9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Ziya Gökalp'e göre, kültür ile medeniyet arasındaki temel fark nedir?

  A) Kültür millî, medeniyet milletlerarasıdır.
  B) Kültür duygusaldır, medeniyet bilgisaldir.
  C) Kültür öğrenmeyle oluşur, medeniyet yöntemlerle oluşur.
  D) Kültür evrenseldir, medeniyet yereldir.
  E) Kültür değişmez, medeniyet sürekli değişir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Gökalp'e göre, kültür millî ve duygusal, medeniyet ise milletlerarası ve bilgisal niteliktedir. 3. Hangisi İslam medeniyetinin önemli bir bilim adamı DEĞİLDİR?

  A) İbn Sînâ    B) İbn Rüşd    C) Aristo    D) Birûnî    E) Ali Kuşçu    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Aristo, Eski Yunan filozofu iken diğerleri İslam medeniyetinin önemli bilim adamlarıdır. 5. İslam şehirlerinde cami, çarşı ve okuldan başka hangi unsur mutlaka bulunur?

  A) Saray    B) Tiyatro    C) Hastane    D) Kütüphane    E) Hiçbiri    

 6. Cevap: D Açıklama:

  İslam şehirlerinde caminin çevresinde çarşı, okul, kütüphane vb. yapılar bulunur. 7. İslam mimarisinin ilk örneklerinden biri hangisidir?

  A) Mescid-i Nebevî       B) Kubbetü's-Sahra      
  C) Emevi Camii           D) Efes Harabeleri      
  E) Parthenon Tapınağı                            

 8. Cevap: B Açıklama:

  Kubbetü's-Sahra, Kudüs'te inşa edilen İslam'ın ilk kubbeli yapılarından biridir. 9. Afrika'daki sanat anlayışının temel özellikleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Çeşitli malzeme kullanımı
  B) Soyut kavramların işlenmesi
  C) Tasvirsellik ve sembolizm
  D) Doğanın unsurlarından esinlenme
  E) Üretimle sanatın iç içe olması

 10. Cevap: B Açıklama:

  Afrika sanatında soyut kavramlar genellikle işlenmez. 11. Endülüs'ün Avrupa'ya aktarılmasında İslam medeniyetinin rolü nedir?

  A) Haçlı Seferleri ile çatışmalara neden olması
  B) Eski Yunan eserlerinin tercümesi ve tanıtılması
  C) Yeni savaş tekniklerinin geliştirilmesi
  D) Avrupa'ya nüfus kaybına yol açması
  E) Halk ayaklanmalarını tetiklemesi

 12. Cevap: B Açıklama:

  İslam âlimleri, eski Yunan eserlerini tercüme ederek Avrupa'ya aktardı. 13. "Divân-ı Hikmet" adlı eseriyle tanınan Türk manevi önderi kimdir?

  A) Mevlâna              B) İmam Buharî         
  C) Hoca Ahmed Yesevî    D) Yunus Emre          
  E) Hacı Bektaş Veli                            

 14. Cevap: C Açıklama:

  İçerikte, "Divân-ı Hikmet" adlı eserin Hoca Ahmed Yesevî tarafından yazıldığı belirtilmektedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi Kafkasya'da yer alan bir ülkedir?

  A) Kazakistan    B) Özbekistan    C) Gürcistan    D) Tacikistan    E) Kırgızistan    

 16. Cevap: C Açıklama:

  İçerikte, Gürcistan'ın Kafkasya'da yer aldığı belirtilmektedir. 17. Balkanlar'ın isim kaynağı nedir?

  A) Balta şeklinde bir göl
  B) Balkan Yarımadası'nı ikiye bölen dağ silsilesi
  C) Bir halk efsanesi
  D) Osmanlı padişahlarından birinin adı
  E) Bir Bizans kralının adı

 18. Cevap: B Açıklama:

  Balkanlar ismi, Balkan Yarımadası'nı ikiye bölen dağ silsilesinden gelmektedir. 19. Hucurât Suresi 13. ayetine göre insanın en değerli özelliği nedir?

  A) Güçlü olması                B) Zengin olması              
  C) Asil bir aileden gelmesi    D) Allah'a itaat etmesi       
  E) İyi bir mesleği olması                                    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Ayet, insanın en değerli özelliğinin Allah'a itaat etmesi olduğunu vurgulamaktadır. 21. Din, toplum hayatında aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

  A) Birlik ve beraberlik duygusu
  B) Ahlaki değerlerin yaygınlaşması
  C) Sorumluluk duygusunun gelişmesi
  D) Ekonomik kalkınmanın temini
  E) Yardımlaşma ve dayanışma

 22. Cevap: D Açıklama:

  Din, sosyal bir düzen sağlayarak birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı teşvik eder ancak ekonomik kalkınmayı doğrudan sağlamaz. 23. Örf ve âdetler, değerlerin oluşumunda dini kadar etkilidir. Çünkü:

  A) Ahlaki değerleri belirler ve insanların davranışlarını şekillendirir.
  B) Toplumsal normlar oluşturur ve sosyal düzeni sağlar.
  C) İnsanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılar.
  D) Kültürel çeşitliliğe katkıda bulunur ve farklı inançlara hoşgörü gösterir.
  E) Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri destekler.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Örf ve âdetler, toplum tarafından benimsenen geleneksel değerlerdir ve sosyal düzeni sağlamada önemli bir rol oynarlar. 25. Değerlerin toplumdaki işlevi nedir?

  A) Toplumun birliği ve düzenini sağlamak
  B) Bireylerin kendilerini özgürce ifade etmesini desteklemek
  C) Ekonomik kalkınmayı teşvik etmek
  D) Farklı kültürler arasındaki çatışmaları önlemek
  E) Toplumun teknolojik gelişimine katkı sağlamak

 26. Cevap: A Açıklama:

  Değerler, bir toplumun varlığını sürdürmesi ve düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli temel ilkelerdir. 27. Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin önemi nedir?

  A) Gençleri toplumun kurallarına uymaya zorlar
  B) Gençlerin sorumluluk sahibi bireyler olmasını sağlar
  C) Gençlerin bencil ve çıkarcı olmasını engeller
  D) Gençlerin akademik başarılarını artırır
  E) Gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığını bozar

 28. Cevap: C Açıklama:

  Değerler, gençlerin benlik algısını ve başkalarıyla ilişkilerini şekillendiren temel ilkelerdir. 29. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hikmetle ilgili sözlerinden biridir?

  A) "Şu iki kişiye gıpta edilmelidir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; diğeri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle (ilimlE) yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse."
  B) "Hikmetli söz, müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir."
  C) "İlimsiz hikmet olmaz, hikmetsiz ilim de fayda vermez."
  D) "Hikmetin başı Allah korkusudur."
  E) "Hikmet, Allah'ın kullarına verdiği en büyük lütuftur."

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu söz, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hikmetle ilgili hadislerinden biridir. 31. Adaletin zıddı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hakkaniyet    B) Haksızlık    C) Merhamet    D) Şefkat    E) Hoşgörü    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Adaletin zıddı, haksızlıktır. 33. Kur'an-ı Kerim'de örnek alınması gereken iffet sahibi kişiler arasında kimler sayılmıştır?

  A) Hz. Musa ve Hz. Harun         B) Hz. Yusuf ve Hz. Meryem      
  C) Hz. İbrahim ve Hz. Hacer      D) Hz. Davut ve Hz. Süleyman    
  E) Hz. Muhammed ve Hz. Hatice                                    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Fetih suresi, 29. ayette Hz. Yusuf ve Hz. Meryem örnek olarak gösterilmiştir. 35. Şecaat kelimesinin anlamı nedir?

  A) Günahkârlık    B) Cesaret    C) Zühd    D) Sabır    E) Kanaat    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Şecaat, sözlükte cesaret, yiğitlik, yüreklilik ve kahramanlık anlamlarına gelmektedir. 37. "Savurganlar şeytanların dostlarıdır." ifadesine göre, savurganlık hangi özelliklerden birine işaret eder?

  A) Şeytana itaat etme           B) Yoksullara yardım etme      
  C) Allah'a kulluk etme          D) Akrabalara iyilik etme      
  E) Ana babaya saygı gösterme                                   

 38. Cevap: A Açıklama:

  Savurganlık, Allah'ın verdiği nimetleri israf etmek ve şeytanın yolunda harcamak olarak görülür. 39. Kur'an'da ihtiyacı olanlara yardım edecek maddi imkâna sahip olmayan kimse nasıl davranmalıdır?

  A) Yardım taleplerini görmezden gelmelidir.
  B) Olumlu cevap verme imkânı yoksa ümit verici sözler söylemelidir.
  C) Yoksulları azarlayıp öfkelenmelidir.
  D) Yardım edemeyeceğini açıkça söylemeli ve sert bir dille karşılaşmaları sağlamalıdır.
  E) Yalan söyleyip yardım edeceğini söylemelidir.

 40. Cevap: B Açıklama:

  İmkânı olmayan kimse, ihtiyaçlılara karşı nazik ve ümit verici olmalı, yardım edemeyeceğini kibar bir dille ifade etmelidir. 41. Ahlak kitaplarında cömertliğin tam karşısında yer alan erdemsizlik hangisidir?

  A) Cimrilik            B) İsraf              
  C) Alçak gönüllülük    D) Şefkat             
  E) Adalet                                    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Metin, cömertliğin ortasının cimrilik olduğunu ifade etmektedir. 43. Cömertliğin ahlak kitaplarında nitelendirilme biçimi nedir?

  A) İfrat    B) Tefrit    C) Vasat    D) Erdem    E) Kusur    

 44. Cevap: C Açıklama:

  Metin, cömertliğin israf ve cimrilik arasındaki orta yol olduğunu vurgulamaktadır. Bu vasat konumunu ifade etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam medeniyetinin kültürel ve medenî özellikler arasındaki farkları açıklar.

İslam medeniyetinin önde gelen bilim adamlarını tanır.

5.3.4. İslam şehirlerinin kuruluş ve özelliklerini açıklar.

5.3.5. İslam medeniyetinin mimari özelliklerini açıklar.

Afrika sanatının özelliklerini kavrama

İslam medeniyetinin Avrupa'ya etkilerini anlama

Türk İslam medeniyetinin önemli şahsiyetlerinin bilgisini edinme

Coğrafi konum bilgisi kazanma

Balkanlar'ın coğrafyası hakkında bilgi edinme

Kur'an-ı Kerim'in insanın değerleri hakkındaki mesajlarını anlama

Dinin toplum hayatına katkılarını değerlendirme.

Örf ve âdetlerin toplum hayatına etkilerini anlama.

Değerlerin toplumdaki rolünü açıklar.

Değerlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkisini açıklar.

İslam'ın kişisel ve toplumsal hayattaki önemini anlar.

Temel ahlaki değerleri açıklar.

İffet erdeminin tarihsel örneklerini bilmek.

Ahlaki erdemlerin anlamlarını öğrenmek.

İslami değerler sistemiyle ilgili temel kavramları kavrama

İslami ahlak ilkelerini günlük hayata uygulama

Dinî terimleri açıklayabilme

Ahlaki ilkeleri anlayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri