Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangisi İslam medeniyetinin temelini oluşturan dini metindir?

  A) Tevrat            B) İncil            
  C) Kur'an-ı Kerim    D) Bhagavad Gita    
  E) Avesta                                

 2. Cevap: C Açıklama:

  İslam medeniyetinin temelinde Kur'an-ı Kerim vardır. 3. İslam medeniyetinin tarih sahnesinde etkili olmaya başladığı dönem hangisidir?

  A) Emeviler Dönemi         B) Abbasiler Dönemi       
  C) Endülüs Emevi Dönemi    D) Moğol Dönemi           
  E) Osmanlı Dönemi                                    

 4. Cevap: B Açıklama:

  İslam medeniyetinin en parlak dönemi Abbasiler Dönemi'dir. 5. İslam medeniyetinin yapı taşlarından biri nedir?

  A) Çeşitli ırkların ve inançların kültürel mirasının kaynaşması
  B) Yalnızca Arap kültürünün benimsenmesi
  C) Roma medeniyetinin tüm unsurlarının benimsenmesi
  D) Hint medeniyetinin felsefesinin benimsenmesi
  E) Antik Yunan matematiğinin tamamen reddedilmesi

 6. Cevap: A Açıklama:

  İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri, çeşitli kültürlerin etkileşimidir. 7. Afrika'da Müslüman nüfusun çoğunluğu hangi bölgede yaşamaktadır?

  A) Kuzey Afrika    B) Orta Afrika    
  C) Güney Afrika    D) Doğu Afrika    
  E) Batı Afrika                       

 8. Cevap: A Açıklama:

  Afrika'da Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu Sahra Çölü'nün kuzeyinde yer alan Kuzey Afrika'da yaşamaktadır. 9. Mısır'da Fatımilerin saltanatına son veren kişidir:

  A) Tarık bin Ziyad         B) Selahaddin Eyyubi      
  C) Velid bin Abdülmelik    D) Hz. Ali                
  E) Muaviye                                           

 10. Cevap: B Açıklama:

  Selahaddin Eyyubi, Mısır'da Fatımilerin saltanatına son vermiştir. 11. Hindistan mimarisindeki Hint ve Türk-Müslüman üslupları arasındaki temel fark nedir?

  A) Boyut    B) Malzeme    C) Süslemeler    D) Yapı şekli    E) Fonksiyon    

 12. Cevap: D Açıklama:

  Hint mimarisi heykelli ve süslemeli yapılarla karakterize edilirken, Türk-Müslüman mimarisi düz duvarlı ve açık şekillerle ayırt edilir. 13. Hangi yapının yapımına 1396 yılında başlanıp iki yılda tamamlanmıştır?

  A) Tac Mahal
  B) Hoca Ahmed Yesevi Türbesi
  C) Hudaferin Köprüsü
  D) Mevlana Türbesi
  E) Samarkand Uluğ Bey Medresesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  İçerikte, Hoca Ahmed Yesevi Türbesi'nin yapımına 1396 yılında başlanıp iki yılda tamamlandığı belirtilmektedir. 15. İçerikte, Muhammed ibn Zeyd Türbesi'nin hangi şehirde bulunduğuna dair bilgi verilmektedir?

  A) Merv    B) Yesi    C) Samarkand    D) Buhara    E) Kahire    

 16. Cevap: A Açıklama:

  İçerikte, Muhammed ibn Zeyd Türbesi'nin Merv şehrinde bulunduğu belirtilmektedir. 17. Kafkasya Bölgesi'ndeki en eski önemli yapılardan biri hangisidir?

  A) Mescid-i Muhammedî
  B) Nahçıvan Ulucamii
  C) Yûsuf b. Küseyr Kümbeti
  D) Şuşa evleri
  E) Babi'deki Şıh Babili Türbesi

 18. Cevap: C Açıklama:

  Yûsuf b. Küseyr Kümbeti, Selçuklu Atabegleri Dönemi'ne ait en eski yapılardan biridir. 19. Balkanlarda Müslümanların en yoğun olarak yaşadığı ülke hangisidir?

  A) Sırbistan    B) Türkiye    C) Bulgaristan    D) Yunanistan    E) Romanya    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Balkanlarda Müslüman nüfus çoğunlukta olan tek ülke Türkiye'dir. 21. Din, değerlerin oluşumunda en önemli etkiye sahip faktörlerden biridir. Çünkü din, insanın:

  A) Varoluş amacını ve değerlerinin kaynağını belirler.
  B) Toplumsal düzeni sağlar ve insanların davranışlarını kontrol eder.
  C) Kişisel tatmini ve mutluluğu garanti eder.
  D) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temelini oluşturur.
  E) Kültürel çeşitliliği korur ve farklı inançlara saygı duyar.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Din, insanın nihai amacını ve değerlerinin temelini belirleyen bir inanç sistemidir. 23. Aşağıdakilerden hangisi dinin değerler üzerindeki etkisini gösterir?

  A) Toplumsal kuralların oluşumu
  B) Ahlaki ilkelerin belirlenmesi
  C) Sosyal sorumluluk duygusunun geliştirilmesi
  D) Hukuk sistemlerinin oluşturulması
  E) Hepsi

 24. Cevap: E Açıklama:

  Din, tüm bu alanlarda değerlerin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. 25. Örf ve âdeti tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumda eskiden beri uygulanan, resmî toplantılarda uyulması gereken kurallar
  B) Toplumda bireyler arasında hayati öneme sahip konularda en uygun davranışı belirleyen kurallar
  C) Kanunlarla belirlenmeyen ancak toplum tarafından benimsenen davranış kalıpları
  D) Toplumun farklı kültürlerine göre değişen inanç ve ibadet kuralları
  E) Toplumda iyi karşılanan ve yapılmaması gereken hareketleri belirten kurallar

 26. Cevap: C Açıklama:

  Örf, toplum tarafından benimsenen ve yazılı olmayan davranış kalıplarıdır. 27. Temel değerler hangi özelliğe sahiptir?

