       
  E) Tüm bu düşünürler önemliydi.   

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğindeki Farabi ve İbn Sina olarak verilmiştir. İslam medeniyeti felsefesi, özellikle 9. ve 10. yüzyıllarda, Farabi, İbn Sina (Avicenna), Al-Kindi ve Gazali gibi düşünürler tarafından geliştirilmiştir. Bu düşünürler, matematik, mantık, fizik, astronomi, tıp ve felsefe gibi birçok alanda önemli katkılarda bulunmuşlardır. 7. İsrâ Suresi 23. ayetinde, Allah'ın insanları yarattığı ama onların kendisine karşı nankörlük ettikleri belirtilmektedir. Bu ayet hangi konuyu ele almaktadır?

  A) Yaratılış    B) Kıyamet    C) İman    D) Cennet    E) Cehennem

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "Yaratılış" olan bu soruda İsrâ Suresi'nin 23. ayeti incelenmektedir ve bu ayette insanların Allah tarafından yaratıldığı ancak ona nankörlük ettikleri vurgulanmaktadır. Bu ayet yaratılış konusunu ele almaktadır. 9. İsrâ Suresi 25. ayette, insanların ebeveynlerine karşı iyilik etmeleri ve onlara saygı göstermeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bu ayet hangi ahlaki değeri işaret etmektedir?

  A) İhsan    B) Sabır    C) Adalet    D) Şükür    E) İtaat

 10. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) İtaat" değil, "A) İhsan" olarak doğrudur. İhsan, İslam ahlakında önemli bir yere sahip olan bir kavramdır ve Allah'ın insanlardan beklentisi, sadece yasalara uymakla kalmayıp, hayatlarında her zaman en iyisini yapmalarıdır. İsrâ Suresi 25. ayette ebeveynlere karşı iyilik etmek ve saygı göstermek, İslam ahlakının bir yönü olan ihsanı ifade etmektedir. 11. İsrâ Suresi 29. ayette, insanların zina ve fuhuş gibi kötü davranışlardan uzak durmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu ayet hangi ahlaki değeri vurgulamaktadır?

  A) Şükür    B) İffet    C) Adalet    D) Tevhit    E) İhsan

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) İffet" olan bu soru, İsrâ Suresi 29. ayette geçen zina ve fuhuş gibi kötü davranışlardan uzak durmanın önemine vurgu yaparak iffet kavramını işaret etmektedir. İffet, kişinin cinsel arzularını kontrol altında tutarak ahlaki değerlere uygun davranmasıdır. 13. İslam medeniyeti döneminde, bilim ve felsefe alanında yapılan çalışmaların büyük bir kısmı hangi dilde yapılmıştır?

  A) İngilizce    B) Fransızca    C) Almanca    D) Latince    E) Arapça

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Arapça olan bu soruda, İslam medeniyeti döneminde bilim ve felsefe alanında yapılan çalışmaların büyük bir kısmının Arapça dilinde yapıldığı belirtilmektedir. Bu dönemde Arapça, bilim ve felsefe alanlarında en yaygın kullanılan dil olmuştur. 15. İslam medeniyeti döneminde, hangi eserler büyük önem taşımaktadır?

  A) İbn Haldun'un Mukaddime eseri
  B) Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi eseri
  C) İbn-i Sina'nın Tıp Kitabı
  D) El-Cezeri'nin Kitabü'l-Hiyel adlı eseri
  E) Hepsi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Hepsi" dir. İslam medeniyeti döneminde pek çok önemli eser yazılmıştır ve verilen seçenekler arasında da farklı alanlarda önemli eserler bulunmaktadır. Örneğin, İbn Haldun'un Mukaddime eseri tarih, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi eseri edebiyat, İbn-i Sina'nın Tıp Kitabı tıp ve El-Cezeri'nin Kitabü'l-Hiyel adlı eseri ise mühendislik alanında önemli eserler arasındadır. 17. İslam'da, Kuran ve Sünnet'in önemi nedir?

  A) Kuran ve Sünnet İslam'ın temel kaynaklarıdır ve birbirinden ayrılmazlar.
  B) Sadece Kuran İslam'ın temel kaynağıdır, Sünnet'ten ziyade hadisler önemlidir.
  C) Sünnet İslam'ın temel kaynağıdır, Kuran'dan ziyade hadisler önemlidir.
  D) Kuran ve Sünnet'in ikisi de önemlidir, ancak ayrı ayrı ele alınabilirler.
  E) Kuran ve Sünnet'in ikisi de zamanla değişebilir ve güncellenmelidir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kuran ve Sünnet İslam'ın temel kaynaklarıdır ve birbirinden ayrılmazlar. İslam dini için Kuran ve Sünnet, temel kaynaklardır ve birbirinden ayrılamazlar. Kuran, Allah'ın Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderdiği kitaptır ve İslam'ın temel kaynağıdır. Sünnet ise Hz. Muhammed'in sözleri, davranışları ve onaylarıdır ve İslam'ın diğer temel kaynağıdır. İslam'ın öğretilerinin doğru şekilde anlaşılabilmesi için Kuran ve Sünnet birlikte ele alınmalıdır. 19. İslam'da ibadet ve ahlak arasındaki ilişki nedir?

  A) İbadet, ahlakın bir parçasıdır ve ahlaklı bir hayat yaşamanın bir yolu olarak görülür.
  B) İbadet, ahlaktan bağımsız bir konudur ve birbirleriyle hiçbir ilişkisi yoktur.
  C) İbadet ve ahlak arasında bir bağlantı yoktur, her biri kendi başına önemlidir.
  D) İbadet ahlakı teşvik eder ancak ahlak, ibadetin bir parçası değildir.
  E) İbadet ve ahlak arasındaki ilişki açık değildir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) İbadet, ahlakın bir parçasıdır ve ahlaklı bir hayat yaşamanın bir yolu olarak görülür. İslam'da ibadet ve ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. İbadetler, kişinin ahlaki bir gelişim sağlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve ahlaki bir yaşamın bir parçasıdır. İslam'da, ibadetler sadece Allah'a ibadet etmek için değil, aynı zamanda kişinin kendisini disipline etmesi, sabrı öğrenmesi, yardımseverlik gibi ahlaki değerleri geliştirmesi için de önemlidir. İslam, ibadetlerin ahlaki bir boyutu olduğunu vurgular ve ahlaki gelişimin ibadetlerle desteklenmesini önerir. 21. İslam'da ibadetler nasıl bir ahlaki yaşamın parçasıdır?

  A) İbadetler, kişinin sadece kendisiyle ve Allah ile olan ilişkisini güçlendirir.
  B) İbadetler, kişinin toplum içindeki ahlaki davranışlarına yansır.
  C) İbadetler, kişinin sadece dinî hayatındaki ahlaki davranışlarını etkiler.
  D) İbadetler, kişinin sadece aile hayatındaki ahlaki davranışlarını etkiler.
  E) İbadetlerin ahlaki bir etkisi yoktur.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İbadetler, kişinin toplum içindeki ahlaki davranışlarına yansır. İslam dininde, ibadetler sadece kişinin kendisiyle ve Allah ile olan ilişkisini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda toplum içindeki ahlaki davranışlarına da yansır. İslamiyet'te, ibadetlerin ahlaki boyutu oldukça önemlidir ve kişinin ahlaki gelişimine katkıda bulunurlar. Örneğin, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetler, kişinin sabrını, öz kontrolünü ve disiplinini geliştirmesine yardımcı olur. Bu da kişinin toplumda daha ahlaki davranışlar sergilemesine yardımcı olur. 23. Kuran ve Sünnete uygunluk neden önemlidir?

  A) İslam dini ile uyumlu yaşamak, kişinin ahiretteki kurtuluşu için gereklidir.
  B) Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, sadece ibadetlerde önemlidir.
  C) Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, sadece toplumda saygınlık kazanmak için gereklidir.
  D) Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, sadece Müslümanlar için gereklidir.
  E) Kuran ve Sünnete uygunluk önemli değildir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) İslam dini ile uyumlu yaşamak, kişinin ahiretteki kurtuluşu için gereklidir. İslam dininde Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, Müslümanlar için son derece önemlidir. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, sadece ibadetlerle sınırlı kalmayıp hayatın her alanında geçerlidir. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, kişinin hem dünya hayatında huzur ve mutluluk bulmasına hem de ahiretteki kurtuluşuna yardımcı olur. 25. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, kişinin hayatında ne gibi değişiklikler yapması gerektirir?

  A) Sadece ibadetleri daha doğru bir şekilde yapması.
  B) Sadece Allah'ın emirlerine daha çok uyması.
  C) Kişinin tüm hayatını Allah'ın emirlerine ve Peygamber'in örnek yaşantısına göre düzenlemesi.
  D) Sadece Müslüman toplumunun ahlaki değerlerine uygun davranması.
  E) Kuran ve Sünnete uygunluk kişinin hayatında hiçbir değişiklik yapmaz.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" şıkkıdır. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, kişinin tüm hayatını Allah'ın emirlerine ve Peygamber'in örnek yaşantısına göre düzenlemesini gerektirir. Bu, kişinin ibadetlerinin yanı sıra, ahlaki davranışları, sosyal ilişkileri ve diğer alanları da kapsar. 27. İslam'da niyetin önemi nedir?

  A) İbadetlerin kabul olması için niyet şarttır.
  B) Niyet edilmeden yapılan ibadetler geçerli sayılır.
  C) İbadetlerin niyetli yapılması sadece nafile ibadetler için gereklidir.
  D) Niyet sadece oruç tutarken yapılması gereken bir şeydir.
  E) Niyet, İslam'da önemli bir kavram değildir.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A. İslam'da niyet, ibadetlerin kabul olması için şarttır. Yani bir ibadeti yaparken o ibadetin niyeti kalpten geçirilmeli ve açıklanmalıdır. Bu, ibadetin sadece fiziksel bir hareket olmaktan çıkarak manevi bir boyut kazanmasını sağlar ve Allah'a yakınlaşmaya yardımcı olur. 29. İslam'da niyetin önemi sadece ibadetlerle sınırlı mıdır?

  A) Evet, sadece ibadetlerde niyet önemlidir.
  B) Hayır, niyet bütün hayatımızda önemlidir.
  C) Niyet sadece Ramazan ayında önemlidir.
  D) Niyetin bir önemi yoktur, önemli olan yapılan eylektir.
  E) Niyetin önemi kişisel bir konudur, başkalarını ilgilendirmez.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Hayır, niyet bütün hayatımızda önemlidir. 31. İhlas Suresi hangi konuda bilgi vermektedir?

  A) Namazın önemi hakkında
  B) Kelime-i Şahadet'in anlamı hakkında
  C) Allah'ın birliği hakkında
  D) Cennet ve cehennem hakkında
  E) Sadaka vermenin faydaları hakkında

 32. Cevap: C Açıklama:

  İhlas Suresi, Allah'ın birliği konusunda bilgi veren bir suredir. Surede, Allah'ın tek ve bir olduğu vurgulanır ve O'nun hiçbir şeye muhtaç olmadığı ifade edilir. Bu sure, İslam'ın en temel inançlarından biri olan tevhid inancını vurgular. 33. İhlas Suresi'nde Allah'ın nitelikleri nelerdir?

  A) Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve merhametli olan
  B) Yüce, büyük ve kudretli olan
  C) Merhametli, şefkatli ve bağışlayan
  D) Yaratıcı, koruyucu ve yönlendiren
  E) Her şeyi gören, işiten ve bilen

 34. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Her şeyi gören, işiten ve bilen" şeklindedir. İhlas Suresi, Allah'ın birliği ve nitelikleri hakkında bilgi verir ve "O, doğurmamış ve doğmamıştır, hiçbir şey de O'na denk değildir" gibi ifadelerle Allah'ın yüceliğine vurgu yapar. Surede ayrıca, Allah'ın her şeyi gören, işiten ve bilen olduğu ifade edilir. 35. İslam'da niyetin önemi nedir?

  A) İbadetin kabul edilmesi için yeterlidir.
  B) İbadetin yapılış şeklini belirler.
  C) İnsanın dünya ve ahiret hayatı için büyük bir etkisi vardır.
  D) İbadetin bir parçası değildir.
  E) İbadetlerin zamanını belirler.

 36. Cevap: C Açıklama:

  İslam dininde niyetin önemi oldukça büyüktür. İbadetlerin kabul edilmesi için sadece dış görünüşe değil, içteki niyet ve samimiyete de bağlıdır. Niyet, kişinin Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığı ibadetlerin sevap kazanmasını sağlar. 37. İhlasın tanımını yapınız ve neden önemli olduğunu açıklayınız.

  A) İhlas, insanın yaptığı her türlü işte sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı samimi niyet ve gayretlerdir. İhlasın önemi, insanın yaptığı her türlü işte Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermesiyle ilgilidir. İhlas, insanın dünya ve ahiret saadeti için gereklidir çünkü yaptığı her işte sadece Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösteren insan, kendisini kötü niyetlerden ve günah işlemekten korur.
  B) İhlas, insanın yaptığı her türlü işi sadece başkalarının gözünde iyi görünmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için yapmasıdır. İhlasın önemi, insanın dünya ve ahiret saadeti için hayati bir öneme sahiptir. İhlas, insanın amel defterini Allah'ın rızasını kazanarak doldurmasına yardımcı olur ve günah işlemekten korur.
  C) İhlas, insanın yaptığı her türlü işi sadece maddi çıkarlar için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için yapmasıdır. İhlasın önemi, insanın dünya ve ahiret hayatını olumlu yönde etkiler. İhlas, insanın kalbini arındırır ve Allah'a daha yakın olmasını sağlar.
  D) İhlas, insanın yaptığı her türlü işi kolaylıkla yapması için Allah'tan yardım dilemesidir. İhlasın önemi, insanın Allah'a sığınarak hayatındaki her türlü zorluğun üstesinden gelmesini sağlar. İhlas, insanın kalbini rahatlatır ve Allah'ın yardımını hissetmesini sağlar.
  E) İhlas, insanın yaptığı her türlü işte Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı samimi niyet ve gayretlerdir. İhlasın önemi, insanın dünya ve ahiret saadeti için hayati bir öneme sahiptir. İhlas, insanın kendini kötü niyetlerden arındırmasına, amel defterini Allah'ın rızasını kazanarak doldurmasına ve Allah'ın yardımını hissetmesine yardımcı olur.

 38. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir. İhlas, insanın yaptığı her türlü işte Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı samimi niyet ve gayretlerdir. İhlasın önemi, insanın dünya ve ahiret saadeti için hayati bir öneme sahiptir. İhlas, insanın kendini kötü niyetlerden arındırmasına, amel defterini Allah'ın rızasını kazanarak doldurmasına ve Allah'ın yardımını hissetmesine yardımcı olur. 39. İslam'da niyetin önemi nedir?

  A) Sadece eylemlerimiz değil, niyetlerimiz de hesaba katılır.
  B) Niyet önemsizdir, yeter ki eylemler doğru olsun.
  C) Niyet sadece iç huzuru sağlamak için önemlidir.
  D) İslam'da niyetin bir önemi yoktur.
  E) Tümü yanlıştır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Sadece eylemlerimiz değil, niyetlerimiz de hesaba katılır. İslam'da niyet, bir amelin kabul edilmesi için önemli bir faktördür. İnsanın yaptığı her eylemin niyetine bağlı olarak değerlendirileceği kabul edilir. Eğer kişi bir ameli Allah rızası için yaparsa, bu amel kabul edilir. Ancak eğer amelin niyeti yanlışsa, kabul edilmez. Dolayısıyla, İslam'da niyetin doğru olması ve amellerin de doğru şekilde yapılması gereklidir. 41. İslam'da niyetin doğru olması için ne gereklidir?

  A) Yalnızca eylemin doğru olması yeterlidir.
  B) Niyetin içten olması yeterlidir, nasıl ifade edildiği önemli değildir.
  C) Niyetin içten olması ve İslam'ın öğretilerine uygun olması gerekir.
  D) İslam'da niyetin doğru olması gerektiği konusunda kesin bir kural yoktur.
  E) Tümü yanlıştır.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Niyetin içten olması ve İslam'ın öğretilerine uygun olması gerekir." şeklindedir. İslam'da niyetin içten olması önemlidir ve niyetin İslam'ın öğretilerine uygun olması gerekmektedir. 43. İslam'da niyet, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için mi yapılır?

  A) Evet, niyet sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır.
  B) Hayır, niyet aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkiler için de önemlidir.
  C) Niyet, sadece kişisel hedefler için yapılır.
  D) İslam'da niyetin bir önemi yoktur.
  E) Tümü yanlıştır.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Hayır, niyet aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkiler için de önemlidir." şeklindedir. İslam'da niyet sadece ibadetlerde değil, aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkilerde de önemlidir. İnsanların niyetlerinin doğru ve samimi olması, başkalarına karşı dürüst ve adaletli davranmalarını sağlar. Bu nedenle İslam'da niyetin sadece Allah'ın rızasını kazanmakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkileri de kapsadığı öğretilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı soruları; test formatında ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu ayet insanların birbirlerine karşı hoşgörü ve saygı duymalarına, ırkçılık ve ayrımcılık gibi olumsuz davranışları terk etmelerine etki etmektedir.

Farklı kültür ve diller arasındaki hoşgörüyü vurgular ve öğrencilerin kültürler arası diyalog ve anlayışı geliştirmelerine yardımcı olur.

"İslam Medeniyeti'nde felsefe alanında öne çıkan düşünürleri bilmek" olarak özetlenebilir.

"Kur'an-ı Kerim'in Önemi ve Anlamı" kazanımını desteklemektedir.

İslam ahlakı hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu ahlakın temel kavramlarından biri olan ihsanı anlamaları hedeflenir.

Kur'an-ı Kerim'de geçen ahlaki değerleri anlayarak yorumlayabilme becerisini ölçmektedir.

İslam medeniyeti döneminde Arapça'nın bilim ve felsefe alanlarındaki önemini anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

İslam medeniyeti dönemi eserleri hakkında bilgi sahibi olunması ve bu eserlerin farklı alanlarda önemli katkıları olduğunun farkında olunması gerekmektedir.

İslam'ın temel kaynaklarının neler olduğunu ve bu kaynakların önemini anlamak.

İslam dininde ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi anlayarak, ibadetlerin sadece Allah'a ibadet etmekle sınırlı olmayıp aynı zamanda kişinin ahlaki değerlerini geliştirmek için bir araç olduğunu kavrayabiliriz.

İslam dinindeki ibadetlerin ahlaki boyutunu anlamak.

İslam dini ile uyumlu yaşamanın, ahiretteki kurtuluş için gerekliliğini anlamak.

Kişinin İslami değerleri anlaması ve bunları hayatının her alanında uygulayabilmesi becerisini ölçmektedir.

İslam dininde ibadetlerin kabul olması için niyet şarttır ve niyetin kalpten geçirilip açıklanması gerekir.

İslam dininde, niyet sadece ibadetlerde değil, bütün hayatımızda önemlidir. Herhangi bir eylemi yaparken niyetimizin doğru olması, eylemin kabul edilmesinde büyük rol oynar. İslam'da niyet, kişinin yaptığı her eylemin sebebini açıklar ve ona anlam kazandırır. Bu nedenle, İslam dininde niyetin önemi oldukça büyüktür.

İslam'ın temel inançlarından biri olan tevhid kavramını öğrenmek ve anlamak önemlidir.

İslam inancında Allah'ın birliğinin ve yüceliğinin vurgulandığı önemli bir suredir.

İslam dininin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak ve dinin öğretilerine uygun bir yaşam sürdürmek olarak söylenebilir.

İhlas, İslam dininde önemli bir kavramdır ve insanın Allah'ın hoşnutluğunu kazanması için önemlidir.

İslam dininde niyetin önemini anlamak.

İslam dininin temel öğretilerinden biri olan niyetin önemini vurgulamaktadır.

"İslam'da niyetin sadece ibadetlerde değil, insanlar arasındaki ilişkilerde de önemli olduğunu anlamak" şeklinde ifade edilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 80 kere doğru, 93 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri