2021-2022 6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Aralık 2021  

Yaşam döngüsü nedir? Kısaca aşağıya yazınız.

................... .......................................... .............................

................... .......................................... .............................

................... .......................................... .............................

11 Aralık 2021  

Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.

(...) Fosfro diş, kemik ve nükleik asitte bulunur.
(...) Canlı ve cansızlar arasında sürekli bir etkileşim vardır.
(...) Karbondioksit gazı sera gazına etkisi yoktur.
(...) Madde döngüleri bir biriyle etkileşim ve ilişki içerisindedir.
(...) Dünyada kullanılabilir su kaynağı P dir.

11 Aralık 2021  

Karbon döngüsünü kısaca açıklayınız.

................... .......................................... .............................

................... .......................................... .............................

................... .......................................... .............................

11 Aralık 2021  

Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
madde çevrimi -- su -- sınırsız -- sürekliliği

1. Doğal dengenin korunması için maddelerin ...................... oldukça önemlidir.
2. Yaşamın devamı için en önemli maddelerden olan .......................... dünyanın var oluşundan beri döngü içindedir.
3. Canlı ve cansız varlıklar arasında ola madde dolaşımına ............................. denir.
4. Doğadaki maddeler .............................. değildir.

11 Aralık 2021  

Madde döngüsü nedir? Kısaca açıklayınız.

................... .......................................... .............................

................... .......................................... .............................

................... .......................................... .............................

24 Kasım 2021  

İnsanların kullandığı yenilebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanı hesaplanmasına ne denir?

A) Ekolojik Ayak izi        B) Çevresel Ayak izi
C) Ekosistemsel İz        D) Ekolojik denge

24 Kasım 2021  

Çevre problemleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin ortak problemidir.
B) Plansız kentleşme ve sanayileşme ile ilgilidir.
C) Su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliği gibi problemler beraberinde getirmektedir.
D) Şehirlerin alt yapısında çok problem göstermez.

24 Kasım 2021  

Günümüzde binlerce araba gün içerisinde hareket etmektedir. Ortalama büyüklüğe sahip bir otomobil günde yaklaşık .................... kg karbondioksit havaya salmaktadır. Karbondioksit ise sera etkisinin en temel etkenidir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) 200    B) 150    C) 100    D) 50

24 Kasım 2021  

Hızlı kentleşmenin çevre üzerinde bir çok olumsuz etkisi olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkilere örnek gösterilemez?

A) Kötü koku                   B) Zehirlilik
C) Hava kirliliği                D) İnsan gücü

24 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen üç ana unsurdan biri değildir?

A) Özel sebepler             B) Doğal sebepler
C) Ekonomik sebepler    D) Sosyal sebepler

24 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen sosyal sebeplerdendir?

A) Öğrenim ihtiyacı        B) İş bulma imkanı
C) Tarım faaliyetleri        D) Besin temini

24 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen ekonomik sebeplerdendir?

A) Doğal afetler              B) Turizm
C) Yeryüzü şekilleri        D) Bitki örtüsü

24 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen doğal sebeplerden değildir?

A) Doğal afetler            B) Turizm
C) Yeryüzü şekilleri      D) Bitki örtüsü

24 Kasım 2021  

Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır. Bu artış sonucu aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması olanaksızdır?

A) Doğal kaynaklar hızla tükenmesi
B) Atık oluşumunun artması
C) Çevrenin kendini yenilemesinin hızlanması
D) İnsanlığın sağlığına zararlı tehditlerin çoğalması

24 Kasım 2021  

Nüfus ve göç ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir sayım gününde belirli bir alanda yaşayan insanların toplamına nüfus denir.
B) Yeryüzünün her bölgesinin besin yönünden uygun olmaması sonucu insanlar belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır.
C) İnsanlar sadece besin temininden dolayı göç etmektedirler.
D) 2017 sayımına göre dünya nüfusu 7.4 milyardır.

24 Kasım 2021  

Doğada bir madde döngüsü vardır ve canlılar da bu madde döngüsünün içerisindedir. Ancak ............................ bu döngünün dışında kalmış aksine döngüsel değil doğrusal devam etmiştir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Akbabalar                B) İnsanlar
C) Mantarlar                 D) Bitkiler

24 Kasım 2021  

Yaşam döngüsü analizi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çeşitli ürünlerin karşılaştırılması ve çevreye etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuştur.
B) 1960'lı yıllarda başlamıştır.
C) Ülekmizde 1990'lı yıllarda gelişmeye başlamıştır.
D) Günümüzde çok az ülke bu çalışmayı yapmaktadır.

24 Kasım 2021  

Atıkların geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanılması doğaya bir çok yararı vardır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu yararlardan biri olamaz?

A) Doğal kaynaklar korunur
B) Atık miktarı azalır
C) Çevreye verilen zarar azaltılır.
D) Sera etkisini artırır.

24 Kasım 2021  

Çağımızın en büyük problemlerinden olan küresel ısınma dünyamıza bir çok açıdan olumsuz etki etmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden sayılmaz?

A) Buzulların erimesi
B) Okyanusların yükselmesi
C) İklim değişikliği
D) Biyolojik çeşitliliğin artması

24 Kasım 2021  

Atmosferde miktarı giderek artan karbondioksit gibi gazların yansıyan ışınları tutarak atmosferin sıcaklığını yükseltmesine ne denir?

A) Küresel Isınma        B) Yağmur olayı
C) Sera gazları              D) Küresel büyüme