  A) Kişiden kişiye değişen
  B) Toplumların en kıymetli varlıkları
  C) Sadece dini inançlarla ilgili olan
  D) Toplumların geleceğini şekillendirmeyen
  E) Kısa sürede değişebilen

 28. Cevap: B Açıklama:

  Temel değerler, bir toplumun ortak paydasını oluşturan ve geleceği için hayati önem taşıyan değerlerdir. 29. Hikmet kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Faydalı amele götüren bilgi
  B) Bilgiye dayalı olarak ortaya konan faydalı amel
  C) İlimde ve ameldeki doğruluk
  D) Ceza
  E) İbadet

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hikmet, faydalı amele götüren bilgi anlamına gelir. 31. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) adalet anlayışına örnek olan bir olay hangisidir?

  A) Yesrib'de (MedinE) iki kabile arasında çıkan anlaşmazlığı çözmesi
  B) Bedir Savaşı'nda esir alınanların fidyesini bağışlaması
  C) Amcası Hz. Abbas'a özel muamele yapması
  D) Torunlarını sevgisiyle öpücüklere boğması
  E) Müşriklerin zulmüne karşı savaş ilan etmesi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Yesrib'de iki kabile arasında çıkan anlaşmazlığı adaletli bir şekilde çözerek adalet anlayışını ortaya koymuştur. 33. Hangi dini kaynakta, "Her kim ağzına ve bedeni isteklerine hâkim olacağına dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum" hadisi yer almaktadır?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Buharî           
  C) Müsned            D) Tirmizî          
  E) Nevevî                                

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bahsedilen hadis, Buharî'nin "Hudud" kitabında geçmektedir. 35. Aşağıdakilerden hangisi Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) şecaatına örnek gösterilmez?

  A) Mekkeli müşriklerin öldürme tehdidine rağmen Medine'ye hicret etmesi
  B) Sevr Mağarası'nda düşman karşısında korkusuz olması
  C) Savaşlarda orduyu komuta etmesi
  D) Bir ağacın altında istirahat ederken düşmandan korkmaması
  E) Bir köşeye çekilip ibâdet etmesi

 36. Cevap: E Açıklama:

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir köşeye çekilip ibâdet etmek yerine, her zaman insanlara yardım etmek için aktif olarak hareket etmiş ve tehlikelere göğüs germiştir. 37. Kur'an'da Allah'a kulluk etmek ve ana babaya iyi davranmanın yan yana zikredilmesinin nedenleri arasında hangisi yoktur?

  A) Çocukların maddi ve manevi gelişimi için ana babanın fedakârlıklarının önemi
  B) Allah'ın nimetlerini karşılıksız vermesi gibi ana babanın da çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaması
  C) İnsanın varlık alanına çıkmasının asıl sebebinin ana baba olması
  D) Allah'ın itaati ve ana babaya saygının bir gönül işi olması
  E) Allah'ın günahkâr kullarına af ve mağfiretiyle muamele etmesi

 38. Cevap: C Açıklama:

  İnsanın varlık alanına çıkmasının asıl sebebi Allah'tır. Ana baba, bu süreçteki görünürdeki sebeplerdir. 39. Aşağıdakilerden hangisi şecaat kavramıyla ilgilidir?

  A) Korkarak geri çekilme     B) Fedakârlık gösterme      
  C) Nefsi arzulara yenilme    D) Bencillik                
  E) Riya                                                  

 40. Cevap: B Açıklama:

  Şecaat, korkuya rağmen gereken adımları atmak ve fedakârlık göstermektir. 41. İfrat ve tefrit kavramları neyi temsil eder?

  A) Harcama konusundaki aşırılık ve yetersizlik
  B) İnanç konusundaki aşırılık ve yetersizlik
  C) Ahlak konusundaki aşırılık ve yetersizlik
  D) Bilim konusundaki aşırılık ve yetersizlik
  E) Sanat konusundaki aşırılık ve yetersizlik

 42. Cevap: A Açıklama:

  Metin, ifratın aklın uygun gördüğünden fazla harcama yapmak, tefritin ise gerektiği kadar harcama yapmaktan kaçınmak olduğunu belirtmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca Lise 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam medeniyetinin temel özelliklerini açıklar.

İslam medeniyetinin önemli dönemlerini bilir.

5.3.3. İslam medeniyetinin temel özelliklerini açıklar.

5.3.6. İslam medeniyetinin Afrika'daki yayılımını açıklar.

İslam dünyasının siyasi tarihini anlama

Hindistan'ın mimari özelliklerini karşılaştırma

Türk İslam medeniyetinin önemli eserlerinin bilgisini edinme

İslam tarihi ve medeniyet eserlerinin bilgisini edinme

Kafkasya Bölgesi'ndeki tarihi yapılara dair bilgi edinme

Balkanlardaki Müslüman nüfusun dağılımı hakkında bilgi edinme

İnsanın varoluş amacını ve değerlerinin kaynaklarını dinî perspektiften kavrama.

Dinin değerler üzerindeki çok yönlü etkisini değerlendirme.

Örf ve âdet kavramlarını açıklar.

Temel değerlerin toplumsal önemini açıklar.

İslam ahlakının temel kavramlarını açıklar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek hayatını anlatır.

İffet erdeminin önemini öğrenmek.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) ahlaki özelliklerini örnek almak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetini ve temel ahlak ilkelerini kavrama

Şecaat ve fedakârlık değerinin önemini kavrama

Ahlaki kavramları açıklayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri