9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam medeniyetinin temelini oluşturan hususlar nelerdir?


 2. Cevap: Vahdet, akıl ve hoşgörü Açıklama:

  İslam medeniyeti, tek Allah'a inanma, aklı kullanma ve farklı düşüncelere saygı duyma temelleri üzerine inşa edilmiştir. 3. İslam medeniyetinin bilimsel gelişime katkısını üç örnekle açıklayınız.


 4. Cevap: * Cebir ve trigonometrinin geliştirilmesi * Hastaneler ve tıp okullarının kurulması * Coğrafya ve astronomide ilerlemeler Açıklama:

  Müslüman bilim insanları, matematik, tıp ve doğa bilimleri alanlarında sayısız buluş ve keşfe imza atmışlardır. 5. Afrika'da İslam'ın yayılmasında etkili olmuş üç önemli merkez belirtiniz.


 6. Cevap: * Kahire * Tunus * Fas Açıklama:

  Bu merkezler, ilim, kültür ve sanat alanlarında İslam medeniyetinin önemli aktarıcıları olmuştur. 7. Endülüs'ün Avrupa'ya hangi alanlarda katkıları olmuştur?


 8. Cevap: * Eski Yunan eserlerinin tercümesi aracılığıyla bilim ve akılcılığın yayılması * Üniversitelerin kurulması * Pamuklu dokuma endüstrisinin tanıtılması Açıklama:

  Endülüs, Avrupa'nın kültürel ve bilimsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 9. Türkistan'ın hangi tarihi dönemi "altın devri" olarak bilinir?


 10. Cevap: 751-1216 yılları arasındaki dönem Açıklama:

  Bu dönemde Doğu Türkistan, büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış, İslam medeniyeti gelişmiş ve ünlü alimler yetişmiştir. 11. Kafkasya'da İslam'ın yayılmasına katkı sağlayan iki ülke örneği veriniz.


 12. Cevap: - Dağıstan - Çeçenistan Açıklama:

  Bu ülkeler, erken dönemden itibaren İslam'ı benimsemişlerdir ve İslam mimarisinin önemli örneklerine ev sahipliği yapmışlardır. 13. Balkanlar'da Osmanlı Dönemi'ne ait mimari eser çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: Camiler, mescitler, tekke-zaviyeler, hanlar, bedestenler, kervansaraylar, arastalar, hamamlar, imaretler, köprüler, çeşmeler, saat kuleleri, mektepler, medreseler, kütüphaneler, kaleler, kuleler, burçlar ve tabyalar. Açıklama:

  Osmanlılar, Balkanlar'da farklı türlerde mimari eserler inşa ederek bölgenin imarına katkıda bulunmuştur. 15. Değerlerin oluşumunda dinin etkisini açıklayınız.


 16. Cevap: Din, insanın yaratılış gayesini öğretir, adalet, iyilik, fedakârlık gibi duyguların kaynağıdır. İnsana güçlü bir irade ve karakter kazandırarak güven, denge ve uyumun hâkim olduğu bir toplum oluşumuna katkı sağlar. Açıklama:

  Değerlerin oluşumunda dinin rolü, insanın manevi ihtiyaçlarını karşılaması, ahlaki ilkeler belirlemesi ve toplum düzenini sağlamada oynadığı temel fonksiyondan kaynaklanmaktadır. 17. Örf ve âdetlerin toplumdaki rolünü açıklayınız.


 18. Cevap: * Toplumsal hayatı düzenler ve sınırlar. * Doğru ve yanlış davranışları belirler. * Toplum üyeleri arasında birlik ve uyum sağlar. * Gelenek ve kültürü aktarır. Açıklama:

  Örf ve âdetler, toplumların sosyal ve kültürel yapısını şekillendirir ve bireylerin davranışlarını yönlendirir. 19. Kişilik gelişiminde değerlerin önemini tartışınız.


 20. Cevap: Değerler, kişiliğin oluşumunda önemli bir rol oynar çünkü: * Davranışları, tutumları ve inançları şekillendirirler. * Bireylerin kimliklerini belirlemelerine yardımcı olurlar. * Ahlaki ve etik değerler, doğru ve yanlışı ayırt etme becerisini geliştirir. Açıklama:

  Değerler, bireylerin hayattaki önceliklerini ve amaçlarını belirler ve kişiliklerinin temelini oluşturur. 21. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) anne babaya iyilik etme hakkındaki tavsiyesi nedir?


 22. Cevap: Anne babaya iyi davranmak, hatta onlara öf bile dememek. Açıklama:

  İsrâ Suresi 23. ayette Hz. Peygamber, anne babaya iyi davranmayı en önemli görevlerden biri olarak vurgulamıştır. 23. Kur'an'da akrabaya ve yoksullara ne yapılması emredilmektedir?


