2021-2022 6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

18 Ocak 2022  

Nüfus artışı ile birlikte verilenlerden hangisi artmaz?

A) Üretim    B) Konut    C) Tüketim    D) Kirlilik

18 Ocak 2022  

Fosil enerji kaynaklarının tüketilmesi sonucu hangisi görülmez?

A) Ekonomiye zarar verir.
B) İnsan sağlığına zarar verir.
C) Çevreye zarar verir.
D) Yaşanılabilir alanı artırır.

18 Ocak 2022  

Organik tarım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Her aşaması kontrollüdür.
B) Kimyasallardan arındırılmıştır.
C) İnsan sağlığı için önemlidir.
D) Suni gübre kullanımı yapılmaktadır.

18 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yakıt türüdür?

A) Odun   B) Kömür   C) Linyit   D) Antrasit

18 Ocak 2022  

İçinde yaşanılan şehrin değerini bilerek ve şehri koruyarak yaşam tarzına ne denir?

A) Mega kent            B) Sakin şehir
C) Küçük şehir          D) Sanat şehri

18 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için yapılan çevre dostu uygulamalardan biri değildir?

A) Tüketim günleri    B) Sakin şehir
C) Organik tarım       D) Yavaş yemek hareketi

18 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ormanların yok olması sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Toprağın verimliliğinin azalması
B) Erozyon gibi doğa olaylarının yaşanması.
C) Havadaki oksijen miktarının artması.
D) Kuraklıkların baş göstermesi.

18 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi biyokütle enerji kaynağına örnek değildir?

A) Odun    B) Kömür    C) Tezek    D) Saman

18 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi su kökenli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?


A) Hidrolik enerji        B) Jeotermal enerji
C) Biyokütle enerji     D) Dalga enerji

18 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi jeotermal enerji kaynaklarının kullanım alanlarından biri değildir?


A) Elektrik enerjisi yapımında
B) Sıcak su turizminde
C) Kaplıca turizminde
D) Doğal gaz yapımında

18 Ocak 2022  

* Konut 
* Isıtma
* Su arıtma
* Elektrik enerjisi elde etme
* Endüstri alanında sıcak su elde etme
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi güneş enerjisinin kullanım alanları arasındadır?

A) 4    B) 5    C) 3    D) 2

18 Ocak 2022  

Güneş enerjisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Tüm enerjilerin kaynağıdır.
B) Sürdürülebilir enerji kaynağıdır.
C) Dünyadaki hayatın temelini oluşturmaktadır.
D) Doğa üzerinde büyük çaplı kirliliklere yol açar.

18 Ocak 2022  

Sürdürülebilir enerji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli enerji kaynaklarını tehlikeye atmadan üretilen enerjidir.
B) Gelecek nesillerin enerji temini ve ihtiyacı için sürdürülebilir enerji kullanımı önemlidir.
C) Sürdürülebilir enerjinin tüketimi, kendini yenileme sürecinden hızlı olamalıdır.
D) Sürdürülebilir enerjinin doğa üzerinde çok az zararı vardır.

18 Ocak 2022  

I. Su kirliliği
II. Toprak kirliliği
III. Hava kirliliği
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan kirlilikler arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

18 Ocak 2022  

I. Okijen
II. Kükürt
III. Azot
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan gazlardandır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

18 Ocak 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynakları arasındadır.
B) Dünyanın en büyük enerji kaynağını yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
C) Fosil yakıtların oluşumları binlerce yıl sürmektedir.
D) Fosil yakıtların tüketimleri çok hızlı olmaktadır.