 24. Cevap: Onlara hakkını vermek, yani onları gözetmek ve ihtiyaçlarını karşılamak. Açıklama:

  İsrâ Suresi 26. ayette, akrabaya ve yoksullara yardım etmenin Allah'ın emri olduğu belirtilmiştir. 25. İsraf ve cimriliğin olumsuz sonuçlarını üç örnek vererek belirtiniz.


 26. Cevap: İsrafın Olumsuz Sonuçları: * İsraf, kaynakların tükenmesine neden olabilir. * İsraf, ekonomik kayıplara yol açabilir. * İsraf, çevre kirliliğine katkıda bulunabilir. Cimriliğin Olumsuz Sonuçları: * Cimrilik, başkalarına yardım etmeyi engeller. * Cimrilik, ilişkileri zedeleyebilir. * Cimrilik, kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyebilir. Açıklama:

  İsraf ve cimrilik, hem bireysel hem de toplumsal olarak olumsuz sonuçlara yol açabilir. 27. Cömertliğin erdemleri hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: * Cömertlik, Allah'ın sevgisini kazandırır. * Cömertlik, başkalarıyla iyi ilişkiler kurmayı sağlar. * Cömertlik, kendi iç huzurunu artırır. Açıklama:

  Cömertlik, kişiye hem maddi hem de manevi açıdan fayda sağlayan bir erdemdir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1.Savurganlık aklın ve dinin uygun gördüğü ölçünün ilerisinde harcama yapma demektir.
  (.....) 2.Cömertlik israf ve cimriliğin ortasındadır.
  (.....) 3.Tefrit gerekli yerlere gerektiği ölçüde harcamaktan kaçınmaktır.
  (.....) 4.Savurganlık ve cimrilik erdemli davranışlar olarak kabul edilir.
  (.....) 5. İsraf ve cimrilik birbirinin zıddı davranışlardır.
  (.....) 6. Savurganlık ve cömertlik birbirine çok benzer davranışlardır.
  (.....) 7.Tefrit ve cimrilik birbirinden farklı kavramlardır.
  (.....) 8. İsraf dinimizce yasaklanmıştır.
  (.....) 9.Cömertlik gerektiğinde son derece savurgan davranmak demektir.
  (.....) 10. Cimrilik erdemsiz bir davranıştır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  Bu sorular, ifrat, tefrit, israf ve cömertlik kavramlarını anlama becerisini ölçmektedir. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Örf
  2. Âdet
  3. Gelenek
  4. Maruf
  5. Münker
  6. Kişilik
  7. Değer
  8. Dürüstlük
  9. İffet
  10. Vefa
  a. Kişinin kendine özgü davranış örüntüsü
  b. Dinî terminolojide iyi olan
  c. Yazısız, gelenekle nesilden nesile geçen kurallar
  d. Toplumca onaylanmış temel ilkeler
  e. Kötü olan
  f. Kendiliğinden uyulan toplumsal norm
  g. Söyledikleriyle davranışları arasındaki uyum
  h. Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural
  i. Doğruluğu ve dürüstlüğü ifade eder
  j. Namusluluk ve iffetli davranma

 32. Cevap: 1. f 2. h 3. g 4. d 5. e 6. a 7. d 8. i 9. j 10. g Açıklama:

  Örf, âdet, gelenek, değer gibi kavramları eşleştirerek toplumsal normların ve değerlerin önemini vurgulamak.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İslam medeniyetinin temel ilkelerini anlama

İslam medeniyetinin bilimdeki rolünü kavrama

İslam medeniyetinin Afrika'daki etkisini ve yayılım yollarını kavramak.

Öğrenciler, Endülüs'ün Avrupa uygarlığı üzerindeki etkisini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Türkistan'ın tarihsel önemini öğrenirler.

Öğrenciler, Kafkasya'da İslam'ın yayılımı hakkında bilgi edinirler.

Osmanlı Dönemi'nde Balkanlar'da inşa edilen mimari yapılar hakkında bilgi edinmek.

Öğrenciler, dinin değerlerin oluşumundaki vazgeçilmez rolünü kavrarlar.

Öğrenciler, örf ve âdetlerin toplumdaki önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, değerlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkisini anlayacaklardır.

Öğrenciler, ana babaya iyilik etmenin dini önemi hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, akrabaya ve yoksullara yardım etmenin dinen farz bir görev olduğunu öğrenirler.

İsraf ve cimriliğin zararlı etkilerini anlayabilmek.

Cömertliğin faydalarını kavrayabilmek.

* Öğrenciler, ifrat ve tefrit kavramlarını ayırt edebilirler. * Öğrenciler, israf ve cömertlik arasındaki farkı anlayabilirler. * Öğrenciler, ahlaki erdemler ile erdemsizlikler arasındaki ayrımı kavrayabilirler.

Toplumun temel değerlerini tanıma ve bunların önemini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri